Cytundeb Cyd-fyw Sampl

Cytundeb cyd-fyw sampl

Nid yw cytundeb ar gyfer cwpl sy'n cyd-fyw yn rhyfedd gan unrhyw ran o'r dychymyg. Mewn gwirionedd, mae'n debyg i briodas, prin gyda thelerau a gorfodaethau mwy cyfyngedig. Mae'r briodas wedi bod yn ddealltwriaeth realistig yn wirioneddol ac yn llai o ymdrech sentimental, trefniant rhwng teuluoedd, a gynhyrchwyd er budd dwy ochr. Efallai nad oedd teimladau'r cwpl wedi priodi fawr ddim i'w rhieni a welodd y camau gweithredu fel bargen fusnes a'i osod yn gytûn. Yn y bôn, mae'r bond cyd-fyw neu'r cyd-fyw yn plotio telerau gosod cyfreithlon eich dealltwriaeth ac yn nodi darpariaethau ymlaen llaw ar gyfer dod â hi i ben neu gyflwyno gwelliannau. Mae hyn yn cadw pellter strategol oddi wrth unrhyw syndod o ran dymuniadau ac yn eich rhoi â thebygolrwydd o ddod yn fwy cyfarwydd â'ch rhamant annwyl ychydig yn well.Rhestr Wirio Cytundeb

1. DyddiadMae'n hanfodol cael dyddiad. Mae hyn yn sbarduno dadleuon yn ddiweddarach ynghylch pryd y cytunwyd ar rywbeth.

2. Eich Enwau a'ch CyfeiriadauMae angen i unrhyw ddealltwriaeth gyfreithlon nodi enwau'r unigolion sy'n gwneud y cytundeb, a'u cyfeiriadau.

3. Goleuo'ch gilydd - o ran eich cronfeydd

Dylai'r ddau ohonoch fod yn eirwir gyda'ch gilydd ynglŷn â'r hyn rydych chi'n ei gaffael, yr hyn sydd gennych chi a'r hyn sy'n ddyledus gennych.4. Plant

Os oes gennych unrhyw blant, mae'n hanfodol eu hymgorffori yn y cytundeb. Mae'n rhaid i chi ystyried pwy fydd yn ysgwyddo atebolrwydd amdanynt a thalu amdanynt.

5. Eich Cartref

Ar y cyfle i ffwrdd eich bod yn prydlesu'ch cartref, does dim rhaid i chi ddweud llawer o ran hyn yn y ddealltwriaeth.

6. Canllawiau Rhoddion

Ar y cyfle i ffwrdd bod gennych ganllawiau rhodd sy'n cefnogi'ch benthyciad cartref, efallai eich bod wedi ei roi mewn enwau ar y cyd neu yn enw un unigolyn.

7. Costau a Rhwymedigaethau Teulu

Ar y cyfle i ffwrdd eich bod chi'n symud i mewn gyda'ch gilydd nawr mae'n rhaid i chi ystyried pwy fydd yn talu am beth.

8. Rhwymedigaethau

Pan ydych chi'n byw ar y cyd, does dim rhaid i chi fod yn gyfrifol am rwymedigaethau eich gilydd. Rhaid i chi fod yn ddibynnol yn gyfreithlon ar y cyfle i ffwrdd y byddwch chi'n cymryd y blaenswm, y cerdyn credyd neu'r contract yn prynu cytundeb yn eich enw (neu ynghyd â'ch cynorthwyydd).

9. Arbedion

Mae gan ychydig o bobl gyfrifon buddsoddi neu ISAs yn enw un unigolyn y maent yn eu hystyried yn rhai a rennir.

Arbedion

10. Cyfrifoldeb dros Berthyn Unigol Arall

Ar y cyfle i ffwrdd eich bod yn cyfansoddi eich dealltwriaeth eich hun, cyfnewidiwch y data hwn i segment 11.

11. Autos a Phethau Sylweddol Eraill

Mae'r ardal hon ar gyfer autos neu rai pethau sylweddol eraill y byddai'n well gennych beidio â'u rhannu os bydd eich perthynas yn cau (waeth beth yw'r posibilrwydd y bydd y ddau ohonoch yn ei defnyddio yng nghanol y berthynas).

12. Pensiynau

Mae angen i'r ddau ohonoch edrych ar unrhyw fuddion sydd gennych chi. Y prif beth i’w wirio yw’r budd-dal ‘marwolaeth mewn gwasanaeth’.

13. Gorffen y Cytundeb

Bydd y ddealltwriaeth hon yn dod i ben os bydd eich perthynas yn cau. Fel arall, os byddwch yn trosglwyddo neu'n priodi gan y bydd y gyfraith yn cymryd rheolaeth.

14. Cyrsiau Trosiannol Gweithredu

Mae hyn yn swnio braidd yn wych ond mae'n golygu beth fydd yn digwydd wrth i chi ddelio â'ch rhaniad.

15. Ail-drafodaethau

Gall dealltwriaeth fel hyn adael dyddiad. Ar y cyfle i ffwrdd ei bod yn ymddangos ei bod yn rhesymol peidio â rhannu popeth yn yr un modd pan oeddech ill dau yn gweithio ac yn gwneud ymrwymiadau anghyfartal, efallai y bydd angen iddo newid pe bai un ohonoch yn ildio gwaith i ofalu am faban arall.

16. Cydsynio i a Dyddio'r Trefniant


anrheg briodas hynod

Pan fydd gennych bob un o'r pwyntiau o ddiddordeb i'r ddealltwriaeth ac rydych chi'ch dau yn siriol ei bod hi'n iawn i chi ei lofnodi gerbron tyst.

Dyma sampl o gytundeb cyd-fyw:

FFURFLEN CYTUNDEB CYFLEUSTER SAMPL
Gwneir y cytundeb hwn ar __________________________________, 20______ gan a rhwng _______________________________________ a _______________________________________, fel a ganlyn:
1. Pwrpas . Mae'r partïon i'r cytundeb hwn yn dymuno byw gyda'i gilydd mewn gwladwriaeth ddibriod. Mae'r partïon yn bwriadu darparu yn y cytundeb hwn ar gyfer eu heiddo a hawliau eraill a allai godi oherwydd eu bod yn cyd-fyw. Ar hyn o bryd mae'r ddwy ochr yn berchen ar asedau, ac yn rhagweld caffael asedau ychwanegol, y maent yn dymuno parhau i'w rheoli, ac maent yn ymrwymo i'r cytundeb hwn i bennu eu priod hawliau a dyletswyddau wrth gyd-fyw.
2. Datgeliad. Mae'r partïon wedi datgelu i'w gilydd wybodaeth ariannol lawn ynghylch eu gwerth net, asedau, daliadau, incwm a rhwymedigaethau; nid yn unig trwy eu trafodaethau â’i gilydd, ond hefyd trwy gopïau o’u datganiadau ariannol cyfredol, y mae copïau ohonynt ynghlwm yma fel Arddangosion A a B. Mae'r ddwy ochr yn cydnabod bod ganddynt ddigon o amser i adolygu datganiad ariannol y llall, eu bod yn gyfarwydd â ac yn deall datganiad ariannol y llall, a atebwyd unrhyw gwestiynau yn foddhaol, ac maent yn fodlon bod y llall wedi datgelu ariannol yn llawn ac yn gyflawn.
3. Cyngor cyfreithiol. Roedd gan bob plaid gyngor cyfreithiol ac ariannol, neu cawsant gyfle i ymgynghori â chwnsler cyfreithiol ac ariannol annibynnol, cyn gweithredu'r cytundeb hwn. Mae methiant y naill barti neu'r llall i ymgynghori â chwnsler cyfreithiol ac ariannol felly yn ildiad o'r fath hawl. Trwy lofnodi'r cytundeb hwn, mae pob parti yn cydnabod ei fod ef neu hi'n deall ffeithiau'r cytundeb hwn, ac yn ymwybodol o'i hawliau a'i rwymedigaethau cyfreithiol o dan y cytundeb hwn, neu'n codi oherwydd eu bod yn cyd-fyw mewn gwladwriaeth ddibriod.
4. Ystyriaeth. Mae'r partïon yn cydnabod na fyddai pob un ohonynt yn parhau i fyw gyda'i gilydd mewn cyflwr dibriod heblaw am gyflawni'r cytundeb hwn ar ei ffurf bresennol.
5. Dyddiad dod i rym. Daw'r Cytundeb hwn yn effeithiol ac yn rhwymol o ________________, 20____, a bydd yn parhau nes na fyddant yn byw gyda'i gilydd mwyach neu hyd at farwolaeth y naill barti neu'r llall.
6. Diffiniadau. Fel y'i defnyddir yn y cytundeb hwn, bydd i'r termau canlynol yr ystyron a ganlyn: (a) Ystyr “Eiddo ar y Cyd” yw eiddo a ddelir ac sy'n eiddo i'r partïon gyda'i gilydd. Bydd perchnogaeth o'r fath fel tenantiaid ar y cyfan mewn awdurdodaethau lle caniateir tenantiaeth o'r fath. Os nad yw awdurdodaeth o'r fath yn cydnabod neu'n caniatáu tenantiaeth yn ei chyfanrwydd, yna bydd perchnogaeth fel cyd-denantiaid sydd â hawliau goroesi. Bwriad y partïon yw dal eiddo ar y cyd fel tenantiaid ar y cyfan pryd bynnag y bo hynny'n bosibl. (b) Ystyr “Cyd-denantiaeth” yw tenantiaeth ar y cyfan mewn awdurdodaethau lle caniateir tenantiaeth o'r fath, a chyd-denantiaeth â hawliau goroesi os na chydnabyddir neu na chaniateir tenantiaeth ar y cyfan. Bwriad y partïon yw dal eiddo ar y cyd fel tenantiaid ar y cyfan pryd bynnag y bo hynny'n bosibl.
7. Eiddo ar wahân ______________________________________ yw perchennog eiddo penodol, sydd wedi'i restru yn Arddangosyn A, ynghlwm yma ac wedi gwneud rhan ohono, y mae'n bwriadu ei gadw fel ei eiddo dibriod, ar wahân, unig ac unigol. Bydd yr holl incwm, rhenti, elw, llog, difidendau, holltiadau stoc, enillion a gwerthfawrogiad mewn gwerth sy'n ymwneud ag unrhyw eiddo ar wahân o'r fath hefyd yn cael ei ystyried yn eiddo ar wahân.
______________________________________ yw perchennog eiddo penodol, sydd wedi'i restru yn Arddangosyn B, ynghlwm yma ac wedi gwneud rhan ohono, y mae'n bwriadu ei gadw fel ei heiddo di-briod, ar wahân, unig ac unigol. Bydd yr holl incwm, rhenti, elw, llog, difidendau, holltiadau stoc, enillion a gwerthfawrogiad mewn gwerth sy'n ymwneud ag unrhyw eiddo ar wahân o'r fath hefyd yn cael ei ystyried yn eiddo ar wahân.
8. Eiddo ar y cyd. Mae'r partïon yn bwriadu y bydd eiddo penodol, o ddyddiad effeithiol y cytundeb hwn, yn eiddo ar y cyd â hawliau goroesi llawn. Rhestrir a disgrifir yr eiddo hwn yn Arddangosyn C, ynghlwm yma ac wedi'i wneud yn rhan ohono.
9. Eiddo a gafwyd wrth gyd-fyw. Mae'r partïon yn cydnabod y gall y naill neu'r llall ohonynt gaffael eiddo yn ystod yr amser y maent yn cyd-fyw. Mae'r partïon yn cytuno y bydd perchnogaeth eiddo o'r fath yn cael ei bennu gan ffynhonnell yr arian a ddefnyddir i'w gaffael. Os defnyddir cronfeydd ar y cyd, bydd yn eiddo ar y cyd gyda hawliau goroesi llawn. Os defnyddir cronfeydd ar wahân, bydd yn eiddo dan berchnogaeth ar wahân, oni bai ei fod yn cael ei ychwanegu at Arddangosyn C gan y prynwr.
10. Cyfrifon banc. Bydd unrhyw gronfeydd a adneuwyd yng nghyfrifon banc ar wahân y naill barti neu'r llall yn cael eu hystyried yn eiddo ar wahân y parti hwnnw. Bydd unrhyw gronfeydd a adneuwyd mewn cyfrif banc a ddelir gan y partïon ar y cyd yn cael eu hystyried yn eiddo ar y cyd.
11. Treuliau talu. Mae'r partïon yn cytuno y telir eu treuliau fel a ganlyn: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________
12. Gwaredu eiddo Mae pob parti yn cadw rheolaeth a rheolaeth ar yr eiddo sy'n eiddo i'r parti hwnnw a gallant amgylchynu, gwerthu neu waredu'r eiddo heb gydsyniad y parti arall. Rhaid i bob parti weithredu unrhyw offeryn sy'n angenrheidiol i weithredu'r paragraff hwn ar gais y parti arall. Os na fydd parti yn ymuno nac yn gweithredu offeryn sy'n ofynnol gan y paragraff hwn, caiff y parti arall erlyn am berfformiad penodol neu am iawndal, a bydd y parti diffygiol yn gyfrifol am gostau, treuliau a ffioedd atwrnai plaid arall. Ni fydd y paragraff hwn yn ei gwneud yn ofynnol i barti weithredu nodyn addawol neu dystiolaeth arall o ddyled i'r parti arall. Os yw plaid yn gweithredu nodyn addawol neu dystiolaeth arall o ddyled i'r parti arall, bydd y parti arall hwnnw'n indemnio'r parti sy'n cyflawni'r nodyn neu dystiolaeth arall o ddyled rhag unrhyw hawliadau neu alwadau sy'n codi o gyflawni'r offeryn. Ni fydd gweithredu offeryn yn rhoi unrhyw hawl neu fudd i'r parti sy'n gweithredu yn yr eiddo na'r parti sy'n gofyn am gael ei weithredu.
13. Rhannu eiddo wrth wahanu. Os bydd y partïon yn gwahanu, maent yn cytuno y bydd telerau a darpariaethau'r cytundeb hwn yn llywodraethu eu holl hawliau o ran eiddo, setliad eiddo, hawliau eiddo cymunedol, a dosbarthiad teg yn erbyn y llall. Mae pob plaid yn rhyddhau ac yn hepgor unrhyw hawliadau am ecwiti arbennig yn eiddo ar wahân y parti arall neu mewn eiddo sy'n eiddo ar y cyd.
14. Effaith gwahanu neu farwolaeth. Mae pob un o'r partïon yn ildio'r hawl i gael cefnogaeth y llall ar ôl iddynt wahanu neu ar ôl marwolaeth y naill barti neu'r llall.
15. Dyledion. Ni fydd y naill barti na'r llall yn cymryd yn ganiataol nac yn dod yn gyfrifol am dalu unrhyw ddyledion neu rwymedigaethau preexisting y parti arall. Ni fydd y naill barti na’r llall yn gwneud unrhyw beth a fyddai’n achosi i ddyled neu rwymedigaeth un ohonynt fod yn hawliad, galw, lien, neu lyffethair yn erbyn eiddo’r parti arall heb gydsyniad ysgrifenedig y parti arall. Os honnir dyled neu rwymedigaeth un parti fel hawliad neu alw yn erbyn eiddo'r llall heb gydsyniad ysgrifenedig o'r fath, bydd y parti sy'n gyfrifol am y ddyled neu'r rhwymedigaeth yn indemnio'r llall o'r hawliad neu'r galw, gan gynnwys eiddo'r parti indemniedig costau, treuliau, a ffioedd atwrneiod.
16. Deddfau rhydd a gwirfoddol. Mae'r partïon yn cydnabod bod gweithredu'r cytundeb hwn yn weithred wirfoddol a rhad ac am ddim, ac nid ymrwymwyd iddo am unrhyw reswm heblaw'r awydd i hyrwyddo eu perthynas wrth gyd-fyw. Mae pob parti yn cydnabod bod ganddo ef neu hi ddigon o amser i ystyried canlyniadau llofnodi'r cytundeb hwn yn llawn, ac nad yw wedi bod dan bwysau, dan fygythiad, yn cael ei orfodi nac wedi dylanwadu'n ormodol i arwyddo'r cytundeb hwn.
17. Difrifoldeb. Os bernir bod unrhyw ran o'r cytundeb hwn yn annilys, yn anghyfreithlon neu'n anorfodadwy, ni fydd y rhannau sy'n weddill yn cael eu heffeithio a byddant yn parhau i fod mewn grym ac effaith lawn.
18. Sicrwydd pellach. Rhaid i bob parti weithredu unrhyw offerynnau neu ddogfennau ar unrhyw adeg y bydd y parti arall yn gofyn amdanynt sy'n angenrheidiol neu'n briodol i gyflawni'r cytundeb hwn.
19. Effaith rwymol. Bydd y cytundeb hwn yn rhwymol ar y partïon, ac ar eu hetifeddion, ysgutorion, cynrychiolwyr personol, gweinyddwyr, olynwyr ac aseiniadau.
20. Dim buddiolwr arall. Ni fydd gan unrhyw berson hawl nac achos i weithredu sy'n deillio o'r cytundeb hwn neu'n deillio ohono, ac eithrio'r rhai sy'n bartïon iddo a'u holynwyr buddiant.
21. Rhyddhau. Ac eithrio fel y darperir yn wahanol yn y cytundeb hwn, mae pob parti yn rhyddhau pob hawliad neu alwad i eiddo neu ystâd y llall, fodd bynnag a phryd bynnag y cânt eu caffael, gan gynnwys caffaeliadau yn y dyfodol.
22. Cytundeb cyfan. Mae'r offeryn hwn, gan gynnwys unrhyw arddangosion atodedig, yn ffurfio cytundeb cyfan y partïon. Ni wnaed unrhyw sylwadau nac addewidion ac eithrio'r rhai a nodir yn y cytundeb hwn. Ni chaniateir addasu na therfynu’r cytundeb hwn ac eithrio yn ysgrifenedig wedi’i lofnodi gan y partïon.
23. Penawdau paragraff. Mae penawdau'r paragraffau a gynhwysir yn y cytundeb hwn er hwylustod yn unig, ac nid ydynt i'w hystyried yn rhan o'r cytundeb hwn nac yn cael eu defnyddio wrth bennu ei gynnwys neu ei gyd-destun.
24. Ffioedd atwrnai wrth orfodi. Rhaid i barti sy’n methu â chydymffurfio ag unrhyw ddarpariaeth neu rwymedigaeth a gynhwysir yn y cytundeb hwn dalu ffioedd, costau a threuliau eraill atwrneiod y parti arall a dynnir yn rhesymol wrth orfodi’r cytundeb hwn ac sy’n deillio o’r diffyg cydymffurfio.
25. Llofnodion a llythrennau cyntaf parnters. Mae llofnodion y partïon ar y ddogfen hon, a'u llythrennau cyntaf ar bob tudalen, yn nodi bod pob parti wedi darllen, ac yn cytuno â'r Cytundeb Cyd-fyw cyfan hwn, gan gynnwys unrhyw a phob arddangosyn sydd ynghlwm wrtho. 26. o DARPARIAETHAU ERAILL. Mae darpariaethau ychwanegol wedi'u cynnwys yn yr Adendwm, sydd ynghlwm yma ac wedi'u gwneud yn rhan o hyn. _____________________________ ______________________________ (Llofnod gwryw) (Llofnod y fenyw)
DATGANIAD O) SIR)
Cydnabuwyd y Cytundeb uchod, sy'n cynnwys _______ tudalen ac Arddangosyn _______ trwy _______, ger fy mron y _________ diwrnod hwn o _________________, 20____, gan ______________________________________ _____________________________________________, sy'n hysbys i mi yn bersonol neu sydd wedi cynhyrchu ___________________________________________________________ fel dull adnabod.
___________________________________________________________
Llofnod
_________________________________________________________
(Enw'r Cydnabyddwr wedi'i Deipio)
NOTARI CYHOEDDUS
Rhif y Comisiwn: _________________________________________
Daw fy Nghomisiwn i ben: