Helpu Tadau sydd wedi Ysgaru: 5 Awgrymiadau Rhianta ar gyfer Tadau ar ôl Ysgariad

Awgrymiadau Rhianta Gorau ar gyfer Tadau ar ôl Ysgariad

Yn yr Erthygl honYn syml, nid ydych chi a'ch gwraig yn dod ymlaen. O flwyddyn i flwyddyn, mae mwy o boen na chariad. Mae gennych ddau o blant hardd, ac nid ydych yn siŵr beth i'w wneud. Yn y diwedd, byddwch chi'n penderfynu cael ysgariad. Yn dal i fod, rydych chi'n poeni y bydd yn difetha bywydau'ch plant.Rydyn ni yma i ddweud wrthych nad oes rhaid i bethau ddod i ben â thrychineb. Os dilynwch ein hawgrymiadau magu plant ar gyfer tadau sengl, dylai eich plant a'r berthynas sydd gennych â nhw fod yn iawn. Tybed sut i fod yn dad da? Dyma 5 awgrym ar gyfer tadau sydd wedi ysgaru i'ch helpu chi i ddeall beth ddylech chi ac na ddylech chi ei wneud.

1. Nid ydych chi'n ysgaru'ch plant

Byddwch chi'n clywed hyn o leiaf fil o weithiau, ond mae'n werth ei ailadrodd - rydych chi'n ŵr tan yr ysgariad, ond chi yw'r tad am byth. Dyma'r wers bwysicaf y mae'n rhaid i dadau sydd wedi ysgaru ei chofio bob amser. Hyd yn oed os yw'ch cyn-briod yn cael y ddalfa lawn a hyd yn oed os ydych chi'n hoff o'ch rhyddid newydd a'r ffaith nad yw'ch plant oddeutu 24 awr y dydd, chi yw eu tad o hyd.
tipiau cariad

Felly, beth sy'n gwneud tad gwych?

Pan maen nhw gyda chi, mae'n rhaid i'ch ffocws fod arnyn nhw. Byddan nhw'n cael eu brifo hefyd. Byddan nhw'n beio'u hunain. Mae'n anodd deall ysgariad hyd yn oed i oedolion, heb sôn am blant . Cymerwch ofal ohonynt. Byddwch Yna. Cynnig cefnogaeth. Dangos cariad. Peidiwch â gadael iddyn nhw deimlo eu bod wedi'u hesgeuluso. Os byddwch chi'n colli'ch plant, ni fyddwch byth yn maddau i chi'ch hun.

2. Arhoswch yn lân

Mae plant yn dysgu o ymddygiad eu rhiant. Pan ddywedaf aros yn lân, rwy'n golygu peidiwch ag yfed, peidiwch â gwneud cyffuriau, peidiwch â gamblo a pheidiwch â dod â chariadon / cariadon newydd i'ch cartref oni bai ei fod yn ddifrifol. Bod yn tad da, rhaid i chi osgoi siarad pethau cymedrig neu hyll am eich cyn-briod o flaen eich plant, neu o flaen unrhyw un arall a all ddweud wrth eich plant am hynny yn nes ymlaen.Fel tadau sydd wedi ysgaru, dylent roi enghraifft iawn i'w plant. Dyma gyfle gwych i ddangos iddyn nhw sut y dylen nhw delio â gwrthdaro a symud yn heddychlon tuag at ddatrysiad. Fel tad sydd wedi ysgaru, ni ddylai eich plant fyth ddioddef eich ysgariad. Rwy'n cymryd nad yw'n dweud, ond peidiwch â dryllio'ch dicter arnyn nhw a pheidiwch byth â'u cam-drin.

3. Peidiwch â thrin

Felly, beth sy'n gwneud tad da?

An cyngor i dadau sydd wedi ysgaru yw gwybod nad eich plant chi yw eich arf. Peidiwch â'u troi yn erbyn eich cyn-briod. Peidiwch â dweud straeon wrthyn nhw am sut nad yw'ch cyn-wraig / gŵr yn eu caru ddigon, hyd yn oed os ydych chi'n credu hynny eich hun. Bod yn dad da, peidiwch â defnyddio blacmel emosiynol. Nid oes rhaid i'ch ysgariad effeithio'n dragwyddol ar eich plant os na wnewch hynny.Rydych chi'n oedolyn yn y berthynas honno, gwnewch yn siŵr ei fod yn aros felly. Os oes angen i chi ddweud rhywbeth wrth eich cyn-briod, gwnewch hynny. Peidiwch â dweud wrth y plant a gofyn iddyn nhw wneud y gwaith i chi. Dylai tadau sydd wedi ysgaru fod yr un sy'n gofalu am blant ac yn darparu cefnogaeth. Peidiwch â gadael iddyn nhw ddod yn ofalwyr.

4. Disgwyl troadau a throellau

Yn y broses ysgariad , plant yn aml sy'n dioddef fwyaf. Weithiau mae'n rhaid iddyn nhw fynd i'r llys, sy'n arbennig o straen. Mae'n rhaid iddyn nhw ddewis ochr yn llythrennol neu'n ymhlyg, ac yn aml mae eu bywyd yn troi wyneb i waered.Dylech ddisgwyl gwahanol ymddygiadau. Weithiau byddant yn mynegi cariad; weithiau byddant yn ddig, ar adegau ni fyddent yn siarad â chi. Peidiwch â synnu os ydyn nhw'n adfer yn eu hymddygiad un diwrnod. Efallai y byddan nhw'n gofyn i chi eu helpu gyda gweithgareddau rheolaidd fel gwisgo neu fwydo ac yna'ch gwthio i ffwrdd pan fyddwch chi'n cynnig helpu drannoeth.

Byddwch yn oddefgar a dangos cariad diamod. Ar gyfer bod yn dad da ar ôl ysgariad, hyd yn oed os ydyn nhw gyda chi dim ond yn ystod penwythnosau neu unwaith y mis, neu ar wyliau yn unig, peidiwch â chefnu ar eich rôl fel tad. Ffoniwch nhw pan nad ydych chi gyda'ch gilydd, gwiriwch gyda nhw, gofynnwch a oes angen unrhyw beth arnyn nhw, dangoswch bryder. Fel tadau sydd wedi ysgaru, fel hyn byddwch chi'n llwyddo i gynnal perthynas iach a chynnes rhwng y tad a'r plentyn.

Os aseswch fod ymddygiad eich plant wedi mynd yn rhy ystumiedig, ymgynghorwch â seicolegydd plant. Nid oes rhaid i chi fynd â'ch plentyn am yr ymweliad cyntaf. Gallwch fynd ar eich pen eich hun a cheisio gwybodaeth am yr hyn a ddisgwylir mewn sefyllfa benodol. Efallai y bydd barn arbenigwr yn eich tawelu.

5. Peidiwch â phrynu cariad eich plant

Mae hyn yn digwydd yn rhy aml gyda rhieni sydd wedi ysgaru, yn enwedig os oes gan y ddwy ochr ddigon o arian i ddarparu popeth sydd ei angen ar eu plant. Nid yw dangos eich cariad at blant yn golygu y dylai tadau neu famau sydd wedi ysgaru brynu teganau iddynt neu roi arian iddynt. Yn lle, dylech chi treulio amser o safon gyda nhw .


dim agosatrwydd emosiynol mewn priodas

Efallai y bydd rhieni yn y ras gyson o bwy fydd yn cynnig mwy, yn ariannol. Ond, mae plant yn greaduriaid bach craff. Maent yn gwybod pan fydd rhywun yn prynu eu cariad a byddant naill ai'n cael eu sarhau neu'n dysgu sut i gam-drin eich gwendid. Felly, byddwch yn ofalus.

Bywyd ar ôl ysgariad i dadau yn dod yn fwy heriol fyth. Mae'n anodd gosod ymweliadau arferol ac ar yr un pryd, gadael dim cerrig heb eu troi i roi bywyd da i'w plant er gwaethaf y gwahanu.

Fel tadau sydd wedi ysgaru, gallai eich rôl yn y briodas newid ond nid yw eich rôl fel tad yn gwneud hynny. Yn y fideo isod, “ Mae Dr. Mark Trahan yn datgelu ymchwil newydd am hyder dynion mewn bod yn rhiant, yn trafod yr heriau y mae tadau yn eu hwynebu, ac yn awgrymu camau y gall tadau a mamau eu cymryd i greu teulu sy'n gyfeillgar i dad. ”

Gwyliwch y fideo i wybod sut i fod yn dad da :

I ddatrys eich ymholiad o sut i fod yn dad gwych, gwybod hynny beth bynnag a wnewch, rhowch les a hapusrwydd eich plant yn y lle cyntaf. Nid oes dim yn bwysicach. Yn olaf, am tadau sydd wedi ysgaru, bydd perthynas dda â'ch plant yn eich helpu i wella'ch clwyfau yn gyflymach. Carwch nhw, chwarae gyda nhw, byddwch yn garedig â nhw a bydd y boen yn mynd yn y pen draw.