Sut Allwch Chi Arbed Eich Priodas Gyda Llythyr Cariad i'ch Gwraig

Menyw yn Ysgrifennu Cerdyn Llythyr Cariad Ar gyfer Dydd San Ffolant, Golygfa Orau o Dwylo Benywaidd, Tôn Retro Pan fydd popeth yn mynd o'i le yn y briodas, ni all fod gweledigaeth glir ar sut i achub eich priodas. Mae un peth yn sicr: rydym am adnewyddu'r bond a chael yr ail ran yn ôl ar y trywydd iawn.

Yn yr Erthygl hon

Weithiau mae nam mawr ar gyfathrebu ac mae'n ymddangos nad oes unrhyw ffyrdd o newid y sefyllfa, cael ei wrando i, a chlywed eto. Fodd bynnag, mae ysgrifennu llythyr cariad at eich priod i achub eich priodas yn ateb ardderchog er mwyn ailgynnau'r fflam.

Ond sut mae ysgrifennu llythyr at fy ngwraig?

Beth yw’r camgymeriadau y gallaf eu gwneud wrth ysgrifennu llythyr cymod?

Beth sydd ei angen ar ôl ei anfon?

Beth i ysgrifennu at fy ngwraig sydd am adael?

Dyma'r atebion i sut i ysgrifennu llythyr caru i achub perthynas:

Grym Geiriau Ysgrifenedig

Gyda'r defnydd cywir o eiriau, byddwch yn gallu dod yn nes ati ac achub eich priodas. Hyd yn oed gyda'r pellter, byddwch yn creu agosrwydd, byddwch yn dod yn agosach yn sentimental. Bydd eich gwraig yn dechrau meddwl amdanoch chi, gan ddwyn i gof yr amser a dreuliasoch gyda'ch gilydd.

Un o fanteision ysgrifennu llythyr yw nad ydych chi'n cael eich aflonyddu. Mae ysgrifennu nodyn cariad at eich gwraig yn well nag anfon negeseuon testun a fydd yn parhau i fod heb eu hateb.

Wrth siarad mewn llais, rydym yn tueddu i anghofio am y peth pwysicaf ac yn aml yn dewis y tôn anghywir. Ond wrth ysgrifennu, efallai y byddwch chi'n rhoi popeth at ei gilydd ac yn creu darlun iachus o'ch bywyd priodasol . Caniatewch i chi'ch hun gymryd sawl diwrnod i roi geiriau ar bapur gwyn, a byddwch chi'n gallu deall yr hyn rydych chi wir eisiau ei ddweud yn glir.

Nid Llythyr Cariad Na Cherdd mohono

Menyw Yn Gwenu Yn Feddylgar, Yn Pwyso Ar Fraich, Yn Ysgrifennu Gair Cariad Ar Bapur Gwyn A Choch Ar Fwrdd Pren Gyda Chanhwyllau Ymadroddion nodweddiadol fel Rwy'n dy garu di yn oeraidd yn eich llythyr i achub eich priodas. Felly mae'n rhaid i chi fod yn ofalus wrth eu defnyddio. Go brin ei bod hi’n disgwyl geiriau gwag ac yn honni eich bod chi’n ei charu.

Yn lle hynny , mae hi eisiau gwybod y rhesymau ac yn enwedig y mesurau y gallwch chi eu cymryd i setlo'r anghydfod priodasol.

Wrth ddarllen y llythyr, mae'n rhaid i'ch gwraig feddwl: Mae'n ymwybodol o'r pethau o'r diwedd.

Mae'n rhaid i chi ddangos eich bod wedi cydnabod eich camgymeriadau a'ch bod yn barod i'w cywiro. Felly, ni ddylech ddefnyddio geiriau cymhleth na datganiadau rhy uchel. Ysgrifennwch yn union fel yr ydych yn siarad, a byddwch yn ddiffuant.

Yna Beth Ydy e?

Eich cyffes eich hun ydyw heb feio neb a bod yn ddioddefwr. Mae'n rhaid i chi fynegi eich teimladau ar ôl oeri, heb dicter ychwanegol, rhwystredigaeth, siom.

Mae'n rhaid iddo fod yn llythyr twymgalon. Os oes rhaid ichi agor y gwir hunan, yr ochr arall i chi na welodd eich priod erioed, yna ewch amdani. Wrth gwrs, yn y llythyr i achub eich priodas, dim ond dylech chi cyfleu'r teimladau sy'n dod o'r galon ac nid yn rhywbeth rydych chi'n credu bod eich partner eisiau ei glywed yn union.

Rhai pwyntiau i'w cofio wrth ysgrifennu llythyr i achub eich priodas yw:

  • Dylai eich llythyr brofi eich bod yn ymroddedig i adnewyddu'r briodas, a chwilio am a cyfaddawd posib .
  • Cofiwch nad yw'n ymwneud â chi yn unig, ond hefyd amdani hi a'ch bywyd cyffredin, fel arall, bydd y llythyr yn swnio'n hunanol. Gallwch chi siarad am eich poen, ond ni ddylai fod y prif bwnc. Er enghraifft:

Gan ein bod bob amser wedi ffraeo mor aml, rwy'n cysgu mor wael ac eisoes wedi colli pwysau oherwydd ni allaf fwyta mwyach. Fe ddylech chi wybod pa mor ddrwg rydw i'n teimlo oherwydd fy nghariad gwallgof i chi.

Mae'n well ei wneud fel hyn:

Dwi’n gwybod pa mor aml rydyn ni wedi bod yn dadlau’n ddiweddar ac mae’n brifo fi cymaint â chi. Rwyf am i chi wybod fy mod yn caru chi ac rwyf am weithio arno.

  • Os ydych yn chwilio am a cyfaddawd cyffredin , mae'n strategaeth dda i brofi iddi pa mor dda rydych chi'n adnabod eich gilydd mewn gwirionedd, felly bydd yn haws dod o hyd i dir cyffredin. Dyma sut i'w wneud:

Cefais lawer o amser i ddadansoddi ffyrdd o ddatrys problemau eraill y daethom o hyd iddynt gyda chi, a gwneud yn siŵr bod y rhain yn atebion ardderchog ar y cyd. Gadewch i ni geisio ei wneud unwaith eto.

  • Gadewch i flodau'r cof flodeuo. Yn ystod yr amser yr oeddech gyda'ch gilydd, rydych yn sicr wedi casglu llawer o eiliadau cyffredin gwerthfawr a phrofiadau gwych. Yn ystod yr amseroedd drwg, mae'n anodd cofio rhywbeth da, felly atgoffwch hi am hynny. Er enghraifft:

A allwch chi gofio o hyd y teimlad a gawsom bob amser yn ein maes gwersylla cyfrinachol ger y llyn? Dydw i ddim eisiau colli'r teimlad hwn bod y byd yn perthyn i ni yn unig ac rydw i eisiau ei brofi gyda chi.

Mae'r Argraff Gyntaf o Bwys

Golygfa Gefn Menyw yn Eistedd Wrth Fwrdd Mewn Caffi Gyda Dyn golygus Yn gwenu, Mae Pobl yn Treulio Amser Mewn Cyfarfod Yn Chwilio Am Gymar Enaid Mae'r cynnwys yn ddiamau o bwys, ond ni ddylid esgeuluso ymddangosiad eich llythyr cariad at wraig. Efallai bod hynny'n swnio'n arwynebol i chi, ond mae'n brafiach derbyn neges wedi'i hysgrifennu'n lân ar bapur braf.

Anfonwch hi mewn ffordd hen ffasiwn . Mae hynny'n gwneud yr holl beth hyd yn oed yn fwy personol a thrawiadol. Peidiwch ag ysgrifennu nofel, na nodyn cyflym.

Os byddwch chi'n ysgrifennu gormod, bydd yn dod yn ddryslyd ac yn llawer rhy afradlon. Os bydd gennych nodyn bach yn y pen draw, efallai y bydd hi'n meddwl eich bod wedi penderfynu treulio dim mwy nag un munud o'ch amser yn meddwl am eich perthnasau.

Enghraifft Fer o Lythyr i Achub Eich Priodas

Annwyl Joane,

Rwy’n eistedd ar fy mhen fy hun, a’r unig beth y gallaf feddwl amdano yw fy mod am newid ein sefyllfa briodasol bresennol.

Gwn fod gennym lawer o straen yn y gwaith ac efallai ei fod yn un o’r rhesymau pam y daw’n anodd inni beidio â gwylltio ein gilydd. Rwy'n caru fy swydd, rydych chi'n caru eich swydd, ac rydych chi a minnau'n caru'ch gilydd, rwy'n gwybod hynny. Nid wyf am i'n problemau yn y gwaith ddod yn bethau sy'n ein gwahanu ni. Mae'r problemau hyn yn rhai tymor byr, a phenderfynwch chi a minnau fod gyda'ch gilydd bob amser. Gadewch i ni geisio siarad mwy gyda'ch gilydd , a rhyddhewch y penwythnosau i fyny i'w treulio gyda'i gilydd eto.

Dwi hefyd yn cofio adegau pan oeddwn i'n arfer dechrau coginio cyn i chi ddod adref, fe wnaethon ni ei orffen gyda'n gilydd ac yna cael sgwrs ddidwyll o galon i galon heb deledu yn gweithio yn y cefndir. Ni allwch ddychmygu cymaint yr wyf yn colli'r nosweithiau hynny. Rhoddodd ein nosweithiau ar y cyd y cryfder i mi ymdopi â diwrnod anodd. Gobeithio iddo gael yr un effaith arnoch chi hefyd.

Chi yw FY person yn y byd hwn. Rwyf am dreulio fy mywyd gyda chi a siapio ein dyfodol. Rwy'n gwybod nad wyf wedi dweud digon wrthych yn ddiweddar, felly rwy'n ysgrifennu'r llythyr hwn oherwydd weithiau nid oes gennyf y geiriau cywir hyd yn oed.

Ar ôl darllen hwn, cwrdd â mi wrth ein glanfa ger y llyn, a gadewch i ni fynd yn ôl i'r blaen pan oedd ein byd yn dal mewn trefn.

Caru ti,

Dafydd.

Crynodeb

Felly, rydych chi'n gwybod sut i ysgrifennu llythyr a rhowch gyfle i'ch priodas i oroesi. Peidiwch ag anghofio mai addewidion gwag ac ymadroddion flirty yw'r arwyddion atal wrth ysgrifennu llythyr caru i achub eich priodas .

Yn y fideo isod, mae Ashley Davis yn trafod pwysigrwydd ysgrifennu llythyr yn yr oes dechnolegol. Mae'n datgelu sut y gall geiriau ysgrifenedig effeithio ar y derbynnydd mewn ffyrdd anfesuradwy. Gwybod mwy:

Gwnewch hi'n bersonol, gwnewch iddi gofio pa mor dda rydych chi'n adnabod ac yn deall eich gilydd. Peidiwch â defnyddio templed cyffredinol, ysgrifennwch ef ar eich pen eich hun, a'i anfon mewn ffordd briodol.

Ranna ’: