Cyngor Perthynas Orau erioed Jordan Peterson

Cyngor Perthynas Orau erioed Jordan Peterson

Yn yr Erthygl hon

Mae Jordan Peterson yn adnabyddus am ei ddoethineb. Cafodd y seicolegydd hwn o Ganada gydnabyddiaeth pan roddodd ffordd newydd i'r byd feddwl. Mae wedi bod yn bwnc trafod oherwydd ei fideos YouTube a'i lyfrau anhygoel.Mae agwedd Jordan Peterson tuag at fywyd yn syml ond yn unigryw. Mae hyn yn gwneud iddo ef a'i eiriau sefyll allan o'r dorf.

Mapiau o ystyr

Mae Jordan wedi ysgrifennu dau o'r llyfrau mwyaf dylanwadol. Daw gwraidd ei gyflawniadau trwy'r Mapiau o ystyr: Pensaernïaeth cred . Mae'r llyfr hwn yn mynd i'r afael ag agweddau economaidd-gymdeithasol pob problem. Mae'n meithrin y ffydd a'r ddealltwriaeth o holl swyddogaethau'r ymennydd.

Mae'n dangos cysylltiad credoau a chwedlau â'r ffyrdd emosiynol allan. Dyma ychydig o negeseuon a roddodd i gefnogi perthnasoedd.

Peidiwch â diraddio

Yn ôl ei eiriau, fe wnaeth Jordan yn glir i beidio byth â galw'ch partner yn dwp neu'n llai. Mae'r ideoleg gyfan yn rhedeg o gwmpas y ffaith y gallai fod yn iawn gwneud hynny, gallai hyd yn oed wneud i chi deimlo eich bod wedi'ch grymuso, ond mewn gwirionedd, nid yw'n gwneud hynny.

Bydd hyn yn arwain at drawma emosiynol a thrais a byddwch yn eistedd yn meddwl pryd aeth ymlaen at anhrefn o'r fath cyn bo hir? Mae hyn mor hawdd ei ragweld oherwydd nad ydych chi'n rhoi'r trosoledd i'ch partner siarad drosto'i hun wrth ei ddiraddio.

Mae hyn oherwydd eich bod chi'n penderfynu drostyn nhw nad oes ganddyn nhw'r peth penodol hwnnw ac mae'n ddealladwy. Felly, bydd popeth ar ôl gyda nhw; yw teimlo'n ddiflas yn eu cyflwr.

Cyflwyno'r swm lleiaf o wybodaeth

Dyma'r ffordd hawsaf allan o ymladd neu ddadl. Mae'n gweithio mewn modd syml iawn. Er gwaethaf mynd i'r afael â holl agweddau gwael eu personoliaeth a sut nad oes ganddynt fod yn dda, cadwch yn dawel. Yn lle dewis y datganiad llymaf, byddwch yn glir ynghylch y mater cyfredol.

Ni fydd llunio darn o'r frwydr gan ddefnyddio camgymeriadau'r gorffennol yn gwneud i'r datganiad edrych yn ddilys, yn lle hynny, bydd yn grudge cronni.

Disgwyliadau

Mae'n amlwg i'w ddisgwyl gan eich partner. Cadwch ef i'r eithaf y gellir ei gyflawni. Peidiwch â disgwyl mwy gan eich partner o'u gallu.

Fodd bynnag, ychydig o bethau sydd o dan eich rheolaeth. Yn y pen draw, byddant yn disgyn i'r ffordd rydych chi'n mynd i'r afael â nhw. Mae'n dibynnu ar y dewis o eiriau. Mae yna ychydig o bethau y gallwch chi ofyn yn bwyllog gan eich partner a dweud wrthyn nhw y bydd yn eich gwneud chi'n hapus.

Efallai mai'r enghraifft leiaf yw peidio â disgwyl i'ch partner ruthro wrth y giât atoch chi wrth fynd i mewn a gofyn iddyn nhw fod yn groesawgar o ble bynnag maen nhw. Boed yr ystafell ymolchi neu'r lolfa deledu.

Rheoli eich dymuniadau

Rheoli eich dymuniadau

Mae yna adegau pan fydd eich partner yn barod i'ch helpu chi trwy ryw sefyllfa. Byddwch yn fach iawn. Cliriwch annibendod diangen y gofynion. Os yw'r person yn cymryd camau babi tuag atoch chi, peidiwch â rhoi rhestr o'ch disgwyliadau iddynt.

Er gwaethaf hynny, dychmygwch angen y sefyllfa a pheidiwch â drysu ag a oes gwir ei angen arnoch chi neu a yw'n rhywbeth yr ydych chi ei eisiau yn unig, dyna ni.

Peidiwch â chrio am gydymdeimlad

Nid yw byth yn gweithio os byddwch yn dechrau mynd i’r afael â’ch mater mewn modd sydd, ‘Os oeddech chi wir yn fy ngharu i & hellip;’ neu ‘Dim ond os oeddech chi wir yn fy hoffi i & hellip;’ Ceisiwch ddisodli’r datganiadau hyn ag eraill.

Ni ddylai'r datganiad y byddwch chi'n penderfynu ei ddewis fod yn ysgogi neu'n taro'r ego. Cadwch hi'n hawdd. Os ydych chi'n gofyn am eich dymuniad i gael ei gyflawni, byddwch yn rhesymol. Bydd y sgwrs cydymdeimlad yn sicr yn gweithio am flwyddyn o undod. Y blynyddoedd nesaf bydd yn gwneud ichi edrych yn afresymol ac yn gythruddo.

Ar frys

Cofiwch hyn, po fwyaf y byddwch chi'n ceisio trueni yn ôl eich gweithredoedd, y crwydryn y byddwch chi'n edrych arno.

Ychydig fisoedd y bydd eich partner yn eich bendithio â'r stwff yr oeddech ei eisiau. Wrth i amser fynd heibio, byddant yn gwneud ichi deimlo mewn dyled ohono. Felly mae'n ofynnol iddo roi'r gorau i wneud penderfyniadau brysiog a bod yn amyneddgar tuag at eich gofynion.

Y broblem

Efallai eich bod wedi llwyddo i wneud i'ch partner wneud yr union beth rydych chi'n ei ddweud. Dyma'r anfantais: ni fydd eich partner yn blino'ch difyrru cyn bo hir. Ble aethoch chi o chwith? Syml. Ni wnaethoch chi wobrwyo.

Y natur ddynol yw ceisio gwobr a gwerthfawrogiad am beth bynnag a wnânt. Os na fyddwch yn eu gwobrwyo am ymddygiad brafiach, neu'n deall neu'n prynu rhywbeth i chi, y tro nesaf na fyddant yn ennill.

Rheithfarn

Aeth Jordan Peterson i'r afael â'r materion lleiaf. Mae'n ymddangos mai'r rhain oedd yr unig rai a achosodd yr holl broblemau enfawr. Nid oes unrhyw ddyn yn byw heb sylw. Gellir mynnu neu ddisgwyl. Nawr chi sydd i benderfynu beth rydych chi'n ei ddewis a sut rydych chi'n dewis gofyn amdano. Y peth go iawn sy'n cadw pethau i fynd yw cydsyniad.

Adeiladu eich caniatâd yn y gallu i ddeall eich gilydd. Efallai mai dyna'r peth symlaf i redeg perthynas hapus bryd hynny. Yn olaf, peidiwch byth â chadw bod dynol gyda chi fel eich bod chi'n eu dofi. Mae gwahaniaeth rhwng cariad ac anifail anwes.

Ranna ’: