Pam Mae agosatrwydd mewn Priodas yn Cael Ei Dafliad?

Cwpl Myfyrgar agos Yn Dal Llaw Gyda

Mae priodas yn ddarn mor bwysig i unrhyw berson sy'n dewis mynd drwyddo. Yn ôl yn y dydd, nid oedd agosatrwydd yn digwydd nes bod person yn dewis priodi, yn enwedig i bobl a ddaeth o gefndir crefyddol penodol neu nad oedd eu credoau diwylliannol yn caniatáu hynny.

Mae'n fwy cyffredin nawr i barau ddod agos cyn priodi .

Nid yw'r stigma o fod yn wyryf wrth briodi yno bellach. Mae mwy a mwy o barau yn byw gyda'i gilydd cyn priodi.

Mae yna ddywediad sy'n nodi pam prynwch y fuwch pan allwch chi gael y llaeth am ddim, sy'n mynd am briodas. Byddai'n well gan lawer o bobl fyw gyda'i gilydd na phriodi. Y gred yw y bydd pethau'n newid ar ôl priodi.

Mae dynion yn fwy petrusgar i lofnodi'r ymrwymiad hir-amser hwn, yn erbyn menyw sydd eisiau priodas braf ac afradlon.

Serch hynny, mae agosatrwydd mewn priodas neu berthynas agos, ramantus yn bwysig iawn wrth iddo adeiladu a cwlwm cryf o ymddiriedaeth ac yn hyrwyddo monogami rhwng cyplau.

Mae hynny'n ateb y cwestiwn, ydy rhyw yn bwysig mewn perthynas?

Beth yw agosatrwydd mewn priodas neu berthynas?

Mae rhai yn dweud bod agosatrwydd mewn perthynas yn ymwneud â gweithredoedd rhywiol tra bod eraill yn dweud mai dyna'r cysylltiad sydd gennych chi â'ch partner.

Rhyw a mae gan agosatrwydd mewn priodas ddehongliadau gwahanol ar gyfer dynion a merched.

Mae'n fwy cyffredin bod mae dynion yn teimlo bod rhyw yn rhywbeth agos atoch , o herwydd eu bod yn fodau gweledig, tra mae menywod yn cysylltu mwy â rhan emosiynol pethau .

Gan gyfeirio at agosatrwydd mewn priodas, mae merched eisiau rhamant, tra bod dynion eisiau dadwisgo'n gyflym a neidio yn y gwely gyda'u partner. Mae yna rai dynion sydd eisiau rhamant, yn union fel y mae merched sy'n rhywiol iawn.

Mae angen i agosatrwydd mewn perthynas iach barhau i fod yn ffactor pwysig mewn unrhyw bartneriaeth rhwng cyplau, ni waeth pa mor hir y mae cwpl wedi bod gyda'i gilydd. Fodd bynnag, credaf ei fod yn newid ac mae'n mynd yn anos.

Rhesymau y tu ôl i'r diffyg agosatrwydd

Cynhyrfu Pâr o Gariadon Yn Gorwedd Ar Y Gwely

  • Mae pethau fel gwaith, plant, a dyletswyddau cartref yn ei gwneud hi'n anodd aros yn y cyfnod agosatrwydd mis mêl hwnnw mewn priodas. Gall gwaith achosi straen, gall plant achosi i un blino'n lân, gan ei gwneud hi'n bwysicach cysgu na bod yn agos. Mae agosatrwydd yn aml yn mynd am dro ar gais catrawd bywyd.
  • Mae rhai partneriaid yn cario mwy ar eu platiau a disgwylir iddynt berfformio o hyd , ac os nad yw hyn yn achosi problemau yn y berthynas gan gynnwys diffyg agosatrwydd corfforol mewn priodas .
  • Os byddwch yn hunanfodlon, gallwch ladd eich bywyd rhywiol yn ddamweiniol ac yn anghofio sut i greu agosatrwydd mewn priodas, mae'n dod yn llanast anodd i'w groesi ac rydych chi'n cyrraedd sefyllfa lle mae priodas wedi dod i ben.
  • Mae'r partner nad yw'n derbyn y cariad a'r agosatrwydd yn teimlo'n ddigroeso ac yn ddibwys. Efallai nad dyma'r achos ond mae'n rhywbeth y dylid mynd i'r afael ag ef.

Gwyliwch hefyd:

Chwyldroadwch eich bywyd rhywiol allan o whack gyda'r newidiadau bach hyn

  • Dyddiad eich priod

I fwynhau gwell rhyw mewn priodas, gall fod yn hynny mae angen i barau drefnu dyddiadau , i wneud yn siŵr bod y materion hyn yn cael sylw.

Ceisiwch drefnu'r dyddiadau hyn o leiaf unwaith y mis, os ydych chi eisiau priodas agos.

Gall hyn fod mynd allan i ginio a chael plant i gysgu dros gartref rhywun os nad yw hynny’n bosibl cael plant i gael eu gwylio gartref. Os nad yw unwaith y mis yn ddigon i gyplau efallai ei wneud ddwywaith y mis.

  • Gwella'ch cydbwysedd bywyd a gwaith

Weithiau nid plant sy'n ei gwneud hi'n anodd ond cyfrifoldebau gwaith. Os yw un o'r unigolion yn brysur yn gweithio, cael yr unigolyn arall i gwrdd ag ef yn y gwaith a chael swper neu ginio.

  • Tynnwch y flanced wlyb i ffwrdd gyda chyfathrebu agored

Rhaid i'r cwpl leisio beth ydyn nhw chwilio amdano yn y berthynas/priodas . Gall fod yn anodd iawn i berson leisio'r hyn y mae'n edrych amdano wrth fod yn agos atoch, ond byddai'n bendant yn helpu ac yn gwella'r berthynas.

Mae hefyd yn bwysig nodi nad yw math o agosatrwydd rhywun yr un peth i berson arall.

Bydd cael safbwyntiau, disgwyliadau a dealltwriaeth glir o'r hyn y mae rhywun ei eisiau yn y pen draw yn helpu'r berthynas ac yn gwella bywyd rhywiol.

Mae perthynas neu briodas yn llwyddiannus pan fydd pob person yn hapus, hyd yn oed os oes rhaid i chi deimlo ychydig o embaras rhannu sut rydych chi am fod yn agos atoch .

Rhaid cofio bod angen agosatrwydd rhywiol i ddynion a dewis i fenywod. Mae angen agosatrwydd emosiynol i fenywod a dewis i ddynion. Dewiswch fwynhau'r ddau yn fwy.

Byddai'n ddefnyddiol cofio y gall priodas heb agosatrwydd fod yn fygythiad posibl i hirhoedledd perthynas a gallai adael cyplau fwy neu lai fel cyd-letywyr. Peidiwch â gadael i ddiffyg agosatrwydd eich sbarduno i ddod yn gwpl sydd wedi treulio mewn priodas ddi-gariad.

Ranna ’: