Mae fy Ngwr Eisiau Ysgariad, Sut Ydw i'n Ei Stopio

Arbedwch fy mhriodas pan fydd fy ngŵr eisiau ysgariad

Yn yr Erthygl hon

Mae fy ngŵr eisiau a ysgariad . Ewch ymlaen, dywedwch y geiriau, mae fy ngŵr eisiau ysgariad. Bydd dod i delerau â realiti yn eich gwneud chi'n fwy tueddol o wneud hynny achub y briodas . Bydd yn cymryd gwaith, ond cariad yn werth yr ymdrech.Efallai bod gennych chi'r holl barodrwydd yn y byd i achub eich priodas. Fodd bynnag, rhaid eich bod chi'n meddwl i chi'ch hun, “Mae fy ngŵr eisiau ysgariad, ond dwi ddim yn gwybod beth alla i ei wneud?”

Ydy, mae hon yn sefyllfa ofnadwy i fod ynddi a gallai ymddangos yn anorchfygol; wedi'r cyfan, pan fydd person wedi penderfynu rhoi'r gorau iddi perthynas , sut allwch chi wneud iddo aros?

Ni allwch, nid oni bai eich bod yn aberthu eich urddas a'ch hunan-barch neu'n gwneud iddynt deimlo'n euog am y sefyllfa, iawn? Ond nid yw hyn yn wir; Mae yna ffyrdd i adfer eich perthynas yn union fel yr oedd o'r blaen.

Nid oes rhaid i unrhyw beth newid, dim ond bod yn rhaid i chi fod yn amyneddgar a gorfod buddsoddi llawer o amser ac egni i wneud hynny.

Darllen mwy: 10 Rheswm Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

Felly beth i'w wneud pan fydd eich gŵr eisiau ysgariad? A sut i wneud i'ch gŵr roi'r gorau i'r syniad o ysgariad? Y peth cyntaf sy'n rhaid i chi ei wneud yw cofio'ch nodau, sef:

  • Cadw'ch gŵr
  • Gwneud hynny heb ddychwelyd i dactegau anobaith neu euogrwydd
  • Cyrraedd pwynt lle mae'r berthynas yn iach eto

Parhewch isod i ddysgu beth i'w wneud yn y sefyllfa lle gofynnodd eich gŵr am ysgariad.

Argymhellir -Arbedwch fy Nghwrs Priodas

Cael rheolaeth ar eich emosiynau

Mae fy ngŵr eisiau ysgariad, ond rydw i'n dal i'w garu yn eiriau nad ydyn ni byth eu heisiau yn ein pennau. Ar ôl dysgu bod eich priod eisiau ysgariad, byddwch chi'n profi llu o emosiynau.

Bydd yr emosiynau hyn yn cynnwys tristwch, dicter a phryder. Cael eiliad neu ddwy ar eich pen eich hun i freak allan (peidiwch â chymryd eich emosiynau allan ar eich gŵr) ac yna cael gafael arnoch chi'ch hun.

Rhyddhau'r emosiynau hynny mewn ffordd iach , fel trwy ymarfer corff, yn clirio'ch pen fel y gallwch chi benderfynu sut i drin y ffaith bod eich gŵr eisiau ysgariad.

Yn dibynnu ar y materion a arweiniodd at y pwynt hwn, gallai peidio â gweithredu ar eich emosiynau cychwynnol synnu'ch gŵr mewn ffordd dda.

Gyda golygfeydd ar achub fy mhriodas pan fydd fy mhriod eisiau ysgariad, adfer hapusrwydd yw'r nod. Mae teimladau negyddol yn wrthgyferbyniol.

Darllen mwy: Canllaw 6 Cam: Sut i Atgyweirio ac Arbed Priodas wedi'i Torri

Cadwch y broblem yn gynwysedig

Beth i'w wneud pan fydd eich gŵr yn dweud ei fod eisiau ysgariad? Peidiwch â siarad â ffrindiau a teulu am bopeth sy'n digwydd yn y berthynas. Mae'n naturiol bod eisiau cefnogaeth ond cadw'r sefyllfa'n gyfyng.

Gan ddweud wrth eraill yn agored am eich problemau a mentro fel y gallant gysuro gallwch ychwanegu tanwydd ychwanegol at y tân trwy eu troi yn erbyn eich gŵr.

Mae dweud wrth aelod agos o’r teulu neu ffrind, “Mae fy ngŵr eisiau ysgariad, ond rwy’n ei garu o hyd,” yn un peth, ond bydd dilyn hynny gyda manylion pellach yn debygol o annog atgasedd.

Rydych chi am aros yn briod, felly mae'n rhaid i'r berthynas rhwng eich gŵr a'ch anwyliaid aros yn gyfan. Yr unig ffordd i wneud hynny yw osgoi dweud unrhyw beth a fydd yn eu hatal rhag ei ​​weld mewn goleuni positif.

Rhoi'r gorau i ysgariadyn llawer haws , gyda dim ond dau o bobl yn cymryd rhan.

Hyrwyddo peth pellter iach

Ar ôl dysgu bod eich gŵr eisiau ysgariad, rydych chi am roi lle iddo. Dim gormod o le ond dim ond digon i roi amser iddo feddwl am bethau ac efallai, eich colli chi ychydig.

Rydych chi am iddo aros, ond mae'r rheswm y tu ôl iddo benderfynu aros yr un mor bwysig. Rhaid i bobl benderfynu aros yn briod oherwydd eu bod eisiau gwneud hynny. Ni ddylai'r penderfyniad gael ei yrru gan fod angen rhywun neu euogrwydd.

