Pam a Sut i Ailadeiladu Eich Gyrfa Ôl-Famolaeth

Dyma pam ei bod yn syniad da ailddechrau gweithio, a ffyrdd o gwrdd â

Mae ymhyfrydu yn eich rôl fel mam, lle rydych chi'n ofalwr ac yn faethwr i'ch plentyn, yn brofiad boddhaus iawn. Fel mam aros gartref, rydych chi'n dangos camp o ddygnwch wrth jyglo cyfrifoldebau bob dydd bod yn fam, ond ni ddylai'r un famolaeth enwog fod yn gyfystyr ag ysgrif goffa ar gyfer eich gyrfa.

Os ydych wedi bod yn ystyried swydd dychwelyd i'r gwaith yn cymryd amser i ffwrdd i ddechrau teulu, peidiwch â gadael i ddiffyg hyder danseilio eich dilyniant gyrfa. Bydd meddylfryd cywir a'r cynllun gweithredu cywir yn newid y gêm yn llwyr i chi wrth fynd ar drywydd pennaeth gyrfa ffyniannus.Pam ailadeiladu eich gyrfa ar ôl bod yn fam

Gall aros i ffwrdd o'r gwaith er mwyn dod yn fam wneud ichi gwestiynu lle eich proffesiwn yn eich bywyd newydd nawr. Gall dod yn fam wneud i chi gwestiynu pob agwedd ar eich bywyd, ac ail-werthuso'ch dewisiadau bywyd.

Gall gweithio, a blaenoriaethu eich gyrfa, ymddangos yn hunanol ond nid yw'n ymddangos. Rydych chi'n haeddu gwneud y pethau sy'n eich gwneud chi'n hapus. Rydych chi'n fam, ond rydych chi hefyd yn fersiwn o'r person yr oeddech chi cyn i chi ddod yn fam. Gwerthfawrogwch y person hwnnw a dewch o hyd i ffyrdd o ddathlu rhannau o'ch hunan cyn bod yn fam hefyd.

Dyma pam ei bod hi’n syniad da ailddechrau gweithio, a ffyrdd o gwrdd â’r heriau o ddod yn ôl ar eich traed ar ôl bod yn fam.

1. Amser i feithrin a thrawsnewid eich hun

Er eich bod yn mwynhau bod yn fam, mae'n bwysig adeiladu gyrfa sy'n eich galluogi i ffurfio hunaniaeth sy'n annibynnol ar gysylltiadau personol. Mae yna ymdeimlad o rymuso a gwelliant yn yr ymdeimlad o hunanwerth sy'n dod gyda bod yn annibynnol yn ariannol, yn ddyfeisgar ac yn cyfoethogi eich proses feddwl.

Byddwch yn dod yn meddu ar sgiliau bywyd gwell ym meysydd gwneud penderfyniadau, cyd-drafod, cyllid a rheoli amser ar ôl i chi ddechrau bod yn fam. Byddwch hefyd yn dysgu bod yn fwy gwerthfawrogol o'r bobl o'ch cwmpas, sy'n hwyluso trosglwyddiad llyfnach i'ch bywyd proffesiynol.

2. Incwm teulu estynedig

Gyda'r ychwanegiad hyfryd i'ch teulu, rydych chi bellach wedi ychwanegu costau magu'ch plentyn, gwario ar adnoddau sy'n ffafriol i fagwraeth iach eich plentyn - costau meddygol, dodrefn, darnau o offer, dillad, fformiwla a gofynion gofal plant eraill.

Tra bod y gost yn cynyddu, gall yr incwm, os na chaiff ei ategu gan un arall, roi straen ar eich partner a hyd yn oed pelen eira i rwystr difrifol i hapusrwydd priodasol. Mae'ch priod yn ceisio ei orau i ddarparu hyd eithaf ei allu ac rydych wedi gwneud heddwch â chwtogi rhai o'r treuliau, eich bod wedi cyfrifo i fod yn faddeuant, ac nad yw'n hanfodol i gynhaliaeth.

dyn a dynes yn trafod eu treuliau

Ond gan nad yw torri banc yn opsiwn ac felly hefyd fod yn ferthyr gydol oes, yn amlwg, y peth mwyaf hyfyw i'w wneud fyddai dod yn gyfrannwr cadarnhaol at incwm y teulu a gwell ffordd o fyw. Mae hyn, fodd bynnag, yn alwad bersonol a dylai ddod o le o barodrwydd a doethineb.

3. Am dy fod yn ei garu

Rydych chi'n mwynhau gweithio, rydych chi'n credu yn eich cymhwysedd ac nid ydych erioed wedi atal eich hun rhag manteisio ar eich gwir botensial. Rydych chi eisiau dysgu a thyfu, ac nid yn unig storio'r wybodaeth, y wybodaeth a'r galluoedd rydych chi wedi'u hadeiladu dros y blynyddoedd, fel cyn-weithiwr proffesiynol.

Rydych chi'n mwynhau'r rhyddid economaidd a'r bywiogrwydd a ddaw yn sgil bod yn fenyw gyrfa. Rydych chi eisiau gadael eich plentyn ag etifeddiaeth gyfoethocach, wedi'i hadeiladu i'ch plentyn edrych arno a dysgu ohono, ar ffurf amrywiaeth ehangach o brofiadau sydd gennych chi y tu hwnt i gyfyngiadau'r tŷ.

Ar ôl bod yn fam, rydych chi eisiau dysgu a thyfu, ac nid dim ond cadw

4. Dewch â sgiliau mam i'r bwrdd proffesiynol

Os ydych chi wedi bod yn curo'ch hun, gan feddwl bod bod yn fam yn rhy llethol i adael unrhyw le ar gyfer y sgiliau gweithle sydd eu hangen arnoch chi yn eich maes proffesiynol, mae gennych chi reswm i lawenhau nawr.

Mae sgiliau eich mam yn golyn a fydd yn rhoi mantais ychwanegol i chi er mwyn gwneud eich gorau. Mae'r amynedd, y perswâd a'r lefel o flaenoriaethu rydych chi'n eu harfer gartref yn eich proses rianta yn hanfodol i weithio hefyd.

Y dyfalbarhad rydych wedi dysgu i ddweud na a’r gallu i drafod, eich llwyddiant wrth greu gofod diogel i’ch plentyn – mae’r sgiliau hyn i gyd yn hanfodol i waith a bywyd. Nid oes unrhyw ffordd na fyddwch chi'n gwneud toriad amlwg yn eich gwaith newydd gyda'r sgiliau mam sydd wedi'u meithrin yn ffres.

Mae eich sgiliau mums yn golyn a fydd yn rhoi mantais ychwanegol i chi er mwyn gwneud eich gorau

3 ffordd o ailadeiladu eich gyrfa ar ôl bod yn fam

Gall fod yn frawychus pan fyddwch chi'n ystyried mynd yn ôl i'r gwaith am y tro cyntaf ar ôl cael plentyn. Efallai y byddwch yn gorfeddwl y sefyllfa ac yn rhoi straen arnoch chi'ch hun pan nad oes angen gwneud hynny.

Gall cynllunio a pharatoi eich hun ymlaen llaw eich helpu i fod yno i'ch plentyn, yn ogystal â rhagori yn eich gyrfa.

Rhowch gynnig ar y dulliau a grybwyllir isod i wneud eich ailintegreiddio i'r gweithlu yn llwybr cacennau:

1. Nodwch yr opsiynau gwaith

Cyn i chi ddechrau'r broses chwilio am swydd, ystyriwch yr amser rydych chi'n fodlon ei neilltuo i'ch gweithgaredd proffesiynol heb amharu ar ofynion y teulu. Gallwch ystyried cymryd swydd amser llawn neu weithio'n rhan-amser. Gallwch hefyd ddewis rhannu swydd arall (trefniant sy’n dderbyniol i’r ddwy ochr lle mae dau weithiwr yn rhannu’r gwaith ac yn talu am un swydd lawn amser).

Cymerwch i ystyriaeth yr hyblygrwydd a gynigir yn y gweithle, cyfleuster gwarchod plant yn eich gweithle neu yn yr ardal ddymunol, pellter a'r amser cymudo hefyd. Hefyd, ni fydd yn syniad drwg ailgysylltu â'ch hen weithwyr, felly gallwch chi ailgychwyn o fan cyfarwydd.

2. Adeiladu system cymorth

Trefnwch strwythur cadarn lle mae gennych yr arian wrth gefn os bydd eich cymorth domestig yn cymryd seibiant sydyn neu os oes angen i chi deithio i'r gwaith ar yr un pryd â'ch priod. Cynnig i gefnogi eich ffrindiau a'ch teulu rhag ofn y bydd unrhyw darfu ar eich amserlen.

Portread o Deulu Gyda Ffrindiau ar Antur Heicio yn y Goedwig

O gofio ei bod yn ymarfer cynyddrannol a llafurus i adeiladu system weithredol sy'n gwbl weithredol, hyd yn oed pan fydd rhai o'r pethau'n mynd ar chwâl gartref. Felly, byddwch yn amyneddgar ac yn reddfol. Ymddiried yn eich hun a thorri rhywfaint o slac eich hun nes eich bod o'r diwedd wedi dyfeisio cynllun sy'n ffoil perffaith ar gyfer cynnal cydbwysedd gwaith-bywyd.

3. Cyfathrebu a rennir gyda'ch priod

Nawr bod gennych ddwy amserlen waith - un yn y ffrynt domestig a'r llall o fewn eich gallu proffesiynol, cyfathrebu ar y cyd â'ch partner yw eich greal sanctaidd.

Dechreuwch trwy gyfuno cynllun gyda'ch priod, sydd â dyraniad teg o gyfrifoldebau cartref, ariannol a gofal plant i'r ddau riant. Golchi dillad, ailgyflenwi bwydydd, cwrdd ag ymrwymiadau cymdeithasol, cyfathrebu ag athrawon, gofalwyr ac ymweliadau â meddygon i enwi ond ychydig.

dyn a dynes yn siarad

Gall cadw taflen olrhain neu restr o bethau i'w gwneud weithio fel arfau rhyfeddu wrth gynnal priodas hapus, magu plant yn iach yn ogystal ag atal unrhyw nifer annymunol sy'n pleidleisio gartref.

Hefyd, gall llogi gwarchodwr achlysurol ar benwythnosau fod yn syniad da i gymryd peth amser allan ar gyfer nosweithiau dyddiad, lle rydych chi'n cydnabod cefnogaeth eich priod ac yn treulio peth amser gyda'ch gilydd i ailgysylltu fel cwpl a chadw'r llawenydd yn y briodas yn gyfan.

Gwyliwch y fideo hwn i ddysgu mwy am sut i wella'ch bywyd ar ôl dod yn fam:

Tecawe terfynol

I bob un eu hunain. Er bod senario mam sy'n gweithio yn broffidiol o ran pecyn talu ychwanegol, ysgogiad deallusol a gwell ffordd o fyw, gall profiad mam aros gartref fod yr un mor foddhaol. Os ydych chi'n dewis bod yn fam aros gartref, mae'n gyfleus weithiau mewn argyfyngau lle mae'ch plentyn yn sâl neu os oes angen eich dwylo arnoch chi, gan na fydd angen i chi wthio pennau gyda'ch priod ynghylch pwy sy'n mynd i hepgor y galwad dyletswydd yn y gwaith.

Mae gan y ddau senario eu manteision a'u hochrau fflip. Eich dyfarniad chi, eich amgylchiadau, y pwynt o gonsensws gyda'ch partner a'ch dyhead naturiol eich hun - dyna'r ffactorau sy'n penderfynu cymryd y naid fawr honno o ffydd.

Ranna ’: