Adfer Priodas: Sut i Drosi'r Sefyllfa Anobeithiol

Adfer Priodas

Yn yr Erthygl hon

A yw'ch priodas wedi newid dros amser? Ydych chi'n teimlo bod angen i chi adfer eich priodas? Ydych chi'n teimlo eich bod wedi'ch gadael a'ch colli?Wel, mae'r sefyllfa hon yn digwydd gyda llawer o bobl, ond nid yw pob un ohonyn nhw'n ceisio gwneud rhywbeth yn ei chylch. Mae pobl yn tueddu i'w anwybyddu'n gyfleus. Mae'n well ganddyn nhw ddrifftio ar wahân i'w priod nag ystyried ffyrdd o adfer priodas.

Mae'n hollol normal i briodas golli ei goglais dros beth amser. Mae gan briodas, fel bywyd, helbulon, ond nid yw'n golygu mai dyna ddiwedd y ffordd.

Felly, sut i adfywio eich priodas?

Os ydych wedi bod yn pendroni sut i adfer priodas, edrychwch dim pellach. Yn yr erthygl hon rhoddir rhai camau ar gyfer adennill y llawenydd a'r cyffro yn eich priodas a gawsoch ar un adeg.

Darllenwch ymlaen am rai awgrymiadau hanfodol ar adfer priodas.

1. Cael ffydd

Mae Duw yn adfer priodasau os oes gennych chi ffydd ynddo. Os oes gennych y gred honno, gallwch gymryd help gweddi adfer priodas neu weddi briodas gythryblus, neu ymgynghori â ‘adfer gweinidogaethau priodas’ sy’n helpu i adfer priodasau.

Ond, os nad ydych chi'n Gristion neu os nad ydych chi'n credu yn Nuw, o leiaf gallwch chi ddewis bod â ffydd a chredu yng nghanlyniad cadarnhaol unrhyw sefyllfa.

Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw rhoi rhai ymdrechion gonest yn y broses o adfer perthynas neu adfer eich priodas.

Felly, peidiwch â rhoi’r gorau iddi ar eich priodas a gweithio arni trwy wneud ymdrech onest. Dyma'r cam cyntaf y mae'n rhaid i chi ei gymryd i gyfeiriad adfer priodas.

2. Cydnabod y broblem

Mae gan bob problem ddatrysiad, ond i ddatrys y broblem, yn gyntaf mae angen i chi ddod o hyd iddi. Mae'n hanfodol deall beth sy'n achosi trafferth yn eich priodas.

Peidiwch ag oedi cyn cymryd help gan eich ffrindiau agos neu'ch teulu i'ch helpu gyda'ch materion neu'ch tywys rhag ofn na fyddwch chi'n gallu canfod y broblem wraidd gennych chi'ch hun.

Weithiau, gall ymyrraeth trydydd parti eich helpu i gael persbectif diduedd o'ch materion llingar.

Hefyd, gallwch ystyried cymryd help cwnselydd proffesiynol neu therapydd i'ch helpu chi i ddod o hyd i'ch problemau yn ogystal â chael gwared arnyn nhw o'r craidd.

3. Gweithio arnoch chi'ch hun

Gweithio arnoch chi

Nid yw'n iawn dweud mai dim ond eich priod sy'n anghywir, neu eich partner ddylai fod yr un i gychwyn y broses o adfer priodas.

Gall fod achosion o gam-drin emosiynol neu gorfforol, lle gall eich partner fod ar fai yn llwyr. Ond, yn y rhan fwyaf o'r achosion eraill, ni ellir torri'r briodas oherwydd bod un o'r partneriaid yn ei gwaethygu. Rhaid i'r ddau ohonoch fod yn gwneud rhywbeth o'i le.

Lawer gwaith, mae ymladd syml yn cael ei droi'n gêm gas barhaus o weithredoedd ac ymatebion.

Mae'n hanfodol eich bod chi'n stopio yn rhywle, dadansoddi a gweithio arnoch chi'ch hun cyn i chi ddisgwyl rhywbeth gan eich priod. Felly, ceisiwch s ee beth rydych chi'n ei wneud yn anghywir a cheisiwch ei drwsio ar gyfer ailadeiladu eich priodas.

4. Siaradwch â'ch gilydd

Mae'n amhosib gwybod beth nad yw'ch partner yn ei hoffi ynoch chi, neu gyfleu'ch partner yr hyn nad ydych chi'n ei hoffi amdanyn nhw os nad ydych chi'n siarad.

Mae sgwrsio ynddo'i hun yn ddatrysiad, ac os yw'r siarad yn wâr, gall arwain at yr atebion.

Pan siaradwch â'ch gilydd, rhoddir problemau yn yr awyr agored ac yn barod i'w datrys. Os oes gennych unrhyw apprehensions ar y dechrau, gallai fod yn syniad da cynnwys cyfryngwr i'ch helpu i ddechrau gyda sgwrs.

I wybod mwy am, sut i ddod o hyd i hapusrwydd yn eich priodas, gwyliwch y fideo canlynol.

5. Arbrofi yn y gwely

Un o laddwyr mwyaf cyffredin priodas iach yw rhyw ddiflas.

Gallai diffyg angerdd am agosatrwydd corfforol fod oherwydd plant neu lwyth gwaith neu bresenoldeb aelodau eraill o'r teulu yn y tŷ. Beth bynnag yw'r rheswm, mae cyplau yn colli eu hangerdd mewn amser, ac mae hynny'n normal.

Dyna pam mae'n rhaid i chi weithio ar eich arferion rhyw i wneud yr amser yn yr ystafell wely yn fwy cyffrous. Mae arbrofi bob amser yn syniad da.

Rhowch gynnig ar chwarae rôl, gwahanol swyddi nag arfer, neu darganfyddwch beth mae'ch partner yn ei hoffi a'u synnu.

6. Dewch o hyd i amser i'r ddau ohonoch yn unig

Dewch o hyd i amser i

Os oes gennych blant, mae'n anodd dod o hyd i amser i chi'ch hun. Mae gwaith cyson a gofalu am y plant yn lladd llawenydd bywyd. Os nad ydych chi'n mwynhau bywyd, ni fyddwch chi'n mwynhau priodas hefyd.

Felly, fodd bynnag, rydych chi wedi gweithio i fyny oherwydd y plant neu'r swyddfa neu faterion teuluol eraill, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dod o hyd i amser i'r ddau ohonoch chi yn unig.

Llogi gwarchodwr plant neu ddod o hyd i ateb gwahanol ond mynnwch ychydig o amser i chi'ch hun fel cwpl. Ewch i barti, ymwelwch â motel, neu beth bynnag sy'n eich gwneud chi'n hapus fel cwpl.

Ac, os na allwch ddod o hyd i amser ar gyfer mynd ar ddyddiadau rhamantus, o leiaf treuliwch ychydig o amser i ffwrdd, dim ond ym mhresenoldeb eich gilydd trwy fynd am dro neu goginio cinio gyda'ch gilydd, neu trwy wneud unrhyw beth y mae'r ddau ohonoch yn ei hoffi .

7. Workout

Ar ôl peth amser mewn priodas, mae'r partneriaid yn tueddu i anghofio am sut maen nhw'n edrych. Mae'n normal, ac yn bendant, mae yna lawer mwy i'w garu nag edrych yn unig.

Ond, trwy weithio allan, nid dim ond cadw'ch partner sy'n cael ei ddenu atoch chi; mae ymarfer corff hefyd yn helpu i gynnal eich lles emosiynol yn ogystal â chorfforol.

Felly, mae gweithio allan yn rhywbeth sy'n helpu i adfer priodasau yn ogystal â'ch iechyd. Ennill-ennill!

8. Peidiwch â beio'r llall

Fel y soniwyd yn flaenorol, mae'n cymryd dau i tango, felly peidiwch â rhoi'r bai ar eich priod yn unig am y problemau. Ni fydd unrhyw beth yn cael ei ddatrys trwy feio, ond sylweddoli'r mater a gweithio i'w drwsio.

Mae beio yn gwneud y sefyllfa'n waeth yn unig, yn gwneud y person arall yn fwy nerfus, ac yn ychwanegu mwy o broblemau.

Ar ben hynny, mae beirniadaeth yn gwneud mwy o niwed i chi na'r person arall trwy eich rhoi yn ddwfn i'r meddyliau negyddol sy'n gyrydol i'ch hapusrwydd.

Felly, os ydych chi'n mynd ati i adfer priodas, ceisiwch osgoi'r gêm bai!

9. Rhowch gynnig ar gwnsela

Yn olaf ond nid y lleiaf, rhowch gynnig ar gwnsela. Bellach mae gan therapi cyplau bob math o opsiynau sy'n addas ar gyfer sefyllfaoedd fel hyn. Mae therapyddion yn gwybod sut i wneud i briodasau toredig weithio eto gyda sawl dull a sefydlwyd yn wyddonol.

Hefyd, mae sesiynau cwnsela ar-lein ar gael gan therapyddion trwyddedig. Gallwch ddewis sesiynau therapiwtig o'r fath o gysur eich cartref eich hun a dechrau gyda'r broses o adfer priodas.

Ranna ’: