Llywio Cam-drin Narcissistic Do’s And Don’ts

Llywio Cam-drin Narcissistic

Yn yr Erthygl honMae'n cychwyn allan yn flasus.Rydych chi'n sicr bod y bydysawd yn rhoi'r person hwn ar y blaned hon i chi yn unig. Dyma'r un. Yr un rydych chi wedi bod yn aros amdano am byth. Ac yna mae'n dechrau brifo. Mae'n dechrau brifo fel na allwch chi gredu. Fel nad yw byth yn mynd i stopio. Ac nid chi yn unig mohono. Mae'n digwydd i lawer, gormod o bobl - efallai 158 miliwn o Americanwyr - felly mae'n bwysig.

Wrth gwrs, mae hyd yn oed pobl dda yn gwneud pethau drwg i'w gilydd o bryd i'w gilydd, felly nid y digwyddiadau hyn yw'r hyn rydyn ni'n siarad amdano yma.Anhwylder Personoliaeth Narcissistaidd

Pan fyddwn yn siarad am Anhwylder Personoliaeth Narcissistaidd (NPD) rydym yn siarad am batrymau penodol o ymddygiadau ailadroddus, sy'n ddinistriol i les eraill. Mae Clinig Mayo yn diffinio NPD fel hyn.

Mae anhwylder personoliaeth narcissistaidd - un o sawl math o anhwylderau personoliaeth - yn gyflwr meddwl lle mae gan bobl ymdeimlad chwyddedig o'u pwysigrwydd eu hunain, angen dwfn am sylw ac edmygedd gormodol, perthnasoedd cythryblus , a diffyg empathi tuag at eraill.

Ond y tu ôl i'r mwgwd hwn o hyder eithafol mae hunan-barch bregus sy'n agored i'r feirniadaeth leiaf.
cyngor priodas da ar gyfer newydd-anedig

Gyda swyn anhygoel, mae'r Narcissist yn denu ac yn glanio rhoddwr cyflenwadau narcissistaidd.

Gall cyflenwadau narcissistaidd gynnwys sylw, edmygedd, cymeradwyaeth, addoliad, a mathau eraill o gynhaliaeth sy'n hanfodol i'r NPD sefydlogi'r hunan fregus a llenwi'r gwacter y tu mewn.

Gan ei bod yn ymddangos bod Narcissism ar gynnydd, erbyn hyn mae yna ddigon o erthyglau Rhyngrwyd da iawn i'w darllen ar bwnc Cam-drin Narcissistic, y nifer ohonyn nhw yma ar briodas.com.Dyma beth rydw i eisiau i chi ei wybod, mae rhai yn gwneud a pheidio â gwneud

Don’tsPeidiwch â chwarae â thân a disgwyl peidio â chael eich llosgi

Ni waeth pa mor gryf, cymwys, a hollol anhygoel ydych chi mewn meysydd eraill o'ch bywyd; nid ydych chi'n cyfateb i'r NPD, erioed. Mae fel ymgodymu â'r diafol a disgwyl ennill. Peidiwch â mynd yno.

Peidiwch â dad-wneud yr hunan ffug

Er bod y mwyafrif ohonom eisiau cael ein caru a'n gwerthfawrogi am y bodau amherffaith yr ydym ni, efallai na fydd unrhyw beth gwaeth na datgelu'r gwendidau o dan y mwgwd NPDs.

Peidiwch â disgwyl cael eich diolch am garu'r NPD, dafadennau a phawb. Mae cosb, cosb ddifrifol o bosibl, yn fwy tebygol.


camau agosatrwydd corfforol mewn perthynas

Do’s

Peidiwch â rhedeg am y bryniau a mynd ‘dim cyswllt’ os gallwch chi

Peidiwch â rhedeg am y bryniau a mynd ‘dim cyswllt’ os gallwch chi

Ni all pawb, yn enwedig lle mae plant yn cymryd rhan. Y naill ffordd neu'r llall, gydag ymwybyddiaeth ac ymarfer addysgol, gall unrhyw un ddysgu sut i ymddieithrio yn emosiynol.

Waeth pa hurtrwydd sy'n hyrddio'ch ffordd, oddi wrthych chi i'r NPD: “Rwy'n derbyn eich bod chi'n teimlo felly.” Cyfnod. Wedi'i wneud.

Derbyniwch gall pa bynnag deimladau digroeso sy'n dod i'r amlwg y tu mewn i chi ar hyd ffordd eich iachâd. Yr un peth. Oddi wrthych chi: “Rwy'n derbyn eich bod chi'n teimlo felly.” Mae'r hyn rydyn ni'n ei wrthsefyll yn parhau. Gadewch iddo ddod. Gadewch iddo fynd. Fel cymylau yn yr awyr. Ymarfer, ymarfer, ymarfer ‘nes na ddaw bellach.

Peidiwch â gwastatáu. Syndod? Mae hynny'n iawn, yn wastad

Nid yw'r NPD swynol yn targedu unrhyw un yn unig.

Yn nodweddiadol, mae'n rhaid i chi fod yn eithaf anhygoel mewn rhyw ffordd nad yw'r NPD. Mae gan hyd yn oed y rhai mwyaf disglair yn eu plith gywilydd mewnol ohonyn nhw eu hunain, felly mae'n eu gwasanaethu i fod a chael eu gweld gyda rhywun fel chi.

Nid yw hyn yn golygu efallai na fydd rhywfaint o waith i chi ei wneud ar pam y gallech fod wedi mynd mor ddwfn, efallai wedi aros yn rhy hir. Yn iawn, gwnewch y gwaith hwnnw. Cofiwch, siawns dda, pan ddewisodd chi, fe wnaeth eich dewis chi am bopeth yr ydych chi!

Pamper eich hun

Treuliwch amser mewn cwmni da a maldodwch eich hun (e.e., tylino) cymaint ag y gallwch chi fforddio iddo ag yr ydych chi'n iacháu - gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i ofyn am help gan ymarferydd brwd NPD i symud pethau ymlaen.

Yn wahanol i anafiadau corfforol, mae anafiadau cam-drin narcissistaidd yn anweledig i bobl nad ydyn nhw'n gwybod llawer na digon amdanyn nhw.

Trin eich hun i weithio gyda rhywun sy'n gwneud hynny.

Gwybod hyn

Mae Cam-drin Narcissistic yn dod yn gaeth i peptid ffisiolegol, caethiwed y mae'n rhaid ei dorri. Gwneud hynny. Torri'r caethiwed ym mha bynnag ffordd y mae'n gweithio orau i chi. Mae eich rhyddhad a'ch hapusrwydd yn aros amdanoch yr ochr arall.