Delio â Gaslighting - Sut i ddelio â goleuo nwy mewn 6 cham hawdd

Offeryn sociopath yw goleuo nwy

Yn yr Erthygl hon

Mae goleuo nwy yn un o'r offer y mae sociopath yn ei ddefnyddio i reoli unigolion eraill, yn enwedig eu partneriaid agos, a'u mowldio i mewn i rywun maen nhw ei eisiau. Maen nhw'n ei wneud trwy drin eu meddylfryd a'r wybodaeth maen nhw'n ei derbyn yn araf. Mae'n beiriant propaganda un person.Nid yw'n hawdd delio â goleuo nwy - yn ddi-os, mae angen delio â sut i ddelio â goleuadau nwy os yw'ch partner yn aml yn troi at oleuadau nwy yn ystod unrhyw ddadl yn eich perthynas.

Fel pob peiriant propaganda, mae'n ymosodiad wedi'i gynllunio'n ofalus ar y psyche i greu awtomerau difeddwl.

Gwneir goleuo nwy mewn perthynas ar raddfa lai i greu partner docile ac ufudd.

Rhesymau pam y byddai partner yn troi at oleuadau nwy mewn perthynas

Gan fod perthnasoedd iach yn dibynnu ar ei gilydd, nid yw’n syndod eu bod yn dilyn cyngor ei gilydd. Maent yn cydweithredu ar eu nodau ac yn cronni eu hadnoddau.

Cred y mwyafrif o bobl yw helpu ein gilydd, ac os yw hynny'n rhy anymarferol, dylem o leiaf helpu'r rhai sy'n agos atom. O ystyried hynny, ni ddylai fod yn angenrheidiol chwarae triciau i gael rhywun yn agos i wneud inni ffafrio. Ond mae rhai pobl yn dal i droi at oleuadau nwy a dulliau eraill o reoli.

Mae amodau o'r fath yn ei gwneud hi'n anodd i'r partner ar y diwedd derbyn ddelio â goleuadau nwy yn fedrus - sut i ddelio â goleuadau nwy; felly, yn galw am ychydig o gyngor arbenigol.

Mae perthnasoedd iach yn rhoi hawl i bob partner ddweud na.

Mae'r hawl honno'n ddiamod heb unrhyw dannau ynghlwm. Mae Gaslights eisiau cadw hynny'n iawn, ond nid ydyn nhw am i'w partner gael unrhyw beth. Efallai eich bod chi'n meddwl nad yw'n swnio'n deg, wel dydi o ddim, dyna'r pwynt.

Mae goleuo nwy yn ddull y mae partneriaid ystrywgar yn ei ddefnyddio i reoli'r berthynas. Mae yna bobl law isel nad ydyn nhw eisiau perthynas gyfartal â'u partneriaid. Felly, mater i'r partner ar y diwedd derbyn yw dysgu sut i ddelio â goleuo nwy mewn perthynas.

Y foment y sylweddolwch eich bod yn agos atoch â thaniwr nwy posib, ond rydych chi am gadw'r berthynas, dyma ychydig o gyngor ar sut i ddelio â cham-drin goleuo nwy.

1. Gwirio eu gwybodaeth yn breifat

Mae goleuadau nwy yn gelwyddwyr patholegol.

Byddan nhw'n gorwedd yn amlwg yn eich wyneb heb amrantu llygad. Byddant yn ymateb yn dreisgar wrth wynebu amdanynt, felly mae'n well llunio'ch barn breifat eich hun wrth wirio'r wybodaeth.

2. Peidiwch â dadlau yn ôl

Mae goleuadau nwy yn wych am resymoli.

Maent yn arbenigwyr ar ddefnyddio diffygion dadleuol ac ni fydd byth yn gadael i chi gael y gair olaf. Yn wahanol i ystafell llys lle mae dau gyfreithiwr gwrthwynebol a barnwr niwtral, mae rhyngoch chi a celwyddog profiadol yn unig.

Nid oes diweddglo da yn dadlau â thaniwr nwy. Felly, mae'n well dysgu sut i ddelio â gŵr / gwraig goleuo nwy yn fedrus.

3. Tir eich hun

Un o'r amddiffynfeydd pwysicaf ar sut i ddelio â goleuo nwy mewn perthynas yw cadw'ch hunaniaeth unigol.

Bydd taniwr nwy yn ceisio dinistrio'ch canfyddiad a'r byd y gwnaethoch chi ei adeiladu i chi'ch hun.

Byddant yn defnyddio awgrymiadau, amheuon a chlecs i chwalu'ch sylfeini. Mae cadw pethau sydd o bwys i chi y tu allan i'ch perthynas, ond yn agos ac wedi'u gwarchod yn atal y taniwr nwy rhag cyflawni ei nod.

Dim ond modd i ben yw goleuo nwy.

Mae priod a phartneriaid sy'n troi at oleuadau nwy yn defnyddio un o'r nifer o offer yn eu arsenal i reoli eu perthynas. Nid oes ond un rheswm pam y byddai unrhyw un eisiau gwneud hynny - pŵer. Maent yn bastardiaid barus sydd bob amser eisiau mwy na'r hyn y gall pobl ei roi.

Sut i ddelio â phriod sy'n goleuo nwy

Sut i ddelio â phriod sy

Roedd llawer o bobl yn dyddio am gyfnod byr cyn priodi. Gwnaeth cariad, rhamant, a llawer o resymau eraill i gyplau neidio’r gwn, ac weithiau dyna’r dewis iawn.

Ond weithiau nid yw, nid ydych chi'n gwybod digon am y person cyn i chi eu priodi ac rydych chi'n cyd-fyw gyda sociopath sy'n rheoli.

Y gwahaniaeth rhwng goleuo nwy a dulliau rheoli eraill sydd heb eu harchwilio yw bod y broses flaenorol yn araf ac yn gynnil. Mae planhigion goleuo nwy yn amau ​​yn eich credoau sylfaenol ac yn gadael iddo dyfu. Maen nhw'n dinistrio sylfaen eich unigoliaeth yn araf i'ch troi chi'n gaethwas sy'n dibynnu arnyn nhw ar gyfer eich holl gyfadrannau gwneud penderfyniadau.

Os ydych chi'n meddwl am hyfforddiant Milwrol fel ymosodiad uniongyrchol ar y psyche unigol i greu peiriant lladd main, cymedrig, mae goleuo nwy yn fersiwn fwy cynnil ohono.

Mae yna ddigon o resymau pam mae'r fyddin yn ei wneud, rhesymau na fyddwn yn eu trafod yma er mwyn peidio â chadw draw o'r pwnc. Mae diffoddwyr nwy yn ei wneud fel y gallant reoli bywydau unigolion a'u defnyddio ar gyfer eu cymhellion eu hunain.

Mae delio â nhw yn a busnes anodd , Y rhan gyntaf ac anoddaf yw sylweddoli bod eich partner yn eich goleuo. Oherwydd bod y dull penodol hwnnw yn araf ac yn gynnil, ni fyddai'r mwyafrif o bobl yn sylwi ei fod yn digwydd.

Y broblem yw'r hiraf na fyddwch yn sylwi arni, y mwyaf o ddifrod a wneir i'ch psyche. Rydych chi am ddelio â goleuo nwy - sut i ddelio â goleuo nwy heb niweidio'ch lles eich hun?

Efallai y byddwch chi'n tueddu i anwybyddu'ch partner goleuwr nwy. Ond, os ydych chi codi arno yn gynnar, dyma'r camau y dylech eu cymryd wrth ddelio ag un.

  • Gwiriwch ei Wybodaeth gefndir yn breifat - Mae diffoddwyr nwy yn cael eu geni'n sgamwyr. Sicrhewch fod y person y gwnaethoch chi briodi yn wirioneddol pwy maen nhw'n dweud ydyn nhw.
  • Hunanaseswch eich personoliaeth eich hun - Mae goleuo nwy yn newid eich moesau yn araf i gyd-fynd ag anghenion eich priod. Sicrhewch na wnaethoch unrhyw gyfaddawdau mawr er mwyn cadw'r berthynas gyda'i gilydd.
  • Cysylltwch â'ch ffrindiau a'ch teulu - Peidiwch â dweud wrthyn nhw am eich sefyllfa, ond mae'n bwysig eich bod chi'n parhau i fod yn gysylltiedig â phobl a fydd yno i chi os bydd pethau'n mynd yn ddrwg. Maent hefyd yn bobl sydd â meddylfryd tebyg â chi, byddant yn sylwi a wnaethoch chi newid.
  • Dywedwch yn dawel ‘Na’ - Os ydych chi'n teimlo eich bod chi'n cael eich gorfodi i wneud penderfyniad sydd yn erbyn eich egwyddorion, dysgwch ddweud na. Disgwylwch i'ch priod roi cynnig ar wahanol ddulliau i newid eich meddwl.
  • Rhesymwch eich Dyfarniad - Mae'n bosibl eich bod yn gorymateb ac mae'ch priod yn ceisio'ch helpu chi i ddod yn berson gwell. Os ydyn nhw'n barod i wrando ac addasu ar eich rhan, yna mae'n bosib eich bod chi ddim ond yn baranoiaidd ac mae dychmygu'ch priod yn eich goleuo. Fodd bynnag, os gwrthodant golli dadl a dod yn gorfforol, bydd pethau'n dechrau dod yn beryglus.
  • Ymgynghorwch â gweithiwr proffesiynol - Ar ôl croesi'r llinell trais domestig, dim ond hynny y bydd gwaethygu oddi yno . Fodd bynnag, gallai mynd yn syth at orfodi'r gyfraith waethygu'r sefyllfa, yn enwedig pe bai ond yn digwydd unwaith. Ymgynghori â therapydd neu gwnselydd ar sut i ddelio â gŵr goleuo nwy sydd â thueddiadau treisgar.

Ychydig o sefyllfaoedd sy'n anghildroadwy ac ychydig o bartneriaid sy'n addasadwy

Ychydig o bartneriaid sy

Nid yw'n hawdd sut i ddelio â goleuadau nwy.

Mae'r rhan fwyaf o sefyllfaoedd yn anghildroadwy, ac oni bai bod eich partner yn barod i newid er eich mwyn chi, ni fydd yn gwaethygu wrth i amser fynd heibio. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cadw'ch tennyn amdanoch chi, amddiffyn y plant, os o gwbl, a gobeithio nad yw'r diffoddwr nwy wedi eu troi yn eich erbyn.

Bydd y mwyafrif o bobl yn ceisio eu gorau i achub y berthynas, ond cofiwch, dim ond os yw'r ddau bartner yn barod i newid eu personoliaethau gwenwynig y bydd yn gweithio. Fel arall, rydych chi ddim ond yn gohirio'r anochel.

Ranna ’: