6 Syniadau Dyddiad Creadigol ar gyfer Libra Arwyddion y Sidydd

6 Syniadau Dyddiad Creadigol ar gyfer Libra Arwyddion y Sidydd Osrydych mewn cariadgyda Libra neu'n edrych i ddod yn agosach at un, rydych chi'n gwybod bod yn rhaid i chi ymgysylltu â'u hymennydd yn ogystal â'u calon.

Yn yr Erthygl hon

Libras yw meddylwyr a dadleuwyr y Sidydd. Y ffordd i'w calon yn aml yw trwy eu deallusrwydd.Ond mae gan Libras hefyd ochr feddalach sy'n caru celf, cerddoriaeth a gosodiadau clyd. Sut ydych chi'n dod o hyd i ffordd i ymgysylltu â holl agweddau'r Libra amlbwrpas? Beth yw’r ffordd orau i anrhydeddu eu hochr ysgolheigaidd ddifrifol a’u hochr chwareus, ddiofal?

Darllenwch ymlaen am 6 syniad dyddiad gwych ar gyfer y Libra yn eich bywyd:

1. Porthi eu meddwl

Mae Libras wrth eu bodd yn meddwl, dysgu, a thrafod Mae Libras wrth eu bodd yn meddwl, dysgu a thrafod.

Ewch â'ch Libra i ddarlith ar bwnc diddorol. Edrychwch ar eich llyfrgell gyhoeddus, amgueddfeydd ardal, neu'r brifysgol leol am offrymau. Mae rhywbeth i ddysgu amdano bob amser.

Ar ôl y ddarlith, ewch â'ch Libra allan am goffi a phwdin fel y gallwch drafod yr hyn yr ydych newydd ei glywed.

Hyd yn oed os byddwch chi'n anghytuno yn y pen draw, bydd y drafodaeth yn dod yn gyfnod deallusol bywiog a bydd yn goleuo'ch melysion Libra.

2. Dysgwch rywbeth gyda'ch gilydd

Cymerwch ddosbarth gyda'ch gilydd ar rywbeth y mae gennych chi'ch dau ddiddordeb ynddo.

Gallai fod yn ddosbarth gwneud swshi yn yr archfarchnad gourmet, yn ddosbarth peintio yn y lle gwin a phaent lleol, neu'n rhywbeth dirgel fel cadw gwenyn neu fragu cartref trwy'r coleg cymunedol, llyfrgell, neu sefydliad amgylcheddol lleol.

Mae Libras bob amser yn awyddus i ddysgu gwybodaeth a sgiliau newydd.

Nid ydynt yn caru dim byd gwell na dysgu gyda rhywun, felly gallant siarad amdano wedyn. Byddwch yn anturus a rhowch gynnig ar rywbeth nad yw'r naill na'r llall ohonoch erioed wedi arbrofi ag ef o'r blaen.

3. Cael artsy

Pwyntiau ychwanegol os gallwch chi fynd i arddangosfa neu oriel sy Ewch â'ch Libra i arddangosfa gelf newydd, pwyntiau ychwanegol os gallwch chi fynd i arddangosfa neu agoriad oriel. P'un a yw'n daith genedlaethol proffil uchel o amgylch casgliad ym mhrif amgueddfa gelf eich dinas neu'n artist lleol anhysbys i raddau helaeth mewn oriel fach, mae eich Libra yn sicr o fod wrth ei bodd.

Rhowch gyfle i'ch Libra wisgo i fyny yn eu dillad mwyaf llyfn, celfyddydol, a gwneud noson ohoni, ynghyd â chap nos wedyn.

4. Taro parti

Mae Libras yn hynod gymdeithasol, ac nid ydyn nhw erioed wedi cwrdd â dieithryn.

Ewch â'ch dyddiad Libra i barti lle gallant gymdeithasu, schmooze, a gwneud ffrindiau newydd at gynnwys eu calon. Erbyn diwedd y noson, byddan nhw wedi cwrdd â phawb yn yr ystafell.

Rydych chi naill ai'n mynd â'ch Libra i barti gyda'ch ffrindiau mwyaf meddylgar, ecsentrig, gwybodus neu gallwch chi gynnal parti i ddod â nhw i gyd at ei gilydd mewn un lle.

Gwnewch yn siŵr bod y bwyd a'r diodydd yn ardderchog, efallai mai'r unig beth mae Libras yn ei hoffi am bartïon yn well na chwrdd â phobl newydd yw gallu cnoi a sipian ar fyrbrydau a choctels diddorol.

5. Gwnewch ‘em chwerthin

Mae gan Libras synnwyr digrifwch hyfryd

Gall Libras fod yn feddylwyr difrifol iawn, ond mae ganddyn nhw synnwyr digrifwch hyfryd hefyd.

Gwnewch i'ch Libra chwerthin, ac ni fyddwch byth yn difaru. Ewch â'ch Libra i sioe gomedi, noson fyrfyfyr, neu ddrama gomedi a gadewch i'r chwerthin ddechrau.

Byddwch yn ystyriol serch hynny. Mae gan Libras synnwyr cryf o gyfiawnder, ac ni fyddant yn gwerthfawrogi trefn gomig neu ffilm yn llawn blinedigjôcs rhywiaethola hiwmor poti gormodol.

Dewiswch rywbeth craff, meddylgar a doniol, ac mae gennych chi enillydd. Eisiau lefelu i fyny? Ceisiwch gymryd dosbarth byrfyfyr gyda'ch melysi Libra.

Mae Libras yn ymwneud ag arddull a soffistigedigrwydd.

Ac eto, nid oes ofn arnynt edrych ychydig yn wirion os bydd yn gwneud i'r rhai o'u cwmpas chwerthin.

6. Ewch oddi ar y llwybr wedi'i guro

Mae Libras yn anturwyr, ac maen nhw wrth eu bodd yn cael anturiaethau yn eu iard gefn eu hunain.

Ewch â'ch Libra i gymdogaeth nas gwerthfawrogir yn ddigonol yn eich dinas neu un gyfagos. Chwiliwch am berlau heb eu darganfod o dai coffi, siopau llyfrau, orielau celf, neu siopau hen bethau.

Gwiriwch i weld pa atyniadau hwyliog sydd gan drefi bach cyfagos, a gwnewch ddiwrnod o archwilio’r lle bach hwnnw sy’n adnabyddus am bastai mefus gorau’r sir neu’r siop gyffredinol hynaf sy’n gweithredu’n barhaus.

Fel arall, dewch o hyd i le allan o'r ffordd yn y wlad lle gallwch chi gasglu ffrwythau yn y tymor fel afalau, mefus neu eirin gwlanog.

Mae canlyn Libra bob amser yn ymarfer cydbwysedd

Dim ond digon o bopeth sydd ei angen ar Libras – dadl ddifrifol a thynnu coes chwareus, ysgogiad deallusol, a hwyl goofy, amser gydag eraill ac amser un-i-un gyda’u partneriaid,amser Anturac amser i fod yn gorff cartref.

Cadwch ben a chalon eich Libra yn brysur, ac rydych chi ar y trywydd iawn. Hefyd, cofiwch neilltuo amser ar gyfer myfyrio ac archwilio o ddifrif ac ar gyfer chwareusrwydd plentynnaidd. Dewch o hyd i ffyrdd i'ch cadw chi a'ch Libra i ddysgu a thyfu gyda'ch gilydd, ac mae pethau'n siŵr o fynd yn dda i chi.

Ranna ’: