Sut i Wneud Amser ar gyfer Eich Hobïau Personol Pan fyddwch chi'n Briod

Sut i Wneud Amser ar gyfer Eich Hobïau Personol Pan fyddwch chi Mae cael hobi yn bwysig i lawer ohonom. Heb hobi i ddisgyn yn ôl arno, mae llawer ohonom yn canfod ein hunain yn ildio'n llawer rhy aml i ddiflastod. Pan fyddwch yn briod, nid yw eich bywyd bellach yn fenter unigol; rhaid i chi nawr rannu eich amser a'ch sylw rhyngoch chi a'ch partner.

Yn yr Erthygl hon

1. Anogwch eich priod gyda'i hobïau

Mae'n llawer haws dod o hyd i amser i ddilyn eich hobïau os yw'ch partner yn gwneud yr un peth. Bydd llawer o barau wedi cyfarfod drwy hobi neu ddiddordeb a rennir, felly weithiau mae'n naturiol cynnwys ei gilydd. Fodd bynnag, lle nad oes gennych chi a'ch priod hobi a rennir, dylech eu hannog i ddod o hyd i un eu hunain. Gallwch chi bob amser eu gwahodd i ymuno â chi, wrth gwrs, ond mae rhai cyplau yn gweld yr amser ar wahân yn werthfawr, ac mae rhai unigolion yn gweld bod angen ychydig o unigedd arnynt yn eu bywydau. Wrth siarad am ba…

2. Peidiwch â bod ofn treulio amser ar wahân

Mae'n naturiol bod eisiau treulio cymaint o amser â phosib gyda'ch priod, yn enwedig pan fyddwch chi newydd briodi. Ond mae'n bwysig cydnabod gwerth treulio amser ar wahân i'ch gilydd. Bydd hefyd o werth mawr i'r ddau ohonoch gael gweithgaredd neu ymlid y gallwch fynd iddo pan fydd angen peth amser ar y naill neu'r llall ohonoch ar eich pen eich hun. Os ydych chi a'ch priod yn dadlau (a hyd yn oed y cyplau gorau yn gwneud hynny), gall fod o gymorth mawr os oes gennych chi hobi i gyd y gallwch chi droi ato fel ffordd o dawelu.

3. Byddwch barchus

I lawer o bobl, mae eu hobïau yn rhan bwysig o'u bywyd a'u hunaniaeth; gallant hyd yn oed fod yn sail i yrfa. Gall hobi person, felly, fod yn rhywbeth sy’n bwysig iawn iddo. Fodd bynnag, os yw'ch hobi yn bwysig iawn i chi, a'ch bod am i'ch priod barchu hynny, rhaid i chi hefyd barchu eu dymuniadau a'u diddordebau. Gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n blaenoriaethu'ch hobi dros ymrwymiadau eraill i'ch priod a'ch bod chi'n trin eu diddordebau gyda'r parch rydych chi'n dymuno amdano.

4. Byddwch yn onest

Ni ddylech fyth fod yn sleifio i ffwrdd i ddilyn eich hobi yn gyfrinachol. Os ydych chi'n gwneud hyn, mae'n anochel y bydd angen i chi ddweud celwydd neu gamarwain eich priod. Dylech bob amser fod yn onest gyda'ch partner, yn enwedig o ran eich diddordebau a'ch nwydau, a sut rydych chi'n treulio'ch amser. Mae meithrin ymddiriedaeth yn rhan hanfodol o unrhyw berthynas a dylech achub ar unrhyw gyfle i'w chryfhau. Mae bod yn agored ac yn onest am eich hobi yn ffordd hawdd o gyfrannu at hyn.

Byddwch yn onest

5. Blaenoriaethu

Elfen hanfodol arall o unrhyw berthynas lwyddiannus a hirdymor yw'r gallu i flaenoriaethu. Os ydych chi'n ystyried bod eich hobi yn rhan fawr o'ch bywyd, gwnewch yn siŵr bod eich priod yn deall hyn. Cyn belled â'ch bod yn dangos eich bod yn fodlon ac yn gallu blaenoriaethu'ch amser, bydd eich partner yn ei chael hi'n hawdd bod yn gefnogol.

Pan fyddwch chi'n briod, fe welwch yn aml nad oes gennych chi gymaint o amser rhydd i ddilyn eich diddordebau eich hun. Fodd bynnag, cyn belled â'ch bod yn ystyriol ac yn onest gyda'ch priod, dylech ei chael yn gymharol syml i wneud yr amser ar gyfer eich hobi.

Ranna ’: