Pryd Ddylech Chi Dilyn Cwrs Priodas?

Pryd Ddylech Chi Dilyn Cwrs Priodas

Yn yr Erthygl hon

Gallwch fynd am gwrs priodas i ddeall blociau adeiladu perthynas iachach neu os yw eich perthynas wedi cyrraedd cam lle nad yw trafodaethau am y problemau canlynol yn arwain at unrhyw ateb:

 1. Mae diffyg sgiliau datrys gwrthdaro
 2. Rydych chi'n mynegi cariad yn wahanol
 3. Mae cyfathrebu yn anodd
 4. Nid ydych chi ar yr un dudalen bellach
 5. Mae amser o ansawdd yn brin
 6. Nid oes unrhyw gyfeillgarwch priodasol
 7. Yn syml, mae'r berthynas yn wenwynig

Trwy ddarparu ffordd strwythuredig a phrofedig i fynd i'r afael â materion o'r fath a mwy, a cwrs priodas gall helpu cyplau sydd eisiau cwnsela cyn priodi yn ogystal â pharau hir-briod sydd ar fin ysgaru.

Mae, ar gyfartaledd, 876,000 o ysgariadau bob blwyddyn yn yr Unol Daleithiau yn unig - Dyna un ysgariad bob 36 eiliad ! Ond i'r rhai sydd wedi dyweddïo neu'n briod ar hyn o bryd, ni ddylai fod ofn ysgaru, hyd yn oed os ydych chi'n teimlo bod eich perthynas ar y graig.

Gall dilyn cwrs priodas fod yn gam ardderchog gan nad yw cymryd dosbarthiadau cwnsela priodas erioed wedi bod yn haws. Nawr gallwch chi gymryd dosbarthiadau priodas ar-lein o gysur eich cartref eich hun gyda gwersi hunan-gyflym y gallwch chi eu hadolygu gymaint o weithiau ag sydd angen.

Ydych chi'n hapus yn eich perthynas? Ydych chi'n gwybod sut i ddatrys gwrthdaro a chyfathrebu'n onest mewn ffordd iach? Os na, ac rydych chi'n poeni bod eich perthynas ar y graig, peidiwch â chynhyrfu. Mae'r erthygl hon yn esbonio pam a phryd y dylech chi ddilyn cwrs priodas ar-lein.

1. Mae diffyg sgiliau datrys gwrthdaro

Mae’n naturiol i gyplau anghytuno o bryd i’w gilydd, ond gall peidio â gwybod sut i ddatrys dadleuon achosi i bartneriaid ffraeo ar ei gilydd.

Mewn astudiaeth sy'n dogfennu adroddiadau o 748 dadl rhwng gŵr a gwraig, gwrthdaro ynghylch cyllid oedd y materion mwyaf cyson a heb eu datrys.

Gall materion bach fel y rhain gywasgu ac achosi dicter a dicter i'w hadeiladu o fewn priodas.

Ydych chi a'ch priod yn gwybod sut i ddatrys dadleuon am eich arian yn barchus ac yn deg? Os na, gall dilyn cwrs priodas ar-lein helpu. Trwy’r gwersi hyn, byddwch yn dysgu:

 1. Yr pwysigrwydd gwrando ar eich priod
 2. Sut i adeiladu empathi
 3. Deall cryfderau a gwendidau eich partner
 4. Ailadroddwch eich meddyliau
 5. Cyfathrebu heb weiddi

2. Rydych yn mynegi cariad yn wahanol

Prifysgol Carnegie Mellon yn adrodd bod cyplau sy'n mwynhau priodas hapus, sefydlog yn cael llai o straen na phobl sengl neu wedi ysgaru.

Ond os nad ydych chi a'ch partner yn gwybod sut mae'r llall yn mynegi ac yn dymuno derbyn cariad, gall fod yn broblem.

Efallai eich bod chi'n rhywun sydd angen geiriau o ganmoliaeth neu anwyldeb corfforol i deimlo'n gariadus ac yn ddiogel, ond mae'ch partner yn rhywun sy'n mynegi hoffter trwy amser o ansawdd neu roi rhoddion. Gall dod i ddeall y ffordd y mae pob un ohonoch yn chwennych ac yn dangos cariad eich helpu i deimlo'n fwy hyderus yn eich perthynas.

3. Mae cyfathrebu'n anodd

Cyfathrebu yw conglfaen hapusrwydd, priodas lwyddiannus s. Eto i gyd, nid yw llawer o gyplau yn gwybod sut i siarad am y pethau pwysig yn eu perthnasoedd.

Mae astudiaethau gan y Journal of Marital and Family Therapy yn datgelu bod cyfathrebu cwpl gysylltiedig yn gryf gyda rhyngweithio rhywiol mwy boddhaol a hapusrwydd perthynas cyffredinol.

Dysgu technegau cyfathrebu pwysig yw un o'r rhesymau mwyaf pam y dylech chi ddilyn cwrs priodas ar-lein.

4. Dydych chi ddim ar yr un dudalen bellach

Nid ydych chi ar yr un dudalen bellach

Ydych chi a'ch priod eisiau'r un pethau? A allwch chi beintio darlun clir o sut olwg sydd ar eich dyfodol ymhen pum mis neu bum mlynedd o nawr? Os na, efallai y bydd gennych broblem.

Gall anghytundebau ynghylch pethau sylfaenol yn eich perthynas fel cyllid neu gynllunio i gael teulu arwain at densiwn afiach a brifo teimladau.

Cytuno ar nodau ac amcanion yw un o'r ffactorau mwyaf mewn priodas barhaus, fel y nodir yn y ddogfen hon Sefydliad Astudiaethau Teuluol Awstralia .

Mae astudiaethau'n dangos bod cyplau sy'n rhannu credoau, gwerthoedd a nodau sylfaenol yn fwy tebygol o gael llwyddiant yn eu priodas.

Mae'n ddigon posib i bobl fynd â'r berthynas i'r lefel nesaf a dal i fod â sawl gwahaniaeth sylfaenol sydd angen eu datrys cyn dweud I Do.

Ar gyfer achosion o'r fath, mae'r dosbarthiadau priodas ar-lein ar gyfer cyplau wedi ymgysylltu yn ffordd wych o fynd ar yr un dudalen ac agor deialog am fywyd, cynllunio teulu, gyrfaoedd, a'ch dyfodol.

Cofrestrwch ar gwrs priodas heddiw i adeiladu perthynas rydych chi wedi breuddwydio amdani!

5. ansawdd amser yn brin

Pryd oedd y tro diwethaf i chi allu cael noson dyddiad o ansawdd gyda'ch priod? Os bu'n rhaid ichi feddwl am y peth, mae wedi bod yn rhy hir.

Gall diffyg amser o ansawdd achosi i gyplau golli diddordeb emosiynol a chorfforol yn ei gilydd a gwyro oddi wrth ei gilydd.

Yr Prosiect Priodas Cenedlaethol ym Mhrifysgol Virginia canfuwyd bod cael noson dyddiad wythnosol yn un o'r ffyrdd gorau o osgoi ysgariad, hybu sgiliau cyfathrebu, a ailgynnau rhamant .

Mae’r prosiect yn awgrymu bod cyplau sy’n rhannu dyddiad cyffrous o leiaf unwaith y mis yn fwy tebygol o:

 1. Arhoswch yn ymroddedig i'r berthynas
 2. Archwiliwch bethau newydd gyda'ch gilydd
 3. Straen is
 4. Rhoi hwb i libido

Felly os ydych chi'n wynebu problemau yn unrhyw un o'r meysydd hyn, ewch ar bob cyfrif am gwrs priodas oherwydd gall gweithgareddau'r dosbarth priodas gael eu gwneud yn rhan reolaidd o'ch noson dyddiad ansawdd a all roi eich perthynas ar y trywydd iawn.

Gwyliwch hefyd: Beth Yw Cwrs Priodas Ar-lein?

6. Nid oes cyfeillgarwch priodasol

Mantais arall dosbarthiadau priodas yw eu bod yn adfer cyfeillgarwch cymaint ag y maent yn gwneud rhamant.

Mae priodas gytbwys yn un lle mae partneriaid yn gariadon yn ogystal â ffrindiau. Yr Cylchgrawn Astudiaethau Hapusrwydd yn adrodd bod boddhad priodasol ddwywaith yn fwy na phan fydd cyplau yn ystyried ei gilydd fel eu ffrind gorau.

Os na allwch gofio'r tro diwethaf i chi dreulio amser yn gwneud rhywbeth hwyliog gyda'ch priod, mae'n bendant yn amser i chi ddilyn cwrs priodas ar-lein.

7. Mae'r berthynas yn wenwynig yn syml

Nid yw ymddygiad gwenwynig bob amser yn dangos ei wyneb ar ddechrau perthynas. Unwaith y bydd y rhinweddau negyddol hyn yn dechrau dod i'r wyneb, efallai y bydd eich partner yn dechrau teimlo fel dieithryn i chi.

Os ydych chi wedi rhoi cynnig ar Googling ‘Dosbarthiadau priodas yn fy ymyl’ ac wedi drysu ynghylch sut i fynd amdani, gallwch geisio chwilio am gyrsiau priodas ar-lein a phrofi buddion dosbarthiadau priodas ar-lein. Gall cyplau fynd trwy'r gwersi hyn gyda'i gilydd neu ddewis yn unigol a'u defnyddio fel cyfle i agor pryderon sydd ganddynt am y berthynas.

Er enghraifft, mae Marriage.com yn darparu dau gwrs priodas , a Cwrs Priodas Ar-lein ar gyfer cyplau sydd am gryfhau eu perthynas yn erbyn yr hwyliau a'r anfanteision ac a Achub Fy Briodas dosbarth ar gyfer partneriaid sy'n ystyried gwahanu.

Yr amser iawn nawr yw…

Os ydych chi'n cael trafferth yn eich perthynas ac yn profi un neu fwy o'r 7 ffactor risg hyn, mae'n bryd edrych am ddosbarth priodas i gyplau ei gymryd gyda'i gilydd.

Felly peidiwch â threulio eiliad arall mewn priodas anhapus. Cymerwch y Achub Fy Priodas cwrs heddiw a phrofwch y buddion i chi'ch hun.

Ranna ’: