Sut i Oresgyn 4 Her Rhianta Cyffredin?

Sut i Oresgyn 4 Her Rhianta Cyffredin Gofynnwch i unrhyw riant pa heriau sy'n eu hofni neu'n eu hystyried yw'r gwaethaf o ran magu plant, mae'n debyg y byddwch chi'n cael cymaint o atebion â nifer y rhieni y gwnaethoch chi ofyn iddynt ddeg gwaith.

Yn yr Erthygl hon

Mae pob plentyn mor unigryw â'r rhieni a'u tadodd.

Ychwanegwch at yr hafaliad hwnnw, y gwahaniaethau mewn ffactorau eraill megis rhyw, iechyd, doniau naturiol, cylchoedd cymdeithasol, ac amgylchiadau eraill a daw'n amlwg nad oes un ffordd sicr o ddelio â heriau magu plant.

Er bod hyn yn wir, mae pryderon eang y bydd bron pob rhiant yn dod ar eu traws ar ryw adeg yn eu taith i fagu plentyn i fod yn oedolyn. Gall y pryderon cyffredinol hyn fod unrhyw le o bryderon iechyd i addysg heddiw ac yn y dyfodol, agweddau annymunol tuag at gystadleuaeth rhwng brodyr a chwiorydd.

Gall gwybod bod y rhain yn bryderon tebygol a fydd yn debygol o godi yn eich llwybr tuag at fagu plant yn iawn eich helpu i baratoi ar gyfer goresgyn yr heriau rhianta cyffredin hyn.

1. Materion iechyd

Yn gymaint ag yr hoffem fel arall, daw pryderon iechyd yn hwyr neu'n hwyrach wrth i chi fagu babi newydd-anedig i fod yn oedolyn. Yn syml, mae hyn yn ffaith y dylai rhieni fod yn barod amdani. Ac nid yw hyn yn gyfyngedig i achosion yn unig lle bydd eich plentyn yn dal twymyn neu ffliw. Mae'n rhaid ystyried arferion bwyta plant yn unig.

Mae arferion dietegol yn bryder dyddiol.

Bydd sut a beth rydych yn ei ddarparu ar gyfer cynhaliaeth yn cael ei gario gan eich plant wrth i'r blynyddoedd fynd heibio. Gyda'r byd modern mor gyflym, mae'n eithaf hawdd syrthio i'r bandwagon bwyd cyflym.

Paratowch eich hun trwy ddysgu pa fath o ddeiet yr hoffech chi a'ch plant gadw ato (ie, chithau hefyd, oherwydd bydd eich esiampl yn dylanwadu ar blant). Gwybod sut i gadw'ch hun yn iach yw'r cam cyntaf i sicrhau y bydd eich plant yn tyfu'n debyg.

2. Addysg

Oni bai eich bod yn byw mewn cymdeithas anwaraidd, dylai addysg eich plant fod yn barod ar ei chyfer ac yn glir i chi ymhell cyn iddynt gael eu cenhedlu hyd yn oed.

Wedi'r cyfan, ysgolion yw'r ail gartref lle bydd eich plant yn dysgu sgiliau academaidd a chymdeithasol, yn ogystal ag adeiladu cymeriad a pherthnasoedd rhyngbersonol. Gall ysgolion cyhoeddus fod yn gost gymharol isel, ond bydd costau eraill megis llyfrau, prosiectau, teithiau maes, a ffioedd amrywiol eraill yn codi. Gyda'r rhagrybudd hwnnw, buddsoddwch yn nyfodol eich plentyn trwy sefydlu cynllun addysgol.

Bydd banciau yn aml yn cynnig cyfrifon cynilo yn benodol at y diben hwn, yn ogystal â chynlluniau hirdymor gwirioneddol y gallwch eu cronni'n raddol. Ar y nodyn hwnnw, gwiriwch ar fenthyciadau personol y gallech fanteisio arnynt rhag ofn y bydd argyfwng.

Mae hyd yn oed benthyciadau personol ar-lein ar gyfer addysg coleg ar gael os bydd angen.

3. Agweddau annymunol

Materion iechyd Hoffem i gyd gredu bod ein plant yn angylion bach. Fodd bynnag, mor ddiniwed â'r babi newydd-anedig hwnnw, bydd grymoedd y tu hwnt i'ch rheolaeth yn dylanwadu ar eu moeseg a'u moesau yn y pen draw.

Boed yn gyd-ddisgyblion yn yr ysgol, yr actorion cŵl y maen nhw'n eu gweld mewn ffilmiau neu deledu, neu'r cymeriadau yn y gemau fideo maen nhw'n eu chwarae, bydd eich plant yn agored i nodweddion personoliaeth sydd naill ai'n dda neu'n ddrwg. Yn syml, mater o ffaith yw hynny.

Er na allwch atal dylanwadau eraill rhag effeithio ar ddatblygiad meddyliol, emosiynol ac ysbrydol eich plentyn, gallwch sicrhau eich bod yn dod yn ddylanwad canolog a mwyaf cyffredin yn eu bywydau. Mae'n swnio'n syml, yn ddigon, iawn?

Nid yw symlrwydd yn golygu ei fod yn hawdd.

Gadewch i ni fod yn onest - mae gan bob un ohonom ein cythreuliaid bach sy'n sibrwd pethau drwg yn ein clust. Ond mae'n dibynnu a ydym yn gweithredu ar y meddyliau negyddol hynny ai peidio. Mae bod yn esiampl dda o flaen eich plant yn ymwybodol yn mynd yn bell iawn yn eu dealltwriaeth eu hunain a'u derbyniad o'r hyn sy'n gywir ac yn anghywir.

Er enghraifft, dilynwch y rheolau traffig pan fydd eich plentyn yn marchogaeth gyda chi, hyd yn oed pan mae'n ymddangos y gallech ddianc ag ef neu ar frys.

Enghraifft arall fyddai dangos ataliaeth a dealltwriaeth pan fydd y plentyn yn cyflawni camgymeriad. Dywedir yn aml mai’r pethau bychain sydd o bwys yn y diwedd, ac mae hynny’n sicr yn berthnasol yma.

4. Cystadleuaeth brodyr a chwiorydd

Mae cael un plentyn yn gyfrifoldeb enfawr yn barod. Mae cael mwy nag un plentyn yn cynyddu'n esbonyddol. Mae'r heriau rhianta blaenorol yn berthnasol, ond wedi'u lluosi â nifer y brodyr a chwiorydd yn eich cartref - ac ychwanegu cystadleuaeth brodyr a chwiorydd i'r gymysgedd.

Efallai ei fod yn ymddangos fel peth bach, ond mae’n reddf naturiol i frodyr a chwiorydd gystadlu, yn aml heb sylweddoli eu bod yn gwneud hynny. P'un a yw'n fater o hynafedd, yn cystadlu am eich sylw, neu'n syml â gwahaniaethau yn eu canfyddiadau, bydd plant yn gweithredu ar yr ysgogiadau hyn un ffordd neu'r llall.

Er bod hyn yn beth arall na all rhywun ei atal yn llwyr (yn brin o sicrhau bod gennych chi unig blentyn), bydd y ffordd rydych chi'n trin eich plant yn effeithio ar y ffordd maen nhw'n ymddwyn ymhlith ei gilydd pan nad ydych chi yno i oruchwylio a goruchwylio.

Mae her yn cyfateb i dwf

Er ei bod yn ymddangos bod yr heriau rhianta cyffredin hyn yn canolbwyntio ar y plant yn unig, y gwir amdani yw bod y rhieni hefyd yn tyfu gyda sut mae'r heriau hyn yn cael eu goresgyn.

Bydd y ffordd rydych chi'n wynebu heriau magu plant yn creu argraff arnoch chi a'ch plant ac efallai am genedlaethau yn ddiweddarach ar yr hyn rydyn ni'n dymuno bod yn y pen draw - pobl dda.

Ranna ’: