Sut i Ddad-Stori Ar ôl Diwrnod Hir o Rianta Aros Yn y Cartref

Sut i Ddad-Stori Ar ôl Diwrnod Hir o Rianta Aros Yn y Cartref Mae magu plant yn gofyn am lawer o waith caled, yn enwedig o ran cydbwyso magu plant â chynnal bywyd cymdeithasol, cadw i fyny â'ch gwaith, ac - yn bwysicaf oll - peidio ag esgeuluso'ch iechyd corfforol a meddyliol.

Yn yr Erthygl hon

Mae hon yn weithred gydbwyso anodd gan y byddwn yn aml yn blaenoriaethu ein dyletswyddau rhieni dros sicrhau y gallwn wneud iawn am y pwysau o fod yn rhiant.Mae hyn hyd yn oed yn fwy amlwg ar gyfer rhieni aros gartref sy'n gweithio fel gweithwyr llawrydd o bell neu'n canolbwyntio ar deulu a chartref yn llawn amser. Mae’n hawdd cael eich bwyta gan y drefn, y da a’r drwg, o fod yn rhiant.

Gwnewch y tasgau dyddiol, gwnewch yn siŵr bod plant yn dilyn eu hamserlenni, ac yn ymgymryd â pha bynnag argyfyngau a all godi.

Gall hyn i gyd eich arwain i esgeuluso eich hun. Erbyn diwedd pob dydd, rydych chi'n teimlo'n ormod o ddraenio (yn emosiynol ac yn gorfforol) i wobrwyo'ch hun. Ond mae'n hanfodol gwneud 'amser-me' i ailwefru'ch batris magu plant.

Mae yna lawer ffyrdd o gael gwared ar straen, ac nid oes angen i’r rhan fwyaf o’r rhain fod yn weithgaredd sy’n cymryd llawer o amser. Mae ein cyrff yn ddigon caled i gymryd seibiant lle gallant ddod o hyd iddo fel y gallwn adlamu yn ôl heb wneud llawer o ymdrech.

1. Cymerwch nap

Ailatgoffa cyflym yw'r dull profedig o ddad-bwysleisio a all wneud byd o wahaniaeth. Neilltuo ychydig o amser i gorffwyswch eich llygaid mewn amgylchedd tawel gallai newid eich meddylfryd cyfan.

Mynnwch bâr o blygiau clust silicon, mwgwd llygad a chuddfan. Byddwch yn deffro wedi'ch adfywio ac yn barod unwaith eto ar gyfer eich dyletswyddau magu plant.

Hac bywyd a allai hefyd weithio i chi yw yfed coffi yn union cyn eich nap. Y ffordd honno, gallwch gael y gweddill o nap micro (rhwng 15-30 munud) heb boeni am or-gysgu.

2. gemau fideo

Menyw gyda phlentyn yn defnyddio cyfrifiadur

Os gall y plant ei wneud, gallwch chi hefyd! Mae cenedlaethau hŷn yn ystyried gemau fideo fel gweithgaredd hamdden nad yw wedi'i fwriadu ar eu cyfer. Ni allai hyn fod yn fwy anghywir.

Wrth i bobl fynd yn hŷn, mae'r rhan fwyaf o'u hobïau yn dueddol o fod â naws goddefol iddynt (gwylio ffilmiau, sioeau teledu, chwaraeon, ac ati). Mae gemau fideo yn cynnwys cyfraniadau uniongyrchol gan eich atgyrchau a'ch deallusrwydd.

Mae hyn yn wrthdyniad i'w groesawu oddi wrth eich trefn ddyddiol, ac yn dibynnu ar eich dewis o gêm, gall lleddfu straen yn ogystal â chadw'ch ymennydd yn sydyn.

Felly pan fydd y plant yn cysgu, codwch eich rheolydd consol gêm a gwisgwch gêm hwyliog. Efallai y byddwch chi'n well arno nag yr ydych chi'n meddwl!

Gwyliwch hefyd:

3. Rhowch gynnig ar gynhyrchion cannabidiol (CBD).

Wrth i ddeddfwriaeth ynghylch canabis ddod yn fwy trugarog, mae cynhyrchion CBD yn dod yn fwy poblogaidd. Mae'r cynhyrchion canabis hyn yn ddelfrydol ar gyfer pobl sydd am roi cynnig ar ganabis am eu buddion niferus heb gael lefel uchel iawn. Maent yn helpu i leddfu pryder, gwella cwsg, a rheoli poen .

Daw cynhyrchion CBD mewn sawl ffurf, gan gynnwys bwytadwy , lotions, a hyd yn oed bomiau bath. Gydag effeithiau cynnil nad ydynt yn cymryd llawer o amser i gychwyn, maent yn ddelfrydol i rieni ymlacio ar ôl diwrnod hir. Mae mor syml â bwyta gummy blasus neu ollwng bom bath i'ch bathtub.

Mae llawer o gynhyrchion cannabidiol ar gael ar-lein ac mewn fferyllfeydd, a gallent ychwanegu haen ychwanegol o ymlacio i'ch trefn ddad-bwysleisio.

4. Ymarfer Corff

Gwraig a phlentyn yn gwneud wynebau doniol

Gall ymarfer corff swnio fel ystrydeb gwrth-sythweledol i rieni prysur. Gallai hyd yn oed meddwl am ymarfer corff fod yn annymunol i'r rhai sydd am ymlacio.

Profwyd yn wyddonol bod ymarfer corff yn rhyddhau endorffinau, ein hormonau hapus. Wedi'i gyfuno â boddhad cynyddol eich gweld eich hun yn y drych, mae hyn yn gweithredu fel a dad- straen gwych.

Er ei bod yn cymryd rhywfaint o ddod i arfer ag ef, mae ymarfer corff mewn gwirionedd yn ffordd wych o leddfu straen. Unwaith y byddwch chi'n dod i'r arfer o orffen diwrnod hir gyda threfn ymarfer corff bwrpasol, mae'n dod yn fwy caethiwus - ac yn iachach - nag unrhyw gyffur.

5. Garddio

Mae garddio yn ystrydeb arall, ond nid heb reswm da. Rydyn ni'n mwynhau garddio oherwydd dyma'r ffordd hawsaf i ni weld ffrwyth ein llafur. Mae bod y tu allan, hyd yn oed os yw yn eich iard gefn, hefyd yn helpu lleihau pryder a straen.

Chwiliwch am ddarn bach o dir i chi'ch hun a dewiswch rywbeth bwytadwy i'w blannu. Dewiswch gnwd dechreuwyr hawdd, rhywbeth sy'n gofyn am waith cynnal a chadw isel ac nad yw'n hawdd ei ddifetha. Mae tomatos, afalau a mefus yn ddewisiadau gwych.

Pan fyddwch chi'n casglu canlyniadau'ch ymdrechion yn y pen draw, gallwch chi eu defnyddio mewn dull dad-bwysleisio poblogaidd arall: coginio!

Casgliad

Dim ond ychydig o enghreifftiau yw'r rhain o sut y gallwch chi ddirwyn i ben ar ôl diwrnod hir o ofalu am eich cartref. Y peth pwysicaf yw dod o hyd i'r dulliau sy'n gweddu orau i'ch personoliaeth a'ch helpu i gyflawni'ch nodau personol.

Peidiwch byth ag esgeuluso'ch hun oherwydd bydd yn brifo'ch bywyd cymdeithasol, teuluol a phroffesiynol.

Ranna ’: