Sut i Wneud i Foi Syrthio Mewn Cariad  Chi Dros Negeseuon Testun: 10 Ffordd

Menyw ifanc yn anfon neges destun ar ffôn clyfar

Yn yr oes ddigidol hon, mae ffonau wedi dod i mewn i bob rhan o'n bywydau, ac a oes unrhyw un ohonom wedi synnu'n fawr y gall dyn syrthio mewn cariad trwy anfon negeseuon testun? Ond nid yw mor hawdd ag y mae'n swnio - mae anfon negeseuon testun, fel pob math arall o gyfathrebu, yn rhywbeth rydych chi'n ei ddysgu ac yn gwella ohono.

Os ydych chi'n pendroni, sut i wneud i ddyn syrthio mewn cariad dros negeseuon testun? rydych chi wedi dod i'r lle iawn. Yn yr erthygl hon byddwn yn edrych ar fanteision ac anfanteision tecstio, faint o bobl sydd mewn gwirionedd wedi llwyddo i syrthio mewn cariad trwy anfon neges destun, a 10 ffordd ar sut i wneud iddo eich dyheu dros destun.A yw cwympo mewn cariad trwy negeseuon testun yn bosibl?

Menyw siriol yn anfon neges destun

Prin fod unrhyw ffilmiau, llyfrau na sioeau teledu lle rydyn ni'n gweld dau berson yn cwympo mewn cariad trwy anfon negeseuon testun. Fel cymdeithas, rydyn ni'n cymryd llawer o'n ciwiau o'r cyfryngau rydyn ni'n eu defnyddio, ac oherwydd nad ydyn ni erioed wedi gweld unrhyw beth fel hyn, gall fod yn anodd credu bod yna wahanol ffyrdd o anfon neges destun i wneud iddo syrthio mewn cariad â chi.

Mae llawer o astudiaethau wedi dangos bod tecstio yn ffordd wych o ddechrau rhamant, yn enwedig oherwydd pa mor gyfleus ydyw ac nad yw'n gwneud i'r bobl dan sylw deimlo'r lletchwithdod a ddaw yn sgil cyfarfod yn bersonol. An ymchwil diddorol hyd yn oed wedi darganfod ei bod yn cymryd 163 o negeseuon testun i syrthio mewn cariad â rhywun!

Manteision negeseuon testun i wneud iddo syrthio mewn cariad

Dyn yn defnyddio ffôn clyfar

Mae yna lawer o fanteision y mae anfon negeseuon testun yn eu darparu, a dyna pam nad yw'n rhy anodd darganfod sut i wneud i ddyn syrthio mewn cariad dros negeseuon testun.

1. Personoliaeth sy'n cael y flaenoriaeth

Pan fyddwch chi'n anfon neges destun at rywun, mae'n annhebygol eu bod nhw'n eich barnu chi ar sail yr hyn rydych chi'n edrych fel. Ar gyfer pobl nad ydynt yn hyderus am eu ymddangosiad corfforol , mae'n hawdd darganfod sut i wneud i ddyn ddal teimladau trwy destun heb fod yn rhy hunanymwybodol.

2. Haws i fesur diddordeb

Mae anfon neges destun yn rhoi cliwiau i un ar sut mae'r person arall yn teimlo amdano. Gall amlder testunau a chynnwys testunau roi syniad am faint o ddiddordeb sydd ganddo amdanoch chi . Mae yna hefyd lawer o arwyddion o syrthio mewn cariad trwy destun y gallwch chi edrych allan amdano, a fydd yn eich helpu i wneud penderfyniadau ynghylch ble rydych chi am gymryd y berthynas.

3. Mantais enfawr i fewnblyg

Mae tecstio yn lefelu'r meysydd chwarae i'r rhai sy'n fwy mewnblyg neu'n gymdeithasol bryderus. Os ydych chi'n mynd yn rhy swil neu'n nerfus o flaen pobl, yna gall anfon neges destun fod yn ffordd i chi ddod yn gyfforddus gyda pherson cyn cyfarfod â nhw.

Trwy ddefnyddio gwahanol ffyrdd ar sut i gael dyn i fod eisiau chi trwy destun, gallwch fod yn sicr o'i ddiddordeb cyn cyfarfod ag ef, a all wneud i chi deimlo'n fwy cyfforddus a hunanhyderus. Os ydych chi'n teimlo nad ydych chi'n dda am siarad am eich teimladau, yna mae anfon neges destun yn ffordd wych o fynegi'ch hun yn rhydd a dangos eich personoliaeth wirioneddol iddo.

|_+_|

10 ffordd ar sut i wneud i ddyn syrthio mewn cariad â chi dros negeseuon testun

Gwraig fusnes yn tecstio

Darllenwch yr awgrymiadau hyn ar sut i wneud i ddyn syrthio mewn cariad â chi dros negeseuon testun:

1. Mynegwch yn rhydd

Yn wahanol i'r hyn y mae pobl yn ei gredu fel arfer, mae dynion wrth eu bodd pan fydd merched yn dangos eu personoliaethau ac yn gweithredu'n rhydd. Mae anfon neges destun yn ffordd wych o wneud hynny dangoswch eich hun i ffwrdd gan nad oes unrhyw swildod - mae'r lletchwithdod neu'r hunanymwybyddiaeth sy'n dod gyda chyfarfod yn bersonol wedi diflannu, felly gallwch chi deimlo'n fwy hyderus.

Mynegi eich hun yw'r ffordd orau o wneud hynny gwneud iddo syrthio i chi dros destun oherwydd os bydd yn eich caru chi yn y pen draw, byddwch chi'n gwybod mai dyna'r cyfan oherwydd pwy ydych chi wrth eich calon. Mae bod yn agored i niwed, a thecstio’r ffordd rydych chi’n siarad (gan ddefnyddio slang neu eiriau tebyg y byddech chi mewn bywyd go iawn) yn ffyrdd gwych o fod yn chi’ch hun wrth anfon neges destun.

2. Rhowch hyblygrwydd iddo

Nid oes neb yn hoffi ceisiwr sylw. Rhowch amser a lle iddo ymateb i'ch negeseuon, yn enwedig pan fyddwch chi'n dechrau anfon neges destun at eich gilydd. Gall bod yn hyblyg yn eich disgwyliadau ohono wneud iddo deimlo'n fwy cyfforddus oherwydd nid yw'n teimlo bod angen iddo fyw i fyny atynt.

Gall rhoi hyblygrwydd iddo hefyd roi amser iddo feddwl sut mae'n teimlo amdanoch chi. Os gwelwch fod ei ymateb wedi dod yn gyflymach a'i fod yn treulio mwy a mwy o amser yn siarad â chi, mae'n un o lawer o arwyddion o syrthio mewn cariad trwy destun.

|_+_|

3. Ceisiwch osgoi negeseuon testun meddw

Gall tecstio tra'n feddw ​​osod nifer o rwystrau i'ch perthynas tecstio : efallai y byddwch chi’n cyfleu’ch teimladau’n aneglur, fe allech chi ddweud rhywbeth nad oeddech chi’n bwriadu ei ddweud yn y pen draw, neu gallai tecstwyr meddw fod yn dipyn o hwyl iddo.

Cymaint â phosibl, yn enwedig os nad ydych chi'n adnabod eich gilydd yn dda, ceisiwch osgoi negeseuon testun meddw cymaint â phosib. Fodd bynnag, os oes gennych chi berthynas sefydledig yn barod, yna efallai y bydd yn ei chael hi'n fwy gweniaith eich bod chi'n meddwl amdano hyd yn oed pan fyddwch chi'n feddw, ac mae'n ffordd fentrus o wneud dyn ag obsesiwn â chi dros destun.

4. Paratowch ddarnau sgwrs

Pan fyddwch chi'n anfon negeseuon testun, mae'n hawdd rhedeg allan o bynciau. I gadw'r sgwrs i fynd, gwnewch yn siŵr bod gennych chi restr o bethau rydych chi eisiau siarad amdanyn nhw bob amser. Gallai rhai pynciau diddorol ymwneud â’r hyn rydych chi’n bwriadu ei wneud y penwythnos i ddod, beth wnaethoch chi drwy’r dydd, neu unrhyw beth doniol a ddigwyddodd yn ddiweddar.

|_+_|

5. Gofynnwch gwestiynau

Menyw yn defnyddio ffôn yn y caffi

Pan fydd eich casgen o bynciau yn rhedeg yn isel, cofiwch mai un o'r ffyrdd gorau ar sut i wneud i ddyn syrthio mewn cariad dros negeseuon testun yw gofyn cwestiynau iddo. Y rheswm y mae hyn bob amser yn gweithio yw oherwydd bod pobl wrth eu bodd yn siarad amdanynt eu hunain. Gan yn gofyn cwestiwn iddynt , rydych chi'n cyflwyno cyfle iddo siarad am ei fywyd a'i deimladau.

Yn wir, seicolegwyr honni, os nad oes gennych y gallu i ofyn cwestiynau i'ch partner, y gallai fod yn doom sydd ar ddod i'ch perthnasoedd. Un o'r prif resymau am hyn yw bod gofyn cwestiynau a chael atebion yn adeiladu ymddiriedaeth neu gysylltiad - heb hyn, mae bod mewn perthynas yn teimlo fel dim byd mwy na chydfodolaeth syml.

6. Manteisiwch ar memes

Mantais tecstio yw’r ffynhonnell ddiddiwedd o hiwmor a’r ysgafnder y mae gennych fynediad ato. Mae hynny'n iawn. Memes yw eich ffrindiau gorau, yn enwedig pan fydd cyfnod tawel yn y sgwrs.

Mae pob dyn yn caru rhywun sydd â synnwyr digrifwch da. Nid geiriau o gwbl yw'r geiriau cyfrinachol gorau i wneud iddo syrthio mewn cariad â chi - gall meme da, doniol ac amserol wneud ei ddiwrnod a thyfu ei serch i chi. Ac mae'r ddau ohonoch chi'n cael hwyl.

|_+_|

7. Peidiwch â dal yn ôl ar fflyrtio

Mae fflyrtio dros destun ill dau yn betio isel a gall fod yn bleserus iawn i'r ddau barti dan sylw. Ymchwil yn dangos bod fflyrtio yn gweithio llawer yn well nag edrych yn dda a dyna sut i fynd i mewn i ben dyn dros destun.

Mae yna wahanol ffyrdd y gallwch chi fflyrtio - gall bod yn giwt, sassy, ​​pryfocio, neu os ydych chi'n teimlo'n arbennig o hyderus, anfon lluniau awgrymog ato eich gwneud chi'n gyflym go iawn o ddim ond ffrindiau i fwy na ffrindiau.

|_+_|

8. Dangoswch bob ochr i chi

Menyw yn anfon neges destun ar y ffôn

Anfantais anfon negeseuon testun yw y gall fod yn anodd dangos eich holl ochrau, yn enwedig y rhai mwy serchog. Ond nid yw'r ffaith ei fod yn anodd yn golygu ei fod yn amhosibl.

Ceisiwch anfon negeseuon serchog, fel ateb gyda dyma gwtsh rhithwir! pan fydd yn rhannu rhywbeth bregus gyda chi, neu gan roi canmoliaeth iddo .

9. Peidiwch â sbamio na rhefru am oriau

Un peth mae pawb (nid dim ond bois yn ei gasáu) yw pan fydd rhywun yn treulio oriau yn rhefru dros destun.

Mae hyn yn gwneud iddynt deimlo nad yw'n sgwrs ddwy ffordd, a'u bod yn dechrau ymddieithrio oddi wrthych. Ffordd dda o ddod yn nes at rywun dros negeseuon testun yw gofyn cwestiynau, cael sgwrs lle gallant gyfrannu, a gwneud iddynt deimlo eu bod yn cael eu clywed.

10. Byddwch yn ystyriol

Mae cyfryngau cymdeithasol neu negeseuon testun yn unig i gyd yn fannau rhithwir sy'n dod yn gynyddol yn ganolbwynt i straen a phryder. Mae bod yn ystyriol o'i breifatrwydd, osgoi cymryd sgrinluniau o'r hyn y mae'n ei ddweud, a gwneud hwyl am ei ben yn gyhoeddus ar-lein i gyd yn bethau i'w hosgoi ac yn ffordd o fod yn ystyriol ar-lein.

Gall hyn ddyfnhau ei ymddiriedaeth drosoch a negeseuon tawelu meddwl na fydd popeth y mae'n ei ddweud yn cael ei ailadrodd yw sut i doddi ei galon dros destun. Fodd bynnag, pan fyddwch chi'n meddwl eich bod chi'n cael arwyddion nad yw wedi dod i mewn i chi, gall gadael llonydd iddo a pheidio ag anfon neges destun ato'n gyson hefyd roi amser iddo ddeall sut mae'n teimlo amdanoch chi.

Mae'r fideo hwn yn rhoi mwy o fewnwelediad i chi ar rai arwyddion nad oes ganddo ddiddordeb mewn gwirionedd:

Casgliad

Er y gall tecstio fod yn anodd ar y dechrau, yn fuan iawn byddwch chi'n darganfod sut i wneud i ddyn syrthio mewn cariad dros negeseuon testun gan ddefnyddio'ch strategaethau hunanddatblygedig eich hun. Mae llawer o bobl wedi cwrdd â'u gwir gariadon ar-lein, a dechreuodd llawer o berthnasoedd trwy anfon neges destun. Felly, peidiwch â cholli gobaith a defnyddiwch yr awgrymiadau uchod i wneud iddo syrthio mewn cariad trwy negeseuon testun!

Ranna ’: