Sut i Synnu Eich Cariad ar Ddydd San Ffolant

Sut i synnu eich cariad ar Ddydd San Ffolant Mae merched yn greaduriaid cymhleth. Neu felly mae dynion yn dweud…Mae rhywfaint o wirionedd iddo, serch hynny, mae gweld sut y gall chwaeth un fenyw fod yn gwbl wahanol i chwaeth un arall.

Yn yr Erthygl hon

Ac yn yr oes sydd ohoni, lle mae pob merch yn ei cheisio galetaf i wahaniaethu ei hun oddi wrth y gweddill, mae'n ymddangos yn anoddach fyth bodloni'ch partner a gwneud iddi deimlo'n unigryw.

Fodd bynnag, nid yw rhai pethau byth yn newid. A dyna'r achos gyda syrpreisys dydd San Ffolant i gariad .

Beth i gael dy gariad ar gyfer dydd San Ffolant Does dim ots a ydych chi'n ceisio synnu'ch cariad trwy wneud rhywbeth anarferol neu syml cyn belled â'ch bod chi'n cadw ychydig o bethau mewn cof.

Felly, os ydych chi'n pendroni sut i synnu'ch cariad ar ddiwrnod San Ffolant neu beth yw'r ffyrdd gorau o synnu'ch cariad ar ddiwrnod San Ffolant

Gwyliwch hefyd:

Gwnewch hi yn ganolbwynt sylw

Oni bai bod gennych chi gredoau eraill, mae'r syndod gorau ar gyfer eich cariad ardydd San Ffolantyn ei gwneud hi'n ganolbwynt i'ch sylw.

Rhoi'r amlygrwydd ar eich cariad y tro hwn fydd allwedd ei chalon.

Gallwch ddewis ystum syml ond dylanwadol, fel anfon blodau ati ac arwydd o'ch cariad tra ei bod yn dal yn y gwaith. Bydd yr holl oohs ac ahhs gan ei chydweithwyr yn unig yn gwneud iddi deimlo'n arbennig ac yn deilwng o genfigen.

Wrth gwrs, gallwch chi fynd allan i baratoi rhywbeth mwy moethus, ond ni all pawb fforddio bod yn Richard Gere iddi Julia Roberts.

Ac efallai na fydd ganddi risiau brys i ddringo i fyny at ei fflat, hyd yn oed os oeddech yn fodlon gwneud hynny.

Cymerwch y diwrnod i ffwrdd yn ôl y bwriad

Rhywbeth rydych chi'n gwybod y mae hi wir yn mwynhau ei wneud. Ffordd arall i syndod byddai dy gariad ar ddiwrnod San Ffolant trefnu teithlen gyda rhai o'i hoff lefydd a gweithgareddau, gorau oll.

Cofiwch wirio'ch waled ddwywaith , ond. Oni bai eich bod am ddod i'ch ail neu drydydd cyrchfan heb baratoi, byddai'n well dewis yn ddoeth yn gyntaf.

Gall hefyd fod yn rhywbeth syml, fel mynd i'r lle cyntaf rydych chi wedi'i gyfarfod, ac yna taith i'r sinema i weld ei hoff ffilm ramantus. Gwnewch yn siŵr eu bod nhw i gyd y pethau mae hi'n eu hoffi.

Byddwch yn greadigol a rhowch ychydig o ymdrech i mewn iddo

Yn groes i'r gred boblogaidd, mae'r rhan fwyaf o fenywod yn gweld yr ystumiau bach, rhad y mae dyn yn eu gwneud yn fwy gwerthfawr na modrwy diemwnt. Maen nhw hefyd yn sugnwyr ar gyfer anrhegion wedi'u gwneud â llaw gydag ystyr dwfn y tu ôl iddynt.

Fel Syndod San Ffolant iddi, ysgrifennu llythyr cariad teimladwyneu 14 nodyn yn sôn pam ei bod hi mor arbennig i chi. Cuddiwch bethau bach sydd ag ystyr arbennig iddi drwy’r tŷ er mwyn iddi ddarganfod neu goginio ei phryd arbennig.

Mae'n siŵr y bydd y manylion a'r ymdrech wedi creu argraff arni rydych chi wedi'i roi ynddo.

Dyma rai syniadau anrhegion creadigol iddi y gallwch chi eu herfyn:

  • Ei hoff lyfr: Er bod technoleg yn gwneud llyfrau’n anhepgor, byddai copi hen ffasiwn wedi’i lapio’n anrheg, wedi’i rwymo â lledr, o’i hoff lyfr yn gwneud syrpreis dydd San Ffolant esthetig iawn.
  • Lingerie rhywiol: Er mwyn ymgysylltu ag ochr fwy erotig ac agos atoch eich cariad, gallwch chi roi ychydig o ddillad isaf rhywiol iddi ar y diwrnod San Ffolant hwn.
  • Basged anrhegion: Gwnewch nodyn o'r pethau mae hi'n eu caru a'u hoffi a chael y rhai y gallwch chi eu gosod mewn basged hardd. O win, candies, cacennau, brownis, i ganhwyllau persawrus, sebon, halwynau bath, a chynhyrchion harddwch. Defnyddiwch nhw i gyd os dymunwch a gwnewch fasged nwyddau rhamantus eithaf.
  • Teclynnau clyfar: Ysbiwch ychydig a chael y teclyn smart diweddaraf y mae'n ei garu iddi.

Treuliwch y diwrnod cyfan gyda hi

Fel pobl ifanc yn eu harddegau, efallai y byddai'n haws cyflawni hyn, ond fel oedolion ag amserlen waith brysur, nid yw hyn yn rhywbeth na all pawb ei fforddio.

O'r holl bethau y gallwch eu prynu ag arian, nid yw amser yn un ohonynt. Mae amser gyda'ch anwyliaid bob amser yn anrheg werthfawr, a bydd ei gynnig i berson bob amser pwysleisiwch faint maen nhw'n ei olygu i chi.

Siopa iddi

Aberthwch eich hun a pheidiwch â threulio ychydig oriau mewn sbri siopa. Os nad ydych chi'n un ar gyfer ystumiau mawreddog neu syrpréis llawn dychymyg, ewch â hi allan i siopa.

Efallai na fydd eich cerdyn credyd byth yr un peth eto, ond mae’n ffordd hawdd o dawelu ei meddwl os nad ydych wedi cynllunio rhywbeth.

Plastr gwên ar eich wyneb a dos gyda hi wrth iddi geisio ar ddillad neu emwaith, ac mae'n debyg y bydd yn eich ystyried yn geidwad. Wedi'r cyfan, dim ond am un diwrnod o'r flwyddyn y mae hi.

Prynwch anifail anwes iddi

Nid wyf eto wedi gweld menyw yn cwyno am dderbyn ci bach melys neu gath fach giwt. Mae hwn yn syniad gwych i gariadon y gwyddys eu bod yn caru anifeiliaid.

P'un a oes ganddi anifail anwes yn barod ai peidio, bydd yn llwyr dderbyn yr aelod newydd hwn o'r teulu.

Bydd nid yn unig yn atgof gwych i'r ddau ohonoch ei rannu yn y dyfodol, ond bydd y bwndel bach hwn o lawenydd hefyd yn dod yn cydymaith a ffrind gwych i'ch cariad.

O'r llu o bethau y gall rhywun eu derbyn yn anrheg, anifeiliaid anwes yw'r rhai sydd bob amser yn gadael argraff barhaol.

Aberth dros ei chariad

Ac, na, nid wyf yn cyfeirio at unrhyw beth mor eithafol â senario Romeo a Juliet. Gall pob cwpl feddwl am ychydig o bethau neu weithgareddau y mae un partner yn eu caru tra bod y llall yn casáu.

Fellyyr hyn y dylech ei aberthu er mwyn cariadgall fod yn sawl peth bach fel coginio neu fynd allan i ddawnsio. Gwnewch yn siŵr ei fod yn weithgaredd y mae hi wir yn ei garu, ond nad ydych yn hoffi ei wneud.

Bydd hi nid yn unig yn creu argraff ond hefyd yn cael ei chyffwrdd yn fawr o'ch gweld chi'n gwneud rhywbeth iddi hi yn unig.

Bydd y ffaith ei bod hi'n gwybod nad ydych chi'n ei hoffi ar y cyfan ond yn dal i fod yn barod i fwrw ymlaen ag ef yn syml yn canfod faint rydych chi'n poeni amdano mewn gwirionedd.

Yn olaf, peidiwch ag aros dros ormod o syniadau ymlaen beth i'w wneud i'ch cariad ar ddiwrnod San Ffolant, dewch o hyd i un peth y gallwch chi ei wneud â'ch holl galon, a chanlyniad hynny fyddai'r syrpreis dydd San Ffolant gorau iddi y byddai erioed wedi'i chael.

Ranna ’: