Beth yw Gwir Agosrwydd mewn Priodas a Beth Sydd Ddim?

Beth yw Gwir Agosrwydd mewn Priodas


bywyd cwpl

Yn yr Erthygl honMae gwir agosatrwydd mewn priodas yn fater llawer mwy cymhleth nag y gallai rhywun ei ddychmygu. Mae llawer o gyplau yn credu ei fod yn rhywbeth sy'n digwydd i chi yn syml. Fodd bynnag, nid yw hynny'n wir. Mae gwir agosatrwydd mewn priodas yn rhywbeth y mae angen gweithio arno. Oes, gall fod cariad ac angerdd diderfyn yn eich perthynas heb erioed geisio amdano, ond mae agosatrwydd yn rhywbeth sy'n cymryd peth ymdrech ac ystyriaeth. Bydd yr erthygl hon yn trafod rhai o’r cwestiynau hanfodol ynglŷn ag agosatrwydd mewn priodas, beth ydyw a beth nad ydyw.Gwir agosatrwydd a rhyw

Y peth cyntaf sydd fel arfer yn dod i feddwl rhywun wrth glywed y gair “agosatrwydd” yw rhyw. Ac, pe byddech chi'n didoli trwy gylchgronau i chwilio am gyngor ar agosatrwydd mewn priodas, mae'n debyg y byddech chi'n dod ar draws llawer o erthyglau sy'n cysylltu'r ddwy. Gallwch hyd yn oed ddarganfod eich bod, heb ryw, yn sero siawns o wir agosatrwydd mewn perthynas. A yw hyn yn wir?

Yr ateb byr - na, nid ydyw. Nawr, yr un hiraf. Mae rhyw yn fater cymhleth ynddo'i hun, a gall ddigwydd mewn sawl arlliw rhwng gweithred ddiystyr a'r mynegiant mwyaf dwys o agosatrwydd. Felly, er ei fod yn gysylltiedig rhywfaint â gwir agosatrwydd mewn priodas, ni ellir ystyried y ddau ffenomen hyn yr un peth.Nawr, os yw hyn yn swnio fel bod rhywbeth ar goll, efallai eich bod chi'n iawn. Peidiwn ag anwybyddu'r cyfraniad y mae cariad corfforol yn ei ddarparu i briodas. Wrth gwrs, dim ond os caiff ei wneud yn iawn y mae hyn yn wir. Beth mae'n ei olygu? Gall cariad corfforol fod ar sawl siâp a ffurf. Er mwyn iddo fod yn symbol o agosatrwydd, mae angen iddo weddu i'r ddau bartner; mae angen iddo fod yn ddigymell, ac yn rhydd o unrhyw bwysau. Os yw'n rhyw wyllt, gwych! Os mai dal dwylo yn unig ydyw, gwych hefyd! Nid oes presgripsiwn ar ei gyfer ond i fod yn sicr mai dyna'ch mynegiant dilys o gariad a gofal. Anwybyddwch y cylchgronau. Dewiswch eich arddangosfa o agosrwydd.

Gwir agosatrwydd ac amser a rennir

Mae llawer o gyplau yn teimlo bod yr amlygiad o wir agosatrwydd mewn priodas yn bod gyda'i gilydd trwy'r amser. Fodd bynnag, yn yr un modd â'r camsyniad blaenorol ynghylch priodas, mae'r mater yn llawer mwy cymhleth na hynny. Ac, yn yr un modd, ni ellir dweud bod treulio'ch amser rhydd gyda'ch gilydd yn wirioneddol angenrheidiol ar gyfer agosatrwydd priodasol go iawn.

Ar ben hynny, gall cyplau fod yn anwahanadwy oddi wrth ei gilydd am resymau cwbl anghywir, yn hollol groes i agosatrwydd. Os bydd perthynas yn datblygu i fod yn ddeinameg afiach o ddibyniaeth, er enghraifft, bydd y priod yn teimlo pryder annioddefol os ydyn nhw ar wahân. Ond, mae hwn yn fath eithaf gwenwynig o gysylltiad, ac ni all fod ymhellach o agosatrwydd gwirioneddol.Er mwyn i unigolyn deimlo'n agos-atoch â bod dynol arall, mae angen iddo deimlo'n gyffyrddus o fewn ei Hunan. Er mwyn sicrhau'r lefel hon o hyder, mae angen i chi feithrin eich diddordebau a dilyn eich nwydau. Dyna pam na ddylech fod ag ofn treulio peth amser ar wahân yma ac acw. Nid yw'n eich gyrru ar wahân; bydd yn dod â chi'n agosach at eich gilydd.

Gwir agosatrwydd ac amser a rennir

Gwir agosatrwydd ac emosiynau negyddol

Mae myth arall sy'n ymwneud â chwestiwn gwir agosatrwydd mewn priodas yn troi o gwmpas mynegiant emosiynau negyddol a rhwystredigaeth. Mae'n hollol normal profi ystod o deimladau negyddol tuag at eich priod. Rydych chi'n treulio llawer o amser gyda'ch gilydd ac yn rhannu sawl agwedd ar eich bywydau. Mae ffrithiant yn sicr o ddigwydd.


rhyw yn fendigedig

Fodd bynnag, mae llawer o gyplau yn ofni'r emosiynau hyn, gan eu bod yn eu dehongli fel arwydd o ddatgysylltiad ar y gorwel. Nid yw hyn yn wir. Yr hyn a allai ddigwydd, yn annisgwyl, yw ichi fynd yn bell os byddwch yn osgoi mynegi eich teimladau, anfodlonrwydd ac amheuon. Fel ymchwil yn dangos, mae sawl ffordd y mae agosatrwydd yn cael ei osgoi, ac mae rhai yn cynnwys osgoi mynegiant agored ac uniongyrchol o emosiynau negyddol yn union.

Gwir agosatrwydd a datrys gwrthdaro

Yn olaf, mae stori dylwyth teg hefyd yn mynd o gwmpas a all fod yn ddinistriol o ran agosatrwydd gwirioneddol mewn priodas. Mae yna syniad nad yw dau berson sy'n wirioneddol agos yn mynd i'r gwely yn ddig. Efallai y bydd y propaganda hwn yn gweithio yn eich erbyn. Ie, osgoi yw'r math gwaethaf o ymdopi â gwrthdaro ond gallai ceisio datrys problem ar unrhyw gost cyn gorffen eich diwrnod achosi llawer o nosweithiau di-gwsg i'r ddau ohonoch.

Pan fyddwch chi'n cael popeth i weithio oherwydd ymladd â'ch priod, os gallwch chi, weithiau mae'n syniad da cael rhywfaint o orffwys, hyd yn oed os ewch chi i'r gwely yn ddig wrth eich gilydd. Mewn geiriau eraill, weithiau'r hyn sydd ei angen arnoch chi yw meddwl ffres a phersbectif newydd. Ac ni fydd y rhain yn digwydd i chi oni bai eich bod yn cael rhywfaint o orffwys. Lawer gwaith, yr hyn rydych chi'n ei sylweddoli yn y bore yw eich bod chi'n ymladd dros y peth mwyaf treiddgar yn y byd i gyd.