Sut mae Menyw yn Teimlo Ar ôl Cael Ei Thwyllo

Sut mae Menyw yn Teimlo Ar ôl Cael Ei Thwyllo

Yn yr Erthygl honMae'n swnio fel cwestiwn ansensitif, ond os yw dyn yn gwybod yn iawn sut mae menyw yn teimlo, yna mae naill ai'n greadur rhwysgfawr neu'n bigyn sadistaidd. Felly gadewch inni roi budd yr amheuaeth iddynt a dweud wrthynt sut mae menyw yn teimlo ar ôl cael ei thwyllo.
MATTHEW Hussey dim rheol cyswllt

Mae'r erthygl gyfan hon yn swnio fel ei bod yn cyfarth y goeden anghywir. Wedi'r cyfan, byddai unrhyw un â hanner ymennydd yn gwybod sut mae menyw yn teimlo ar ôl cael ei thwyllo. Ystadegau anffyddlondeb profi fel arall, mae 55% o'r dynion yn twyllo mewn gwirionedd. Mae hynny'n golygu mewn gwirionedd, mae ffigurau anffyddlondeb 4-5 gwaith yn fwy nag ydyw mewn gwirionedd. Mae hefyd yn golygu bod gan lawer o bobl lai na hanner ymennydd, ac mae'r mwyafrif ohonyn nhw'n gelwyddwyr i roi hwb.

Gadewch inni geisio eu haddysgu ac efallai, dim ond efallai, bod rhai ohonynt yn dychwelyd i reswm ac yn newid eu ffyrdd.Betrayed, yw'r hyn y mae menyw yn ei deimlo ar ôl cael ei thwyllo

Mae'r holl berthnasoedd yn seiliedig ar ymrwymiad, addewid gan y person y maen nhw'n ymddiried ynddo ac yn ei garu. Mae addunedau priodas ac ymrwymiadau eraill yn amrywio yn ôl y geiriad, ond ar y cyfan mae'n cynnwys rhywbeth fel hyn.

Teyrngarwch - Bydd y mwyafrif o gymdeithasau Cristnogol yn cynnwys addewid ffyddlondeb. Mae'r cwpl yn addo y byddant yn aros ynghlwm yn gorfforol ac yn emosiynol â'i gilydd yn unig.

Amddiffyniad a chyfrifoldeb - Mae'r cwpl yn addo amddiffyn ei gilydd a chymryd arnynt eu hunain i fod yn gyfrifol am les ei gilydd.Am byth - Mae'r addewid yn wir cyn belled â'u bod ill dau yn tynnu anadl.

Mae cael perthynas, waeth pa mor fas ydyw, yn bradychu pob un o'r tri addewid. Mae'r cyntaf a'r olaf yn hunanesboniadol. Mae'r ail addewid wedi'i dorri oherwydd bod y dyn yn brifo'i bartner yn ymwybodol. Mae'n anodd dychmygu sut mae menyw yn teimlo ar ôl cael ei thwyllo, ar ôl colli'r ymddiriedolaeth i gyflawni tri addewid syml.


Dirywiad priodas 10 mlynedd

Mae menyw yn teimlo ei bod wedi'i gadael

Dyma lle mae'r rhan fwyaf o'r ofn o gael eich twyllo yn dod. Mae'r fenyw yn teimlo, unwaith y bydd rhywun arall yn cymryd ei lle, nad oes ei hangen mwyach, ei bod eisiau, ac y bydd yn cael ei thaflu yn y pen draw.

Mae'n brifo ei balchder fel menyw ac yn werth fel person. Byddai hi'n teimlo bod ei holl gariad a'i hymdrechion yn ofer. Mae fel colli yn y Gemau Olympaidd ar ôl rhoi eich gorau iddo. Y rhan waethaf o hyn yw'r person y maen nhw'n ymddiried fwyaf ynddo yw'r un person sy'n eu brifo. Ar ôl buddsoddi cymaint ohoni ei hun yn y berthynas, collodd ei philer cymorth mwyaf arwyddocaol hefyd.

Mae menyw yn teimlo'n ffiaidd

Mae yna arwyddion rhybuddio rydych chi'n cael eich twyllo. Newid mewn trefn arferol, cynnydd mewn gweithgareddau ôl-waith pwysig, diffyg diddordeb, a llawer o rai eraill. Mae greddf merch yn gyflym i nodi'r holl newidiadau cynnil sy'n pwyntio at anffyddlondeb.

Os oes ymddiriedaeth yn y berthynas o hyd, bydd y fenyw yn anwybyddu ei greddf perfedd ac yn rhoi ei ffydd yn ei dyn. Bydd hi'n anwybyddu'r baneri coch gan obeithio ei bod hi'n anghywir. Wedi'r cyfan, mae cyhuddo eu dyn heb dystiolaeth yn gwahodd dadl na all hi ei hennill. Os bydd yn ymddangos nad yw'r dyn yn twyllo, byddai'n niweidio'r berthynas yn ddiangen.

Pan mae mwg, mae fflam. Os bydd y berthynas yn mynd ymlaen yn ddigon hir, fe wnaiff yn y pen draw yn cael ei ddarganfod . Unwaith y bydd yr amheuon wedi'u cadarnhau, a'r dyn yn twyllo, ffieidd-dod yw'r hyn y mae menyw yn ei deimlo ar ôl cael ei dwyllo.

Mae hi'n ffieiddio bod y dyn mae hi'n ei garu yn cysgu o gwmpas. Mae hi’n ffieiddio bod eu perthynas yn ddibwys, a’r rhan waethaf yw ei bod yn ffieiddio iddi anwybyddu’r signalau ac mae wedi bod yn digwydd ers cryn amser.

Mae menyw yn teimlo'n ddig

Mae menyw yn teimlo

Byddai'r rhan fwyaf o bobl yn teimlo'n ddig ar ôl iddynt gael eu bradychu, eu gadael, a'u sgriwio drosodd gan ryw fenyw arall. Nid yw menywod yn eithriad. Mae yna ferched hyd yn oed sy'n mynd i eithafion fel Lorena Bobbitt . Nid oherwydd perthynas, ond mae yna rai eraill a ddilynodd ei hesiampl.

Mae cymdeithas fodern yn siarad llawer am reoli dicter, deallusrwydd emosiynol, a rhyddid sifil. Nid yw'n newid y ffaith bod rhan fawr o'n bywydau yn cael ei reoli gan ein hemosiynau. Mae llawer o'n penderfyniadau sy'n newid bywyd yn cael eu dylanwadu gan ein teimladau.

Felly peidiwch â synnu pan fydd dyn yn cael cyfarfod agos â siswrn miniog.

Mae menyw yn teimlo'n isel

Mae menyw yn mynd i berthynas a phriodas yn cyd-fynd â gobeithion a breuddwydion eu bywyd. Mae anffyddlondeb yn chwalu'r breuddwydion hynny, a gallai effeithiau tymor hir cael eich twyllo gynnwys iselder.

Os yw plant yn cymryd rhan, daw pob math o feddyliau i'w meddyliau ynglŷn â sut y byddai eu plant yn delio â theulu sydd wedi torri. Nid yw rhiant sengl a theuluoedd cymysg bellach yn anarferol, ond mae pwynt mewn amser sy'n anodd i blant ifanc o hyd.

Gall y profiad annymunol y mae'r teulu'n mynd drwyddo oherwydd twyllo arwain at ganlyniadau gydol oes.

Mae'n ddigalon i fenywod feddwl bod dyfodol llwm yn sydyn yn eu teulu a'u plant. Ni fydd unrhyw fam gariadus eisiau hynny i'w phlant.

Mae menyw yn teimlo'n ddryslyd

Rydym eisoes wedi rhestru ychydig o bethau y mae menyw yn eu teimlo ar ôl cael eu twyllo. Mae yna rai eraill fel cywilydd, ofn a phryder. Rhowch nhw i gyd at ei gilydd, ac mae'n llif o emosiynau a all yrru unrhyw un yn wallgof. Mae'n anodd dychmygu sut i ymddiried ar ôl cael eu twyllo gan y person maen nhw'n ei garu fwyaf.


bywyd rhyw Sidydd

Mae ymddiried mewn person arall yn anodd pan fydd merch wedi drysu ac nad ydyn nhw hyd yn oed yn ymddiried ynddyn nhw eu hunain.

Gall cyflwr meddyliol ac emosiynol unigolyn ar ôl anffyddlondeb amrywio o gyflwr melancolaidd i chwalfa wedi'i chwythu'n llawn. Ni ellir ymddiried yn unrhyw ddyn a fyddai’n rhoi menyw y maent yn gofalu amdani trwy ddioddefaint o’r fath.

Os ydym am greu rhestr gynhwysfawr o'r hyn y mae menyw yn ei deimlo ar ôl cael ei thwyllo, byddwn yn fwyaf tebygol o ddefnyddio'r holl emosiynau negyddol yn y geiriadur. Byddai'n haws ei ddisgrifio fel profiad uffernol. Mae'n gadael llawer i'r dychymyg, ond mae hynny'n weddol gywir gan nad oes un gair a all ddisgrifio'r boen.