Sut Ydych Chi Yn Paratoi'n Gyfrinachol ar gyfer Ysgariad - Dewch i Adnabod y 5 Cam Allweddol

Sut Ydych Chi Yn Paratoi

Yn yr Erthygl honPan glywch y geiriau “ sut ydych chi'n paratoi'n gyfrinachol ar gyfer ysgariad ”, Byddai'r mwyafrif o bobl yn gweld hwn fel datganiad negyddol. I ddechrau mae'n swnio fel eich bod chi'n bradychu'ch priodas, eich teulu a'ch priod. Pam fyddech chi'n gwneud hyn yn gyfrinachol? Efallai ei fod yn ymddangos fel gweithred anonest, mewn gwirionedd, gall swnio fel brad ond a fyddwn ni'n canolbwyntio ar y datganiad hwn yn unig?

Os cewch gyfle i baratoi'n gyfrinachol ar gyfer ysgariad yn enwedig pan wyddoch fod y berthynas eisoes drosodd - oni fyddwch yn ei chymryd? Nid yw paratoi ar gyfer ysgariad yn golygu eich bod yn dyfeisio cynllun i ddifetha'ch priodas a bod yn ddrylliwr cartref. Mae'n golygu eich bod chi'n gwybod i ble mae'r briodas yn mynd a 'ch jyst eisiau sicrhau eich bod chi'n barod am yr hyn sydd i ddod - penderfyniad doeth i'w wneud, onid ydych chi'n cytuno?


dyfyniadau priodas ddoniol

Buddion paratoi ar gyfer ysgariad

Pan fyddwch chi'n mentro ar fusnes, pan fyddwch chi'n dechrau rhywbeth newydd - onid ydych chi'n gwneud ymchwil a chynllunio yn gyntaf? Hyd yn oed pan briodoch chi paratowyd yr holl bethau yn gyntaf cyn i chi ddweud eich addunedau. Nid yw ysgariad yn ddim gwahanol, mae'n broses a fydd yn para am fisoedd ac mae'n hollol iawn eich bod chi'n paratoi ymlaen llaw felly does gennych chi ddim amser caled yn addasu.Nid ydym yn sôn am baratoi'n gyfreithlon yn unig; rydym yn siarad am y agwedd ddyfnach ar ysgariad . Felly, sut ydych chi'n paratoi'n gyfrinachol ar gyfer ysgariad ? Byddwch yn barod nid yn unig yn gyfreithiol ond hefyd yn emosiynol, yn ariannol ac yn seicolegol a bydd hyn yn sicrhau y byddwch yn mynd i drosglwyddo yn ddi-ffael ac yn hyderus.

1. Bydd gennych ddigon o amser i baratoi

Os byddwch chi'n dechrau paratoi ar gyfer ysgariad hyd yn oed cyn i'r broses ddechrau, bydd gennych chi fwy o amser i gynllunio. Yn bendant nid yw ysgariad yn daith hawdd. Mae'n gofyn am amser i dderbyn y ffeithiau, i dderbyn beth ddigwyddodd i'ch priodas a'r amser i amsugno'r realiti y gallai ddod i ben yn fuan. Os oes gennych chi ddigon o amser, gallwch chi gymryd popeth i mewn yn araf a bod yn barod pan mae'n amser delio â'ch ysgariad.

2. Gallwch chi baratoi'ch hun yn emosiynol ymlaen llaw

Bydd cael digon o amser i baratoi yn rhoi digon o gyfle i'ch calon a'ch meddwl gymryd cyfrifoldeb. Weithiau, gall emosiynau a sefyllfaoedd fod yn anodd iawn ac yn llethol. Os bydd hyn i gyd yn digwydd ar yr un pryd, efallai na fyddwch yn gallu cynnwys holl straen a phwysau'r sefyllfa.3. Ceisiwch gwnsler cyn cymryd y cam mawr

Os ydych chi am geisio cymorth, dyma'r amser iawn i'w wneud. Gallwch ofyn am gwnsler ynghylch y broblem, yr ysgariad, a'r dyfodol. Mae hi bob amser yn braf cael rhywun a fydd yno i wrando ac i'ch cynorthwyo gyda'r penderfyniad hwn sy'n newid bywyd.

4. Gallwch arbed amser ar y broses ysgaru

Bydd bod yn barod o flaen amser yn rhoi digon o wythnosau neu fisoedd i chi drefnu popeth ac yn ei dro, pan fydd y proses eich ysgariad yn cychwyn - byddwch chi'n arbed amser oherwydd eich bod chi eisoes yn barod ac nad ydych chi'n gwastraffu amser mwyach. Gorau po gyntaf y bydd yn dod drosodd, y cynharaf y byddwch yn symud ymlaen i'ch bywyd newydd.

5 Cam allweddol wrth baratoi'n gyfrinachol ar gyfer ysgariad

Pan fydd y sefyllfa’n galw amdani, pan rydych chi eisoes wedi rhoi cynnig ar bopeth ond gweld ei bod hi’n bryd gadael i fynd, rydyn ni’n gwybod beth sydd nesaf - ysgariad. Felly cyn i hynny ddigwydd, mae'n well bod yn barod. Nawr ein bod ni'n gwybod manteision bod yn barod, mae'n bryd gwirio'r 5 cam allweddol wrth baratoi'ch hun yn gyfrinachol ar gyfer ysgariad.

Byddwch yn barod yn emosiynol

Byddwch yn barod yn emosiynol

Efallai y bydd hyn yn cymryd ychydig mwy o amser nag yr ydym yn ei ddisgwyl. Efallai ein bod eisoes yn ei adnabod y tu mewn ond gan wybod y ffaith y bydd eich teulu a'ch perthynas drosodd cyn bo hir - gall fod yn ddigalon. Cael amser i ddelio â'ch emosiynau.

Gofynnwch am help os oes angen, gadewch i'ch hun dderbyn y sefyllfa a delio â'r galar oherwydd ei fod yn hollol normal.

Os oes gennych blant, dyma'r amser hefyd i sicrhau bod yr holl effaith neu ddifrod yn fach iawn. Yn sicr, nid ydym am i'n plant amsugno popeth. Cymerwch amser i ddelio â hyn yn gyntaf.

Arbedwch arian - Bydd ei angen arnoch chi!

Nid yw ysgariad yn jôc. Mae angen arian arnoch chi os ydych chi'n cynllunio ymlaen llogi cyfreithiwr ynghyd â'r holl gostau eraill nes bod yr ysgariad wedi'i gwblhau.

Torrwch unrhyw bryniannau diangen i ffwrdd a'u cadw ar gyfrif banc newydd ac yn bendant nid ar eich cyfrif ar y cyd.

Bydd hyn yn ddefnyddiol iawn yn enwedig i'ch plant; bydd angen yr arbedion ychwanegol hynny arnoch chi.

Byddwch yn drefnus - Dogfen

Dechreuwch ddysgu am eich cyllid, treuliau, asedau, cyfrifon banc, cardiau, ac wrth gwrs eich dyledion.

Sicrhewch fod gennych gopïau o ddogfennau pwysig a'u cuddio mewn man nad oes unrhyw un yn ei wybod.


sut i reoli arian mewn priodas

Gall hyn ymddangos yn ormod i rai ond mae'n fater cyffredin iawn wrth ddelio â thrafodaethau ysgariad.

Blaenoriaethu dalfa

Os yw ysgariad yn anodd i ni, a allwch chi ddychmygu sut deimlad yw i blentyn ifanc? Dalfa plant yn bwnc o bwys i'w drafod yn y gwrandawiad ac mae'n rhaid bod gennych y ddogfen gyfan sydd ei hangen i gael dalfa'r plentyn yn enwedig os yw'r plentyn dan oed.

Os oes achosion cyfreithiol yn yr arfaeth, casglwch yr holl wybodaeth a dogfennau fel y gallwch gefnogi'ch cais am ddalfa.

Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad


cwestiwn i gyplau ofyn i'w gilydd

Cynghrair dibynadwy

Mae gennych yr amser i chwilio am yr atwrnai gorau i fod yn gynghreiriad ichi ar y siwrnai hon.

Cofiwch, gwnewch yn siŵr nad yw tystlythyrau eich atwrnai yn unig yn creu argraff arnoch chi, mae'n bwysig eich bod chi'n gyffyrddus gyda'i bresenoldeb hefyd.

Mae therapyddion a gweithwyr proffesiynol ariannol hefyd yn rhai o'r bobl a fydd yno i'ch cynorthwyo ac yn ei dro, mae'n rhaid i chi ymddiried yn llwyr yn eich taith.

Beth sydd nesaf & hellip;

Sut ydych chi'n paratoi'n gyfrinachol ar gyfer ysgariad y dyddiau hyn? Mae'n broses anodd ac mae gan bob cwpl eu gwahanol ffyrdd o sut y gallant ddechrau paratoi ond y camau pwysicaf yw derbyn y sefyllfa, arbed arian, cynllunio ar gyfer y trafodaeth ysgariad a'r ddalfa a chael y gynghrair orau y gallwch ei chael.

O'r fan honno, byddai'r broses yn cymryd llai o amser a gallwch symud ymlaen â'ch bywyd yn gyflymach. Cofiwch, mae'n anodd derbyn realiti a newid ond os mai dyna'r gorau i chi a'ch plant, yna mae'n rhaid i chi wneud yr hyn sy'n angenrheidiol a beth sy'n iawn a symud ymlaen gyda'ch bywyd gyda gobaith o'r newydd.