Sut i Adfer o Ysgariad? 6 Ffordd i Wella Ar ôl Ysgariad

Menyw Mynegiant Ysgariad Yn Dal Ei Modrwy Briodas Ac Yn Llefain

Yn yr Erthygl honMae'r inc wedi sychu ar eich papurau ysgariad, ac rydych chi bellach yn swyddogol sengl, yn mynd i'r afael â gwahanol ffyrdd o wella ar ôl ysgariad. A ydych chi'n cael eich gadael yn pendroni sut i wella ar ôl ysgariad ac ymdopi â'r boen sy'n golygu diddymu priodas?Yna arhoswch gyda ni wrth i ni gynnig cyngor gweithredadwy i chi ar iachâd trwy ysgariad a dechrau o'r newydd.

P'un a oeddech wedi bod yn briod am ddegawdau, neu ddim ond ychydig flynyddoedd (neu lai), mae'r newid o fod yn berson priod i fod yn sengl eto yn sylweddol. Yn sydyn rydych chi yn y cyfnod newydd hwn o fywyd, ac rydych chi'n pendroni sut i lywio'r cyfnod adfer ôl-ysgariad hwn.Dyma rai ffyrdd cynhyrchiol i wella ar ôl ysgariad.

Ond yn gyntaf, nid yw iachâd rhag ysgariad yn gamp hawdd. Hyd yn oed os yw'r ysgariad yn ymddangos fel rhyddhad ar ôl diwedd hir, araf ac weithiau poenus eich priodas, gallai arwain at boen, drwgdeimlad a chwestiynu: A wnes i'r penderfyniad iawn?

Felly, mae iachâd ar ôl ysgariad yn angenrheidiol ac gellir ei ystyried yn gyfle unigryw ar gyfer twf personol.Sut i wella ar ôl ysgariad

Mae yna lawer o bethau y gallwch chi eu gwneud i hwyluso'ch iachâd personol rhag ysgariad. Mae rhai argymhellion gan y rhai sydd wedi cerdded y llwybr hwn o'r blaen yn cynnwys y canlynol:

1. Rhowch amser i'ch hun wella

Ni waeth pa mor hir y mae'r broses iacháu ysgariad yn ei gymryd, mae'r nid yw poen ysgariad byth yn diflannu yn gyfan gwbl, ac mae hynny'n hollol normal.

Felly, sut i wella o ysgariad? Nid yw adfer ar ôl ysgariad yn llwybr llinellol; cewch ddyddiau da, a chewch ddyddiau gwael.

Gwybod hynny yn y pen draw, dros amser, bydd eich dyddiau da yn fwy na'ch dyddiau gwael. Ond rhowch hoe i chi'ch hun pan ddechreuwch deimlo'r felan ysgariad: gellir cyfiawnhau'r tristwch hwn yn llwyr.

Roeddech chi'n caru'ch partner ar un adeg, ac mae diwedd y dyfodol hir dychmygol hwnnw gyda nhw bellach drosodd.

2. Byddwch yn garedig â chi'ch hun

Os bu eiliad erioed i ymarfer hunanofal gwych , dylai hyn fod yn flaenoriaeth ichi wrth wella trwy ysgariad.

Dylai rhan o'ch proses adfer ysgariad gynnwys ymarfer beunyddiol o camau i trin eich hun gyda tynerwch .

Ar sut i wella ar ôl ysgariad, ymgorffori hunan-gadarnhadau , fel “Rwy’n berson teilwng, gwerthfawr,” neu “Mae pobl yn cael eu tynnu at fy ngoleuni mewnol,” yn enwedig pan fydd eich ymennydd yn preswylio ar boen ysgariad ac yn dweud wrthych fel arall.


cyngor tad sengl

3. Dechreuwch ailadeiladu pwy ydych chi

Silwét o Fenyw yn Neidio A Chadwyni Wedi Torri Yn Nôl yr Oren Dôl machlud haul gyda

Defnyddiwch yr ysgariad i ailddarganfod pwy ydych chi . Nawr eich bod chi'n sengl a chwilio am ffyrdd i ddod dros ysgariad yn gyflym, gwnewch restr o hobïau rydych chi'n gadael iddyn nhw fynd yn ystod eich priodas, a'r hyn y gallech chi ei wneud i fynd yn ôl at y rheini.

Budd rhagorol o wella ar ôl ysgariad yw'r gallu i fynd yn ôl at eich nwydau craidd heb deimlo eich bod yn hunanol.

4. Ewch ar daith ar eich pen eich hun

Mae darganfod lle sy'n newydd i chi yn ddefnyddiol wrth wella ar ôl ysgariad. Ble ydych chi wedi breuddwydio am deithio?

Nawr yw'r amser i wneud i hynny ddigwydd.

Unawd teithioyn ffordd wych o adeiladu ymdeimlad o ffyrnigrwydd , a all helpu i ddileu'r teimladau iselder sydd gennych ar ôl ysgariad.

Archebwch daith i rywle nad ydych erioed wedi bod, paciwch eich bagiau a byddwch yn agored i gwrdd â phobl newydd wrth i chi archwilio tiroedd newydd.

Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

5. Cymerwch ofal gorau gyda'ch diet a'ch ymarfer corff

Mae hanfodol i'ch camau adfer ysgariad yn peidio â gadael i'ch hun gael eich temtio i glustogi'ch poen trwy fwyta bwydydd afiach neu'n gorwedd o gwmpas ar y soffa wrth wylio oriau diddiwedd o deledu sothach.

Bydd yr arferion hynny ond yn eich arwain i lawr troell iselder, gan wneud adferiad ar ôl ysgariad yn anoddach.

Yn lle, bwyta mor gytbwys â phosib , gan gynnwys ffrwythau a llysiau ffres, rhywfaint o siocled tywyll o ansawdd uchel (yn codi'ch hwyliau), a digon o symud yn yr awyr agored, lle mae'r bydd golau haul yn gwella'ch ysbryd .

Fel cyngor defnyddiol ar sut i wella ar ôl ysgariad, cadwch at y cynllun hwn bob dydd fel ffordd i ddal i symud ymlaen. Rydych chi eisiau bod yn y siâp gorau posib wrth i chi baratoi i ddechrau'r bennod nesaf yn eich bywyd.

6. Nid oes raid i chi wneud hyn ar eich pen eich hun

Merched Yn Cael Hwyl Gartref Yn Chwerthin Gyda

I'ch helpu i wella ar ôl ysgariad, ymrestru cymorth therapydd.

Peidiwch ag oedi cyn gofyn am help. Mae gweithwyr proffesiynol trwyddedig a hyfforddedig yn gwybod yn union sut i wrando a chynghori, a byddant yn ddefnyddiol wrth ichi symud trwy'r camau adfer.

Mae estyn allan at ffrindiau a theulu dibynadwy hefyd yn hanfodol i'ch lles, ond gall cael therapydd, sy'n niwtral ac wedi'i hyfforddi ar sut i helpu pobl sydd wedi ysgaru wella, fod yn allweddol yn eich proses iacháu.

Mae iachâd rhag ysgariad yn cymryd yr amser mae'n ei gymryd.

Efallai eich bod yn pendroni pa mor hir y mae'n ei gymryd i wella ar ôl ysgariad. Gwybod bod pawb yn wahanol, yn yr un modd ag y mae pob ysgariad yn wahanol.

Mae cymaint yn dibynnu ar y rhesymau y tu ôl i'r ysgariad, eich personoliaeth, a pha mor gefnogol rydych chi'n teimlo yn ystod eich adferiad ysgariad camau.

Felly'r ateb i ba mor hir mae'n ei gymryd i wella ar ôl ysgariad yw hyn: mae'n cymryd yr amser y mae'n ei gymryd .

Felly, sut i wella ar ôl ysgariad a dileu'r creithiau hyll? Un rheol bawd i'w dilyn yw ymddiried bod eich cromlin iachâd yn normal ac yn berffaith i chi.

Nid ysgariad yw diwedd eich bywyd.

Efallai y bydd yn ymddangos fel petai weithiau, ond yn onest, nid ysgariad yw diwedd eich bywyd. Ar sut i wella ar ôl ysgariad ac ymdopi â'r boen ddwys, derbyniwch hynny fel derbynnydd ysgariad, dim ond diwedd un rhan o'ch bywyd ydyw.

Mae gennych ffordd hir o'ch blaen o hyd, wedi'i llenwi â darganfyddiadau newydd, heriau newydd, twf newydd, a phwy a ŵyr? Cariad newydd!

Un tip olaf i fyw arno ar sut i wella ar ôl ysgariad. Daliwch ati i roi un troed o flaen y llall, a gwyliwch lwybr hardd yn dod i'r amlwg wrth i chi wella ar ôl ysgariad.