Gwella Cyfathrebu Priodas â Phriod Ymosodol Goddefol

Gwella Cyfathrebu Priodas â Phriod Ymosodol Goddefol


perthynas anhrefnus

A yw'ch priod yn oddefol-ymosodol? Efallai bod eich plentyn yn ei arddegau? Mae llawer o'r hyn y byddaf yn ei ddweud yma yn berthnasol i briod a phobl ifanc yn eu harddegau.Arddull ymosodol ymosodol goddefol o gyfathrebu priodas

A ydych chi'n teimlo'n rhwystredig pan nad yw'ch cwestiynau sy'n ymddangos yn rhesymol yn cael eu hateb ac yn ceisio cyfathrebu yn cael eu diwallu? A ydych yn ddig am eu gallu i droi pethau o gwmpas fel bod yr hyn a oedd yn fater i ddechrau yn ymwneud â rhywbeth a wnaethant yr oeddech am ei drafod â nhw bellach wedi ymwneud yn llwyr â'ch dicter?Os yw hyn yn swnio'n gyfarwydd, yna mae'n eithaf posibl eich bod yn briod â rhywun sydd ag arddull goddefol-ymosodol o gyfathrebu priodas.

Enghraifft arall fyddai mewn sefyllfa lle maen nhw wedi'ch cam-drin chi.Mae gan berson sy'n defnyddio arddull gyfathrebu goddefol-ymosodol y gallu digymar i fod yn ddioddefwr rywsut.

Cymryd rhan mewn gosod cerrig caled ac osgoi gwastatáu

Gall priod goddefol-ymosodol gau trafodaeth trwy wrthod trafod pethau ymhellach ac yna eich beio pan fyddwch chi, allan o rwystredigaeth, yn mynd ar drywydd gwrthdaro.

Efallai y byddan nhw'n dweud pethau fel: “dyma sut rydych chi bob amser yn cael, gweiddi, a bod mor ymosodol! Dydych chi byth yn gwybod pryd i stopio'ch cwestiynau. ” Neu “does dim byd i siarad amdano. Rydych chi bob amser yn gwneud hyn. Rydych chi'n chwilio am broblemau. ”Efallai y byddan nhw hyd yn oed yn cymryd rhan mewn Stonewalling - yn gwrthod siarad â chi ac yn osgoi'ch ymdrechion i siarad â nhw trwy dawelwch digywilydd, ac yn eich osgoi chi. Nid yw'ch testunau'n cael eu hateb am oriau neu efallai heb eu hateb, maent yn cyfathrebu cyn lleied â phosibl, a gallant eich awgrymu wrth gyfathrebu ag aelodau eraill o'r teulu, fel eich plant.

Yn eich beio chi i fod yn fân reolaeth

Mae ymddygiad ymosodol goddefol yn seiliedig ar reolaeth

Efallai y byddan nhw'n cytuno i wneud rhywbeth, nid ei wneud, ac yna pan fyddwch chi'n eu hwynebu, maen nhw'n mynnu eich bod chi'n rheoli.

Felly'r newyddion drwg yw bod gennych Briod Goddefol-Ymosodol.

Y newyddion da yw bod yna ffyrdd y gallwch wella eich steil cyfathrebu eich hun gyda nhw fel bod y trap goddefol-ymosodol yn cael ei osgoi. Mae'n hanfodol eich bod chi'n cynyddu eich ymwybyddiaeth o'r patrwm camweithredol rydych chi ynddo gyda'ch priod.

Mae ymddygiad ymosodol goddefol yn seiliedig ar reolaeth.

Trwy beidio â chyfathrebu a thrwy dynnu sylw yn ôl at yr hyn rydych chi'n ei wneud, maen nhw'n cael y llaw uchaf ac yn gwrthsefyll gwrthdaro yn anuniongyrchol.

Gwrthod mynd am therapi

Y canlyniad i'r priod ymosodol di-oddefol yw eu bod yn teimlo'n rhwystredig, yn ddig, ac weithiau allan o anobaith, yn ymddwyn yn llafar ar lafar. Collir y mater gwreiddiol gan fod y ffocws nawr ar eich ymddygiad gwael.

A dyma’r rhan orau: yn aml byddant yn gwrthod mynd am therapi. Pan fyddant yn cytuno, maent yn gwneud oherwydd eu bod yn siŵr y bydd y therapydd yn dweud wrthych mai chi yw'r un anghywir. Ac mewn gwirionedd, erbyn i'r ddau ohonoch ddod i gwnsela priodas, mae'n debyg y byddwch wedi gwneud cryn dipyn o gamgymeriadau wrth ddelio â'ch priod goddefol-ymosodol.

Mae arddull gyfathrebu goddefol-ymosodol yn meithrin gelyniaeth

Yn sicr, mewn unrhyw berthynas, mae'n rhaid i'r ddwy ochr gymryd cyfrifoldeb am y materion yn eu perthynas. Ond hefyd, mae'n rhan o'r cylch cyfathrebu ymosodol goddefol bod eu hymosodolrwydd goddefol yn meithrin anghytgord, seibiannau mewn cyfathrebu, ac elyniaeth gan eu partneriaid.

Felly, beth i'w wneud?

Mae'n anodd iawn rhesymu priod sy'n defnyddio tactegau goddefol-ymosodol. Ac yn y pen draw, ni allwn reoli pobl eraill, dim ond rheoli ein hunain y gallwn ei reoli.

Y cam cyntaf tuag at wella eich cyfathrebu

Felly'r cam cyntaf tuag at wella'ch cyfathrebu â rhywun sy'n oddefol-ymosodol yw dysgu sut i ymateb a pheidio ag ymateb i'w hymddygiad. Rwy'n gwybod, mae'n heriol!

Ond os ydych chi'n ymarfer ar leihau eich adweithedd pan nad ydych mewn argyfwng neu wedi cynhyrfu, byddwch yn llai adweithiol pan fydd problem mewn gwirionedd.

Mae'n debygol y bydd peidio â bod yn adweithiol yn rhoi'r llaw uchaf i chi.

Pan fyddwch chi'n cael eich hun yn wynebu distawrwydd caregog neu osgoi gan eich priod, cymerwch eiliad i gymryd anadl, ac adolygwch yn feddyliol beth yw eich patrwm cyfathrebu arferol â'ch priod.


addunedau ciwt

Dychmygwch eich hun yn dweud rhywbeth wrth eich priod, dychmygwch eu hymateb

Dychmygwch y gwaethygiad, y rhwystredigaeth gynyddol, ac yn olaf, dychmygwch eich hun yn cerdded i ffwrdd yn waeth, wedi gwisgo i lawr, ac yn anhapus.

Nawr gofynnwch i'ch hun, a ddylech chi fwrw ymlaen â'r patrwm arferol, neu a yw'n gwneud synnwyr i dawelu'ch hun, cymryd eich amser i feddwl am ymateb priodol, a chymryd rhywfaint o le.

Weithiau, bydd priod ymosodol goddefol yn teimlo'r pellter rydych chi wedi'i gymryd a bydd yn symud tuag atoch chi. Nid yw bob amser yn gweithio, ond mae'n gynllun llawer gwell na'r senario arferol o waethygu, rhwystredigaeth, a'r pellter a gymerir gan eich priod.

Cymerwch amser i feddwl trwy ymateb priodol i'ch priod

Gwnewch yr ymateb yn gryno a chyfathrebu sut rydych chi

Gwnewch yr ymateb yn gryno a chyfleu sut rydych chi'n teimlo.

Gadewch i'ch priod wybod eich bod chi'n teimlo eich bod chi, fel cwpl, yn sownd mewn rhigol gyfathrebu ddi-fudd. Siaradwch am yr hyn y gall y ddau ohonoch ei wneud i newid hynny.

Gadewch i'ch priod wybod eich bod am glywed am eu rhwystredigaethau gyda chi. Mae'n eithaf posibl na fydd hyn yn helpu llawer, ac mae hefyd yn eithaf posibl na fydd eich priod yn cytuno i fynd am gwnsela cyplau.

Mae'n bwysig eich bod chi'n gofalu amdanoch chi'ch hun

Os na fydd eich priod yn mynd i therapi gyda chi, yna rwy'n argymell yn gryf eich bod chi'n mynd ar eich pen eich hun. Rwyf hefyd yn argymell darllen rhai o'r llyfrau da a ysgrifennwyd gan therapyddion ar ymdopi â phriod ymosodol goddefol.

Mae'n bwysig eich bod chi'n gofalu amdanoch chi'ch hun, nid yn ildio i adweithedd, ac yn ymarfer strategaethau ymdopi mwy effeithiol, gyda chefnogaeth therapydd da, gobeithio.