Priodas a Chyllid: Cyfrifon Banc Unigol ac ar y Cyd Yn ystod Priodas

Cyllid priodas - Cyfrifon banc ar ôl priodi

I rannu neu beidio â rhannu & hellip; cyfrifon banc hynny yw. Pan gymerwch y cam o’r diwedd a chlymu’r gwlwm, un o’r cysyniadau newydd y byddwch yn eu hwynebu yw a ddylid eich cyfuno chi a chyfrifon banc eich priod ai peidio, cynnal cyfrifon banc ar wahân, neu wneud ychydig o’r ddau.

Priodas a Chyllid

Ar un llaw, mae'r ddadl eich bod nawr yn un, felly a ddylai popeth arall yr ydych chi a'ch priod ymgysylltu ag ef wrth symud ymlaen. Meddyliwch am y peth & hellip; ar beth y dylid adeiladu ar briodas? Gonestrwydd, didwylledd, tryloywder ac uffern; felly oni fyddai hi'n gwneud synnwyr eu cyfuno nhw a dyna ni? Y safbwynt arall yw bod cynnal annibyniaeth ariannol yr oeddech wedi mynd i briodas yn caniatáu i'r unigolion gynnal ymdeimlad o ymreolaeth wrth iddynt dyfu i'w hundeb newydd.Yna mae yna ystyriaethau eraill & hellip; arferion gwario, hanes credyd, cyfrifoldeb gydag arian & hellip; pob peth sy'n rhai o'r prif resymau y mae cyplau yn y pen draw mewn amseroedd creigiog (neu'n waeth byth, ysgariad). Felly, pa lwybr ddylech chi ei gymryd? Wel, dyna un a fydd yn unigryw i'ch sefyllfa, ond, dyma rai ystyriaethau.

1. Incwm (neu incwm) pob person yn y cwpl. Er enghraifft, efallai y bydd un person yn gwneud cryn dipyn yn fwy na'r llall, felly o ran biliau a threuliau, a fydd pob person yn gosod yr un swm waeth beth fo'u henillion neu a fydd yn cael ei bennu gan yr incwm. Beth am y senario lle nad yw un o'r ddau yn gweithio? A oes disgwyliad y bydd y bancio yn cael ei rannu gan mai dim ond un sy'n ennill arian?

dau. A oes gan un neu'r ddau o'r bobl ddyled bresennol? Os felly, sut yr eir i'r afael â hynny? A fydd incwm cymunedol yn cael ei ddefnyddio neu a fydd angen i'r priod sydd â'r ddyled ei dalu o'u henillion?

3. Sut y rheolir gwariant cyfrifon cyfun? A fydd cyfathrebu pryniannau mawr ymlaen llaw yn opsiwn? Os yw un priod yn anghyfrifol yn ariannol, os yw'n gyfrif cyfun, sut yr eir i'r afael ag ef i sicrhau bod gennych arian i dalu'r biliau? Efallai bod cynnal cyfrifon ar wahân yn mynd i'r afael â'r gwahaniaethau hyn.

Pedwar. Pan fydd cyfrifon ar wahân, mae pob person yn gyfrifol am reoli ei gyfrif. Ar ôl ei gyfuno, bydd angen i rywun fod â gofal. Gall peidio â gosod hyn yn ei le arwain at wario'r un arian ddwywaith, dim ond i'w ddarganfod pan fydd sieciau / cardiau debyd yn cael eu gwrthod ac yn sydyn byddwch chi'n profi gorddrafft neu daliadau cyllid annigonol.

5. Beth fydd yn digwydd os bydd eich priodas yn methu? Os yw'ch cyfrifon wedi'u cyfuno, bydd gan y ddau barti fynediad. Pan fydd cyfrifon ar wahân, er y gall rhai taleithiau gydnabod y ddau gyfrif fel eiddo cymunedol (a rennir), bydd priod yn fwy tebygol o allu talu treuliau am y rhai y maent yn gyfrifol heb faterion gan y priod arall (ee, un priod yn glanhau pob un o'r arian parod yn y cyfrif heb rybudd).

Cyfrifon banc a phriodas

Yn y diwedd, peidio â chael cynllun yn y dechrau (o ran bancio a chyllid) yw'r cam cyntaf tuag at anghytundebau tebygol ac ymladd am arian. Mae rhannu cyllid mewn priodas yn bwysig. Cadwch mewn cof bod astudiaethau di-ri wedi graddio arian fel y prif reswm y mae cyplau yn dadlau & hellip; ac ysgariad. O ran materion arian, mae pobl yn tueddu i fod yn emosiynol ac yn adweithiol. Felly, cymerwch amser i eistedd i lawr gyda'ch priod newydd i werthuso pob un o'ch dulliau o fancio a rheoli cyllid a phenderfynu pa lwybr fydd yn esgor ar y canlyniadau gorau ar gyfer priodas hir a hapus.

Ranna ’: