Sut i Oresgyn Iselder Ysgariad

Sut i Oresgyn Iselder Ysgariad

Mae cyplau mewn hwyliau uchel wrth gerdded i lawr yr ystlys a dweud addunedau priodas wrth sefyll wrth yr allor.Mae'n hynod ddigalon pan ddaw priodas hardd yn dadfeilio i ymyl gwahanu, a gorfodir cwpl i feddwl am ffyrdd ar oresgyn iselder ysgariad.
cyngor perthynas coleg

Pan mae dau berson mewn cariad, maen nhw'n teimlo ar ben y byd. Mae eu bywyd yn troi o amgylch y person maen nhw'n ei garu, ac mae eu hunigoliaeth yn cymryd sedd gefn i raddau helaeth wrth briodi.

Mae rhai pobl yn teimlo'n isel eu hysbryd ar ôl torri i fyny gan eu bod yn teimlo bod rhan orau eu bywyd wedi mynd ar goll, nad yw byth yn mynd i ddod yn ôl.Gall difrifoldeb iselder fod yn llawer uwch yn achos ysgariad lle rydych chi'n ei gychwyn ai peidio. Mae ysgariad yn nodi bod y llawenydd o fod gyda'n gilydd, rhannu pethau, a byw bywyd wedi dod i ben yn swyddogol.

Sut i ddod dros ysgariad ac iselder

Mae ysgariad yn fusnes blêr, a gallwch chi ymgolli yn y meddwl cyson am sut i oresgyn iselder ysgariad. Yn anffodus, mae mwy na hanner y parau priod yn gwahanu yn y pen draw.

Dyna nifer sylweddol o oedolion a allai o bosibl ddioddef iselder ysgariad oherwydd eu perthynas wedi methu.Fodd bynnag, nid yw pawb sy'n mynd trwy ysgariad yn dioddef o iselder - mae gan y rhai sydd hefyd raddau amrywiol o bryder. Mae yna rai hyd yn oed sy'n gallu ei guddio'n dda yn gyhoeddus ond sy'n dioddef yn breifat.

Felly, pan fo'r meddwl noethlymunus o sut i oresgyn iselder ysgariad yn trafferthu gormod, mae angen i chi atgoffa'ch hun bod t dyma ddim safon o ran ymdopi ag iselder ysbryd ar ôl ysgariad.

Mae'n rhaid i ni dderbyn bod unrhyw un sy'n mynd trwy dristwch ysgariad yn fwyaf tebygol o ddioddef ohono.

Peryglon iselder manig

Peryglon iselder manig

Llawer o bobl deall iselder , ond peidiwch â meddwl o ddifrif ar sut i oresgyn iselder ysgariad. Wedi'r cyfan, mae'n arferol i unrhyw un a ddioddefodd ddigwyddiad newid bywyd fod yn isel ei ysbryd ar ôl ysgariad.

Llwyddodd llawer o bobl i'w oresgyn a byw bywydau hir a hapus. Ond mae rhai yn mynd oddi ar y pen dwfn. Mae'r un peth yn wir am iselder ar ôl ysgariad.

Anobaith - Mae pobl nad ydyn nhw'n gallu goresgyn iselder yn cwympo i anobaith. Maent yn rhoi’r gorau iddi ar fywyd yn llwyr ond nid ydynt yn barod i ladd eu hunain.

Maent yn dod yn wrthgymdeithasol ac yn esgeuluso eu hylendid a'u hiechyd corfforol. Nid oes ganddyn nhw obeithion a breuddwydion mwyach ond maen nhw'n parhau i fyw mewn trallod.


vcfr charlottesville

Mae llawer o bobl yn mynd trwy'r cam hwn am sawl blwyddyn ac yn dod o hyd i ystwyll. Maent yn ailadeiladu eu bywydau ac yn dod yn aelodau cynhyrchiol o gymdeithas.

Fodd bynnag, waeth beth oedd eu cyflawniad blaenorol a'u talent gynhenid. Mae'n annhebygol y gall unigolyn a aeth trwy gylch o'r fath wneud y mwyaf o'i botensial yn ystod ei oes.

Pobl sy'n cwympo i iselder mor ddifrifol yn ystod ysgariad neu ar ôl ysgariad i arddangos un neu fwy o'r rhain symptomau .

Hunanladdiad - Dim ond symptom iselder yw meddyliau hunanladdol, ond dyma'r un mwyaf peryglus. Gweithredu ar meddyliau hunanladdol yn arwain at farwolaeth.

Unwaith y byddwch wedi marw, does dim gobaith am unrhyw beth arall. Gall llawer o bobl gyflawni hunanladdiad yn yr ymgais gyntaf.

Os ydych chi'n teimlo eich bod wedi cyrraedd cyfyngder ar ôl cnoi cil ynghylch sut i oresgyn iselder ysgariad, a'ch bod chi'n cael meddyliau hunanladdol, estynwch am help ar unwaith. Gallwch chi gael pobl rydych chi'n eu hadnabod ac yn ymddiried ynddynt, fel teulu a ffrindiau, i'ch helpu chi a chadw cwmni i chi.

Mae rhai gwirfoddolwyr yn barod i roi help llaw, a dim ond galwad ffôn i ffwrdd ydyn nhw.

Ymddygiad dinistriol - Mae anobaith yn arwain at ymddygiad hunanddinistriol. Ond weithiau mae hefyd yn arwain at bersonoliaeth wenwynig a maniacal.

Mae'r math hwn o berson yn ceisio marwolaeth ond yn dymuno dod ag eraill i lawr gydag ef yn eu fersiwn dirdro newydd o nodau bywyd. Nid oes prinder enghreifftiau o ran troseddau angerdd.

Yn y ddau achos cyntaf, mae'r unigolyn isel ei ysbryd yn niweidio'i hun ac yn brifo'n anuniongyrchol bobl sy'n gofalu amdanynt. Bydd pobl ag ymddygiad dinistriol yn amlygu tueddiadau treisgar a gallant niweidio pobl ddiniwed.

Felly mae'n rhaid i chi feddwl sut i oresgyn iselder ysgariad, neu efallai y byddwch chi'n niweidio rhywun yn y pen draw ac yn difaru am weddill eich oes.

Goresgyn iselder ar ôl ysgariad

Goresgyn iselder ar ôl ysgariad

Dechreuodd y blogbost hwn sôn am yr hyn sy'n digwydd os bydd rhywun ag iselder ysbryd yn parhau i lawr y llwybr i ddeall yn well yr ateb ar gyfer goresgyn iselder ysgariad.

Mae'r tri yn ddim ond amlygiadau o iselder difrifol. Dyma'r dyfodol sy'n aros am unrhyw unigolyn isel ei ysbryd.

Y broblem yma yw oherwydd nad ydyn nhw bellach yn poeni amdanyn nhw eu hunain na'r byd maen nhw'n byw ynddo; mae'n anodd eu tynnu oddi wrtho. Ni fyddai person cyffredin byth eisiau cerdded y llwybrau hynny'n barod.

Nid yw'n siarad am sut i drin ysgariad. Ond dim ond symptomau yw'r arwyddion iselder ar ôl torri i fyny, nid y clefyd.

Felly, er mwyn mynd i'r afael â'r cwestiwn llingar, sut i oresgyn iselder ysgariad, mae'n hanfodol ymosod ar wraidd y broblem a pheidio â delio â'r symptomau. Mae'r Gyfraith wedi'i sefydlu mewn ffordd sy'n delio â chanlyniadau'r symptomau yn unig.

Dim ond un ffordd sydd i fynd drwyddo ysgariad a thristwch.

Daliwch ati i fyw!

Nid yw'r ateb i sut i oresgyn iselder ysgariad yn hud. Mae'n broses barhaus o wella'ch hun a symud i fyny'r ysgol. Un peth mae ysgariad yn ei roi i chi yw llawer o amser i chi'ch hun.

Felly defnyddiwch yr amser hwnnw i wneud yr holl bethau yr oeddech chi bob amser eisiau eu gwneud ond na allech chi fod oherwydd bod bywyd priodasol yn y ffordd. Mae'n gyfle oes, heblaw y gallwch chi briodi eto.

Os nad ydych chi neu rywun rydych chi'n eu caru yn gallu ymdopi ag iselder ysbryd o ysgariad er gwaethaf eich holl help, mae'n well nodi math o gwnsela ar ôl ysgariad neu therapi ôl-ysgariad.


sawl dyddiad cyn rhyw

Mae pobl sy'n dioddef o iselder difrifol ar ôl ysgariad eisiau bod ar eu pennau eu hunain, ond yn eironig, maen nhw eisoes yn unig iawn. Felly, mae'n well cael rhywun i fod yno - rhywun annwyl a gweithiwr proffesiynol i'w cefnogi wrth iddynt fynd yn ôl ar eu traed.

Felly, o hyd, yn pendroni sut i oresgyn iselder ysgariad?

Cymerwch hi un diwrnod ar y tro a byw bywyd gwell nag o'r blaen. Cael nod gwerth chweil a chyrraedd amdani.