Sut i Oroesi anffyddlondeb ac adfer ymddiriedaeth mewn priodas

Sut i oroesi anffyddlondeb

Yn yr Erthygl honAnffyddlondeb yw un o'r pethau gwaethaf a all ddigwydd mewn priodas. Ond a all priodas oroesi anffyddlondeb?Ac, os gall, y cwestiwn nesaf fyddai, sut i oroesi anffyddlondeb pan fydd y priod twyllo wedi gadael i fynd dros dro o'u hadduned briodas, ac wedi ceisio pleser neu hyd yn oed gariad y tu allan i'r briodas?

Mae'n anodd goroesi perthynas ac ymdrin ag anffyddlondeb, gan fod rhai materion yn bethau un-amser, ond mae eraill yn mynd ymlaen am wythnosau neu hyd yn oed flynyddoedd.Gadewir y priod arall yn pendroni, sut i achub priodas ar ôl anffyddlondeb a chelwydd, a sut i adfer eu perthynas. Mae nhw ar ôl i feddwl am yr hyn maen nhw wedi'i wneud yn anghywir, ac i gwestiynu'r dyfodol.

A yw hyn ar eu cyfer? Ydy'r briodas drosodd? A oes unrhyw beth ar ôl i'w ailadeiladu?

Wrth gwrs, mae yna lawer o wahanol ffyrdd i gyflawni anffyddlondeb mewn priodas, ac fe allai hynny gyfrannu at y priod sy'n ceisio gweithio pethau allan. Yn nodweddiadol mae dau fath o fater - emosiynol a chorfforol. Weithiau bydd priod yn gwneud y naill neu'r llall, neu'r ddau.Un o faterion mwyaf arwyddocaol y digwyddiad yw colli ymddiriedaeth. Os yw'r priod yn gallu gwneud hyn, a ellir ymddiried ynddo eto? A all cariad fodoli pan fydd yr ymddiriedolaeth wedi'i thorri?

Lawer gwaith, mae perthynas yn ganlyniad materion eraill yn y briodas, ond weithiau hyd yn oed pan fydd pethau'n dda, mae anffyddlondeb yn dal i ddigwydd.

Y newyddion da yw, mae llawer o gyplau yn gallu goroesi anffyddlondeb ac ennill yr ymddiriedaeth goll mewn priodas yn ôl. Er nad yw gwella ar ôl anffyddlondeb a maddau anffyddlondeb yn broses hawdd, os yw'r ddau briod wedi ymrwymo i'w gilydd, gallant ei wneud gyda'i gilydd.

Dyma rai awgrymiadau hanfodol ar sut i oroesi anffyddlondeb ac ailadeiladu ymddiriedaeth mewn priodas.

Dod dros sioc gychwynnol y berthynas

Efallai ichi ddarganfod ar eich pen eich hun - roeddech wedi amau ​​bod rhywbeth yn digwydd, a'ch bod wedi dal eich gŵr neu'ch gwraig mewn celwydd. Neu efallai bod eich priod wedi penderfynu cyfaddef twyllo i chi cyn i chi ddarganfod rhyw ffordd arall.

Fodd bynnag, rydych chi'n darganfod, hyd yn oed os ydych chi wedi cael incyn bod rhywbeth wedi bod yn digwydd, bydd clywed y geiriau yn unig yn sioc i chi. Sut mae dod dros hynny?

Cyn yn eich priodas, fe wnaethoch chi nodi'ch hun fel priod eich gŵr neu'ch gwraig. Peidiwch byth â meddwl y byddech chi “y cwpl hwnnw” gyda phartner anffyddlon. Ac eto, dyma chi.

Derbyn yw un o rannau anoddaf y broses. Mae'n golygu wynebu nad yw'ch priodas wedi troi allan y ffordd roeddech chi wedi'i rhagweld, ac mae angen i chi fynd i'r broses o ddod dros anffyddlondeb ac atgyweirio priodas.

Pa fanylion sydd angen i chi eu gwybod?

Ar ôl i berthynas ddigwydd, efallai y bydd gan y priod arall rai cwestiynau. Gyda phwy wnaeth eu priod dwyllo? Sawl gwaith? Ydyn nhw'n teimlo cariad tuag atynt? Pam wnaethon nhw hynny?

Dylai'r priod ysgrifennu cwestiynau i lawr a chymryd eiliad i ddarganfod a fydd gwybod yr atebion i'r cwestiynau hyn yn helpu i leddfu eu meddwl neu'n gwaethygu pethau. Byddwch yn onest â chi'ch hun.

A fydd ‘gwybod manylion’ yn cynorthwyo i wella rhag anffyddlondeb? Os felly, yna dylai'r priod sy'n troseddu ateb eich cwestiynau. Mae'n gyfle i'r ddau briod fod yn agored gyda'i gilydd a cheisio achub eu priodas ar ôl anffyddlondeb.


cyngor ar ôl ysgariad

Dechrau therapi priodas

Dechrau therapi priodas

Os yw'r ddau ohonoch yn barod i ymdopi ag anffyddlondeb a gweithio pethau allan, yna mae angen trydydd person sydd â phrofiad yn y sefyllfa hon i'ch tywys drwyddo. Bydd pob un ohonoch yn wynebu pethau na fyddwch efallai'n sylweddoli y byddant yn dod i'r wyneb.

Gwadu, dicter, chwerwder, drwgdeimlad, colli parch tuag atoch chi'ch hun neu'ch priod, bai, euogrwydd!

Gall fod yn anodd delio â chymaint o emosiynau, yn enwedig pan fydd pob un ohonoch yn profi cymaint ar unrhyw adeg benodol. Gall therapydd priodas da eich helpu i oroesi anffyddlondeb pan fyddwch chi'n cael eich claddu o dan domen o emosiynau.

Cymerwch eich amser a dewch o hyd i therapydd priodas y gall y ddau ohonoch fod yn gyffyrddus yn gweithio gydag ef.

Gofynnwch i'r therapydd am y cyplau eraill, y maen nhw wedi'u helpu mewn sefyllfaoedd tebyg, ac a ydyn nhw'n teimlo bod gan eich priodas obaith o weithio allan. Sylweddoli nad yw pethau wedi lapio mewn ychydig o ymweliadau. Mae hwn yn ymrwymiad tymor hir.

Gadael y gorffennol

Un o'r pethau anoddaf i'w wneud fydd gadael y gorffennol. Sut ydych chi'n maddau i chi'ch hun neu'ch priod am y lefel hon o ddrwgdybiaeth?

Ond, yn lle cnoi cil dros sut i ddod dros berthynas neu sut i ddelio ag anffyddlondeb, f irst, mae angen i briodau dderbyn bod hyn wedi digwydd. Dim mwy o wadu! Yna, mae'n rhaid iddyn nhw weithio ar faddeuant.

Ar y dechrau, efallai na fydd ei feddwl yn teimlo'n bosibl. Peidiwch â disgwyl gallu rhoi maddeuant i gyd ar unwaith. Mae'n broses - weithiau'n broses hir. Yr unig beth sy'n rhaid i chi ei wneud ar y dechrau yw, byddwch yn agored i faddeuant. Credwch y gallwch chi ddechrau'r broses i oroesi anffyddlondeb.

Sut i adennill ymddiriedaeth mewn priodas

Ailadeiladu ymddiriedaeth gyda'ch priod ei le yw lle mae'r gwaith amser mawr yn cychwyn. Os yw'r ddau ohonoch wir eisiau i'r briodas weithio ar ôl i anffyddlondeb ddigwydd, yna mae'n rhaid i'r broses ailadeiladu ddechrau.

Ond sut? Ni all pethau fod yr un peth ag yr oeddent o'r blaen, a allant?

Sut i adennill ymddiriedaeth mewn priodas


syniadau ystafell wely rhamantus ar gyfer parau priod

Weithiau mae priod yn cael eu dal i fyny cymaint am fod eisiau i'w priodas fod “fel yr oedd o'r blaen,” maen nhw'n colli cyfleoedd go iawn ar gyfer twf a newid. Peidiwch â dymuno am yr hen amser. Yn lle, gobeithio am amseroedd newydd. Ie, hyd yn oed gwell amseroedd yn eich priodas.

Bydd y gred honno'n anodd ar y dechrau, ond os gallwch chi'ch dau gael y broses feddwl honno, yna mae unrhyw beth yn bosibl.

Dechreuwch yn fach. Hyd yn oed dim ond o ddydd i ddydd ailadeiladu ymddiriedaeth wrth i chi ddelio â materion o ddydd i ddydd. Dangoswch y gallwch chi fod yno i'ch gilydd. Fel y mae pob priod yn ei ddangos, yn emosiynol ac yn gorfforol, gall pethau fynd i'r cyfeiriad cywir ac efallai hyd yn oed ddatblygu'n rhywbeth hyd yn oed yn well nag o'r blaen.

Osgoi ysgariad wrth i chi ailadeiladu eich priodas

Mae'n amhosibl atal eich priodas yn wirioneddol ysgariad, ond pan fydd dau berson wedi ymrwymo i'w perthynas, gall pethau anhygoel ddigwydd. Mae ysgariad yn llai tebygol o fod ar y bwrdd pan fydd y ddau berson yn hapus ac yn diwallu eu hanghenion.

Mae hynny'n golygu rhoi anghenion eich priod uwchlaw'ch anghenion chi, ond hefyd bod yn onest â'ch priod ynglŷn â'r hyn sydd ei angen arnoch chi go iawn. Mae'n golygu bod yn gariadus a derbyn cariad. Dangoswch i'ch gilydd bob dydd bod eich priodas yn bwysicach na dim arall.

Mae anffyddlondeb mewn priodas yn fargen fawr. Mae'r cwpl hwn, a wnaeth addewid i'w gilydd ar ddiwrnod eu priodas, bellach ar dir sigledig. Mae un o'r priod wedi mynd y tu allan i'r briodas ac wedi cael perthynas.

Er nad yw llawer o briodasau yn goroesi anffyddlondeb, mae llawer yn gwneud hynny.

Pan fydd y ddau bartner wedi ymrwymo i gael anffyddlondeb yn y gorffennol ac ailadeiladu'r briodas, gyda llawer o waith caled a llawer o gariad, gallant oroesi anffyddlondeb gyda'i gilydd.

Gwyliwch y fideo hon: