Pwysigrwydd Agosrwydd Rhywiol mewn Priodas

Pwysigrwydd Agosrwydd Rhywiol mewn Priodas

Mae yna lawer o bobl sydd â'r cwestiwn hwn - pa mor bwysig yw agosatrwydd mewn priodas? Neu, pa mor bwysig yw rhyw mewn priodas,Wel, mae agosatrwydd a phriodas yn anwahanadwy. Ac, heb amheuaeth, mae agosatrwydd rhywiol yn hanfodol mewn priodas.Os ydych chi'n tynnu rhyw o'ch priodas, yna rydych chi a'ch priod yn gyd-letywyr gogoneddus yn unig. Wrth gwrs, nid rhyw yw unig gonglfaen priodas hapus ac iach. Mae yna lawer o ffactorau eraill hefyd i wneud gwraig a gŵr da.

Ond, mae agosatrwydd rhywiol yn rhywbeth sy'n cael ei rannu gyda'ch partner yn unig ac nid dim ond unrhyw ffrind ar hap. Mae agosatrwydd rhywiol yn creu bond na all unrhyw beth arall ei wneud mewn gwirionedd.Ond, os ydych chi fel llawer o bobl eraill, efallai y byddwch chi'n cwestiynu pam mae agosatrwydd mewn priodas, neu i fod yn fwy manwl gywir, pam mae rhyw mewn priodas mor bwysig. Wedi'r cyfan, dim ond rhyw ydyw, iawn?

Dyma dri rheswm sy'n esbonio pam mae rhyw yn hanfodol mewn priodas.

Yn dod â chi'n agosach at eich gilydd

Yn dod â chiBeth yw gwneud cariad yn erbyn rhyw?

Pan fyddwch chi'n gwneud cariad, mae yna deimladau ac emosiynau hapus ynghlwm â ​​gweithgaredd rhywiol. Nid oes unrhyw deimlad dyfnach arall o gysylltiad na'r hyn rydych chi'n ei brofi ar ôl gwneud cariad â'ch priod.

Ar y llaw arall, pan mae agosatrwydd rhywiol mewn priodas yn brin, mae cyplau yn teimlo datgysylltiad.
Bydd cariad yn ddigon i ni

Pan fydd cyplau yn dadlau ac yn osgoi gweld llygad i lygad, nid yw'r tramgwyddwr arferol yn ddigon o ryw agos atoch. Nid yw “dim digon o ryw” yn golygu'r math o ryw sydd ddim ond yn foddhaol yn gorfforol.

I'r gwrthwyneb, a dweud y gwir. Mae'n ymwneud â gwneud cariad. Y math o ryw sy'n eich gadael chi'n hollol fodlon, yn emosiynol ac yn gorfforol. Y math o ryw sy'n creu bond rhwng gŵr a gwraig. Dare Rwy'n dweud y math sy'n gwneud i chi grio?Darllen mwy: Pa mor aml y mae parau priod yn cael rhyw

Y math hwn o ryw yw agosatrwydd mewn priodas. Mae agosatrwydd priodasol yn eich bondio chi a'ch priod gyda'ch gilydd. Pan fyddwch chi'n cael digon o agosatrwydd rhywiol, bydd gweddill eich priodas yn cwympo i'w le yn haws o lawer.

Gyda rhyw ac agosatrwydd mewn priodas, byddwch chi a'ch priod yn dod ymlaen yn well. Nid oherwydd bod gennych berthynas gorfforol ar gyfer yr hec, ond mae'r math o ryw rydych chi'n ei gael yn helpu i'ch gwneud chi a'ch priod yn wirioneddol gysylltiedig.

Yn caniatáu ichi ddod yn fwy anhunanol

Yn caniatáu ichi ddod yn fwy anhunanol


swyddi rhyw ar gyfer priod

Pan fyddwch chi a'ch priod yn cael rhyw wych, mae hyn fel arfer oherwydd bod y ddau ohonoch yn rhoi eich gilydd yn gyntaf.

Pan fyddwch chi'n gwneud hynny, bydd y ddau ohonoch yn fodlon iawn, yn gorfforol ac yn emosiynol. Mae gwahaniaeth rhwng y cysylltiad dwfn hwn a chael rhyw yn unig.

Mae cael rhyw yn caniatáu i un neu'r ddau bartner deimlo'n gorfforol fodlon am y foment. Ond dim ond ar y foment honno y mae cael rhyw (nid rhyw gysylltiedig, ystyrlon) yn teimlo'n dda.

Efallai y byddai llawer ohonoch wedi profi pryd bynnag y bydd gennych chi a'ch priod quickie, efallai na fyddai'r un ohonoch wedi dod allan ohono yn teimlo cysylltiad llethol. Yn lle, efallai eich bod wedi dirwyn i ben yn teimlo ychydig yn brin.

Heb amheuaeth, mae pwysigrwydd rhyw mewn priodas. Ond mae bod gyda'ch priod yn rhywiol mewn ffordd sy'n rhoi eu hanghenion yn gyntaf yn wych! Mae anhunanoldeb yn y gwely yn caniatáu i chi a'ch partner ddangos eich cariad tuag at eich gilydd yn ddiffuant.

Mae'n caniatáu i'r ddau ohonoch deimlo'n foddhaol wrth wybod bod eich priod yn gofalu amdanoch ym mhob rhan o fywyd. Bydd y bond anhunanoldeb hwn yn gorlifo yn holl feysydd eraill eich priodas hefyd.

Trwy gael priodas agosatrwydd corfforol sy'n cael ei gyfuno â'r math cywir o agosatrwydd emosiynol, gallwch fynd â'ch perthynas i lefel arall. Gallwch ddod yn un o'r cyplau perffaith hynny sydd â'r gallu i aros yn gryf a gyda'i gilydd trwy drwchus a thenau.

Gwyliwch y fideo hon i gael mewnwelediadau dyfnach:

Yn gwneud i'ch priod deimlo ei fod yn cael ei garu

Mae cysylltiad dwfn i'r wraig ar ôl cael rhyw, ond i'r gŵr, mae cymaint mwy yn digwydd. Fel arfer, mae dynion yn teimlo'r mwyaf poblogaidd ar ôl cael eu caru yn gorfforol gan eu priod. Yn enwedig os yw eu hiaith gariad yn gyffyrddiad corfforol.

Os ydych chi eisiau dysgu mwy am ieithoedd cariad, dyma lyfr gwych: The Five Love Languages ​​gan Gary Chapman.

Felly, mae'n afiach i berthnasoedd pan fydd menywod yn defnyddio rhyw fel arf i gael yr hyn maen nhw ei eisiau neu i gosbi eu gwŷr. Pan fydd y math hwnnw o ymddygiad yn digwydd, nid oes cysylltiad sylfaenol gwirioneddol â'i gilydd.

Nid oes unrhyw ddealltwriaeth o sut mae hynny'n wirioneddol yn teimlo i'ch priod. Mae gwrthod agosatrwydd rhywiol mewn priodas yn barhaus yn gwneud i'ch priod deimlo'n ddigroeso a heb gariad. Mae rhyw i fod i fod yn rhywbeth sy'n eich tynnu chi at ei gilydd, nid fel offeryn trin.

Os byddwch yn gwrthod eich priod yn barhaus o ran rhyw, bydd materion sylweddol yn eich priodas. Mae gwrthod bod yn agos atoch yn gorfforol â'ch priod yn dweud wrthynt nad ydych yn eu dymuno ac nad ydych am fod gyda nhw.


sut i fod yn braf eich gwraig

Ar y llaw arall, pan fydd rhyw yn cael ei flaenoriaethu, byddwch chi a'ch priod yn teimlo mwy o gariad. Os oes gennych ofn rhyw, rhaid i chi geisio cymorth proffesiynol heb betruso.

Mae agosatrwydd rhywiol yn rhodd o'r fath mewn priodas. Ni ddylid ei weld yn union fel rhyw. Pan fyddwch chi a'ch priod yn rhoi cariad yn uwch ar yr ysgol yn eich priodas, byddwch yn hapusach ac yn iachach.

Beth sy'n eich rhwystro rhag gwneud hynny heddiw? Efallai eistedd eich priod i lawr a chael sgwrs agored am agosatrwydd rhywiol heddiw!