Ceisiwch osgoi gwahanu os gallwch chi, ond yn ôl i ffwrdd ychydig ar ôl dysgu ei fod yn ystyried ysgariad. Weithiau mae pellter yn gwneud y tric. Yn ogystal, mae pellter yn rhoi amser ichi weithio arnoch chi'ch hun a phenderfynu sut y gallwch wella'r briodas .

beth i

Creu cyfleoedd cyfathrebu

Ar ôl dysgu bod eich gŵr eisiau ysgariad, gall y ddeinameg rhwng y ddau ohonoch fod yn llawn tyndra. Mae pobl yn cau i lawr yn aml.

Dadelfennu rhwystrau gan creu cyfleoedd i gyfathrebu yn lle cymryd y dull ‘gadewch i eistedd a siarad.’ Mae gwneud pryd o fwyd, mae’n hoffi ac yn ei wahodd i eistedd a bwyta yn ffordd wych o greu esgus i siarad.

I dorri'r iâ, dywedwch rywbeth tebyg i, “Ydych chi'n cofio'r tro cyntaf i mi wneud hyn i chi?” Mae'n debyg bod stori i hel atgofion amdani.

Mae aildrefnu yn hyrwyddo naws gadarnhaol ac yn dod â meddyliau am sut y dechreuodd y berthynas, pa mor dda oedd hi, ac efallai'n ei ysbrydoli i fod eisiau dychwelyd i'r pwynt hwnnw eto.

Nid yw dau berson yn penderfynu priodi am unrhyw reswm yn unig. Roedd cariad ac angerdd. Unwaith y bydd y ddau ohonoch yn agored ac yn gwenu, byddwch yn greadigol, a defnyddiwch eich geiriau i ddod yn agos at eich priod eto.

Dim ond siarad, chwerthin, a gwerthfawrogi cwmni eich gilydd fel yr oeddech chi'n arfer. Gadewch briodas yn siarad allan am ychydig a chanolbwyntiwch ar gysylltu. Trin hwn fel dechrau o'r newydd. Bydd cyfres o'r digwyddiadau hyn, o leiaf, yn gwneud iddo ailfeddwl am yr ysgariad.

Dilynwch y dull arall

Gwnewch y gwrthwyneb i'r hyn a gyrhaeddodd y pwynt hwn. Rydyn ni i gyd yn gwneud camgymeriadau, ac mae'n debyg bod eich gŵr wedi gwneud hefyd. Nid oes unrhyw un yn berffaith, ond am y tro, canolbwyntiwch ar wella eich ymddygiad.

Nodwch bethau a wnaethoch a wthiodd ef i ffwrdd neu a achosodd densiwn a gwnewch y gwrthwyneb. Byddwch yn fwy annibynnol, yn llai heriol, yn trin pethau'n fwy pwyllog, a / neu'n trwsio'r agwedd.

Mae cymaint o bobl yn ceisio atal ysgariad trwy addo newid, ond nid yw dynion eisiau clywed beth rydych chi'n mynd i'w wneud, y weithred yw'r hyn sy'n atseinio. Nid oes unrhyw sicrwydd, ond gall newid amlwg gynyddu ei barodrwydd i weithio ar y briodas.

Rydych chi hefyd eisiau ymddiheuro am eich camweddau ar ôl i chi roi'r newidiadau angenrheidiol ar waith. Gwnewch yn glir eich bod wedi dysgu o'ch camgymeriadau, ni waeth beth sy'n digwydd.

Ystyriwch ei eisiau a'i anghenion

Nid oes unrhyw fenyw yn hoffi clywed hyn, ond os yw'ch gŵr yn siarad am ysgariad, mae'n debygol y byddwch yn methu â diwallu ei eisiau a'i anghenion. Mae cyflawni yn ffactor enfawr mewn priodas dda.

Ceisiwch edrych ar y briodas o safbwynt eich gŵr. Ystyriwch sut beth yw bywyd iddo bob dydd a gofynnwch i'ch hun a yw hynny'n ddigonol.

Yna penderfynwch a ydych chi'n cyflawni ei eisiau a'i anghenion neu a yw'r briodas wedi bod mewn man lle mae'r ddau ohonoch yn mynd trwy gynigion bywyd priodasol.

Wedi hynny, meddyliwch am ffyrdd y gallwch chi ddiwallu'r anghenion a'r anghenion hynny er mwyn sicrhau ei fod yn cael ei gyflawni. Nid yw'n anghyffredin anwybyddu anghenion partner ar ddamwain.

Ailaseswch eich ieithoedd cariad a gweld a ydych chi wedi bod yn diwallu anghenion eich gilydd yn y ffordd iawn, trwy'r iaith gariad gywir.

“Mae fy ngŵr eisiau gadael i mi beth ddylwn i ei wneud,” “mae fy ngŵr yn dweud ei fod eisiau ysgariad ond yn dweud ei fod yn fy ngharu i,” “mae fy ngŵr eisiau ysgariad beth yw fy hawliau” os yw’r rhain yn rhai cwestiynau sy’n eich poeni chi.

Yna gall y cyngor a ddarperir eich helpu chi achub eich priodas a'ch helpu chi i ddeall sut i atal ysgariad. Lle mae cariad, mae gobaith. Cofiwch roi eich popeth i achub y briodas heb arddangos unrhyw anghenraid nac anobaith.

Arhoswch yn ddigynnwrf, cadwch yn cŵl, a chanolbwyntiwch ar wella'r berthynas. Yn olaf, peidiwch â rhuthro pethau. Rhaid i gyplau weithio ar eu cyflymder eu hunain i weld a ellir achub y berthynas.

Ranna ’: