Stopiwch Chwyrnu i Arbed Eich Perthynas

Stopiwch Chwyrnu i Arbed Eich Perthynas

Mae chwyrnu wedi'i ddisgrifio fel lladdwr tawel mewn perthynas. Efallai na fydd cyplau yn ei ystyried yn fargen fawr yn gynnar yn y berthynas, ond gall effeithiau hirdymor cysgu gyda phartner chwyrnu neu fod yn chwyrnu niweidio'n araf y ffordd y maent yn bondio ac yn mwynhau â'i gilydd. Mae cynnal perthynas iach yn gofyn am lawer o amser ac egni gan barau. Dylai'r ddau berson fod â'r ymroddiad a'r amynedd i fynd trwy bumps bywyd bob dydd gyda'i gilydd. Fodd bynnag, os nad yw'r ddau yn cael digon o gwsg yn rheolaidd oherwydd aflonyddwch chwyrnu, gallai gymryd doll ar eu hiechyd a rhoi straen ar eu perthynas.

Mae effeithiau chwyrnu ar iechyd pobl yn cael eu hamlygu yn y symptomau canlynol a all fod yn anarferol i un o'r partneriaid neu'r ddau:

Blinder uchel a straen

Pan na fydd person yn cael digon o orffwys i wella a thrwsio'r corff rhag straenwyr dyddiol, bydd eu blinder corfforol yn cronni ac yn effeithio ar y ffordd y mae eu cyrff yn cyflawni tasgau a chyfrifoldebau. Yn y pen draw, maen nhw'n teimlo'n fwy blinedig gyda phob diwrnod sy'n mynd heibio, felly maen nhw'n anfodlon â'r gweithgareddau corfforol roedden nhw'n arfer eu gwneudmwynhau gwneud gyda'n gilydd.

Diffyg amynedd a phellter emosiynol

Gall diffyg cwsg wneud person yn sarrug ac yn ddiamynedd. A phan fydd y ddau bartner yn sarrug trwy gydol y dydd, maen nhw'n fwy tebygol o ddod â dadl neu ddwy i ben. Mewn perthnasoedd, mae bob amser yn bwysig setlo dadleuon cyn gynted â phosibl; fodd bynnag, gall blinder oherwydd diffyg cwsg rwystro datrys dadleuon. Yn lle siarad am bethau cyn mynd i'r gwely, maen nhw'n troi at gysgu ar wahân trwy'r nos neu'n mynnu gadael y problemau heb eu datrys, fel y gallant fynd yn syth i'r gwely. Gallai hyn fod yn beryglus i'r cwpl oherwydd bod pellter emosiynol yn tueddu i dyfu dros amser ynghyd â materion heb eu datrys

Mwy o risg ar gyfer damweiniau

Pan fydd pobl yn deffro yn teimlo'n flinedig ac yn ddiflas, effeithir yn fawr ar eu gallu i ganolbwyntio ar eu tasgau a deall eu hamgylchedd uniongyrchol. Mae hyn yn achosi datblygiad ymddygiadau peryglus fel bylchu wrth yrru, cwympo i gysgu wrth gymudo, anghofio diffodd y stôf, ac esgeuluso gosod offer a chyfarpar yn gywir. Gall ymddygiad o'r fath arwain at ddamweiniau a all achosi anafiadau a hyd yn oed farwolaeth.

Os byddwch chi'n sylwi ar unrhyw un o'r symptomau hyn yn eich partner neu chi'ch hun, gall olygu bod eich problem chwyrnu neu chwyrnu eich partner eisoes yn achosi straen ar eich iechyd a'ch perthynas. Mae'n hollbwysig nad ydych chi'n aros iddo wneud hynnydinistrio'r berthynasbod y ddau ohonoch wedi gweithio'n galed yn adeiladu gyda'ch gilydd. Peidiwch â gadael y posibilrwydd o dorri i fyny neu ysgariad trwy gymryd camau i gywiro neu leihau'r broblem yn araf. Mae yna sawl ffordd wahanol o gadw problemau chwyrnu i lawr, a'r allwedd i sicrhau llwyddiant wrth ei drin yw deall beth sy'n ei achosi a beth mae'ch meddyg yn meddwl y gallwch chi ei wneud yn ei gylch. Ateb Chwyrnu yn rhaid mewn unrhyw achos.

Gall chwyrnu gael ei achosi gan wahanol bethau, ond ar gyfer pob achos, mae yna ateb. Isod mae rhai o achosion mwyaf cyffredin chwyrnu a'r hyn y mae meddygon fel arfer yn ei ragnodi i helpu i'w hatal:

Achos: Apnoea cwsg rhwystrol

Mae apnoea cwsg yn gyflwr difrifol lle mae meinweoedd y gwddf yn rhwystro'r llwybr anadlu wrth orwedd. P'un a yw'r rhwystr yn rhannol neu'n gyflawn, gall achosi anawsterau anadlu sy'n gwneud cysgu yn frwydr ddyddiol.

Ateb: Pwysedd llwybr anadlu positif parhaus (CPAP), offer llafar, neu weithdrefn Colofn

Mae CPAP yn defnyddio peiriant sy'n pwmpio aer dan bwysau i mewn i fwgwd anadlu a wisgir gan y chwyrnu. Mae'r peiriant, fodd bynnag, yn cynhyrchu sŵn felly nid dyma'r ateb gorau i helpu'r ddau bartner i gael cwsg da.

Fel arall, gellir rhagnodi offer llafar i'w gwisgo tra'n cysgu. Mae'r teclyn yn cadw'r ên mewn sefyllfa sy'n atal llwybr y llwybr anadlu rhag cwympo neu ollwng wrth orwedd.

Mae'r weithdrefn Piler yn weithdrefn lawfeddygol sy'n gosod nifer o fewnblaniadau bach iawn yn y meinweoedd daflod feddal. Mae'r mewnblaniadau hyn yn darparu cymorth mecanyddol i atal meinweoedd y llwybr anadlu rhag cwympo.

Achos: Problemau trwynol cronig

Gall tagfeydd a achosir gan broblemau trwynol rwystro llwybr anadlu'r trwyn, gan wneud i'r aer sy'n mynd trwy'r darnau trwynol gynhyrchu synau chwyrnu.

Ateb: Meddyginiaethau trwynol

Mae meddygon fel arfer yn rhagnodi meddyginiaethau ar gyfer dadgongfeydd i leddfu'r symptomau.

Achos: Yfed diodydd alcoholaidd cyn amser gwely

Mae rhai pobl yn yfed gwin, si neu gwrw i'w helpu i syrthio i gysgu. Fodd bynnag, gall yr alcohol achosi meinweoedd y gwddf i ymlacio a dymchwel yn ystod cwsg.

Ateb: Peidiwch â chymryd diodydd alcoholig cyn amser gwely.

Yn hytrach na dibynnu ar alcohol i'ch helpu i syrthio i gysgu, rhowch gynnig ar ffyrdd eraill o'ch helpu i ymlacio a chymell cwsg yn y nos. Gallwch chi yfed te cysgu yn lle gwin neu ofyn i'ch partner am dylino i'ch helpu i lacio.

Achos: Gordewdra

Pan fyddwch chi'n ordew neu'n rhy drwm, mae'r braster gormodol o amgylch eich brest a'ch gwddf yn rhoi pwysau ar y meinweoedd gwaelodol pan fyddwch chi'n gorwedd, gan achosi i'r llwybr anadlu gulhau a gwneud synau chwyrnu.

Ateb: Colli pwysau

Ymdrechu i golli rhywfaint o bwysau i leihau màs y braster sy'n cyfyngu ar eich llwybrau anadlu. Bydd ennill pwysau iach trwy ddeiet iawn ac ymarfer corff hefyd yn gwella eich iechyd ac ansawdd bywyd.

Mae chwyrnu yn broblem y gellir ei thrin, ond ni waeth beth sy'n ei achosi ac ni waeth pa fesurau rydych chi'n dewis eu cymryd i'w datrys, y peth pwysicaf y dylech chi ei wneud yw gofyn am gefnogaeth eich partner. Mae triniaethau ac addasiadau ymddygiad yn gweithio orau pan fyddwch chi'n cydweithio ac yn cefnogi'ch gilydd trwy'r cyfan.

Katherine Dilworth
Gwraig, mam a blogiwr yw Katherine Dilworth ac mae'n ysgrifennu ar caseydilworth.com, mae'r blog hwn yn darparu gwybodaeth unigryw ar Why Do People Snore aAtebion Chwyrnu.

Ranna ’: