Pan na fydd eich priod yn siarad

Cyfathrebu - Pan na fydd eich priod yn siarad

“Allwn ni siarad?” Mae hwn yn ddatganiad cyfarwydd ymhlith cyplau. Mae cyfathrebu'n bwysig mewn unrhyw berthynas, boed hynny gartref neu yn y gwaith, ond er mwyn i gyfathrebu wneud ei waith o glirio gwrthdaro a dyfnhau dealltwriaeth, rhaid i'r ddau berson siarad.Yn aml nid yw hynny'n wir. Yn aml mae un person eisiau siarad ac mae'r llall eisiau osgoi siarad. Mae pobl sy'n osgoi siarad yn rhoi rhesymau dros beidio â siarad: nid oes ganddyn nhw'r amser, nid ydyn nhw'n credu y bydd yn helpu; maen nhw'n meddwl bod eu priod neu eu ffrindiau eisiau siarad er mwyn iddyn nhw allu eu rheoli; maent yn gweld awydd eu priod i siarad fel swnian neu ryw alw niwrotig am sylw.Pam nad yw pobl yn cyfathrebu?

Weithiau mae pobl nad ydyn nhw'n siarad yn workaholics sy'n credu mewn gweithredu, ddim yn siarad, ac felly mae eu bywydau cyfan yn cael eu treulio yn gweithio neu'n gwneud prosiectau eraill. Weithiau, maen nhw'n ddig ac yn dal yn ôl oherwydd eu bod nhw'n dwyn rhywfaint o achwyn yn erbyn eu partner. Weithiau maent yn cytuno i siarad ond dim ond yn mynd trwy'r cynigion i apelio at eu partneriaid; felly nid oes unrhyw gynnydd gwirioneddol yn digwydd.

Fodd bynnag, prif achos pobl nad ydyn nhw eisiau siarad yw nad ydyn nhw am roi'r gorau i fod yn iawn.Dywedodd Confucius unwaith,

“Rwyf wedi teithio ymhell ac agos, ac nid wyf eto wedi dod o hyd i ddyn a allai ddod â’r dyfarniad yn ei erbyn ei hun adref.”

Mae'n ymddangos bod y rhan fwyaf o bobl eisiau gweld pethau eu ffordd, ac nid oes ganddynt ddiddordeb mewn unrhyw sgwrs a allai arwain at orfod ildio'u safbwynt gwerthfawr. Nid oes ganddynt ddiddordeb mewn ennill nid yn unig wrth roi a chymryd cyfathrebu gwirioneddol ddilys.
cyllid rhaniad priodas

Mae hyn nid yn unig yn wir am bartneriaid nad ydyn nhw eisiau siarad.

Yn aml, dim ond perswadio eu rhai arwyddocaol eraill eu bod yn iawn y mae partneriaid sydd eisiau siarad, yn ffurf cael trafodaeth “agored”.

Gall hyn fod yn rheswm arall pam nad yw eu partner eisiau siarad. Yn yr achos hwn, mae'r partner sydd eisiau siarad yn esgus yn unig ond mewn gwirionedd nid yw am siarad (cymryd rhan mewn deialog adeiladol) o gwbl. Y gwir yw y gallai'r person nad yw am siarad naill ai fod yr unigolyn sy'n gwrthod siarad neu'r person sy'n esgus bod eisiau siarad.

Mae dwy agwedd ar y broblem hon:

(1) adnabod y person nad yw am siarad,

(2) cael y person hwnnw i siarad.

Efallai mai'r agwedd gyntaf yw'r anoddaf. Er mwyn adnabod y person nad yw am siarad â chi; rhaid i chi fod yn barod i edrych arnoch chi'ch hun yn wrthrychol. Er enghraifft, os mai chi yw'r person sydd eisiau siarad, bydd yn anodd ichi nodi nad ydych chi wir yn cael eich cymell i siarad cymaint â chael eich partner i weld eich safbwynt a gwrando ar eich gofynion am newid. ei ymddygiad.

Os mai chi yw'r person sy'n gwrthod siarad yn barhaus, bydd yr un mor anodd ichi roi'r gorau i'ch esgusodion. Byddwch yn meddwl bod eich rhesymau dros beidio â siarad yn gwbl gyfiawn ac yn anfodlon meddwl amdanynt neu eu harchwilio hyd yn oed.

“Bob tro rydyn ni'n siarad, dim ond arwain at ddadl?” byddwch chi'n dweud, neu, “Nid oes gen i amser ar gyfer hyn!” neu, “Rydych chi eisiau beio popeth arna i a mynnu fy mod i'n newid.”

Edrychwch arnoch chi'ch hun yn wrthrychol

Mae hyn yn gofyn am fwy o ddewrder na neidio o dân tanbaid. Mae hynny oherwydd pan fyddwch chi'n neidio mewn tân tanbaid, rydych chi'n gwybod beth sydd ynghlwm, ond wrth geisio edrych arnoch chi'ch hun yn wrthrychol, rydych chi'n wynebu eich anymwybodol eich hun. Rydych chi'n meddwl eich bod chi'n edrych arnoch chi'ch hun yn wrthrychol ac rydych chi'n gwybod beth yw beth.

Freud oedd y seicolegydd cyntaf i awgrymu bod y rhan fwyaf o'n meddwl yn anymwybodol. Felly mae'n gwneud yn ymwybodol o'r hyn sy'n anymwybodol dyna'r rhan anodd o edrych arnoch chi'ch hun yn wrthrychol.

Yn yr un modd, rhaid i bobl sy'n gwrthod siarad hefyd edrych arnynt eu hunain yn wrthrychol. Felly i bob partner, yr un sy'n gwrthod siarad a'r un sy'n esgus bod eisiau siarad, mae'n rhaid i'r ddau allu cymryd y cam cyntaf hwnnw wrth nodi a ydyn nhw wir eisiau siarad neu pam nad ydyn nhw eisiau siarad.

Os mai chi yw'r partner sydd eisiau siarad ac wedi edrych yn hir am ffordd i gael eich partner i siarad, y cam cyntaf wedyn yw edrych arnoch chi'ch hun. Beth allech chi fod yn ei wneud i beri iddo beidio â siarad? Y ffordd orau o gael rhywun i siarad nad yw am siarad yw dechrau trwy gymryd cyfrifoldeb am eich cyfraniad eich hun i'r mater.

“Rwy'n dyfalu nad ydych chi eisiau siarad oherwydd rydych chi'n meddwl fy mod i'n mynd i wneud llawer o gyhuddiadau neu alwadau os ydyn ni'n siarad,” efallai y byddwch chi'n dweud. Rydych chi'n dangos empathi ac felly efallai'n dangos eich bod chi'n cyd-fynd â'r person arall.

Os mai chi yw'r person sy'n gwrthod siarad, efallai y byddwch chi'n rhoi cynnig ar dacteg debyg. Pan fydd eich partner yn dweud, “Gadewch i ni siarad,” efallai y byddwch chi'n ateb, “mae gen i ofn siarad. Mae gen i ofn efallai y bydd yn rhaid i mi roi'r gorau i fod yn iawn. ” Neu efallai y byddwch chi'n dweud, “Rwy'n deall eich bod chi'n teimlo nad ydw i'n gwrando arnoch chi, ond mae gen i ofn siarad oherwydd yn y gorffennol fe wnes i eich profi chi eisiau profi eich bod chi'n iawn ac rydw i'n anghywir.”

Mae'r gair “profiadol” yn bwysig yma oherwydd ei fod yn cadw'r sgwrs yn oddrychol ac yn addas ar gyfer deialog bellach. Os dywedoch chi, “Mae gen i ofn siarad oherwydd yn y gorffennol rydych chi bob amser eisiau profi fy mod i'n anghywir a chi'ch hun yn iawn.” Nawr mae'r datganiad yn dod ar draws yn debycach i gyhuddiad ac nid yw'n arwain at ddeialog a datrys.

I gael rhywun i siarad nad yw am siarad, mae'n rhaid i chi siarad yn gyntaf mewn ffordd nad ydych chi eisiau siarad - mae hynny'n dangos empathi â'ch partner yn hytrach na cheisio trin. Er mwyn cael rhywun i roi'r gorau i esgus siarad, mae angen i chi gydymdeimlo â'r partner hwnnw a dangos y bwriad i roi a chymryd.


mae fy ngŵr yn fy ngwneud yn isel fy ysbryd

Ydy, mae'n anodd. Ond ni ddywedodd neb fod perthnasoedd yn hawdd.