Sgiliau Gwrando: Pam Ydyn Nhw Mor Bwysig mewn Perthynas?

Sgiliau Gwrando Pam Maent Mor Bwysig mewn Perthynas

Yn yr Erthygl honA ydych erioed wedi siarad â pherson arall, ac wedi tynnu cymaint o sylw gan grynu eu gwefusau? Dydw i ddim yn siarad, yn trist yn crynu, dwi'n siarad, yn crynu lle rydych chi'n gwybod eu bod nhw'n marw! hollol farw! i ddweud rhywbeth yr eiliad y byddwch chi'n stopio siarad. Neu maen nhw'n gwneud hynny mewn gwirionedd, ac yn dechrau trwy roi ateb i chi pan nad oeddech chi'n gofyn cwestiwn. Rydyn ni i gyd yn gwybod bod y person hwnnw, pobl, ac ar ddiwedd y sgyrsiau hynny, yn cerdded i ffwrdd yn teimlo'n anhysbys ac yn rhwystredig. Fel y swigen meddwl mawr yn hollol wag oherwydd yn wir, ni chyfnewidiwyd gwybodaeth. Roeddech chi'n siarad, ond doedd neb yn gwrando mewn gwirionedd, ac oherwydd nad oedd unrhyw un yn gwrando mewn gwirionedd, fe wnaethoch chi ymddieithrio. Ar bob cam o'r datblygiad, mae yna edau cyffredin, gofynnir i ni, 'a ydych chi'n gwrando,' dywedir wrthym 'gwrandewch os gwelwch yn dda,' a gofynnwyd, 'pam nad ydych chi'n gwrando arnaf i?' Mae'r edau euraidd yn gwrando, ond nid oes unrhyw un yn diffinio'n wirioneddol beth mae hynny'n ei olygu, na sut i'w wneud.Mae gwrando yn ymddygiad, yn weithred, ac o oedran ifanc, rydyn ni'n dysgu sut i'w wneud yn dda, yn ddetholus, neu ddim o gwbl. Nawr, oes mae rhywfaint rhyngddynt, ac ni allwn i gyd wrando a gwrando'n dda 100% o'r amser. Gadewch i ni fod yn onest, fy mhlant yn dweud, “Mam, mam, mam, mama & hellip;” drosodd a throsodd, efallai y byddaf yn stopio gwrando. Ond mae gwrando go iawn gyda bwriad, a phwrpas heb gael eich llaw ar y botwm “mynd” am eich tro, yn cymryd dysgu. Mae gwrando yn newid dros amser, a gall ddod yn frwydr o fewn perthnasoedd, priodasau, a hunan wrth i flynyddoedd, ac mae amgylchiadau fynd yn fwy ac yn fwy o straen, ac efallai ei bod hyd yn oed yn bwysicach gwybod “sut i wneud yn effeithiol,” ar y pwynt hwn. Efallai.


dyfyniadau blynedd newydd rhamantus

Yr hyn y mae gwrando yn ei olygu mewn gwirionedd

Fel therapydd, fy unig swydd yw gwrando, bod yn yr eiliad bresennol, a dal lle i berson arall rannu, mynegi a phrosesu meddyliau a chwestiynau. Gwrando, ond hefyd clywed yr hyn sy'n cael ei ddweud, neu beidio â chael ei ddweud o ran hynny. Gweithio i gefnogi cleient i gysylltu dotiau, dod o hyd i batrymau a sbardunau, a gweithio tuag at ddatrysiad sy'n teimlo'n gyraeddadwy ac yn gynhyrchiol. Fy swydd i yw ddim i ddweud wrth fy nghleient beth yw'r ateb, neu eistedd, ceg yn crynu nes iddo roi'r gorau i siarad, i roi ateb yr wyf yn meddwl sy'n swnio'n wych. Mae hynny ac ni fydd byth o gymorth i unrhyw un! Rwy'n gwrando, clywed ac arsylwi. Nid wyf yn rhagweld pryd mae'n amser, ond yn lle clywed y geiriau i fuddsoddi mewn cysylltiad.
rheoli nodweddion dynion

Mae cyplau newydd yn dod i mewn i'm swyddfa, yn siarad am gyfleu eu dymuniadau a'u meddyliau, a pheidio â theimlo eu bod yn cael eu clywed. Ddim yn teimlo fel y rhai maen nhw'n eu caru, mae ganddyn nhw berthynas â nhw, neu'n gweithio iddyn nhw, yn eu clywed neu'n cydnabod yr hyn maen nhw'n ei ddweud neu'n ei ofyn. Ond yn lle hynny yn aros am eu tro i ddadlau, gwrth-ddweud, ailgyfeirio, neu gynnig ateb. Efallai, dim ond efallai mai'r cyfan rydych chi am ei wneud yw fentro, teimlo eich bod chi'n cael eich clywed a'ch dilysu am y teimladau a'r emosiynau rydych chi'n eu cael, cael eich cydnabod am y syniad rydych chi'n cymryd risg i'w rannu, neu wedi cynnig credyd oherwydd efallai dim ond efallai eich bod chi'n gwybod yn iawn beth rydych chi yn siarad am.

Datgeliad llawn, mi wnes i ymdrechu am nifer o flynyddoedd yn fy arddegau, i deimlo’n hyderus yn fy meddyliau a fy syniadau pan oeddwn i yn yr ysgol. Pan siaradais ni chlywwyd na chydnabuwyd fy ngwybodaeth. Cyfnewidiwyd cymryd risg i gynnig syniad neu ateb cwestiwn i'w arsylwi a chytuno ag eraill pan nad oeddwn yn teimlo'r un ffordd yn wirioneddol. Fe wnes i hyn hefyd mewn perthnasoedd, a gweld fy mod wedi colli fy hun, gan feddwl tybed “pam nad yw hyn yn gweithio allan.” Dros y blynyddoedd, dysgais fuddsoddi yng ngrym arsylwi a chytuno trodd yn gwestiynau, a throdd cwestiynu yn farn. Dysgais fod gwrando yn weithred o fwriad a chysylltiad, a gall gweithio i arafu ym mhob rhan o'n bywydau nid yn unig arsylwi ein hunain, ond eraill, a'r hyn y maent yn ei ddweud mewn gwirionedd.

Dyma rai pethau y mae'n rhaid i chi edrych amdanynt wrth wrando ar rywun-1. Ydw i'n gwrando mwy nag ydw i'n siarad?

Arafwch, ymddieithriwch o'r hyn sydd gennych “i'w ddweud,” neu'r pwynt y mae'n rhaid i chi ei gyfleu. Weithiau mae gallu bod yn dawel, cysylltu, a chlywed yr hyn sy'n cael ei drosglwyddo yn gweithio i arafu'ch meddwl fel bod eich ateb yn ymwneud â'r hyn sy'n cael ei rannu mewn gwirionedd, nid yr hyn rydych chi am gael eich clywed yn ôl. Wrth siarad rwy'n diffinio, ac wrth wrando, rwy'n cysylltu.


chwalu priodas

2. Mae arsylwi yn bwerus !

Mae gwrando yn ymwneud â bod yn dawel, ond mae hefyd yn ymwneud â'r cyflwyniad gweledol, y sbardunau amgylcheddol, a'r hyn y mae iaith gorff rhywun arall yn ei ddweud wrthych yn yr eiliad honno mewn amser. Mae'n ymwneud ag arsylwi'ch hun hefyd. Sut ydw i'n teimlo'n gorfforol, a beth yw fy sbardunau.

3. Nid yw bob amser yn ymwneud â chyfleu'ch pwynt

Nid yw gwrando yn ymwneud â chadw sgôr, nid â gwirio tasgau, ac yn bendant nid yw'n ymwneud â faint mwy rydych chi'n ei adnabod yn un arall. Os ydych chi'n gwrando ar un arall yn meddwl y pethau hyn, fe allech chi hefyd orchuddio'ch clustiau a'ch gwenu. Bydd y parti arall yn elwa mwy. Ond mewn gwirionedd a ydych chi'n cydnabod yr hyn y mae'r person yn ei ddweud, ac yn gweithio i gysylltu â'r ystyron “y tu ôl i'r olygfa”. Bydd rhywun bob amser yn gwybod mwy na chi, ac mae hynny'n iawn, yn anhygoel mewn gwirionedd, ond mae gwrando ar yr hyn mae rhywun yn ei ddweud (ar lafar ac yn weledol), mor bwysig! Gall gweithio i beidio â chael rhestr wirio bob amser yn eich meddwl neu restr dasgau yr ydych CHI yn ceisio ei chyfleu, ond yn lle hynny gall gwrando gyda bwriad, gwybodaeth a chysylltiad ym mha bynnag ffordd a allai fod, fod yn fuddiol.

Beth ydyn ni'n ei ddysgu i ni'n hunain a'n plant am wrando? Os cymeraf fy hun er enghraifft, pan fydd fy mhlant yn siarad â mi, a wyf yn stopio, yn edrych arnynt yn y llygad, ac yn ymgysylltu? Neu a ydw i'n symud, amldasgio, ac ateb neu wneud sylwadau ar adegau mewn ffordd nad yw'n gwneud fawr o synnwyr i'r cwestiwn a ofynasant. Rydyn ni'n dysgu o oedran ifanc sut i wrando ac ymgysylltu, sut i gyfathrebu a chyfleu ein pwynt. Y ffordd y mae'r sgiliau hynny'n cael eu modelu neu eu cydnabod yn ein hamgylchedd yw'r hyn sy'n dod yn gyffyrddus ac yn “iawn,” ac yn ei dro yn gallu gweithio i effeithio ar berthnasoedd a chysylltiadau heb fod yn ymwybodol o pam. Mae gwrando yn sgil bywyd, yn fraint cael eich clywed a chysylltu ag ef, ac mae wrth gymryd yr amser i stopio, edrych rhywun yn y llygad, a chysylltu'n wirioneddol â'r hyn sy'n cael ei ddweud. Mae'n ymwneud â dal lle i ennill gwybodaeth, cynnig mewnwelediad, neu wahodd sesiwn fent dda. Yr hyn nad ydyw, yw cyfle i gael eich clywed heb gynnig cyfle cyfartal i un arall.