Awgrymiadau Cariad - Sut i Greu Cariad yn Eich Bywyd

Awgrymiadau Cariad

Yn yr Erthygl honRydych chi'n gwybod sut olwg sydd arno, ond does gennych chi ddim syniad sut i ddod o hyd iddo. Rydych chi wedi'i weld ar sgrin y ffilm ac o bosib ym mherthynas y rhai sy'n agos atoch chi. Ond am ba bynnag reswm, mae wedi dianc ichi dro ar ôl tro. Fe'i gelwir yn gariad.Mae cymaint ohonom yn chwilio amdano, ond dim ond ychydig ohonynt sy'n ei gael yn ei ffurf buraf. Nod yr erthygl hon yw eich tywys i fod yn un o'r bobl lwcus hynny. Gadewch inni edrych ar y ffyrdd gorau o greu cariad anhygoel yn eich bywyd.

1.Be chi

Mae hyn yn ymddangos yn gyffyrddiad rhy syml, iawn? Er ei fod yn gyngor ofnadwy o sylfaenol, mae'n bwysig eich bod chi'n eistedd gydag ef am funud a gadael iddo suddo i mewn.Un o'r rhesymau mwyaf y mae perthnasoedd yn difetha yw oherwydd bod y charade a roesoch allan, yn y dechrau, yn gwrthgyferbynnu'n rhy amlwg â phwy ydych chi mewn bywyd go iawn. Pan fyddwch chi'n cwrdd â rhywun, bydd y ddau ohonoch yn cynnal sioe eithaf i greu argraff ar y llall. Mae hynny'n ddigon da, ond yn y pen draw, bydd yr ystumiau mawreddog a'r personoliaethau mawr hynny yn crebachu i faint.

Os nad ydych chi mewn pêl-fasged, ond y dyn rydych chi'n cwrdd ag ef yw, peidiwch â chymryd arnoch chi garu ei hoff dîm dim ond oherwydd eich bod chi'n meddwl y bydd yn gwneud iddo hoffi ti mwy. Byddwch yn onest a gadewch iddo wybod nad dyna'ch cwpanaid o de mewn gwirionedd, ond byddwch chi'n hapus i ymuno ag ef wrth iddo wylio rhywbeth y mae'n ei garu.

Os ydych chi'n casáu'r sioe ei bod hi'n CARU, peidiwch â gweithredu fel petaech chi'n gwneud hynny. Ar gyfer un, bydd hi'n arogli hynny'n gyflymach nag yr oeddech chi erioed wedi'i ddisgwyl. I ddau, bydd y cynllun hwnnw'n disgyn ar ei wyneb yn y pen draw.Yn y ddau achos hyn, rydych chi'n creu disgwyliad bod gennych chi ddiddordeb mewn rhywbeth na allwch chi sefyll. Pan ddatgelir y gwir nad ydych chi mewn gwirionedd, bydd hyn yn torri i ffwrdd yn yr adeiladwaith meddyliol hardd sydd gan eich partner ohonoch chi. Byddan nhw'n meddwl ychydig yn llai ohonoch chi oherwydd nad oes gennych chi “yn sydyn” ddiddordeb yn yr un pethau ag yr ydych chi.

Byddwch yn well eich byd o fod yn onest ac yn onest ynglŷn â phwy ydych chi fel person. Dangoswch i'r byd pwy ydych chi mewn gwirionedd ac fe welwch y bydd y bobl rydych chi i fod i dreulio'ch amser gyda nhw yn dod yn rhedeg atoch chi.

2.Bydd yn gyflawn gyda neu heb rywun arall

Mae hi bron yn ystrydebol i ddweud wrthych chi am “garu'ch hun”. Ond o fewn y cliche mae peth doethineb. Cyn i chi fynd i chwilio am rywun arall i'ch cwblhau, cymerwch amser i deimlo eich bod chi'n cael eich caru a'ch cwblhau heb neb arall o gwmpas.Y rheswm bod hyn mor bwysig yw y byddwch chi'n caru yn fwy di-ofn os nad ydych chi'n poeni'n fawr am ei golli. Pan rwyt ti angen rhywun arall yn eich bywyd, rydych chi'n tueddu i gadw'ch cardiau yn agos at eich brest a cheisio strategaetholi'ch perthynas.

“Wel, rydw i eisiau dangos iddi fy mod i’n ei charu, ond dwi ddim eisiau mynd dros ben llestri. Dydw i ddim eisiau iddi feddwl fy mod i'n anghenus. 'Os ydych chi'n hollol fodlon â bod ar eich pen eich hun, byddwch chi'n gwneud partner llawer mwy anhygoel. Byddwch chi'n gwisgo'ch calon ar eich llawes ac yn gwybod os bydd popeth yn cwympo, bydd gennych chi'ch hun ymhlith yr holl longddrylliadau o hyd.

Un peth i'w nodi yma: pan fyddwch chi'n caru'ch hun yn gyntaf, nid yw'n golygu nad ydych chi wedi ennill eisiau cariad gan rywun arall. Mae'n golygu nad ydych chi wedi ennill angen y sylw a'r gefnogaeth honno. Gallwch chi fod yn dda ar eich pen eich hun neu'n wych o fewn perthynas gariadus.

3. Chwerthin i fyny

Pan fydd y rhan fwyaf o bobl yn meddwl am gariad, maen nhw'n meddwl meddyliau barddonol ac eiliadau ystyrlon. Mae'n tueddu i fod yn bethau difrifol iawn. Ond mae cariad hefyd yn ymwneud â chwerthin. Pam ydych chi'n meddwl bod comedïau rhamantus mor boblogaidd? Mae gweld cariad yn cydblethu â hiwmor yn ein gwneud ni i gyd yn fodau dynol hapus.

Peidiwch â chymryd eich hun yn rhy ddifrifol.

Peidiwch â chymryd eich partner yn rhy ddifrifol.

Peidiwch â chymryd statws eich perthynas yn rhy ddifrifol.

Pan fyddwch chi'n chwerthin, rydych chi'n fflachio'r wên fwyaf dilys sydd gennych chi drosodd a throsodd. Mae'ch partner yn haeddu gweld y math hwnnw o lawenydd yn ddyddiol. Chwerthin mwy ac fe welwch eich hun yn fwy mewn cariad â'ch partner a'ch bywyd.

4. Maddeuwch eich gorffennol

P'un a yw'n maddau i gyn a wnaeth eich trin yn ofnadwy neu faddau i chi'ch hun am rywbeth a wnaethoch mewn perthynas yn y gorffennol, gwnewch yn siŵr eich bod yn gweithredu ar y syniad o faddeuant wrth i chi ei deimlo.

Trwy beidio â maddau i'r atgofion hynny yn y gorffennol, rydych chi'n aros yn sownd yn y llinell amser honno a'r meddylfryd hwnnw. Rydych chi'n ceisio ailysgrifennu rhywbeth sydd wedi'i osod mewn carreg yn barhaol.

Roedd eich cyn bartneriaid yn ddynol, yn union fel yr ydych chi. Gwnaeth pawb gamgymeriadau, felly mae'n well eich bod chi'n gadael iddyn nhw fynd.

Os cewch eich gwylltio dros rywun sy'n eich atgoffa o'ch cyn-gariad nad ydych wedi cymryd yr amser i faddau, does dim siawns y byddwch chi'n dod o hyd i gariad gyda'r person hwnnw.


cyfnodau cariad

Os na allwch faddau i chi'ch hun am rywbeth a wnaethoch i gyn-gariad, mae'n debyg y byddwch yn cael eich hun yn gwneud mwy ohono mewn perthnasoedd i ddod.

Pan na fyddwch yn maddau, rydych yn croesawu’r cylch dieflig o ymddygiad i ailadrodd ei hun. Maddeuwch unrhyw beth sy'n mynd i sefyll yn ffordd cariad yn darganfod ei ffordd i chi. Mae'n debyg y gwelwch fod mwy i'w faddau nag yr ydych chi'n meddwl.

Casgliad

Efallai y credwch nad oes gennych lawer o reolaeth dros faint o gariad y gallwch ei greu yn eich bywyd, ond mewn gwirionedd, mae gennych chi hynny. Os ydych chi'n gweithio arnoch chi'ch hun, yn caru'ch hun, yn chwerthin ychydig yn fwy, ac yn maddau i'r gorffennol sydd wedi'ch poeni, byddwch chi'n rhoi eich hun mewn sefyllfa i groesawu digonedd o gariad hardd i'ch bywyd.

Pob lwc fy ffrindiau!