7 Arwydd Mae Eich Priodas Yn Werth Arbed, Dyma Beth i Edrych amdano

Dyma 7 Arwydd Mae Eich Priodas Yn Werth i

Yn yr Erthygl hon

Fisoedd neu flynyddoedd ar ôl eich priodas - mae'r cyfnod “mis mêl” ar ben.Rydych chi'n dechrau gweld y rhinweddau cystal sydd gan eich priod. Yn eithaf annifyr, onid ydych chi'n cytuno?

Rydych chi'n dechrau cythruddo sut mae'ch priod yn chwyrnu, rydych chi'n dechrau sylwi pa mor flêr ydyn nhw o amgylch y tŷ - a dim ond y dechrau yw hynny.

Cyn bo hir, byddwch chi'n dechrau cael problemau a rhai mawr hefyd ond peidiwch â rhoi'r gorau iddi eto.

Peidiwch â dweud na meddwl am ysgariad dim ond oherwydd eich bod wedi cael llond bol. Yn lle, meddyliwch am y arwyddion mae'n werth arbed eich priodas ac oddi yno, gwnewch rywbeth yn ei gylch.

A ellir achub fy mhriodas?

Iawn, felly eich mae priodas ar y creigiau - rydyn ni'n deall yn iawn.

Wedi'r cyfan, nid oes y fath beth â phriodas “berffaith”.

Mae'n debyg eich bod yn fwy tueddol o ddechrau meddwl am roi'r gorau iddi a ffeilio am ysgariad, dde? Mae'n opsiwn haws ac nid ydych yn hapus mwyach ond arhoswch!

Os ydych chi'n cymryd amser i ysgariad myfyriol , a ydych hefyd wedi cymryd amser i feddwl am bob un o'r arwyddion mae'n werth arbed eich priodas ?

A ellir achub fy mhriodas? A yw priodas yn werth chweil? Yr ateb i'r cwestiynau hyn yw “Ydw”.

Gellir arbed eich priodas ac nid yw'n amhosibl.

Cafwyd achosion o briodasau a oedd wedi profi’n waeth o lawer na’r hyn yr ydych yn ei brofi ac eto, nawr maent yn ffynnu.

Felly, os yw hyn yn wir, rydyn ni i gyd eisiau deall sut i wybod a yw perthynas yn werth ei hachub, iawn?

Arwyddion mae'n werth arbed eich priodas

Cyn i chi ganolbwyntio ar y pethau nad ydyn nhw'n gweithio ar eich priodas, dechreuwch gyda'r meddyliau a arwyddion mae'n werth arbed eich priodas , ond beth yw'r arwyddion hyn?

1. Rydych chi'n cael ail feddyliau

Rydych chi

Iawn, felly rydych chi wedi penderfynu eich bod chi eisiau ysgaru'ch priod. Fodd bynnag, pam ydych chi'n cael ail feddyliau?

Rydych chi wedi trafferthu, ni allwch hyd yn oed gysgu, ac rydych yn pendroni ai dyna'r peth iawn i'w wneud. Rhaid i hwn fod yn un o'r prif arwyddion mae'n werth arbed eich priodas .

Oherwydd os ydych chi'n cael eich gwneud mewn gwirionedd, ni fydd gennych chi ail feddyliau byth - dim hyd yn oed un sengl.

2. Dechreuodd y cyfan pan oedd gennych blant

Pennau i fyny.

Dydyn ni ddim beio'r plant ond os cychwynnodd eich camddealltwriaeth cyson pan oedd gennych eich plant bach yna mae hyn yn rhywbeth y dylech ei ddeall.

Pan ddewch yn rhiant, mae'n arferol bod yn flinedig trwy'r amser, mae'n arferol bod dan straen, a hyd yn oed yn normal colli cysylltiad ag agosatrwydd â'ch priod.

Nid yw'n debyg eich bod chi eisiau blino a dan straen, ond mae angen ymroddiad ac addasiadau ar blant. Nid yw hyn yn golygu bod eich perthynas wedi diflannu neu ddim yn gweithio.

Mae'n golygu bod angen i chi gefnogi'ch gilydd yn unig rhianta a pheidio â chanolbwyntio ar yr hyn sy'n ddiffygiol.

Gwyliwch hefyd:

3. Rydych chi'n dal i werthfawrogi sancteiddrwydd priodas

Rydych chi

Nid ydych wedi ceisio fflyrtio â pherson arall ac yn sicr rydych yn dal i barchu'ch priod a'ch priodas.

Er gwaethaf yr holl gamddealltwriaeth a chael eich cythruddo gyda'ch priod, rydych hefyd yn teimlo eich bod yn cael eich parchu gan eich priod hefyd, felly, efallai ei bod hi'n bryd meddwl.

O bosib, mae'n gyfiawn straen , pwysau, a threialon sy'n gwneud ichi deimlo eich bod am fod allan o'r briodas?

4. Rydych chi dal eisiau gweithio ar eich priodas

Cyn dod i'r casgliad mai ysgariad yw'r ateb, a ydych chi wedi ceisio siarad â'ch gilydd?

Ydych chi wedi ceisio siarad am sut y gallwch chi achub eich priodas? Os yw'r ddau ohonoch yn barod i weithio iddo, yna dyna ni.

Peidiwch â ffeilio am ysgariad oherwydd yn amlwg, dyna un o'r rhai mwyaf arwyddion mae'n werth arbed eich priodas . Cofiwch, mae priodas sy'n werth ymladd amdani yn a priodas werth gweithio'n galed canys.

5. Ni allwch ddarlunio'ch bywyd heb eich priod

Meddyliwch am y Nadolig, meddyliwch am eich pen-blwydd, oh a hyd yn oed Diolchgarwch. A allwch chi lunio'ch hun yn onest heb eich priod? Os na allwch chi, mae'n bryd rhoi cynnig arall ar eich priodas.

6. Nid yw'ch problemau'n ymwneud â'ch perthynas mewn gwirionedd

Gofynnwch hyn i'ch hun, beth yw'r pethau a barodd ichi feddwl mai dyna'r syniad gorau i ffeilio am ysgariad? A wnaethoch chi neu'ch priod dwyllo? Oedd yna erioed trais neu gamdriniaeth ?

Os yw'ch problem yn cynnwys bod yn llidiog gyda'i gilydd, straen, cyllid, peidio â chyrraedd eich nodau, rhywbeth felly, yna gellir cyfrifo'r rhain i gyd.

Dim ond treialon yw'r rhain ac mae llawer o gyplau, neu a ddylem ddweud, mae'r mwyafrif o gyplau eisoes yn profi'r problemau hyn.

7. Rydych chi'n dal i garu'r person

Rydych chi

Mae cariad yn bwysig ac mae'n un o'r cryfaf arwyddion mae'n werth arbed eich priodas .

Mae'n rhaid i chi ddeall na fydd eich priodas yn arbed ei hun ac mae ystyried ysgariad yn annheg - i'r ddau ohonoch ac yn enwedig i'ch plant.

Ble ydw i'n dechrau achub fy mhriodas?

Nawr eich bod chi'n teimlo'r angen a'r ysfa i weithio ar eich priodas, yna un o'r cwestiynau rydych chi am ei ofyn yw sut i achub priodas sy'n methu, iawn? Pryd mae perthynas yn werth ei hachub?

Mewn gwirionedd, mae'r opsiynau'n niferus. Os nad ydych chi am ei arbed, mae'r esgusodion yn ddigonol.

Dechreuwch trwy gydnabod nid yn unig beiau eich partner ond eich rhai chi hefyd.

O'r fan honno, fe welwch fod gan bob un ohonoch ddiffygion a'r hyn sy'n bwysig yw'r parodrwydd i weithio gyda'i gilydd i gael gwell priodas. Mae angen i chi fod eisiau bod yn well nid yn unig i'ch priod ond i chi'ch hun hefyd.

Mae'n bwysig gwybod yr arwyddion y mae'n werth arbed eich priodas.

Hebddo, gellir bwyta casineb ar unwaith a'r syniad anghywir mai ysgariad yw'r ateb bob amser - nid ydyw.

Nawr, i chi'ch hun, eich priod, a'ch teulu - gwnewch eich gorau.

Cydweithiwch a gallwch fod yn sicr y gall helpu'ch priodas. Nid yw hi byth yn rhy hwyr i sylweddoli ichi wneud camgymeriad a bod bywyd yn well os oes gennych rywun gyda chi. Ynghyd â'r “ yn arwyddo bod eich priodas yn werth ei harbed ” yw'r gobaith y bydd popeth yn well ac yn hapusach.

Ranna ’: