Sut I Gysylltu â Dyn Ar Lefel Emosiynol

Sut I Gysylltu â Dyn Ar Lefel Emosiynol

Yn yr Erthygl honEr mwyn i'r ddau ffrind aros i gael eu buddsoddi mewn perthynas, mae'n rhaid bod cysylltiad emosiynol ar droed. Mae'n hawdd i ferched ddarganfod beth sydd ei angen arnynt ar gyfer cysylltiad emosiynol iach: cyffyrddiad corfforol, sgwrs ysgogol, cysur, gofal, cefnogaeth. Ond o ran cyfrifo sut i gysylltu â dyn ar lefel emosiynol, gall fod yn dipyn o grafwr pen.Yn gyffredinol, mae menywod yn fwy awyddus i gysylltu â dyn a buddsoddi eu hamser a'u hymdrechion, ond mae dynion yn fwy tebygol o orwedd yn ôl a gweld sut mae'r holl beth yn chwarae allan. Fel rheol, cysylltu â dyn ar lefel emosiynol yw'r hyn sy'n achosi iddo syrthio mewn cariad â chi. Dyma sy'n troi un noson ddrwg yn oes o hapusrwydd. Yr allwedd yw dysgu sut i wneud hynny.

Dyma'r ffyrdd gorau o sut i gysylltu â dyn ar lefel emosiynol:Felly, sut ydych chi'n cysylltu â dyn yn emosiynol? Ni waeth a ydych chi wedi bod gyda'ch gilydd 10 diwrnod neu 10 mlynedd, cynnal agosatrwydd emosiynol yw'r peth sy'n mynd i'ch cadw chi gyda'ch gilydd am oes. Os ydych chi'n ceisio creu neu ail-greu bond gyda'ch dyn mae'n rhaid i chi ganolbwyntio ar ei anghenion.

Mae creu cysylltiad emosiynol yn ymwneud ag ymgysylltu a chysylltu mewn ffordd sy'n ei ysgogi, nid chi.

1. Cadwch hi'n rhywiol

Nid yw'n gyfrinach bod dynion yn hoffi rhyw. Nid yn unig am ei fod yn teimlo'n dda, ond oherwydd ei fod yn rhoi hwb i'w ego, yn gwneud iddo eich gweld mewn goleuni synhwyraidd a phwerus, ac mae'n gwneud iddo deimlo cysylltiad â chi.Er bod y stereoteip y mae dynion eisiau rhyw 24/7 y tu hwnt i bellter y dyn cyffredin, ond nid yw hynny'n golygu nad yw rhyw yn bwysig iddo. Un peth i'w gadw mewn cof o ran cysylltu â dynion trwy ryw yw bod dynion, mewn perthynas ddifrifol, yn cyfateb rhyw â chariad. Dyma'r ffordd maen nhw'n cysylltu â chi.

Peidiwch â bod ofn cychwyn. Mae dynion yn dymuno cael eu dymuno cymaint ag y mae menywod yn ei wneud. Mae bod yr un i gychwyn rhyw nid yn unig yn gyffrous iddo, mae hefyd yn dangos iddo eich bod chi eisiau iddo gymaint ag y mae ef eisiau i chi.

2. Pwysigrwydd cyffwrdd corfforol

Mae rhyw yn rhan bwysig o greu agosatrwydd emosiynol, ond felly os yw'n gyffyrddiad corfforol. Daliwch ddwylo, rhwbiwch ei gefn, cofleidiwch, rhowch eich breichiau o amgylch ei gilydd, a'i gusanu i gynnal cysylltiad pan nad ydych chi rhwng y cynfasau.

Pwysigrwydd cyffwrdd corfforol

3. Aros dirgelwch

Rhan o greu cysylltiad emosiynol yw cael eich dyn eisiau buddsoddi ei amser a'i egni ynoch chi. Mae hyn yn golygu peidio â gwybod gormod yn rhy fuan. Mae llawer o ddynion yn gweld menywod dirgel yn hudolus ac mae llawer o fenywod yn manteisio arno.

Gallwch wneud hyn trwy fod yn ofalus i beidio â rhannu. Mae eistedd i lawr a dod i adnabod pob modfedd o orffennol eich gilydd yn deimlad gwych, ond yna rydych chi'n dechrau sylweddoli eich bod chi'n gwybod popeth sydd i'w wybod. Gall hyn arwain at ddiflastod. Efallai mai stori eich bywyd yw’r un fwyaf cyfareddol a glywodd erioed, ond gall aros nes ei fod wedi ei swyno’n llwyr cyn i chi ei hadrodd.

4. Cymryd diddordeb yn ei fywyd

Dysgwch sut i gysylltu â dyn ar lefel emosiynol trwy gymryd diddordeb yn ei fywyd. Dewch i adnabod ei feddyliau, ei uchelgeisiau, ei nodau ar gyfer y dyfodol. Ble mae'n sefyll ar briodas, ei yrfa? Y tu hwnt i'r hanfodion hyn, chwaraewch gêm dod i adnabod.

Gwnewch hynny trwy ofyn cwestiynau fel:


yn peri syndod i gwŷr

  • “Beth oedd eich gwyliau teulu gorau erioed a pham?”
  • “Pwy oeddech chi agosaf at dyfu i fyny?”
  • “Beth ddigwyddodd i wneud ichi chwerthin y anoddaf i chi chwerthin erioed?”

Gall y cwestiynau hyn fod mor racy neu mor wirion ag y dymunwch. O'r ffantasi fwyaf rhyfedd erioed y bu'n rhaid iddo nofio yn hytrach na phwll yn llawn Jell-O neu bwll yn llawn hufen iâ, bydd gofyn am y manylion bach llai hyn am ei fywyd yn gwneud iddo deimlo'n bwysig ac yn arbennig i chi. Mae hon yn ffordd hwyliog o gysylltu ar lefel ddyfnach.

5. Cymerwch ddiddordeb yn ei hobïau

Mae dynion yn cysylltu'n emosiynol pan fydd ganddyn nhw rywun i rannu eu nwydau â nhw. Nid yw hyn yn golygu bod yn rhaid i chi obsesiwn am ei holl hobïau a'i ddiddordebau, ond peidiwch â bod ofn rhannu ynddynt, chwaith. Eisteddwch i lawr a gwylio chwaraeon gydag ef. Ewch am reid ar ei feic modur gyda'i gilydd. Gwyliwch ei hoff ffilm. Mynychu sioe geir. Gwnewch noson o yfed gwin a chwarae gemau fideo aml-chwaraewr. Yn bwysicaf oll: cael hwyl gyda'ch gilydd.

6. Bod ag agwedd gadarnhaol

Mae dynion yn hoffi bod o gwmpas menywod cadarnhaol sydd ag agwedd gadarnhaol. Nid yw hyn yn golygu bod angen i chi gawod â chanmoliaeth trwy'r dydd dim ond er mwyn cadw ei serchiadau, ond peidiwch â dal yn ôl rhag dweud wrtho faint rydych chi'n ei werthfawrogi. Mae gormod o gyplau yn aros yn dawel am nodweddion cadarnhaol eu ffrind a gall hyn arwain at ansicrwydd. Dysgwch sut i gysylltu â dyn ar lefel emosiynol trwy ddweud wrtho am y pethau rydych chi'n eu caru amdano.

7. Dangos parch

Po fwyaf o barch rydych chi'n ei ddangos tuag at eich dyn, y mwyaf o barch fydd ganddo tuag atoch chi. Mae parch yn fath o gysylltiad emosiynol dwfn sy'n floc adeiladu ar gyfer perthnasoedd iach. Gallwch chi ddangos parch i ddyn trwy roi pwys ar ei farn, gwybod pryd sy'n briodol ac nad yw'n briodol i godi pynciau sensitif, a rhoi lle iddo fod yn ef ei hun ac i dreulio amser gyda'i ffrindiau.

8. Syndod iddo

Mae anrhegion meddylgar, profiadau, rhyw annisgwyl, a sbardun y nosweithiau allan yn mynd i gadw'ch dyn ar flaenau ei draed yn y ffordd orau bosibl. Yn union fel chi, mae eich dyn yn mwynhau'r cysur o fod mewn perthynas ymroddedig, ond mae eisiau ychydig o gyffro hefyd. Mae cynllunio gwibdeithiau a dangos anrhegion annisgwyl iddo yn ffordd wych o adeiladu cysylltiad emosiynol trwy ddangos iddo eich bod yn malio.

Darllen mwy: Beth i'w Wneud Pan Rydych yn Teimlo Dim Cysylltiad Emosiynol â'ch Gwr

Pan ddylai fod, ni ddylai fod yn anodd dysgu sut i gysylltu â dyn ar lefel emosiynol. Os ydych chi'n hoffi'ch gilydd byddwch chi'n agor i fyny i'ch gilydd yn naturiol ac yn meithrin perthynas yn seiliedig ar y cysylltiad emosiynol hwnnw.