Sut i Adennill Ymddiriedaeth yn Eich Partner Ar ôl anffyddlondeb

Menyw yn gwirio ei ffôn symudol wrth gysgu ar y gwely yn yr ystafell wely

Yn yr Erthygl honAnffyddlondeb yw un o'r pethau gwaethaf i ddigwydd mewn priodas. Ac fe allai gymryd llawer o amser i'r dioddefwr wella o greithiau anffyddlondeb.Os yw'ch priod wedi twyllo arnoch chi, gall fod yn broses anodd adennill ymddiriedaeth yn eich partner. Ond, ar yr un pryd, mae angen i chi gofio nad oes rhaid i anffyddlondeb nodi diwedd eich priodas o reidrwydd.

Felly, a all perthynas fynd yn ôl i normal ar ôl twyllo?Ydy, fe all!

Fel Cristion da, mae angen i chi gofio, er bod y sefyllfa hon yn ddinistriol iawn, bod gobaith. Mae Cristion da yn berson sydd wedi ymrwymo i'r credoau sefydledig, ar adegau da a drwg.

Y peth cyntaf y mae'n rhaid i chi ei gofio yw bod pawb yn twyllo. Ac eithrio Duw, does neb yn berffaith. Mae'n arferol i bawb brofi eiliadau o wendid a gwneud rhywbeth nad ydyn nhw i fod i'w wneud.Heb amheuaeth, mae twyllo yn groes difrifol i'r addunedau priodas. Mae llawer o briodasau sy'n delio ag anffyddlondeb yn wynebu ysgariad.


gŵr eisiau ysgariad

Ond a yw bob amser yn angenrheidiol ysgaru? A yw Duw yn cymeradwyo gwahanu, ac a yw Duw eisiau ichi ysgaru?

Wel, os ydych chi'n ymddiried yn Nuw, gallwch chi adennill ymddiriedaeth yn eich partner, ac ailadeiladu perthynas ar ôl twyllo, ar bob cyfrif. Felly, y cwestiwn nesaf sy'n codi yw, sut i ailadeiladu ymddiriedaeth ar ôl twyllo?

Dyma ddarn hanfodol o gyngor i achub priodas ar ôl anffyddlondeb a chelwydd. Gall yr awgrymiadau a roddir yn yr erthygl hon eich helpu chi i ennill ymddiriedaeth yn ôl ar ôl twyllo.

Mae gan Dduw bopeth wedi'i gynllunio ar eich cyfer chi

Dywed y Beibl mai Duw sy’n gwybod orau, ac nid yw byth yn anghywir. Cofiwch hyn bob amser a gwyddoch fod popeth yn digwydd am reswm.

Mae Duw yn eich profi chi a'ch perthynas i weld a allwch chi gefnogi'ch priod ar adegau gwael fel y gwnewch chi ar adegau da.

Mae yna reswm bob amser am bopeth, ac mae yna ateb bob amser. Peidiwch byth â rhoi’r gorau iddi ar eich partner ac ar eich ffydd!

Cafodd partneriaid anffyddlon eu temtio a methu â chodi uwchlaw'r demtasiwn honno, ond nid yw'n awgrymu y dylech droi at ysgariad.

Nawr, os gofynnwch, a ddylech chi faddau iddyn nhw?

Wel, dyna i chi benderfynu, ond cofiwch, mae Duw yn drugarog ac yn maddau. Hefyd, mae maddau yn gwneud mwy o les i chi na'r troseddwr,

Sut i ddelio â'r sefyllfa

Sut i ddelio â

Os yw'ch priod yn Gristion ymroddgar fel chi, yna maen nhw'n sicr yn gwybod bod yr hyn a wnaethant yn anghywir. Defnyddiwch yr amser anodd hwn i weddïo gyda'n gilydd a defnyddio'ch ffydd yn Nuw i oresgyn y rhwystrau.

Siaradwch â'ch partner a cheisiwch ddeall y rheswm pam eu bod wedi twyllo arnoch chi. Mae yna ddigon o resymau posib pam mae'n rhaid eu bod nhw wedi troi at anffyddlondeb.

Ond, pa mor boenus bynnag yw'r rheswm, ceisiwch wybod pam y gwnaeth eich partner hynny. Efallai nad ydych chi'n hoffi clywed y gwir, ond ceisiwch godi uwchlaw eich dicter a'ch siom, a deall eich partner.

Nid oes angen dial, ymladd a dadlau. Mae'n arferol teimlo'n ddinistriol, yn rhwystredig ac yn siomedig, ond dros dro yw'r teimladau hynny a byddant yn diflannu ar ôl ychydig.

Er bod Duw eisiau maddau i chi, gwnewch yn glir mai chi yw'r dioddefwr yn y sefyllfa. Dylai eich partner gynnig cysur a dealltwriaeth i chi o fod yn ddig, nid y ffordd arall.

Dewis arall i'r rhai sy'n ymddiried yn eu gweinidog eglwysig yw cyfaddefiad. Gadewch i'ch canllaw ysbrydol eich helpu trwy'r amseroedd caled hyn. Mae'n siŵr bod ganddo brofiad gyda chyplau eraill a aeth i lawr yr un ffordd a bydd yn eich helpu i ddelio â'r sefyllfa.

Peidiwch ag anghofio'r hyn y mae'r Beibl yn ei ddysgu

“Felly, yr hyn mae Duw wedi ymuno â’i gilydd, peidiwch â gwahanu neb.” : Marc 10: 9

“A byddwch yn garedig wrth eich gilydd, yn dyner, gan faddau i'ch gilydd, hyd yn oed wrth i Dduw yng Nghrist eich maddau.” Effesiaid 4:32

Credwch yn Nuw, a bydd eich priodas yn bur eto.

Gall Cristion da oresgyn popeth. Gallwch gyfeirio at adnodau'r Beibl ar faddeuant i ollwng y brifo ac adennill ymddiriedaeth yn eich partner.

Ailadeiladu ymddiriedaeth mewn perthynas

Ailadeiladu ymddiriedaeth mewn perthynas

Os ydych chi wir wedi caru'ch priod ar ryw adeg benodol, dylech chi fod yn barod i fuddsoddi'r holl amser ac egni sy'n rhaid i chi adennill ymddiriedaeth yn eich partner.

Cofiwch mai amser yw'r iachawr gorau. Er efallai na fyddwch yn ei gredu nawr, os ydych chi a'ch priod yn barod i wneud i'ch priodas weithio, mae'n bosibl ailadeiladu ymddiriedaeth ar ôl perthynas.

Mae'n bosib cael perthynas iach ar ôl twyllo. Oes, gall eich perthynas droi allan i fod yn gryfach nag o'r blaen!

Felly, dyma ychydig o awgrymiadau y mae'n rhaid i chi eu cofio er mwyn adennill ymddiriedaeth yn eich partner.

  • Cael cyfathrebiad agored a gonest

Fel y dywedwyd yn gynharach, ceisiwch ddeall pam roedd eich partner yn troi at anffyddlondeb. Ceisiwch eich gorau i ddatrys y gwahaniaethau sydd gennych. Ac yn araf, ceisiwch symud ymlaen mewn bywyd heb droi yn ôl i gloddio'r gorffennol niweidiol.

  • Cymerwch amser

Hyd yn oed os ydych chi wedi penderfynu cadw at eich priodas, cymerwch amser i wella o'r brifo y mae'ch partner wedi'i achosi ichi. Peidiwch â disgwyl i Dduw droelli unrhyw hud. Cadwch eich ffydd yn fyw, ac yn araf adeiladu'ch perthynas ar sylfaen gref o ymddiriedaeth a chariad.

  • Ceisiwch osgoi cadw cyfrinachau yn eich priodas.

Er mwyn adennill ymddiriedaeth yn eich partner, rhaid i chi a'ch partner gytuno i gynnal tryloywder yn eich priodas wedi hyn. Mae dau enaid yn briodas. Ac mae'n rhaid i'r ddau ohonoch wneud pob ymdrech bosibl i fynd ar daith bywyd gyda'ch gilydd.

  • Treuliwch amser o ansawdd gyda'ch priod

Nawr eich bod wedi cychwyn y broses i adennill ymddiriedaeth yn eich partner, gadewch i is-ddeddfau fod yn is-ddeddfau!


gyfrinach i briodas hir

Treuliwch ychydig o amser da gyda'ch priod pryd bynnag y gallwch. Ceisiwch fynd ar drip cinio achlysurol, neu fynd am dro gyda'r nos gyda'ch gilydd.

Beth bynnag y dewiswch ei wneud, gwnewch yn siŵr nad ydych yn cnoi cil dros yr atgofion poenus. Cyfrifwch eich bendithion a siaradwch am y pethau da mewn bywyd.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cronni atgofion da i hel atgofion o hyn ymlaen sy'n eich helpu i ddileu'r atgofion trallodus.

Gwyliwch y fideo a roddir isod i adennill ymddiriedaeth yn eich partner ar ôl perthynas.

Ceisiwch gofio’r awgrymiadau syml ond defnyddiol hyn i symud ymlaen mewn perthynas ar ôl twyllo. Cofiwch fod iachâd ar ôl i'ch partner dwyllo yn anodd, ond nid yn amhosibl.

Cadwch eich ffydd ddiwyro yn Nuw, a daliwch ati i wneud yr anghenus ar gyfer trwsio perthynas ar ôl twyllo. Hefyd, peidiwch â chilio rhag ceisio cymorth neu therapi i ddelio â materion anffyddlondeb.

Os gwnewch ymdrech onest, mae posibilrwydd da eich bod yn adennill ymddiriedaeth yn eich partner, ac yn arbed eich priodas.