Yr Un Arwydd Sidydd Anghydnaws na Ddylech Ddyddio yn 2022

Yr Un Arwydd Sidydd Anghydnaws Na Ddylech Chi

Yn yr Erthygl hon

Cyfaddefwch: rydych chithau hefyd wedi cael dyddiad nad ydych yn dymuno a byddwch yn difaru am weddill eich oes. Ond ni ddylech chi deimlo'n ddrwg am y peth, oherwydd mae'n rhywbeth rydyn ni i gyd wedi'i wneud.Felly efallai y bydd rhywun yn meddwl tybed, a oes ffordd i wybod ymlaen llaw y siawns o gael dyddiad da neu ddrwg. Os trowch at sêr-ddewiniaeth am ychydig o help gan y sêr, yr ateb yw ydy, mae yna ffordd.

Gan dadansoddi'n ofalus nodweddion, ymddygiadau a nodweddion pob arwydd o'r Sidydd , gallwn ddweud beth fyddai'r arwyddion Sidydd mwyaf anghydnaws mewn perthynas.

Rydym yn credu mewn cydnawsedd ac anghydnawsedd arwyddion, a dyna pam yr hoffem eich tynnu sylw at yr arwydd Sidydd gwaethaf hyd yn hyn y mae eich dyddiadau yn siŵr o fod yn drychinebus.

Gadewch ef allan: rydych hefyd wedi cael dyddiad nad ydych yn dymuno, a byddwch yn meddwl ddwywaith amdano am weddill eich oes. Boed hynny fel y gall, ni ddylech deimlo'n ofnadwy yn ei gylch, gan ei fod yn rhywbeth sydd gennym ni yn ei gyfanrwydd.

Felly efallai y bydd rhywun yn meddwl, a oes yna ddull mewn gwirionedd i wybod o flaen amser y tebygolrwydd o gael dyddiad ffodus neu anffodus. Os byddwch chi'n mynd i syllu ar y grisial am ychydig o gymorth gan y sêr, yr ymateb priodol yw bod yna ffordd.

Trwy edrych yn ofalus ar rinweddau, arferion a nodweddion pob arwydd o'r Sidydd, gallwn benderfynu pa arwyddion Sidydd sy'n anghydnaws ac na ddylem feddwl am ddyddio.

Mae gennym hyder mewn arwyddion tebygrwydd a gwrthgyferbyniad , a dyna'r rheswm efallai y byddwn am dynnu sylw atoch yr arwydd Sidydd anghydnaws y bydd eich dyddiadau yn ddiamau yn drychineb.

1. Aries (Mawrth 21-Ebrill 19)

Yr arwydd Sidydd lleiaf cydnaws ar gyfer Aries fyddai Capricon. Os ydych yn Aries, ni ddylech ddyddio a Capricorn .

Rydych yn smidgen o radical. Nid ydych chi'n hoffi amlygu'ch hun i ffordd arferol o fyw. Rydych chi'n gobeithio'n barhaus dorri'r cais arferol o bethau.

Mae Capricorn yn rhywun sy'n hoffi sefydlu cais a gorchymyn dros bopeth.

Ni allai'r ddau ohonoch byth weithio oherwydd eich cyferbyniadau athronyddol digamsyniol. Byddai perthynas yn eich plith yn drychineb.

2. Taurus (Ebrill 20-Mai 21)

Yr arwyddion Sidydd nad ydynt yn cyd-dynnu â Taurus fyddai Aquarius.

Fel Taurus, ni ddylech ddyddio Aquarius . Mae Taurus yn frwdfrydig ac yn egnïol iawn. Mae eich cymeriad yn cael ei bennu'n gyson gan eich cyflwr meddwl a'ch teimladau.

Er bod Aquarius yn tueddu i fod yn anwreiddiol, yn awtomataidd ac yn effeithlon iawn, ni allech chi byth weithio'n dda gyda'ch gilydd, ac nid yw eich gwahaniaethau yn gwrthbwyso'ch gilydd.

Ni fyddech yn darganfod beth fyddai ei angen arnoch chi gan eich gilydd.

3. Gemini (Mai 22-Mehefin 21)

Ar gyfer Gemini, yr arwydd Sidydd mwyaf anghydnaws fyddai Scorpio.

Ni ddylech ddyddio Scorpio. Maent yn tueddu i fynd yn rhy rymus. Mae yna'r math o gynorthwywyr mewn perthnasoedd sy'n ddi-geiniog. Maent yn hoffi sicrhau eu cynorthwywyr ar unwaith.

Yn fwy na hynny, rydych chi, fel Gemini, wedi eich dychryn yn ofnadwycyfrifoldeb. Rydych chi'n hoffi ricochet o gwmpas a chael amseroedd da gan ddechrau gydag un man ac yna i'r nesaf.

4. Canser (Mehefin 22-Gorffennaf 22)

Yr arwydd Sidydd mwyaf anghydnaws ar gyfer Canser yw Sagittarius. Felly ni ddylech ddyddio Sagittarius.

O'r cychwyn cyntaf, byddech chi'n meddwl ei fod yn syniad craff dyddio Sagittarius . Maent yn ystyfnig, yn ddewr, yn ddigalon, ac yn ddigyfyngiad. Byddech yn disgwyl bod ganddynt y gallu i ddod â chi allan o'ch cragen yn olaf.

Rydych chi'n meddwl y gallant eich helpu i fynd yn fwy allblyg a mwy o ffocws ar nodau. Beth bynnag, er y gallai hynny weithio tuag at y dechrau, mae'n unrhyw beth ond dynameg resymol yn y berthynas.

5. Leo (Gorffennaf 23-Awst 22)

Fel Leo, eich arwydd Sidydd mwyaf anghydnaws fyddai Pisces.

Ni ddylech ddyddio Pisces. Mae haziness yn rhan o'u cymeriad na fydd gennych chi'r opsiwn i'w ddioddef.

Heb amheuaeth, o'r dechrau, byddwch chi'n caru'r holl frwdfrydedd, cariad, a theimlad bod Pisces yn mynd i roi adnoddau yn eich perthynas.

Rydych chi'n mynd i gael eich maglu ar yr holl ystyriaeth rydych chi'n mynd i'w chael. Boed hynny fel y gall, pan fydd yr ebargofiant yn dechrau dadorchuddio ei hun, nid yw’n rhywbeth y byddwch yn barod i ddelio ag ef.

6. Virgo (Awst 23-Medi 22)

Virgo (Awst 23-Medi 22) Os mai Virgo yw'ch Sidydd, yna Libra fyddai'r arwydd Sidydd mwyaf anghydnaws i chi hyd yma.

Y meddwl am dyddio libra bydd yn ddeniadol iawn o'r cychwyn cyntaf. Mae Libra yn mynd i wneud gwaith gwych o'ch gwisgo chi allan ac achosi i chi deimlo fel eich bod chi'n hynod.

Byddan nhw'n gwneud popeth yn iawn, ac rydych chi'n mynd i dderbyn bod popeth yn iawn nes ei fod yn sicr ddim. Y gwir ddigalon yw na fyddwch byth yn darganfod y cyfrifoldeb rydych chi'n chwilio amdano gan Libra.

Gwyliwch hefyd:

7. Libra (Medi 23-Hydref 22)

Wel, os nad yw'n ddigon amlwg o gynharach, mae'r yr arwydd Sidydd mwyaf anghydnaws ar gyfer Libra fyddai Virgo.

Ni ddylech ddyddio Virgo. Rydych chi'n mynd i garu dyddio Virgo . Maent yn graff. Maent yn cael eu perused yn dda. Hefyd, mae ganddyn nhw fath o anghonfensiynol amdanyn nhw sy'n eu gwneud yn hynod ddiddorol.

Fodd bynnag, gallant fod yn gofyn llawer, ac nid oes angen hynny arnoch. Rydych chi fel arfer yn parchu eich cyfle, ac nid ydych chi'n hoffi'r teimlad o gael eich cyfyngu gan rywun arall, a dyna'r rheswm na allai byth weithio.

8. Scorpio (Hydref 23-Tachwedd 22)

Ni ddylech ddyddio Gemini. Rydych chi'n chwilio am rywbeth sefydlog. Mae angen i chi gael pethau ar yr hyn rydych chi'n meddwl sy'n dod yn ei flaen yn dda, ac yn ddiweddar mae gan Gemini gymeriad ystyfnig dros ben, sy'n eu gwneud yn arwydd Sidydd anghydnaws i chi.

Mae angen rhywbeth cadarn a chyson arnoch chi; fodd bynnag, nid Gemini yw'r pethau hynny. Ni allai byth weithio yn eich plith, a byddech yn cael eich siomi'n anodd.

9. Sagittarius (Tachwedd 23-Rhagfyr 21)

Ni ddylech ddyddio Canser. Ni allwch fargeinio. Ni fydd gennych yr opsiwn i ddelio â'r holl ddycnwch ac emosiwn hwnnw.

Yn wir, mae Canser yn gwneud cydymaith teilwng y gallwch chi dreulio amser gydag ef trwy'r amser.

Beth bynnag, pan rydyn ni'n trafod cariad, Canser fyddai'r arwydd Sidydd mwyaf anghydnaws ar gyfer Sagittarius. Rydych chi'n dirmygu popeth y mae Canser yn gofyn amdano o berthynas.

10. Capricorn (Rhagfyr 22-Ionawr 20)

Ni ddylech ddyddio Aries. Dyma'ch arwydd Sidydd mwyaf anghydnaws.

Mae pawb yn gwybod y bydd Aries, yn gyffredinol, yn iawnanghenus a di-geiniog mewn perthynas. Maent yn ymddangos yn barhaus fel y rhai yr ymdrinnir â hwy. Nid yw'n edrych yn dda i chi fod mewn perthynas ag Aries gan eich bod yn gyflenwr.

Byddai'n ofidus pe baech yn mynd yn sownd mewn perthynas lle nad oes unrhyw gyfaddawd cyfreithlon.

11. Aquarius (Ionawr 21-Chwefror 18)

Taurus yw'r arwydd Sidydd mwyaf anghydnaws ar gyfer Aquarius. Yn wir, gallant fod yn egnïol ac yn ormesol iawn. Rydych chi'n hoffi hynny amdanyn nhw. A dweud y gwir, fe'ch tynnir i mewn i'r priodoleddau hynny.

Boed hynny fel y bo, yma ac acw, gall eu diddordebau eu gwneud yn or-frwdfrydig, ac rydych chi'n casáu hynny. Ni allwch ddelio â phan na all unigolyn reoli teimladau. Ni allai eich perthynas byth weithio gan y byddech yn rhy flin drwy'r amser.

12. Pisces (Chwefror 19-Mawrth 20)

Ni ddylech ddyddio Leo. Bydd angen iddynt gelcio'r sbotolau drwy'r amser. Ni fydd lle i'ch teimlad o gyflawniad yn y berthynas yng ngoleuni'r ffaith mai eu hunanddelwedd fydd yn meddiannu'r ystafell.

Felly ac eithrio os ydych chi'n iawn gyda chymryd rôl gefnogol drwy'r amser, Leo fyddai'r arwydd Sidydd mwyaf anghydnaws i chi.

Ranna ’: