Pam Fyddech Chi'n Llogi Ymchwilydd Preifat ar gyfer Ysgariad?

Pam Fyddech Chi Yn sicr nid yw mynd trwy ysgariad yn hawdd i unrhyw un dan sylw.

Yn yr Erthygl hon

P'un ai mai chi yw'r un sy'n ffeilio gyda'r llysoedd ai peidio, mae'r broses bron bob amser yn un hir a hirfaith a all fod yn faich emosiynol i'r ddau barti.

Ac mae hynny'n mynd yn anoddach fyth pan fydd plant ifanc neu aelodau dibynnol eraill o'r teulu yn cymryd rhan. Mae'n anochel y bydd anghytundebau ynghylch sut i rannu asedau, gofalu am y plant a datrys dyletswyddau a rhwymedigaethau eraill.

A dyna lle mae'r angen am wybodaeth gywir yn dod i rym.

Mae pob ochr eisiau gweld a setliad teg a gonest pan fydd y broses wedi’i chwblhau’n derfynol, ond ni ellir gwneud hynny oni bai bod gan y llys y gwaith papur angenrheidiol wrth law cyn gwneud penderfyniad terfynol.

Un o’r ffyrdd gorau o gasglu’r gwaith papur hollbwysig hwnnw yw trwy ddefnyddio ymchwilydd preifat trwyddedig a phroffesiynol, rhywun a all weithio ar eich rhan i sicrhau eich bod yn cael eich trin yn deg gan y llysoedd yn ystod achos ysgariad.

Dyna sut y gall ymchwilydd preifat helpu eich achos ysgariad.

A all ymchwilydd preifat helpu mewn ysgariad?

Mae ymchwilwyr preifat yn weithwyr proffesiynol hyfforddedig iawn sy'n arbenigo mewn casglu a dadansoddi gwybodaeth ar unrhyw nifer o faterion, gan gynnwys achosion ysgariad ymosodol yn aml.

Gan ddefnyddio dulliau fel gwyliadwriaeth, canfod ffeithiau a meithrin ffynonellau lleol, gall ymchwilydd preifat ar gyfer ysgariad weithio'n ddiwyd ar eich rhan i gasglu cymaint o dystiolaeth â phosibl i gefnogi'ch achos yn y llys.

Mae rhai o’r meysydd y gall ymchwilwyr preifat helpu gyda nhw o ran achos ysgariad yn cynnwys casglu tystiolaeth mewn materion sy’n ymwneud â nhw godineb , trais yn y cartref a thwyll, yn ogystal â datgelu unrhyw asedau a allai fod wedi'u cuddio gan y parti arall.

Rolau ymchwilydd preifat mewn ysgariad

Profi honiadau

Os dosberthir yr achos fel a ysgariad fai , mae hyn yn golygu bod bai am yr ysgariad yn cael ei roi ar y wraig neu’r gŵr, yn dibynnu ar yr achos.

Mae'r diffyg hwn fel arfer yn perthyn i un o lawer o gategorïau gosod, gan gynnwys naill ai creulondeb corfforol neu emosiynol, godineb, ymadawiad, carchariad neu eraill.

Ond nawr bod yr achos wedi'i ffeilio o dan y seiliau hynny, rhaid profi'r bai hwnnw i'r llys, yn union fel y mae'n rhaid sefydlu euogrwydd mewn treial troseddol.

Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i dystiolaeth yn yr achos gael ei gasglu, ei drefnu a'i gyflwyno i'r llys. Gallech geisio gwneud hyn eich hun, ond nid yw hynny'n ddoeth am lawer o resymau.

Os penderfynwch efallai eich bod am gasglu gwybodaeth yn yr achos ar eich pen eich hun, yn gyntaf bydd angen i chi eistedd i lawr a gofyn i chi'ch hun pam yr hoffech wneud hynny.

Mae bron yn sicr nad ydych chi wedi cael eich hyfforddi yn y maes hwn, heb sôn am y ffaith eich bod chi'n ymwneud llawer yn emosiynol â'r achos.

Rydych chi hefyd mewn perygl y bydd y barnwr yn amau’r dystiolaeth rydych chi wedi’i chasglu, gan wybod wrth gwrs bod gennych chi gymhelliant uchel i gyflwyno dogfennaeth sy’n cefnogi’ch achos.

P’un a ydych wedi cael y wybodaeth honno’n gyfreithlon ai peidio, a ph’un a yw’n gywir ai peidio, gallai fod amheuaeth o hyd ar ran y llys eich bod wedi ffugio’r dystiolaeth mewn rhyw ffordd i gefnogi eich achos, honiad a allai gael ei gyflwyno gan atwrnai eich priod.

Mae ymchwilydd preifat ar gyfer ysgariad, ar y llaw arall, wedi'i hyfforddi'n drylwyr i gasglu tystiolaeth yn y mathau hyn o achosion. Gwyddant y cyfreithiau y mae'n rhaid iddynt weithredu oddi mewn iddynt ac maent wedi arfer wynebu peryglon wrth weithio yn y maes.

Felly rhowch ymchwilydd preifat ar gyfer ysgariad i weithio i chi, tra byddwch yn canolbwyntio ar y doll emosiynol y bydd yr ysgariad yn anochel yn ei gymryd arnoch chi a'ch teulu.

Cynnal plant

Cynnal plant Ysgariadau sy'n ymwneud â phlant dan oed gall fod yn arbennig o anodd, mewn llawer o wahanol ffyrdd.

Nid yn unig y mae y iechyd a lles y plentyn neu blant yn bryder mawr i’r llys, ond mae penderfynu faint fydd un parti yn talu’r llall am ofal y plant dan oed bob amser yn rhan fawr o unrhyw achos o ysgariad.

Lawer gwaith, mae un rhiant yn amau ​​cymaint yn y llall fel y bydd yn ceisio cuddio asedau er mwyn osgoi talu mwy mewn taliadau cynnal plant nag y maent yn teimlo y dylent.

Efallai y byddant yn teimlo y bydd eu cyn yn gwario’r arian hwnnw arno’i hun yn hytrach na’i ddefnyddio i ofalu am y plentyn, er enghraifft.

Ond beth bynnag yw'r rheswm, bydd y plant bob amser yn cael y flaenoriaeth uchaf gan y llys a bydd taliadau cynnal plant yn cael eu mandadu yn y gwaith papur ysgariad terfynol.

Os ydych yn amau ​​​​bod eich cyn-gynt yn cuddio asedau neu'n camliwio eu hincwm, mae hwn yn faes arall lle gall ymchwilydd preifat trwyddedig ar gyfer ysgariad helpu.

Trwy ddefnyddio dulliau sy'n cynnwys gwyliadwriaeth, chwiliadau cronfa ddata, a sgiliau cyfweld hen ffasiwn da, gall ymchwilydd preifat ar gyfer ysgariad ddod o hyd i'r asedau hynny a chyflwyno'r dystiolaeth i'r llys.

Dalfa plant

Gan roi mater cymorth ariannol o’r neilltu ar hyn o bryd,penderfynu pwy fydd yn gofalu am y plentyn mewn gwirioneddneu gall plant fod yn bwysicach fyth.

Mewn llawer o achosion, mae amgylchiadau esgusodol yn y maes hwn. Os mai godineb yw prif achos yr ysgariad, neu os amheuir alcoholiaeth, defnydd o gyffuriau neu gam-drin corfforol, mae hyn yn achos ar gyfer ymchwilydd preifat trwyddedig ar gyfer ysgariad.

Mae’r rhain yn achosion sy’n ymwneud yn y pen draw ag iechyd a diogelwch y plant dan oed sy’n rhan o’r ysgariad, ac nid yw’r llysoedd yn eu cymryd yn ysgafn.

Gall ymchwilydd preifat ar gyfer ysgariad geisio a naill ai gadarnhau neu wadu honiadau ynghylch unrhyw un o'r pryderon a restrir uchod neu bryder arall yn gyfan gwbl. Yna gellir crynhoi'r wybodaeth hon a'i chyflwyno i'r llys am benderfyniad terfynol ar y mater.

Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

Is-adran eiddo

Yn y rhan fwyaf o achosion ysgariad, bydd anghytundeb a dadleuon yn codi mewn perthynas âsut y bydd y cwpl yn rhannu unrhyw eiddoneu asedau a gafwyd yn ystod y briodas.

Gall hyn gynnwys pethau fel tai, ceir, cyfrifon cynilo ac ymddeol, dodrefn ac unrhyw nifer o eitemau eraill. Os gellir rhoi ffigwr doler arno, yna bydd angen i'r llys benderfynu sut i'w rannu unwaith y bydd yr ysgariad wedi'i gwblhau.

Gall ymchwilydd preifat ar gyfer ysgariad helpu yn y maes hwn trwy wneud ymchwil ar eich rhan a phenderfynu faint yw gwerth eich cyn ac a oes ganddo unrhyw asedau sy'n cael eu cuddio gan ragweld dyfarniad terfynol gan y llys.

Gall ymchwilydd preifat ar gyfer ysgariad hefyd dystio ar eich rhan yn y llys, sef un o'r prif resymau dros gadw cofnodion cywir yn ystod ymchwiliad. Yna gellir cyfeirio at y nodiadau hynny tra ar y stondin ac o dan lw, gan gryfhau eich achos yng ngolwg y llys.

Peidiwch â'i wneud ar eich pen eich hun

Yn union fel nad yw byth yn syniad da prynu neu werthu cartref heb gymorth gwerthwr tai tiriog, nid yw byth yn syniad da casglu tystiolaeth i'r llys heb ddefnyddio ymchwilydd proffesiynol.

Bydd eu cymorth yn y materion hyn yn werth eu pwysau mewn aur, gan eich helpu mewn ffyrdd na fyddech chi erioed wedi'u dychmygu.

Maent yn hyddysg yn lleoldeddfau a rheoliadau, yn ogystal â sut mae'r llysoedd lleol yn gweithredu.

Nawr eich bod wedi dod o hyd i'r ateb i'r cwestiwn, pam fyddech chi'n llogi ymchwilydd preifat, yn rhoi eu gwybodaeth a'u profiad i weithio i chi yn ystod y cyfnod anodd ac anodd hwn yn eich bywyd.

Bydd ymchwiliadau preifat mewn ysgariad yn bendant yn arian a wariwyd yn dda!

Ranna ’: