Priodas a Materion Di-ryw: Amddiffyn Eich Priodas rhag anffyddlondeb

Priodas a Materion Di-ryw: Amddiffyn Eich Priodas rhag anffyddlondeb

Pan fyddwch chi'n adrodd eich addunedau priodas, mae eich disgwyliad yr un peth â llawer o gyplau: byw bywyd hir gyda'ch gilydd. Mae cenedlaethau blaenorol yn aml yn cymryd amser i ddarparu geiriau doethineb i gyplau sydd newydd briodi a'u hannog i gymryd rhan mewn arferion cadarnhaol sy'n hyrwyddo hirhoedledd cariad a dealltwriaeth. Nid yw'r doethineb hwn wedi'i etifeddu ond yn hytrach mae'n ganlyniad blynyddoedd hir yn gweithio tuag at y nod cyffredin o aros yn briod am oes. Yn hanes diweddar, mae'r syniad o ysgariad ac ailbriodi wedi dod yn llai tabŵ ac yn fwy derbyniol. Mae yna lawer o resymau y gall cwpl ddewis dod â'u haddewid i fyw bywyd gyda'i gilydd i ben: materion ariannol, trais, gwahaniaethau rhy fawr i'w goresgyn, drwgdeimlad, dicter. Gall anffyddlondeb, er nad y prif ffactor ym mhob ysgariad, fod yn faen tramgwydd mor fawr na ellir ei oresgyn.Y cwestiwn felly, yw sut ydych chi'n nodi ac yn amddiffyn eich priodas rhag anffyddlondeb posibl? Beth allwch chi ei wneud i atal eich priod rhag ceisio cyflawniad y tu allan i'r briodas?1. Diffyg agosatrwydd

Nid yw'n annormal i gyplau brofi amseroedd o leihad mewn agosatrwydd corfforol. Gall yr aelwyd, plant, swyddi, ac amserlen brysur gyfyngu ar yr amser a dreulir ar ei ben ei hun gyda'i gilydd. Mae'r diffyg agosatrwydd hwn yn aml yn creu gwagle yn y briodas, twll na all dim ond cysylltiad dwfn ei lenwi. Yn nodweddiadol, nid yw'r cyfnod hwn o amser yn para'n hir iawn. Mae cyplau cryf yn gallu adnabod y diffyg yn gyflym a gwneud iawn amdano trwy fod yn fwriadol â'u hamser gyda'i gilydd. Fodd bynnag, gall y diffyg hwn, os caiff ei osgoi neu ei anwybyddu, ehangu'r rhaniad rhwng dau berson a chreu magwrfa ar gyfer drwgdeimlad ac anffyddlondeb.

2. Ansicrwydd emosiynol

Mae'n bwysig bod pob cwpl mewn perthynas yn cymryd cyfrifoldeb am eu meddyliau a'u gweithredoedd. Rhan o feistroli cyfathrebu pendant yw'r parodrwydd i gyfaddef gwendid a chamgymeriadau ac i fod yn agored i newid pan fydd eich partner yn nodi problemau. Heb y parodrwydd hwn gall un neu'r ddau unigolyn mewn priodas wynebu ansicrwydd emosiynol. Gall gŵr neu wraig deimlo fel nad yw ef neu hi'n ddigon da neu gall deimlo fel nad yw'r partner yn poeni cymaint am fater penodol. Gall yr anghydbwysedd hwn o gysylltiad emosiynol newid sut mae pob partner yn gweld y llall a gall greu ymdeimlad o ansicrwydd yn y berthynas. Mae lefel yr ymddiriedaeth yn ei gilydd yn gostwng yn yr un modd â'r parodrwydd i roi ymdrech tuag at greu perthynas barhaol, gariadus.3. Edrych mewn man arall am gysylltiad

Os yw rhywun eisoes yn profi diffyg agosatrwydd ac ansicrwydd emosiynol gyda'i bartner, mae'r cyfle i fod yn anffyddlon yn debygol o fod wrth law. Cadwch mewn cof: nid ar ffurf agosatrwydd corfforol neu ryw gyda pherson arall yn unig y daw anffyddlondeb. Gall perthynas fod yn emosiynol neu'n gorfforol; gellir ystyried unrhyw gysylltiad rydych chi'n ei rannu â pherson arall y dylid ei rannu â'ch priod yn unig yn anffyddlondeb. Mae unigolyn sy'n ceisio cysylltiad agos â rhywun heblaw ei briod eisoes wedi torri'r addunedau priodas. “Caru, anrhydeddu, a choleddu & hellip;” Mae'r geiriau hyn yn aml yn cael eu colli i'r rhai sy'n teimlo eu bod wedi'u datgysylltu oddi wrth y person y cawsant eu siarad ag ef. Agosrwydd corfforol, er nad yr unig gydran o briodas iach, yw ymgorfforiad diogelwch emosiynol ac ymddiriedaeth mewn person arall. Hebddo, mae llawer yn cael eu temtio i geisio'r cysylltiad hwn gan rywun y tu allan i'r briodas.

4. Atgyweirio ar ôl perthynas

Mae atgyweirio priodas ar ôl i berthynas gael ei darganfod neu ei chyfaddef yn aml yn anodd. Nid yw llawer o gyplau yn goroesi'r rhan o'r broses. Os yw wedi mynd mor bell â hynny, nid oes gan lawer ymddiried yn eu partner mwyach ac maent yn dewis peidio â pharhau â'r briodas. Mae materion sy'n ymwneud ag agosatrwydd corfforol neu ryw y tu allan i'r briodas yn aml yn anoddach eu goresgyn na'r rhai sy'n ymwneud ag agosatrwydd emosiynol â pherson arall. Fel y soniwyd o'r blaen, mae agosatrwydd corfforol yn adlewyrchiad ac yn ymgorfforiad allanol o'r cysylltiad emosiynol. Er efallai na fydd perthynas yn symud ymlaen tuag at y corfforol, mae'n aml yn anodd rhannu'r ddau fel elfennau ar wahân.

Mae maddeuant yn anodd; mae'n cael ei wneud hyd yn oed yn anoddach pan fydd perthynas wedi creu rhaniad. Ni fydd rhai cyplau byth yn gwella o'r math hwn o ddigwyddiad. Bydd rhai yn maddau ond ddim yn meithrin twf yn y berthynas ac yn byw trwy sefyllfa debyg i lawr y ffordd. Bydd eraill, o hyd, yn maddau ac yn symud ymlaen, gan ddysgu o'r profiad a thyfu'n agosach at ei gilydd o ganlyniad. Er bod maddeuant a chysylltiad a ffydd wedi'i hadfer yn bosibl, y dewis arall gwell fyddai amddiffyn eich priodas trwy fod yn fwriadol ac yn gyson yma ac yn awr. Peidiwch â gadael i'ch perthynas ddioddef yn anffyddlondeb ar eich gwyliadwriaeth - annog twf a dealltwriaeth yn eich priodas; byddwch yn fwriadol gyda'ch amser gyda'ch gilydd; treuliwch bob dydd yn caru ei gilydd yn galonnog ac yn ddiamod.