Camau Ysgariad: Beth Mae Unigolion Yn Wir Yn Gwirioneddol?

Camau ysgariad

Yn yr Erthygl honMewn sawl ffordd mae ysgariad fel mynd trwy farwolaeth rhywun annwyl, gan gynnwys colled a galar. Mae'n newid strwythur y teulu am byth. Mae ysgariad yn achosi colli gobeithion a breuddwydion am yr hyn y mae priodas a theulu i fod.Nid oes un profiad o ysgariad. Gall newid statws o fod yn briod i fod yn sengl arwain at anawsterau amrywiol mewn addasiadau emosiynol i bobl a ddiffiniodd eu hunain yn bennaf fel rhai priod a chypledig.

Mae'r ffordd y mae person yn profi ysgariad yn dibynnu ar lawer o ffactorau: statws economaidd-gymdeithasol, ym mha ran o'r cylch bywyd y mae, ac a yw'r ysgariad yn un “cyfeillgar” neu'n “wrthwynebus”.Hyd yn oed wedyn, bydd ymateb unigolyn i drosglwyddo yn amrywio yn ôl ei safbwynt a'i brofiadau unigol. Mae rhai yn gweld ysgariad fel methiant ac yn profi iselder, tra bod eraill yn ei ddiffinio fel rhyddid ac yn profi rhyddhad. Mae'r mwyafrif yn cwympo yn rhywle yn y canol.

Mae'r camau ysgariad a gyflwynir yma yn debyg i'r camau y mae person yn mynd drwyddynt wrth alaru marwolaeth. Canllawiau cyffredinol yn unig ydyn nhw. Efallai y bydd rhai pobl yn eu profi yn y drefn y cânt eu cyflwyno; gall eraill brofi ychydig o'r camau, ond nid pob un. Eto i gyd, efallai na fydd eraill yn eu profi o gwbl. Y pwynt yw bod ysgariad yn broses, ac efallai nad yr un broses yw hi i bawb gan fod mynd trwy gamau ysgariad yn golygu gwahanol bethau i wahanol bobl.


lluwchio ar wahân mewn perthynas

Er bod ymatebion unigol i'r broses ysgaru yn amrywiol, mae cyfres nodweddiadol a rhagweladwy o gamau seicolegol y mae rhai yn mynd drwyddynt.Mae camau ysgariad ar gyfer cychwynnwr yr ysgariad yn wahanol na chamau ysgariad y sawl nad yw'n cychwyn. Mae'r cychwynnwr yn yr ysgariad yn profi pangiau poen a galar lawer cyn i'r sawl nad yw'n cychwyn. Dim ond ar ôl iddynt glywed y gair, ysgariad y mae rhywun nad yw'n cychwyn yn profi'r trawma a'r anhrefn. Dyna pam y cwestiwn, “pa mor hir i ddod dros ysgariad?” mae ganddo atebion gwahanol i'r cychwynnwr a'r sawl nad yw'n cychwyn.

Gellir labelu'r pedwar cam fel gwadu, gwrthdaro, amwysedd a derbyn. Bydd ymwybyddiaeth o'r camau hyn yn helpu i ddeall mai proses yn hytrach nag un digwyddiad yw addasu i ysgariad. Fel rheol mae'n cymryd dwy i dair blynedd i ffurfio ymlyniad cryf â pherson ac i rai pobl, os bydd gwahanu yn digwydd ar ôl yr amser hwn, mae fel arfer yn cynnwys adwaith o'r enw sioc gwahanu.

Nodweddir y cam cyntaf yng nghamau ysgariad yn bennaf gan sioc gwadu a gwahanu. Gall yr unigolyn brofi rhyddhad, fferdod, neu banig. (Teimlir rhyddhad yn aml pan fydd yr ysgariad wedi bod yn broses estynedig, wedi'i thynnu allan). Yr ymateb mwyaf nodweddiadol i wahanu yw ofn gadael. Yr ymateb emosiynol i'r ofn hwn yn aml yw pryder a phryder.

Gwyliwch hefyd:

Dyma fwy ar gamau ysgariad

Cam 1- Mae'n ymddangos bod y byd wedi dod i ben

Pryder

Mae mynd trwy ysgariad yn daith syfrdanol. Mae'r broses ysgariad yn golygu pryder. Gall aflonyddwch patrymau cysgu neu archwaeth ddod gyda theimladau pryderus. Waeth bynnag y cwestiwn, pa mor hir y mae'n ei gymryd i ddod dros ysgariad, mae'n rhaid i chi ddysgu mecanweithiau ymdopi i gadw pryder yn y bae. Mae pryder yn gyrydol ac yn gwneud dod dros ysgariad yn fwy cythryblus o lawer.

Iselder

Mae'n debyg bod lleihad mewn cymeriant bwyd a chynyddu amser a dreulir yn cysgu yn gysylltiedig ag iselder. Mae pryder ac iselder ysbryd yn arwyddion o sioc gwahanu ac a brofir yn gyffredin yn ystod cyfnodau ysgariad. Yn aml yn ystod yr amser hwn bydd cleientiaid yn adrodd nad ydyn nhw'n gallu canolbwyntio ar weithgareddau gwaith na chynnal sgyrsiau gyda phobl. Efallai y byddant yn profi ffrwydradau sydyn o ddagrau neu ddicter.

Iselder

Rage

Mae pobl eraill yn adrodd eu bod yn aml yn colli rheolaeth ar eu dicter ac, am yr hyn sy'n ymddangos yn ddiweddarach yn rheswm di-nod, yn ffrwydro i fflachiadau sydyn o gynddaredd.

Diffrwythder

Mae llawer o bobl yn profi teimladau o fferdod neu absenoldeb teimladau yn ceisio llywio camau anhysbys o ysgariad. Mae diffyg teimlad yn ffordd o dreiglo neu wadu teimladau, a allai, os yw'n brofiadol, fod yn rhy llethol i'r unigolyn ei drin.

Gwylio emosiynol

Yn aml yn ystod Cam 1, mae person yn gwagio rhwng yr emosiynau hyn - teimlo'n bryderus yn gyntaf, yna'n ddig, ac yna'n ddideimlad. I lawer, mae'r emosiynau hyn yn aml yn cael eu cyfuno â theimladau o optimistiaeth am eu bywydau newydd. Gall y cam hwn o sioc gwahanu bara yn unrhyw le o ychydig ddyddiau i sawl mis.

Euogrwydd a dicter

Yn aml mae un partner eisiau'r ysgariad yn fwy na'r llall. Mae'r person sy'n gadael yn aml yn cael ei faich â llawer iawn o euogrwydd a hunan-fai, tra bo'r partner sy'n weddill o bosibl yn teimlo mwy o ddicter, brifo, hunan-drueni a chondemnio'r llall. Mae'r ddau unigolyn yn dioddef yn ystod un o'r nifer o gamau ysgariad o'r fath.

Yn dod i'r afael â'r briodas yn dod i ben

Mae prif broblem Cam 1 i lawer o bobl yn cynnwys dod i’r afael â’r ffaith bod y briodas yn dod i ben. Tasg emosiynol yr unigolyn ar y cam hwn o'r broses ysgaru yw derbyn realiti'r gwahanu.

Cam 2- Profi llu o emosiynau

Teimladau anrhagweladwy sy'n cyd-fynd â chamau ysgariad

Yn fuan ar ôl sioc gwahanu, gall un ddechrau profi llu o emosiynau, y naill yn digwydd reit ar ôl y llall. Un munud efallai y bydd pobl yn teimlo'n berffaith gyffyrddus â'u ffordd o fyw newydd, a munud yn ddiweddarach efallai y byddan nhw'n cael eu hunain mewn dagrau, yn hel atgofion am eu cyn-briod. Yn fuan wedi hynny, gan gofio digwyddiad negyddol neu ddadl, gallant deimlo'n ddig. Yr unig beth y gellir ei ragweld yn y cam hwn yw natur anrhagweladwy teimladau.

Sganio

Bydd pobl yn hel atgofion am yr hyn a aeth o'i le gyda'u priodasau, pwy oedd ar fai, beth oedd eu rôl eu hunain yn y methiant. Maent yn ail-fyw'r amseroedd gorau yn y briodas ac yn galaru am golli'r agweddau mwy agos atoch. Gall sganio hefyd roi mewnwelediad adeiladol i'w patrymau eu hunain mewn perthnasoedd. Yn yr ystyr hwn, gall fod yn brofiad dysgu gwerthfawr.

Colled ac unigrwydd

Yn ystod y cam hwn, gall person brofi ymdeimlad o golled ac unigrwydd, yn debyg i'r hyn y mae person yn ei brofi adeg marwolaeth rhywun annwyl. Gall unigrwydd amlygu ei hun mewn sawl ffordd. Gall rhai ddod yn oddefol ac ynysu eu hunain, gan dynnu'n ôl o gysylltiadau cymdeithasol. Efallai y bydd eraill yn profi unigrwydd mwy egnïol. Yn lle eistedd gartref, gallant fynd i hen fwytai yn aml, mynd heibio i gartref eu priod, neu fynd o un bar sengl i'r llall, gan edrych yn daer am gysur o'u hunigrwydd.

Yn ystod yr amser hwn hefyd, gall unrhyw deimladau ac emosiynau negyddol y mae'r person yn eu profi fel plentyn, fel pryder gwahanu, hunan-barch isel neu deimladau o ddi-werth, ail-wynebu, gan achosi llawer o drallod i'r unigolyn.

Colled ac unigrwydd

Ewfforia

I'r gwrthwyneb, gall Cam 2 brofi cyfnodau o ewfforia. Mae rhai pobl sy'n ysgaru yn teimlo ymdeimlad o ryddhad, mwy o ryddid personol, cymhwysedd newydd ennill ac yn ail-fuddsoddi egni emosiynol i'w hunain a gyfeiriwyd yn flaenorol tuag at y briodas. Dyma un o gamau rhyddfreinio ysgariad.

Gyda'r nos y siglenni emosiynol

I grynhoi, mae cam 2 yn llif llif emosiynol, wedi'i nodweddu'n bennaf gan wrthdaro seicolegol. Tasgau emosiynol yr unigolyn yn ystod un o gamau ysgariad o'r fath yw sicrhau diffiniad realistig o'r hyn yr oedd ei briodas yn ei gynrychioli, beth oedd eu rôl wrth ei chynnal, a beth oedd eu cyfrifoldeb am ei fethiant. Dyma un o'r camau ysgariad mwyaf heriol ond ffrwythlon yn y pen draw.

Y perygl yw y gall ysgaru pobl yng Ngham 2 feddwl bod y gwaethaf drosodd dim ond i fynd yn isel eu hysbryd eto. Yn anffodus, mae llif emosiynol y cam hwn (a'r camau eraill) yn ei gwneud hi'n anoddach fyth gweithio gyda chyfreithwyr, gwneud penderfyniadau, ac weithiau bod yn rhiant effeithiol.

Cam 3- Dechrau trawsnewid hunaniaeth

Gall amwysedd Cam 3 gynnwys newidiadau yn hunaniaeth unigolyn. Mewn sawl ffordd, dyma'r agwedd fwyaf straen seicolegol ar y broses ysgaru. Mae bod yn briod yn brif ffynhonnell hunaniaeth. Mae dau unigolyn yn mynd i berthynas â dau hunaniaeth ar wahân ac yna'n cyd-lunio hunaniaeth cwpl ynghylch pwy ydyn nhw a ble a sut maen nhw'n ffitio i'r byd. Pan ddaw eu perthynas i ben, gallant deimlo'n ddryslyd ac ofnus, fel pe na bai ganddynt sgript mwyach yn dweud wrthynt sut i ymddwyn.

Ar yr adeg hon mae'r person sy'n ysgaru yn wynebu newid mawr mewn hunan-ganfyddiad. Yn aml yn ystod y cyfnod hwn, gallant roi cynnig ar wahanol hunaniaethau, gan geisio dod o hyd i un sy'n gyffyrddus iddyn nhw. Weithiau yn ystod y cyfnod hwn, bydd oedolion yn mynd trwy ail lencyndod. Yn debyg i'w glasoed cyntaf, gall pobl ddod yn bryderus iawn ynglŷn â sut maen nhw'n edrych, sut maen nhw'n swnio. Efallai y byddan nhw'n prynu dillad newydd neu gar newydd.

Efallai y bydd llawer o'r brwydrau y mae oedolyn a brofir yn eu harddegau yn ailymddangos ac efallai'n cael ei hun yn ceisio penderfynu sut i drin datblygiadau rhywiol neu pryd i gusanu dyddiad nos dda. Efallai y bydd pobl yn cymryd rhan mewn arbrofi rhywiol wrth iddynt geisio archwilio eu rhywioldeb newydd y tu allan i'r briodas. Mae hyn yn gymwys fel un o gamau hunan-archwilio ysgariad a all arwain at ddarganfyddiadau a dysgiadau newydd.

Gwneud y trawsnewidiad seicolegol

Y dasg emosiynol i’r unigolyn sy’n ysgaru ar hyn o bryd yw gwneud y trosglwyddiad seicolegol o fod yn “briod” i fod yn “sengl” eto. Y trawsnewid hunaniaeth hwn, i lawer, yw'r ymgymeriad anoddaf a dirdynnol yn y broses ysgaru yn seicolegol.

Cam 4- Darganfod y ‘chi’ newydd

Derbyn

Nodweddion Cam 4: Yn olaf (ac mae'r amser yn amrywio o fisoedd i sawl blwyddyn efallai), mae ysgaru pobl yn cam 4 ac yn teimlo ymdeimlad o ryddhad a derbyniad am eu sefyllfa. Ar ôl ychydig, maent yn dechrau profi ymdeimlad newydd o gryfder a chyflawniad. Ar y cyfan, yn y cam hwn, mae pobl yn teimlo'n eithaf bodlon â'u ffordd o fyw ac nid ydyn nhw bellach yn aros yn y gorffennol. Bellach mae ganddyn nhw ymdeimlad o ymwybyddiaeth a gwybodaeth o'u hanghenion eu hunain.

Datrys y golled

Er bod llawer o'r teimladau a ysgogwyd gan ysgariad yn boenus ac yn anghyfforddus, maent yn arwain yn y pen draw tuag at ddatrys y golled fel y bydd ef neu hi'n gallu, yn emosiynol, ailsefydlu perthynas agos.

Yng Ngham 4 mae teimladau o lesiant yn dechrau cael blaenoriaeth dros deimladau o bryder a dicter. Mae pobl sy'n ysgaru yn dod yn gallu dilyn eu diddordeb eu hunain a rhoi eu cyn briod a'u priodasau mewn persbectif y maen nhw'n gyffyrddus ag ef.

Datrys y golled

Gair am therapi a seicoleg ysgariad

Sut i ddod dros ysgariad? Ai therapi yw'r allwedd i helpu trosglwyddo a dod dros ysgariad? Gall iselder ôl-ysgariad gymryd doll ar berson o ychydig wythnosau i ychydig flynyddoedd.

Er bod llawer o bobl yn teimlo rhyddhad yn ystod ac ar ôl yr ysgariad, mae llawer o bobl eraill yn profi ystod eang o anghysur ar ddiwedd eu priodasau, yn brwydro i ymdopi â chamau ysgariad ac edrych ar atebion i'r cwestiwn, “sut i fynd trwy ysgariad?' . Weithiau nid yw'r rhai sy'n profi cryn anghysur yn mynd trwy'r camau ysgariad a datrys profiad. Mae rhai unigolion yn mynd yn ‘sownd’.

Er y byddai’r mwyafrif o bobl yn elwa o therapi wrth fynd drwy’r newid mawr hwn, byddai therapi sy’n ddefnyddiol iawn i’r rhai sy’n mynd yn ‘sownd’ wrth lywio camau ysgariad. Yn amlwg, un o'r camau tuag at gael ysgariad yw dod o hyd i therapydd da, sy'n agos at sodlau dod o hyd i atwrnai ysgariad da. Bydd therapydd da yn eich helpu i oresgyn poen yn ystod camau emosiynol ysgariad.

Dynion ac ysgariad camau emosiynol

Boed yn gamau ysgariad i ddyn neu fenyw, mae'r broses boenus o derfynu priodas yn cymryd doll ar y ddau. Tybir yn aml yn ein cymdeithas batriarchaidd a sefydlwyd bod angen i ddyn ei sugno a pheidio ag arddangos galar. Gall hyn fod yn niweidiol iawn i les meddyliol cyffredinol unrhyw ddyn sy'n cael camau iachâd ysgariad.

Mae dyn yn profi anghrediniaeth fel cam cyntaf ysgariad, gan groesi o gamau iacháu ysgariad gwadu, sioc, dicter, poen ac iselder cyn y gall ail-greu ei fywyd o'r diwedd.

Yn dal i feddwl tybed sut i ddod dros ysgariad? Cofiwch fod gwahanol gamau o alar ar ôl ysgariad. Gyda chymorth optimistiaeth a therapi cyffredin, byddwch yn gallu cwblhau'r taflwybr o “Byddaf yn marw ar fy mhen fy hun” i fyny. Gallaf o'r diwedd godi'r darnau a byw fy mywyd yn hapus eto ”.