Ydy Technoleg Wedi Ein Gwneud Twyllwyr?

Ydy Technoleg Wedi Ein Gwneud Twyllwyr? Negeseuon testun yw'r minlliw newydd ar y goler, y bil cerdyn credyd sydd ar goll. Ar unwaith ac yn ymddangos yn achlysurol, gallant fod yn gadarnhad o berthynas ddirgel, Dywedodd Laura Holson yn ôl yn 2009. Ychydig oedd hi'n gwybod ar y pryd faint o dechnoleg fyddai'n datblygu yn y degawd nesaf. Mae technoleg wedi creu dewis; nid yw pobl bellach wedi'u cyfyngu i gyfathrebu â'r rhai y maent eisoes yn eu hadnabod neu'n cyfarfod o gwmpas y lle. Mae technoleg nid yn unig yn ei gwneud hi'n haws twyllo, mae wedi newid y ffordd rydyn ni'n meddwl am yr hyn sy'n gyfystyr â thwyllo ac yn ei gwneud hi'n haws darganfod brad. Nid yw godineb bellach yn gyfyngedig i berthynas gorfforol neu emosiynol; mae ei ddiffiniad yn ehangu ac mae'n amrywio o un person i'r llall: gall cyfres o negeseuon i ddieithryn fod yn dderbyniol i un person, a gallai un swipe ar app dyddio fod yn doriad bargen i un arall.

Yn yr Erthygl hon

Y berthynas fodern

Y dyddiau hyn mae yna nifer anfeidrol o lwyfannau negeseuon sy'n ei gwneud hi'n bosibl cysylltu â dieithryn neu hen fflam mewn amrantiad, yn aml yn ddienw neu'n gyfrinachol. Snapchatting, negeseuon Facebook, swiping Tinder, Instagram negeseuon uniongyrchol, Whatsapping… i enwi ond ychydig. Mae'r stereoteip o'r garwriaeth slei rhwng y gweithiwr proffesiynol pwerus a'i ysgrifennydd wedi ildio i berthynas Tinder, llawer haws i'w guddio na dalli swyddfa.

Swiping i'r dde

Mae technoleg wedi rhoi mynediad am ddim i gymdeithas i wybodaeth a syniadau, gan herio pobl i feddwl yn wahanol a diffinio eu moesau eu hunain. Nid oes diffiniad syml oanffyddlondeb, o leiaf i rai. I'r rhan fwyaf, brad ymddiriedaeth yw anffyddlondeb. Mae gwahaniaeth cynyddol yn yr hyn y mae pobl yn ei gredu sy'n gyfystyr â thwyllo, a gall hyn newid i bob cwpl a phob person yn y cwpl hwnnw. Mewn arolwg a gynhaliwyd gan Slater a Gordon, cyfaddefodd 46% o ddynion a 21% o fenywod iddynt ddefnyddio apiau dyddio tra mewn perthynas, gyda diflastod yn cael ei nodi’n fwyaf cyffredin fel y prif reswm. Mae'n ymddangos bod y rhan fwyaf ohonom yn gyffredinol yn ystyried bod y defnydd o apps dyddio tra mewn perthynas yn twyllo (80% o'r rhai a holwyd), ond aeth 10% mor bell â dweud mai dim ond twyllo yw eu defnydd os yw'n arwain at cyswllt corfforol.

Siopa Ar-lein

Mae’n ddiogel dweud bod y safbwyntiau traddodiadol am briodas wedi’u herydu i rai aelodau o’r boblogaeth. Mae Ashley Madison, gwasanaeth dyddio sydd wedi'i anelu at y rhai mewn perthnasoedd a phriodasau (ac yr oedd ei slogan gynt Life is short: Have an affair), yn brolio tua 52 miliwn o ddefnyddwyr ers ei sefydlu yn 2002. Brwydrodd Noel Biderman, ei sylfaenydd, yn ôl yn erbyn beirniadaeth, gan nodi bod Ashley Madison yn helpu pobl yn synhwyrol i gael materion mewn ffyrdd sy'n llai niweidiol i gymdeithas ac allan o'r gweithle. A beth bynnag, fe Dywedodd bod anffyddlondeb wedi bod o gwmpas yn llawer hirach nag Ashley Madison. Ond mewn oes lle mae popeth yn cael ei bostio ar-lein mewn rhyw ffurf, a yw'n bosibl aros yn ddienw a chadw gweithredoedd yn gyfrinachol? Yn amlwg ddim. Roedd y wefan ‘discreet’ hacio yn 2015, gan arwain at bostio manylion cyfrif 32 miliwn o ddefnyddwyr ar y we dywyll a datgelu materion cudd miliynau o bobl briod.

Modd o ddarganfod

Ond nid yw technoleg yn ffafrio'r rhai sy'n dymuno archwilio eu hopsiynau yn unig; mae pob neges, llun ac ap yn gadael olion, hyd yn oed ar ôl cael eu dileu. Gall hyn arwain at bartneriaid yn gwneud darganfyddiadau digroeso ar ddamwain. Neu lle mae newidiadau mewn ymddygiad, o'r hen amser yn gweithio'n hwyr i fynd â ffôn i'r gawod, wedi tynnu sylw partneriaid amheus, mae'r rhyngrwyd yn darparu llawer o lwybrau i ymchwilio iddynt. Mae yna sefyllfaoedd eithafol fel y fenyw sy'n darganfod roedd ei gŵr yn twyllo pan welodd ef yng nghartref ei feistres ar Google Maps, ac mae'r peth mwyaf cyffredin yn datgelu diolch i bost Instagram wedi'i dagio neu neges yn fflachio ar ffôn. Nid yn unig y mae’n haws dadorchuddio’r berthynas, chwarae plant yw dod o hyd i enw’r person arall a dim ond clicio ymhellach i ddarganfod unrhyw wybodaeth arall y maent yn ei chyflwyno i’r byd dros gyfryngau cymdeithasol.

Llinellau aneglur

Rydyn ni nawr yn byw mewn cymdeithas sy'n byw ac yn cyfathrebu ar-lein. Sut allwn ni ddisgwyl i faterion, lluniau, neu negeseuon sy'n ymddangos yn ddiniwed gael eu cadw'n breifat pan fyddwn yn hysbysebu cymaint o'n bywydau yn gyhoeddus? Mae godineb wedi'i amgodio yn ein ffonau ac ni ellir ei erydu na'i anghofio. Mae'r diffiniad o odineb wedi newid i lawer, mae'r llinellau'n niwlog. Bellach mae yna fwy o ffyrdd i dwyllo a, gellir dadlau, mwy o gyfleoedd o ystyried y platfformau ar-lein sydd ar gael nawr. Er nad yw’n bosibl dweud a oes mwy o faterion bellach, mae’n sicr yn haws amlygu anffyddlondeb partner. Efallai ei bod yn llawer rhy hawdd archwilio opsiynau eraill yn yr oes dechnolegol hon.

Kate Williams
Mae Kate Williams yn gyfreithiwr dan hyfforddiant yn y cwmni cyfreithiol teulu a phriodasol gorau Pob dydd sy'n arbenigo mewn gwerth net uchel, achosion ysgariad cymhleth a rhyngwladol .

Ranna ’: