Sut i Werthfawrogi Eich Gŵr: 25 Ffordd

Cwpl yn cofleidio ei gilydd

Yn yr Erthygl hon

Mae priodas yn ddigwyddiad mor brydferth. Mae'n addewid o gariad, cwmnïaeth, parch a chyfeillgarwch.

Fodd bynnag, oherwydd ein cyfrifoldebau, fel gwaith a magu plant, heb sôn am yr holl straen a ddaw gyda nhw, rydym yn anghofio rhoi'r gwerthfawrogiad y maent yn ei haeddu i'n partneriaid.

Mae gwybod sut i werthfawrogi'ch gŵr yn un allweddol i gryfhau eich priodas neu bartneriaeth.

Os yw gwragedd eisiau gwerthfawrogiad gan eu gwŷr, mae'r un peth yn wir am ŵr y tŷ.

Gall gwerthfawrogi eich dyn wneud rhyfeddodau yn eich perthynas. Hyd yn oed os nad chi yw'r math o wraig sy'n felys, gallwch chi ddangos eich gwerthfawrogiad mewn cymaint o ffyrdd.

A yw'n bwysig gwerthfawrogi eich gŵr?

Cyn i ni fwrw ymlaen â sut i ddangos i'ch gŵr eich bod yn ei werthfawrogi, gadewch inni ddeall pwysigrwydd y weithred hon yn gyntaf.

Efallai y bydd rhai pobl yn meddwl, Pam mae angen i chi wneud hyn?

Gall rhai feddwl hefyd, Mae'n gwneud ei gyfrifoldeb yn unig, nid oes angen bod yn fwy cawslyd.

Ydy, mae eich gŵr yn cyflawni ei gyfrifoldebau fel gŵr y tŷ ac enillydd y bara. Fel ei wraig, byddai'n braf dangos iddo eich bod yn gwerthfawrogi popeth y mae wedi'i wneud.

Meddyliwch amdano fel hyn, trwy'r dydd, rydych chi wedi blino oherwydd eich bod chi wedi bod yn gofalu am y tŷ a'r plant, ac mae'ch gŵr yn dangos i chi faint mae'n eich gwerthfawrogi chi a'ch gwaith, beth fyddech chi'n ei deimlo?

Byddech chi'n teimlo'n hapus, iawn?

Mewn gwirionedd, mae dangos gwerthfawrogiad i'ch priod neu bartner yn un o'r cyfrinachau i briodas hapus .

Gwerthfawrogwch eich gŵr nid oherwydd ei fod yn ddyletswydd ychwanegol ond oherwydd eich bod yn ddiolchgar amdano.

Mae Dr Gary Chapman, awdur The 5 Love Languages ​​yn sôn am 5 awgrym ar gyfer priodas lwyddiannus.

Sut mae gwerthfawrogiad yn helpu eich priodas?

Beth a olygwn wrth y term gwerthfawrogiad o'ch priod?

Gwerthfawrogiad yw pan fyddwch chi'n cydnabod, yn mwynhau ac yn ddiolchgar am holl rinweddau neu ymdrechion person.

Os ydych chi'n gwybod sut i werthfawrogi'ch gŵr neu'ch partner, yna rydych chi hefyd yn ddiolchgar. Mae hyn yn effeithio ar eich bodlonrwydd a hapusrwydd yn eich priodas.

Os ydych chi'n dangos gwerthfawrogiad i'ch gŵr, byddai'n teimlo bod ei holl ymdrechion a'i waith caled yn gyfystyr â rhywbeth.

Ni waeth pa mor flinedig neu dan straen ydyw, os ydych chi'n gwybod sut i wneud hynny gwerthfawrogi eich gŵr , yna byddai'n teimlo ei fod yn cael ei garu a'i werthfawrogi.

Dychmygwch sut y gall hyn newid eich perthynas?

Pe bai gŵr a gwraig yn ymarfer y weithred o werthfawrogiad, yna byddai'r briodas yn ddymunol.

Sut i ddechrau dangos gwerthfawrogiad i'ch gŵr?

Gŵr a gwraig yn bwyta pizza

Nawr eich bod chi'n ymwybodol o sut y gall gwerthfawrogi'ch dyn wneud rhyfeddodau yn eich priodas, byddech chi hefyd eisiau gwybod ffyrdd o ddangos gwerthfawrogiad i'ch gŵr, iawn?

Sut i wneud i ŵr deimlo ei fod yn cael ei werthfawrogi?

Mae'n braf eich bod chi eisiau gwybod sut i werthfawrogi'ch gŵr, ac mae gennym ni lawer o syniadau. Fodd bynnag, mae angen i chi hefyd ofyn i chi'ch hun beth allwch chi ei wneud iddo.

Rydych chi'n adnabod eich gŵr yn ddigon da i wybod a fyddai'n caru'r syniadau y byddwch chi'n meddwl amdanyn nhw ai peidio.

Beth yw iaith garu eich gŵr? Dyma'r pum iaith garu:

1. Cyffyrddiad Corfforol

Gall y rhodd o gyffwrdd wella, cysuro a dangos cariad. Enghreifftiau o cyffwrdd corfforol cynnwys cofleidio, dal dwylo, anwesu eich wyneb, a hyd yn oed cusanau. I rai pobl, dyma sut maen nhw'n dangos eu cariad.

Bydd cyffyrddiadau priodol yn rhoi cariad, cynhesrwydd a diogelwch.

2. Anrhegion

Byddai rhai pobl yn dangos eu gwerthfawrogiad trwy roddion meddylgar. Gallwch chi roi bar o siocled, ei hoff fyrbryd, neu gwrw oer iâ iddo.

Enghreifftiau yn unig yw'r rhain o anrhegion meddylgar sy'n anelu at ddangos eich bod yn ei gofio.

3. Gweithredoedd Gwasanaeth

Pan fyddwch chi'n dweud gweithredoedd o wasanaeth, mae hyn yn golygu y byddwch chi'n dangos eich gwerthfawrogiad a'ch cariad at eich partner trwy wneud rhywbeth iddyn nhw.

Gall hyn gynnwys plygu ei ddillad, gwneud yn siŵr bod ei danc nwy yn llawn, caboli ei esgidiau, a dim ond paratoi ei bethau.

4. Geiriau Cadarnhad

Ydych chi erioed wedi ysgrifennu negeseuon diolch i'ch gŵr? Neu efallai eich bod chi eisoes wedi dweud y geiriau melys yn bersonol. Pa un a ydych yn ei ysgrifennu neu yn ei ddweud, geiriau o gadarnhad yw a math o iaith garu .

Gall geiriau o anogaeth, canmoliaeth, anwyldeb a chanmoliaeth wneud i berson ffynnu a theimlo'n hapus.

5. Amser Ansawdd

Pa ffordd well o ddangos eich cariad na rhoi eich amser heb ei rannu i'ch rhywun arbennig. Bydd bod yn bresennol, nid yn unig yn gorfforol ond hefyd yn feddyliol, yn gwneud i unrhyw un deimlo'n bwysig.

Nawr eich bod chi'n gyfarwydd â'r 5 math o iaith garu, mae'n bryd dechrau casglu ffyrdd o werthfawrogi'ch gŵr.

Mae angen i chi ddeall efallai nad yw eich iaith garu yr un peth ag iaith eich gŵr. Dyna'r rheswm pam mae angen i chi ddewis sut i werthfawrogi'ch gŵr, yn ôl y pethau neu'r gweithredoedd y bydd yn eu caru.

|_+_|

Geiriau melysaf a nodiadau i'w dweud wrth eich gŵr

Gwr a gwraig yn cael amser da

Mae geiriau yn bwerus. Gall defnyddio geiriau caredig o werthfawrogiad i'ch gŵr roi hwb i'w hwyliau, ei annog, a llenwi ei galon â llawenydd.

Byddai'n barod i wynebu unrhyw swydd, sefyllfa, neu her cyn belled â'i fod yn gwybod eich bod yno iddo a'ch bod yn gwerthfawrogi ei holl ymdrechion.

Onid yw hon yn ffordd wych o werthfawrogi eich gŵr?

Rwyf am ddweud geiriau o werthfawrogiad wrth fy ngŵr, ond nid wyf yn dda gyda geiriau.

Deallwn nad yw pawb yn dda gyda geiriau. Mae rhai pobl yn cael amser caled yn mynegi eu hunain gyda geiriau.

Felly, os yw hyn yn wir, gallwch gael ysbrydoliaeth ar-lein. Mae digonedd o eiriau melys a didwyll y gallwch chi eu dweud wrth eich gŵr.3

Os ydych chi eisiau gwybod sut i ddangos gwerthfawrogiad gwr, yna gallai'r samplau hyn helpu:

Mêl, efallai nad wyf yn lleisiol am hyn, ond rydw i wir yn gwerthfawrogi popeth rydych chi'n ei wneud i'n teulu.

Fi yw'r fenyw lwcus! Diolch am fod yn briod i mi, fy ffrind gorau, ac am fod y tad gorau!

Ydych chi'n gwybod pam dwi'n disgleirio? Wel, y rheswm yw mai ti yw fy ngŵr, ac rydych chi'n fy ngwneud i mor hapus. Onid fi yw'r mwyaf ffodus?

Mae amser yn hedfan! O, sut dwi'n dy golli di'n barod. Byddwch yn ddiogel, ewch adref ataf, fy nghariad, a byddaf yn eich trin i rywbeth neis.

Gallwch chi ysgrifennu'r nodiadau melys hyn a'u llithro i'w boced, bag, neu focs cinio.

25 o ffyrdd melys o ddangos eich gwerthfawrogiad i'ch gŵr

Pâr yn edrych ar ei gilydd

me-together.html Ar wahân i neges werthfawrogiad i fy ngŵr, beth arall gallaf ei wneud i ddangos iddo fy mod yn ei werthfawrogi?

Gall gwybod sut i werthfawrogi eich gŵr ddod yn naturiol i rai, ond mae rhai yn dal i fod eisiau gwneud rhywfaint o ymdrech ychwanegol. Felly dyma ein 25 ffordd orau o sut y gallwch chi werthfawrogi'ch gŵr.

1. Triniwch ef â thylino ymlaciol

Dangoswch i'ch gŵr eich bod chi'n ei werthfawrogi trwy ei drin â thylino ymlaciol.

Efallai na fydd yn ei ddweud, ond efallai ei fod eisoes yn dioddef o gyhyrau dolurus a straen. Paratowch y naws gyda chanhwyllau persawrus lafant ac olewau tylino. Tylino ef nes syrthio i gysgu, ac efe a ddeffry adnewyddol.

2. Ysgrifennwch lythyr caru

Os ydych chi'n caru ysgrifennu nodiadau cariad dyddiol, gallwch chi hefyd geisio ysgrifennu llythyr caru. Gallwch chi wneud hyn pan fydd achlysur arbennig neu pan fyddwch chi'n teimlo fel hyn.

Mae'n braf dweud sut rydych chi'n gwerthfawrogi'ch gŵr yn uchel, ond mae yna rywbeth am ysgrifennu llythyrau cariad sy'n ei wneud yn arbennig iawn.

Rwyf am ysgrifennu llythyr gwerthfawrogiad at fy ngŵr, ond nid wyf yn dda yn ei wneud.

Mae hynny'n iawn. Peidiwch â theimlo'n nerfus. Byddwch yn chi'ch hun ac ysgrifennwch yr hyn rydych chi'n ei deimlo.

Y llythyrau cariad gorau yw'r rhai a ysgrifennwyd gan rywun sydd mewn cariad.

Yr hyn sy'n dda am hyn yw y gallwch chi gymryd eich amser i ddweud popeth rydych chi am ei ddweud wrtho, a gall fynd yn ôl i'w ddarllen eto.

3. Paratowch ginio iddo ar gyfer gwaith

O bryd i'w gilydd, gallwch chi ddeffro'n gynnar fel y gallwch chi gael amser ychwanegol i goginio cinio i'ch gŵr.

Rhowch syndod iddo gyda phryd o fwyd cartref a fydd yn gwneud iddo deimlo'n gariadus ac yn arbennig.

Mae'n un o'r ffyrdd i ddangos gwerthfawrogiad i'ch gŵr. Gallwch chi ei wneud yn arbennig iawn trwy ychwanegu nodyn cariad y tu mewn i'w focs bwyd hefyd.

4. Anfon testun melys iddo tra bydd yn y gwaith

Gallwch hefyd ddangos eich gwerthfawrogiad i'ch gŵr trwy ei anfon ar hap negeseuon testun .

Gall fod mor fyr â'i atgoffa eich bod chi'n ei garu neu eich bod chi'n ddiolchgar ei gael fel eich priod.

Bydd hyn yn sicr o wneud i'ch gŵr wenu.

5. Cyfarchwch ef â chroeso cynnes

Pan ddaw'ch gŵr adref o'r gwaith, cyfarchwch ef â gwên gynnes a chwtsh tynn. Paratowch ei sliperi a chael ei fag.

Ni waeth faint o straen ydyw, byddai'r gweithredoedd hyn yn gwneud iddo deimlo'n gariadus ac yn gartrefol.

6. Paratowch frecwast yn y gwely

Cwpl ifanc yn cael brecwast ar y gwely

Triniwch eich gŵr yn arbennig iawn gyda brecwast yn y gwely.

Yr ystum melys yn ddigon i fywiogi ei ddiwrnod ac i’w atgoffa, ni waeth pa mor brysur yw’r ddau ohonoch, y byddwch yn dal i ddangos iddo ei fod yn arbennig.

7. Triniwch ef i ginio

Rhowch syndod i'ch gŵr trwy fynd ag ef allan i ginio.

Efallai y bydd yn gofyn pam. Dyma’ch cyfle i fod ychydig yn gawslyd a gadael iddo wybod faint rydych chi’n ei werthfawrogi a’i waith caled.

Gallwch roi cynnig ar fwyty newydd neu ddod ag ef i'r man lle cawsoch eich dyddiad cyntaf.

8. Coginiwch ei hoff bryd

Ffordd arall o wneud i'ch gŵr deimlo ei fod yn cael ei werthfawrogi yw coginio ei hoff bryd o fwyd iddo.

Pwy na fyddai'n teimlo'n arbennig pan fydd rhywun yn coginio ei hoff bryd? Mae'r ymdrech, y cariad a'r amser y byddai rhywun yn ei fuddsoddi i wneud pryd yn arbennig yn ddigon i roi gwybod i rywun eu bod yn cael eu caru.

9. Creu tuedd 100 rheswm pam

Os ydych chi wrth eich bodd yn rhoi nodiadau cariad dyddiol i’ch gŵr, beth am roi cynnig ar yr her 100 rheswm pam?

Bob dydd, anfonwch reswm iddo pam rydych chi'n ei werthfawrogi a'i garu.

Enghraifft:

Pam dwi'n dy garu ac yn dy werthfawrogi di fel fy ngŵr.

Rheswm 1: Rydych chi wedi rhoi ystyr i fy mywyd. Ni allwn ddychmygu fy mywyd heboch chi.

Mae hyn yn felys iawn ac mae'n braf oherwydd gallwch chi ddweud wrtho am eich profiadau cofiadwy gyda'ch gilydd.

|_+_|

10. Gwnewch i'ch priod deimlo fel brenin am ddiwrnod

Triniwch eich gŵr fel ‘brenin’ am ddiwrnod cyfan.

Mae'n ffordd hwyliog o fondio a dangos iddo mai ef yw eich brenin. Bydd ei drin fel y cyfryw yn bendant yn rhoi hwb i'w hwyliau.

11. Ymunwch ag ef a gwylio gêm gyda chwrw

Nid bob dydd y mae'n cael treulio amser gyda'r bechgyn, iawn? Felly yn lle ei adael ar ei ben ei hun yn yr ystafell fyw i wylio'r gêm, beth am ymuno ag ef?

Dewch â chwrw a byrbrydau oer iâ. Bydd hyn yn gwneud iddo deimlo ei fod yn cael ei garu a'i werthfawrogi.

12. Rhowch anrheg syndod iddo

Nid oes rhaid i chi aros am achlysur arbennig i gael rhywbeth i'ch gŵr. Ewch ymlaen a phrynu rhywbeth arbennig iddo. Rhowch anrheg iddo dim ond oherwydd eich bod wedi meddwl amdano.

|_+_|

13. Bob amser yn cael amser iddo - siarad

Mae danteithion, tylino, nodiadau cariad melys i gyd yn ffyrdd anhygoel o werthfawrogi'ch gŵr, ond mae bod yno iddo a gofyn iddo a yw'n iawn yr un mor bwysig.

Gofynnwch iddo am ei waith, os yw’n iawn, neu gadewch iddo siarad am ei waith. Byddwch yno a gwrandewch arno.

14. Rhowch gwtsh mawr iddo a dweud diolch

Gwraig yn cofleidio ei gŵr

Dim ond allan o unman, cofleidiwch eich dyn a dweud diolch.

Mae'n un o'r ffyrdd melysaf a mwyaf didwyll i werthfawrogi'ch gŵr. Bydd yn toddi ei holl straen i ffwrdd.

15. Caniattâ iddo gysgu mwy

Os yw'n benwythnos, gadewch i'ch gŵr gysgu'n hwyr.

Mae wedi bod yn gwneud cymaint ac yn dangos iddo eich bod yn gwerthfawrogi bod gadael iddo orffwys ychydig yn fwy yn ystum mor felys.

16. Synwch ef gyda bocs o ddaioni a nodyn

Pwy sy'n dweud bod siocledi a nodiadau ar gyfer merched yn unig?

Un o'r ffyrdd mwyaf creadigol o ddangos gwerthfawrogiad i'ch gŵr yw rhoi bocs o bethau da iddo gyda nodyn melys y tu mewn iddo. Gallwch ddewis ei ffefrynnau, a byddai'n bendant yn mwynhau'r danteithion.

17. Gwnewch yn siŵr bob amser fod ei bethau ymolchi ar gael

Gofalu am eich gŵr yn ffordd arall o ddangos faint rydych chi'n ei garu a'i werthfawrogi.

Trwy stocio ei hoff Cologne, ôl-eillio, rasel, golchi corff, a siampŵ, rydych chi eisoes yn dangos faint rydych chi'n poeni amdano.

18. Gofalwch fod ei ddillad, ei esgidiau, a'i sanau yn daclus

Gwnewch y pethau hyn drosto. Paratowch ei ddillad gwaith, sgleiniwch ei esgidiau, gwnewch yn siŵr bod ei wisg wedi ei smwddio, a chymaint mwy. Mae'r rhain yn ffyrdd gwych o werthfawrogi'ch gŵr.

Gwnewch yn siŵr bob amser bod ei sanau yn dal yn iawn a bod ei esgidiau dal mewn cyflwr da. Mae gofalu am y pethau hyn eisoes yn weithred o werthfawrogiad.

19. Gofalwch amdano pan nad yw'n teimlo'n dda

Pan fydd eich gŵr yn sâl, gwnewch iddo deimlo'n gariadus trwy ofalu amdano. Rhowch sicrwydd iddo fod popeth yn iawn a bod ei iechyd yn bwysicach. Gwnewch iddo deimlo eich bod chi yno iddo.

20. Llefara eiriau caredig

Bydd yna adegau pan fyddwn ni'n gwylltio, a dydyn ni ddim yn yr hwyliau i fod yn felys. Fodd bynnag, mae'n dal yn well gwybod sut i siarad geiriau caredig. Gadewch i ni osgoi siarad pan fyddwn ni'n ddig.

Rydyn ni'n gwybod sut mae geiriau'n gwella neu'n brifo, iawn? Byddwch yn fwy claf a siarad geiriau caredig.

21. Edrych yn hardd amo

Dyma ffordd arall o werthfawrogi eich gŵr. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n edrych yn dda iddo.

Mae'n braf i chi edrych yn hardd, ond mae bod yn iach ac yn heini yr un mor bwysig. Bydd hyn yn gwneud i'ch priod deimlo eich bod chi'n ei werthfawrogi trwy ofalu amdanoch chi'ch hun.

22. Dywedwch wrth eich plant pa mor anhygoel yw eu tad

Efallai na fydd yn clywed hyn ond bob amser yn siarad geiriau caredig amdano â'ch plant.

Peidiwch â dweud geiriau drwg am eu tad pan fyddwch chi'n ddig. Byddan nhw'n ei gofio. Gwerthfawrogwch eich gŵr trwy ei barchu.

|_+_|

23. Byddwch ddeallus ac amyneddgar

Nid bob dydd y byddwch hapus gyda'ch gŵr, ond rydych chi'n briod, felly mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi gael mwy o amynedd, parch a dealltwriaeth gyda'ch gilydd.

Os ydych chi'n wynebu heriau, peidiwch â rhoi'r gorau iddi yn hawdd. Gallwch ddangos gwerthfawrogiad wrth i chi ddewis bod yn fwy cydymdeimladol ac amyneddgar gyda'ch gilydd.

24. Bob amser cusanu hwyl fawr iddo

Gwraig yn cusanu gwr ar sieciau

Cyn iddo fynd allan y drws hwnnw, cusanu ef. Mae hyn yn dangos faint rydych chi'n ei garu, yn ei werthfawrogi, ac yn ei werthfawrogi.

Byddai'n mynd allan y drws hwnnw gan wenu.

25. Byddwch yn lleisiol a dywedwch wrtho faint rydych chi'n ei werthfawrogi

Yn olaf, peidiwch â bod yn swil a dywedwch wrtho faint rydych chi'n ei werthfawrogi.

Cyn iddo fynd i'r gwely, dim ond dweud diolch am bopeth, a'ch bod chi'n ei werthfawrogi. Efallai ei fod yn gwenu, ond yn ddwfn y tu mewn, mae ei galon yn llawn.

Mae pob un ohonom eisiau gwerthfawrogiad. Fel maen nhw'n ei ddweud, os ydych chi ei eisiau, byddwch hefyd yn barod i'w roi, ac mae dangos sut i werthfawrogi'ch gŵr yn enghraifft o hyn.

Mae bod yn ddiolchgar a gwerthfawrogol yn ddwy nodwedd a all gryfhau eich priodas neu bartneriaeth. Bydd gwerthfawrogi eich priod yn gwneud iddynt deimlo'n llawn cymhelliant, yn hapus, yn gariadus ac yn arbennig.

Mae hefyd yn eu hannog i fod yn well ac ymdrechu mwy, a'r hyn sy'n wych yw y byddant hefyd yn gwneud yr un peth i chi.

Tecawe

Cofiwch, dim ond enghreifftiau yw'r rhain o sut y gallwch chi ddangos eich gwerthfawrogiad i'ch gŵr. Bydd y rhestr derfynol o syniadau yn dod oddi wrthych.

Wedi'r cyfan, rydych chi'n adnabod eich gŵr, a dylai beth bynnag a ddewiswch ddod o'ch calon.

Ranna ’: