Gwasanaethau Ar Gael i Ymladd Cam-drin Plant

Gwasanaethau Ar Gael i Ymladd Cam-drin Plant

Yn yr Erthygl hon

Gall amheuon o gam-drin plant fod yn fater anodd delio ag ef. Efallai eich bod yn amau ​​bod plentyn yn cael ei gam-drin gan ffrind neu weithiwr proffesiynol, er enghraifft, ond efallai na fyddwch am ei gredu. Gall gwneud cyhuddiad o gam-drin yn erbyn ffrind neu gydweithiwr fod yn niweidiol iawn i berthnasoedd. Dyna pam mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i lawer o weithwyr proffesiynol riportio camdriniaeth a amheuir. Dylai unrhyw un sydd o amgylch plant fod yn ymwybodol o arwyddion cam-drin, fodd bynnag, a dylent gymryd camau i helpu plentyn sydd mewn perygl.Arwyddion cam-drin plant

Y cam cyntaf tuag at gael help yw cydnabod y broblem. Mae gan bob gwladwriaeth ei diffiniadau ei hun, ond mae'r rhan fwyaf o daleithiau yn cydnabod pedwar prif fath o gamdriniaeth:

  • Cam-drin corfforol
  • Esgeulustod
  • Cam-drin rhywiol
  • Cam-drin emosiynol

Mae cam-drin corfforol yn anafiadau corfforol damweiniol y gellir eu hachosi trwy guro, cicio, ysgwyd neu dagu plentyn. Mae gwladwriaethau fel rheol yn caniatáu i rieni gymhwyso rhywfaint o gosb gorfforol, a gall fod yn anodd gwybod y llinell. Mae cam-drin corfforol yn debygol, fodd bynnag, pan fydd gan blentyn gleisiau anesboniadwy neu'n ymddangos yn ofnus ar oedolion. Mae rhieni camdriniol yn aml yn cynnig esboniadau argyhoeddiadol am anafiadau eu plant neu'n disgrifio'r plant mewn termau anarferol o negyddol.

Hefyd Darllenwch: Sut i Osgoi Cam-drin Plant?

Gall fod yn anoddach adnabod mathau eraill o gamdriniaeth oherwydd anaml y maent yn achosi niwed corfforol amlwg. Yn aml bydd plentyn sydd wedi'i esgeuluso yn dwyn bwyd neu arian, yn colli, llawer o ysgolion, a gall gael dillad budr neu annigonol. Efallai y bydd plentyn sy'n cael ei gam-drin yn rhywiol yn cael anhawster cerdded neu eistedd, profi newidiadau sydyn mewn archwaeth, neu wrthod cymryd rhan yn y gampfa. Gall plant sydd wedi'u cam-drin yn emosiynol gael siglenni sydyn o ymddwyn yn aeddfed i fod yn fabanod ac yn aml nid oes ganddynt ymlyniad emosiynol â'u rhieni. Gall unrhyw un o'r arwyddion hyn fod yn rhybudd bod angen cymryd camau.

Gwasanaethau Ar Gael i Ymladd Cam-drin Plant

Pwy i alw am amheuaeth o gam-drin plant

Mae'r llywodraeth ffederal hefyd yn cefnogi Gwifren Genedlaethol Cam-drin Plant Planthelp sydd ar gael 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos. Mae ganddo gynghorwyr argyfwng proffesiynol sy'n gallu gwrando ar eich sefyllfa, ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych, ac yna eich cysylltu â'r adnoddau brys, gwasanaeth cymdeithasol neu adnoddau cymorth priodol. Mae galwadau yn anhysbys fel y gallwch drafod y sefyllfa cyn llunio adroddiad go iawn. Gall cwnselwyr eich tywys trwy'r hyn a fydd yn digwydd ar ôl i chi adrodd i sicrhau eich bod yn barod am y camau nesaf. Y llinell gymorth i'w galw yw 1-800-4-A-PLENTYN (1-800-422-4453).

Hefyd Darllenwch: Camau i Amddiffyn Plant rhag Camdriniaeth

Canolfannau eiriolaeth plant

Mae gan y Wladwriaeth ganolfannau eiriolaeth plant sy'n gweithio gyda'r heddlu lleol ac adrannau gwasanaethau amddiffyn plant i amddiffyn dioddefwyr cam-drin plant. Gall rhieni nad ydyn nhw'n cam-drin fynd â phlentyn i ganolfan i gadw'r plentyn yn ddiogel, a bydd y canolfannau'n aml yn darparu gwasanaethau i helpu teulu hyd yn oed os na phrofir cam-drin plant. Yn aml, bydd camau ymchwilio mewn achosion difrifol, fel cyfweld â phlant a chasglu tystiolaeth o gam-drin, yn digwydd yng nghyffiniau diogel a chysur canolfan eirioli plant. I ddysgu mwy am yr adnoddau hyn ewch i wefan y National Children’s Advocacy Center.

Hefyd Darllenwch: Adrodd Gorfodol ar Gam-drin Plant: Yr hyn y mae angen i chi ei wybod

Mynd allan o amgylchedd ymosodol

Mewn argyfwng, dylai dioddefwr ffonio 911. Bydd gorfodi'r gyfraith yn delio â'r bygythiad uniongyrchol. Bydd adrannau gwasanaethau amddiffyn plant y wladwriaeth neu leol yn mynd i'r afael â honiadau cam-drin llai amlwg. Mae hynny'n golygu, os ydych chi'n amau ​​cam-drin plant, mae angen i chi chwilio am eich swyddogion lleol i wneud yr alwad. Mae’r llywodraeth ffederal wedi ceisio gwneud pethau ychydig yn haws trwy lunio rhestr o’r rhifau ffôn perthnasol lle gallwch ddod o hyd i linell gymorth eich gwladwriaeth yn hawdd. Ar ôl cael rhybudd, bydd gweithwyr proffesiynol gwasanaethau amddiffyn plant fel arfer yn ymweld â chartref y dioddefwr posib ac yn adolygu'r sefyllfa. Efallai y bydd plentyn yn cam-drin honedig yn cael ei gymryd i ffwrdd, ond mae'n llawer mwy tebygol y bydd y teulu'n cael cynnig cefnogaeth a bydd y cam-drin honedig yn cael ei fonitro am gyfnod i sicrhau bod y plentyn yn ddiogel.