Sut mae gen i Ysgariad Llwyddiannus?

Sut mae gen i Ysgariad Llwyddiannus


bondio rhyw

Yn yr Erthygl honPan fyddwch mewn perthynas, mae'r ddau ohonoch yn cytuno i rannu rhai cyfrifoldebau. Pan fyddwch chi'n cael ysgariad, mae'r ddau ohonoch chi'n digwydd rhannu'r un cyfrifoldebau, yr unig wahaniaeth nawr yw nad ydych chi'n aros yn yr un tŷ.Mae hyn yn golygu, byddai gennych eich treuliau personol ynghyd â chyfrifoldebau eich plant, os oes gennych rai, a chynnal a chadw'r eiddo os yw hynny'n dod atoch chi. Dyna pam mae pobl yn aml yn cael cytundeb prenup sy'n nodi popeth heb unrhyw amwysedd.

Beth os nad oes gennych unrhyw gytundeb o'r fath cyn eich priodas neu os yw'r ddau ohonoch wedi prynu eiddo ar ôl priodi? Setlo'r holl fanylion munud hyn yn ddiflino, yn gorfforol, yn feddyliol ac yn emosiynol. Fodd bynnag, rhestrir isod rai atebion i ‘sut mae gen i ysgariad llwyddiannus’ y mae’n rhaid i chi eu dilyn ar gyfer ysgariad llyfn.Beth rydych chi ei eisiau

Mae bodau dynol yn farus, heb amheuaeth. Rydyn ni eisiau mwy o wybod, hyd yn oed os ydyn ni'n setlo am ychydig yn llai, gallwn ni gael bywyd anhygoel o hyd. Efallai y bydd y trachwant hwn yn trechu'ch synhwyrau yn ystod ysgariad. Efallai y bydd sefyllfa pan byddech chi eisiau ei gael cymaint o bethau â phosib ac yn barod i ymladd drosto.

Fodd bynnag, nid yw hyn bob amser yn iawn.

Wrth setlo am ysgariad, edrychwch am bethau sy'n bwysig i chi.Peidiwch â cheisio cael popeth gan y bydd yn troi'r bwrdd ac fe allai pethau fynd y tu hwnt i reolaeth. Yn lle hynny, gwnewch restr o bethau sy'n annwyl bwysig i chi. Ceisiwch eu cael yn unig.

Cael gwybodaeth iawn

Cyn i chi hyd yn oed ffeilio am ysgariad , cael y wybodaeth ymarferol arno. Siaradwch â chyfreithwyr a all eich tywys am y gweithdrefnau a'r pethau a allai ddod eich ffordd. Paratoi cyn mynd i mewn i faes y gad yw'r strategaeth orau.

Bydd cyfreithwyr yn eich tywys am y setliad ac yn eich helpu i restru'r pethau rydych chi eu heisiau a phethau y byddai eu hangen arnoch i oroesi ar ôl ysgariad.

Peidiwch â neidio i'r dŵr heb fesur y dyfnder arall y byddech chi'n ei foddi.

Daliwch eich disgwyliadau

Wrth fynd trwy berthynas wael, mae ysgariad fel y rhyddid y buoch chi'n breuddwydio amdano ers amser maith. Efallai y bydd hyn yn eich cyffroi ychydig ac efallai y byddwch chi'n mynd dros ben llestri gyda'ch disgwyliadau. Rydym yn argymell ichi ddal at eich disgwyliadau.

Nid oes unrhyw ddau ysgariad yr un peth felly dim ond oherwydd nad yw rhywun yr oeddech chi'n ei adnabod wedi cael ysgariad llyfn yn golygu y bydd gennych chi un hefyd. Mae'n rhaid i chi fod yn realistig.

Arsylwi pethau o'ch cwmpas a pharatoi'ch hun ar gyfer y gwaethaf, hyd yn oed os na ddaw. Bydd hyn yn eich cadw ar y tir a bydd mynd trwy ysgariad yn hawdd i chi.

Cadwch eich plant o'r neilltu

Cadwch eich plant o

Yn bennaf, mae'n rhaid i gyplau ymladd dros blant. Efallai eu bod yn iawn yn eu lle ond i blant, mae hyn yn troi'n hunllef. Deall bod eich plant yn eich caru chi lawer. Iddynt hwy, gweld eu rhieni ar wahân yw'r freuddwyd waethaf. Ar ben hynny, mae ymladd drostyn nhw'n gwneud pethau'n waeth.

Mae ysgariadau yn effeithio ar feddwl plant yn ddwfn a gellir gweld newid yn eu hymddygiad yn amlwg. Felly, un o’r atebion gorau i ‘sut mae gen i ysgariad llwyddiannus?’ Yw peidio â brwydro am ddalfa plant. Dewch i gytundeb lle nad yw magwraeth y plant yn cael ei effeithio.

Dysgu bod yn gyfrifol

Mae eich bywyd yn cymryd tro hollol newydd pan fyddwch chi'n mynd trwy ysgariad. O ddibyniaeth, yn sydyn mae'n rhaid i chi fod yn annibynnol. Ar ôl ysgariad, byddech chi'n gofalu amdanoch chi'ch hun, eich treuliau a phob peth bach sy'n bwysig yn eich bywyd.

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn baglu ar ôl ysgariad ac yn dod o hyd i lawer o amser i ymgynnull. Peidiwch â bod mewn sefyllfa o'r fath.

Dechreuwch gymryd cyfrifoldeb am bethau tra'ch bod chi'n amser setlo.

Rhaid i chi ddysgu claddu'r gorffennol a dechrau adeiladu dyfodol addawol. Felly, cyn i bethau fynd allan o law, ymddwyn yn gyfrifol a pharatoi'ch hun ar gyfer dechrau newydd.

Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

Byddwch yn onest â'ch atwrnai

Rydych chi'n cael ysgariad am reswm. Gall y rheswm fod yn bersonol i chi, ond deallwch unrhyw amgylchiad nad ydych i fod i'w guddio rhag eich atwrnai. Maen nhw'n mynd i'ch cynrychioli chi yn y llys. Byddent yn ymladd ar eich rhan. Mae ganddyn nhw'r hawl i wybod yr union reswm dros ysgariad. Trwy fod onest a gonest gyda nhw rydych chi'n adeiladu achos cryf i chi'ch hun.

Hefyd, peidiwch byth â meddwl am guddio neu ddwysau'r sefyllfa. Dim ond eu cyflwyno fel y maen nhw, yn eu ffurf amrwd. Maent yn dda yn eu tasg ac yn gwybod beth sydd angen ei wneud.

Canolbwyntiwch bum mlynedd o nawr

Mae angen bod yn y presennol yn fawr ond rhaid ei gadw o'r neilltu wrth siarad am ysgariad. Gwelwyd bod pobl yn aml yn mynnu pethau na fydd eu hangen arnynt neu efallai na fyddant yn gallu eu cynnal yn y dyfodol.

Wrth i chi baratoi'ch hun rhag dod allan o berthynas wael, dechreuwch adeiladu eich dyfodol. Cynlluniwch bum mlynedd ymlaen llaw i weld a oes unrhyw beth o'r presennol yn berthnasol yn y dyfodol.

Os felly, mae'n werth ymladd drosto . Os na, yna peidiwch â gwastraffu'ch egni a'ch arian iddo.

Yn onest, mae ysgariadau yn gas. Maen nhw'n gwneud ichi fynd trwy'r amser gwaethaf yn eich bywyd. Rydych chi'n cael eich draenio'n emosiynol, yn feddyliol ac yn gorfforol. Mae’r awgrymiadau uchod yn atebion perffaith i ‘sut mae gen i ysgariad llwyddiannus’ Dilynwch nhw a chael ysgariad llyfn a llwyddiannus.