Cwnsela Priodas yn erbyn Therapi Cyplau: Beth yw'r Gwahaniaeth?

Cwnsela Priodas yn erbyn Therapi Cyplau

Priodas cwnsela a chyplau therapi yn ddau awgrym poblogaidd i gyplau sy'n mynd trwy amser bras. Er bod llawer o bobl yn eu cymryd fel dwy broses debyg iawn, maen nhw mewn gwirionedd yn dra gwahanol.Mae llawer ohonom yn tueddu i ddefnyddio cwnsela priodas a therapi cyplau yn gyfnewidiol ac mae rheswm dros y dryswch hwn.Mae cwnsela priodas a therapi cyplau yn wasanaethau a gynigir i'r rhai sy'n delio â straen yn eu perthynas.

Yn ystod y broses, bydd gofyn i chi eistedd i lawr fel cwpl a siaradwch ag arbenigwr neu weithiwr proffesiynol trwyddedig sydd â hyfforddiant academaidd ffurfiol am briodas neu berthnasoedd yn gyffredinol. Efallai ei fod yn swnio ychydig yr un peth, ond nid ydyn nhw.Pan edrychwch ar y geiriau “cwnsela cwnsela” a “therapi priodas” yn y geiriadur, fe welwch eu bod yn dod o dan wahanol ddiffiniadau.


cyngor perthynas reddit

Ond gadewch inni ganolbwyntio ar y cwestiwn hwn: Beth mewn gwirionedd yw'r gwahaniaeth rhwng cwnsela priodas a therapi cwpl? Sicrhewch eich atebion i'r cwestiwn therapi cyplau yn erbyn cwnsela priodas - beth yw'r gwahaniaeth?

Cwnsela priodas neu gwnsela cyplau?

Pâr Cyfunrywiol Yn ystod Y Cwnsela Seicolegol Gyda Seicolegydd BenywaiddBeth mae cwnsela priodas yn ei gynnwys?

Mae Cwnsela Priodas yn helpu cyplau i drin y heriau bywyd priodasol . Y nod yw sicrhau bod y berthynas yn ôl ar y trywydd iawn. Mae’n canolbwyntio ar y ‘nawr’ a’r materion sy’n wynebu cyplau yn rheolaidd. Mae cwnsela priodas yn rhoi cyfle ichi siarad am eich gwahaniaethau a'ch cyfaddawdu.

Yn fwy na dim arall, yr hyn y mae cwnsela yn ei wneud yw helpu'r ddau ohonoch i fynd i'r afael â'ch problemau am berthynas gryfach a hapusach.

Mae cwnsela priodas hefyd yn ymwneud â helpu'r cwpl i feistroli celfyddyd cyfathrebu . Gall cwnsela helpu trwsio'r ymddiriedolaeth neu ailgynnau'r fflam.

Ydy cwnsela priodas yn gweithio? Ydy, mae'n effeithiol iawn gan ei fod yn ymwneud â helpu'r cwpl i ymdopi â'r gwahanol fathau o straen a brofir yn y berthynas.

Mae cwnsela priodas fel arfer yn driniaeth tymor byr â ffocws ond mae therapïau yn broses therapiwtig a all bara sawl sesiwn.

Gallai un hyd yn oed ddweud bod therapi ar gyfer parau priod yn cwmpasu cwnsela a'r gorgyffwrdd hwn yw'r rheswm pam eu bod yn ddryslyd fel un ar gyfer y llall.

Beth mae therapi cyplau yn ei gynnwys?

Pâr Ifanc Hapus Yn Cymryd Cyngor Ariannol Gartref

Ar y llaw arall, bydd therapi priodas yn gofyn ichi fynd i'r afael â'ch materion o'r gwraidd. Mae hynny'n golygu mynd yn ôl i eich ymladd a'ch dadleuon blaenorol i ddarganfod ble ddechreuodd y cyfan.

Yr hyn sy'n ei gwneud yn unigryw o gwnsela cyplau yw y gallai fynd cyn belled â mynd i'r afael â'ch materion unigol a phersonol i ddeall yr ymddygiad rydych chi'n ei ddangos yn y berthynas.

Mae'n ymwneud yn fwy â darganfod pam, yn hytrach na sut.

Felly, beth yw therapi cyplau? Bydd therapi yn ateb y cwestiwn “Pam mae gennym ni'r mathau hyn o broblemau?' a gwneud ichi sylweddoli pa faes penodol o'ch perthynas y dylech weithio arno.

Er enghraifft, efallai y bydd angen i gwpl sy'n mynd trwy rai amseroedd caled oherwydd bod un ohonyn nhw'n reidio â salwch geisio therapi i wybod sut i ddelio â'r sefyllfa yn iawn.

Nid yw hyn yn golygu mai dim ond cyplau â phroblemau o'r lefel hon sy'n cael eu derbyn i fynd trwy therapi. Gallwch hefyd gwrdd â therapydd cyplau i ddatrys materion cydnawsedd a cheisio cyngor gan rywun sy'n gwybod orau.

Y broblem yw, mae stigma ynghlwm therapi cyplau . Nid yw'r stigma hwn yn gwneud unrhyw les.

Yn lle ceisio datrysiad, mae llawer o gyplau yn tueddu i gilio oddi wrth y driniaeth sydd ei hangen arnynt. Yn lle rhoi cyfle i'r berthynas wella, byddai llawer o gyplau yn penderfynu peidio â mynd i therapi rhag ofn barn pobl eraill.

Ar eu cyfer, dyma'r dewis olaf pan ddylai fod yn un o'r prif opsiynau.

Rôl cwnselydd priodas yn erbyn therapydd cyplau

Beth mae cwnselwyr priodas yn ei wneud mewn sesiwn cwnsela cyplau?

Mewn cwnsela priodas a pherthynas, tasg y cwnselydd yw clywed y problemau a hwyluso'r drafodaeth rhwng y cyplau. Fel cyfryngwr, mae'r cwnselydd yn caniatáu i'r cwpl gynnal dull cyfathrebu trefnus .

Fel mater o ffaith, gall arweinydd eich eglwys wasanaethu fel eich cynghorydd priodas.

Mae rôl y cwnselydd yn cynnwys bod yn fath o ganolwr - osgoi'r cwpl rhag siarad yn unsain, gweiddi ar ei gilydd, ac amlygu unrhyw fath o ymddygiad ymosodol tuag at y llall.

Gyda pharodrwydd a chydsyniad y ddau barti, gall cwnsela priodas a chyplau helpu'r cwpl gwneud rheolau perthynas newydd i leihau dadleuon.

Er enghraifft, os oes gan un ohonoch dueddiadau workaholig, gallai'r cwnselydd awgrymu peidio â dod â gwaith gartref i ganolbwyntio ar rai teulu amser.

Gallai'r cwnselydd hefyd eich helpu i osod rhai ffiniau. Er enghraifft, os yw un ohonoch yn tueddu i fynd dros ffôn eich partner heb ofyn caniatâd, mae'r cwnselydd yn fwyaf tebygol o awgrymu eich bod chi parchu preifatrwydd ei gilydd trwy roi cloeon ffôn os yw pob parti yn cytuno iddo.

Gall cwnselwyr priodas fod yn rhan o'r penderfyniadau hyn ond mae'n dibynnu ar rai ffactorau.

Er enghraifft, mae cwnselwyr priodas yn arbenigwyr ond rhaid iddynt feddu ar drwydded a gyhoeddwyd gan y wladwriaeth er mwyn gwneud diagnosis o salwch meddwl os yw'n rhan fawr o'r broblem yn eich perthynas ac nad oes gan rai cwnselwyr drwyddedau bob amser ond gallant gynghori.

Ar y llaw arall, mae therapyddion priodas neu gyplau wedi'u hyfforddi a'u trwyddedu i ddarparu ystod lawn o Iechyd meddwl gwasanaethau ar gyfer unrhyw fater sy'n effeithio ar y berthynas.

Mewn therapi, gall seicolegwyr cyplau siarad am eich profiad ag iselder ysbryd a sut mae'n effeithio ar eich ymddygiad tuag at eich partner.

Fodd bynnag, byddai'n rhaid iddynt eich cyfeirio at seiciatryddion rhag ofn y deuir o hyd i ganfyddiad mwy difrifol.

Mae gan therapyddion broses drefnus iawn wrth ddelio â'u cleientiaid. Yn sylfaenol, mae'r driniaeth yn cynnwys pedwar cam:

  1. Cam cyntaf - Bydd therapydd yn ceisio sefydlu ffocws ar broblem benodol. Gallai fod materion yn ymwneud â rhyw , cam-drin cyffuriau, cam-drin alcohol, anffyddlondeb , neu genfigen.
  2. Ail gam - Bydd therapydd yn ymyrryd yn weithredol i ddod o hyd i ffordd i drin y berthynas.
  3. Trydydd cam - Bydd therapydd yn nodi amcanion y driniaeth.
  4. Pedwerydd cam - Yn olaf, gyda'ch gilydd fe welwch ateb gyda disgwyliad bod yn rhaid newid ymddygiad er daioni yn ystod y broses.

Faint mae therapi cyplau a chwnsela cyplau yn ei gostio?


sut i ddelio â phartner hunanol

Ar gyfartaledd, mae cwnsela priodas yn costio rhwng $ 45 a $ 200 am bob 45 munud i awr o'r sesiwn.

Gyda therapydd priodas, am bob sesiwn o 45-50 munud, mae'r gost yn amrywio o $ 70 i $ 200.

Os ydych yn pendroni, “sut i ddod o hyd i gynghorydd priodas?”, Byddai’n syniad da ceisio atgyfeiriad gan ffrindiau sydd eisoes wedi mynychu sesiynau cwnsela cyplau gyda chynghorydd priodas. Byddai hefyd yn syniad da edrych ar gyfeiriaduron therapyddion.

Mae pobl hefyd yn gofyn, “A yw Tricare yn ymdrin â chwnsela priodas?” Yr ateb i hyn yw ei fod yn cynnwys cwnsela priodas os mai'r priod yw'r un sy'n ceisio triniaeth a bod y priod yn cael atgyfeiriad ond mae'r milwr yn gwneud hynny pan fydd angen cyflwr iechyd meddwl.

Mae'r ddau gwpl sy'n cwnsela ar gyfer parau priod a therapi cyplau yn delio â chydnabod materion perthynas sylfaenol a datrys gwrthdaro. Efallai nad ydyn nhw'n union yr un peth ond mae'r ddau'n gweithio i wella perthnasoedd.