Pam nad yw Gwahaniaethau yn Angenrheidiol o Ddrwg i Berthynas

Pam nad yw gwahaniaethau o reidrwydd yn ddrwg i berthynas

Yn yr Erthygl hon

Rydych chi'n hoffi comedïau rhamantus, ond mae'ch partner yn caru ffilmiau actio. Rydych chi'n llysieuwr, ond cigysydd yw'ch un arall arwyddocaol. Rydych chi'n caru eich partner, ond efallai y byddwch chi'n teimlo nad ydych chi'n cyfateb yn llwyr. Os na allwch gytuno ar bryd o fwyd neu ffilm, sut y byddwch yn gallu penderfynu ar ddewisiadau bywyd pwysig, fel pryd i ddechrau teulu neu ble i fyw?Mae gwahaniaethau ym mhob perthynas. Yr allwedd yw peidio â gweld y gwahaniaethau hyn fel ffynonellau gwrthdaro, ond fel rhywbeth i'w werthfawrogi .

Mae'n hanfodol eich bod yn ceisio gwerthfawrogi a pharchu'r ffordd y mae eich partner yn wahanol i chi.

Ond, sut mae gwahaniaethau mewn gwirionedd yn siapio ac yn effeithio ar eich perthynas?

Sut mae gwahaniaethau yn helpu eich perthynas

1. Maent yn agor drysau i brofiadau newydd

Mae

Fel bodau dynol, mae yn ein natur ni i wyro tuag at bobl sydd â diddordebau tebyg. Er bod hyn yn ein gwasanaethu ac yn ein helpu mewn llawer o ffyrdd, nid yw'n caniatáu inni brofi popeth arall sydd gan fywyd i'w gynnig.

Gyda gwahaniaethau yn eich perthynas, byddwch yn gallu cwrdd â phobl a gwneud pethau a fydd yn newid eich persbectif o'r byd er gwell .

Trwy agor ein hunain a dod i gysylltiad â ffordd wahanol o fod a byw, rydym yn gallu gwneud penderfyniadau gwell a mwy addysgedig am yr hyn yr ydym am ei wneud yn ein bywyd. Mae’r profiadau bywyd gwahanol hyn yn ein helpu i edrych y tu hwnt i’r hyn sy’n gyfarwydd, gan ein galluogi i fynegi ein hunain yn llawn a bod yn fwy presennol yn y byd.

Efallai y byddwch hefyd yn teimlo bod eich perthynas yn cryfhau oherwydd awydd eich partner i roi cynnig ar rai o’ch diddordebau. Gall y profiadau hyn a rennir ddod â chi yn agosach ymhellach, cryfhau'r cwlwm arbennig rydych chi'n ei rannu.

dwy. Yn darparu mwy o gyfleoedd i lwyddo gyda'n gilydd

Byddwch chi'n synnu at y pethau y gallwch chi eu cyflawni os byddwch chi'n defnyddio'ch gwahaniaethau gyda'ch gilydd. Er enghraifft, os na allwch ddod o hyd i fargeinion da ond eich bod yn chwip o fathemateg, gallwch ofalu am y gyllideb tra gall eich partner benderfynu beth i'w wneud ag ef.

Mae Dr. Emma Seppala, y Cyfarwyddwr Cyswllt ar gyfer Ymchwil ac Addysg Altruiaeth, yn nodi-

Mae cael cryfderau nad oes gan eich partner yn helpu i gryfhau eich bond a’ch perthynas, gan eich galluogi i ddysgu mwy am eich partner.

Y risgiau o gael gormod o wahaniaethau

1. Methu dilyn eich diddordebau eich hun

Er bod rhannu gweithgareddau a hobïau eich partner yn helpu i gryfhau'ch cwlwm, mae gan bob unigolyn ei amser a'i ddiddordebau ei hun o hyd. Os na allwch ddilyn eich hobïau eich hun, gall arwain at ddiffyg cymhelliad a rhwystredigaeth trwy gydol eich trefn ddyddiol.

Gall y rhwystredigaeth hon effeithio'n negyddol ar eich perthynas , gan arwain at wrthdaro a chwympo allan.

dwy. Rhoi eich hun a'ch anghenion yn gyntaf

Mae’n bwysig deall mai ymdeimlad o gydweithio a chyfaddawd yw sylfaen perthynas lwyddiannus .

Rhaid i unigolion ystyried dymuniadau ac anghenion eu partneriaid a'u gosod o flaen eu rhai eu hunain.

Mae perthynas yn annhebygol o ffynnu os yw unigolion yn rhoi eu hanghenion eu hunain yn gyntaf, dim ond oherwydd y bydd eu teimladau eraill yn blino ar gael eu hesgeuluso a'u diystyru dros gyfnod hir o amser.

Os na allwch gysylltu â'ch partner ar lefel lawer dyfnach oherwydd eich gwahaniaethau, mae'n dod yn anodd cynnal hoffter cadarnhaol, dealltwriaeth, ac ymdeimlad o sicrwydd yn y berthynas.

Sut i reoli'r gwahaniaethau yn eich perthynas

Mae'n bwysig sylweddoli bod gwrthdaro yn rhan o bob perthynas. P'un a yw'r gwahaniaeth yn rhywbeth bach fel chi, mae'n well ganddo gysgu gyda'r ffenestr ar agor, ond mae'n well gan eich partner ei gau, neu rywbeth llawer cymhleth, fel sut i fagu plant; mae’n bwysig cofio mai’r hyn sydd bwysicaf yw sut rydych chi’n eu datrys, nid beth ydyn nhw.

un. Rhowch gynnig ar y dull ‘rhyngosod’

Rydyn ni i gyd yn chwilio am rywun arall arwyddocaol a fydd yn gwneud i ni deimlo ein bod yn cael ein gwerthfawrogi, ein caru a'u hedmygu. Gan y gall gwrthdaro a beirniadaeth danseilio’r teimladau hyn, mae’n hanfodol dod o hyd i ffyrdd o’u hadfer. Un ffordd o wneud hyn yw gwneud ‘ brechdan. '

Offeryn gwerthfawr ym myd busnes, mae rhyngosod yn golygu rhoi sylw negyddol rhwng dau un cadarnhaol.

Er enghraifft, ‘Rydych chi’n wych am ddod o hyd i atebion i bob math o broblemau. Byddai’n wych pe gallech hefyd ddod o hyd i ateb ar gyfer y llanast yn ein hystafell wely. Hefyd, rwyf wrth fy modd â'r ffordd rydych chi'n gofalu am ein cath mor dda. Mae hi’n edrych yn berffaith hapus ac iach!’ Fodd bynnag, gwnewch yn siŵr mai dyna yw’r ganmoliaeth a roddwch dilys a gonest , neu ni fydd y frechdan yn gweithio.

2. Byddwch yn ofalus wrth feirniadu

Mae’n bwysig deall y dylech feirniadu sefyllfa neu ymddygiad penodol, ac nid personoliaeth eich partner. Mae’n anghynhyrchiol iawn cwyno am bersonoliaeth eich rhywun arwyddocaol arall, yn bennaf oherwydd bydd y person arall yn ymateb yn awtomatig trwy amddiffyn ei hun. Bydd beirniadaeth o’r fath hefyd yn tanseilio’r teimladau o gael eich caru a’ch gwerthfawrogi sy’n hanfodol ar gyfer perthynas gref ac iach.

Ranna ’: