Sut Mae Eich Perthynas Gyda'ch Cyfreithiau Yn Effeithio Ar Eich Priodas

perthynas ag yng nghyfraith

Yn gyffredin, mae llawer o gyplau yn wynebu cythrwfl yn eu priodas oherwydd perthnasoedd gwael gyda'u yng-nghyfraith. Yn 2013, datgelodd ystadegau fod 11% o barau oedd wedi gwahanu wedi beio eu hysgariad oherwydd perthnasoedd gwael gyda’u yng-nghyfraith. Er nad yw'r nifer hwn yn rhyfeddol o uchel, mae'n dal yn frawychus gan na ddylai priodas byth ddod i ben oherwydd perthnasoedd gwael oherwydd pobl o'r tu allan (y briodas).

Mewn bywyd, nid yw byth yn dda cael perthynas sydd wedi'i difetha ac wrth i ni heneiddio daw hyn yn fwy gwir. Fel bodau dynol, mae'r rhan fwyaf ohonom yn ymdrechu i fyw bywydau sy'n ddyrchafol, yn rhoi boddhad ac yn iachusol. Rydyn ni am gael ein cofio am y pethau rhyfeddol a wnaethom yn ein bywydau, nid y damweiniau y gallem fod wedi'u gwneud ar hyd y ffordd. Un ffordd o sicrhau bod ein cof yn parhau gyda phositifrwydd yw trwyatgyweirio ac adeiladu ar unrhyw berthnasoedd sydd wedi torria all fodoli.

Os ydych chi'n wynebu anhawster wrth atgyweirio'ch perthynas â'ch yng nghyfraith, ond yn wirioneddol eisiau datrys materion, rydym yn cynnig yr awgrymiadau canlynol isod i wneud hyn yn llawer haws:

Yn gyntaf deall sut mae eich perthynas â'ch yng-nghyfraith yn effeithio ar eich priodas

  • Efallai y bydd eich priod yn teimlo brifo neu'n meddwl nad ydych chi'n gwerthfawrogi ei rieni/rhieni ddigon
  • Gall amser teulu, megis gwyliau, gael ei lychwino oherwydd perthnasau gwael
  • Gall plant gael eu heffeithio a theimlo emosiynau negyddol
  • Mae teimladau'n cael eu brifo a gall llinellau cyfathrebu gael eu camddeall

Ffyrdd o wella'ch perthynas â'ch yng-nghyfraith

Er mwyn cyfyngu ar faint o straen a roddir ar eich priodas oherwydd perthnasoedd gwael â’ch yng nghyfraith, dilynwch y cyngor isod i weld sut i gryfhau eich perthynas â’ch yng nghyfraith:

  • Caniatewch i chi’ch hun faddau a symud ymlaen – ni fydd dal teimladau o ddicter neu ddicter ond yn brifo chi, nid y person sy’n achosi’r boen. Gadewch i chi'ch hun fod yn rhydd o boen a symud ymlaen at ffactorau sy'n llawer pwysicach a gwerthfawr yn eich bywyd.
  • Yn lle sarhau, efallai ceisiwch ddeall eu safbwynt ac esbonio'ch un chi yn ofalus. Wrth gwrs, pan fyddwch wedi cynhyrfu, gall sgiliau cyfathrebu ddioddef. Paratowch eich hun cyn cael unrhyw fath o sgwrs trwy atgoffa'ch hun i beidio â chynhyrfu bob amser a threulio eiliad yn meddwl a phrosesu cyn cynnig ateb.
  • Penderfynwch roi'r hyn a wnaed yn y gorffennol y tu ôl i chi - Dewch i gytundeb y bydd yr hyn a wnaethpwyd neu a ddywedwyd yn y gorffennol yn aros yno; i beidio â chael ei drafod na'i ddefnyddio eto mewn sgwrs ddiweddarach. Bydd hyn yn helpu i wella'r boen a allai fod wedi'i achosi gan eich galluogi i deimlo'n rhydd oddi wrth y mater a'i botensial i effeithio arnoch eto.
  • Dechreuwch symud ymlaen trwy adeiladu ar eich perthynas – Pan fydd yr amseriad yn iawn, dechreuwch adeiladu'n araf ar eich perthynas â'ch yng nghyfraith. Efallai trwy eu gwahodd i ddigwyddiad teuluol neu ymgynnull bach yn eich tŷ.

Er y byddwn yn dod ar draws perthnasoedd gwael mewn bywyd, nid yw'n golygu bod pob perthynas yn anadferadwy. Yn aml, os gellir agor llinellau cyfathrebu clir a theimlo tosturi, mae gan lawer o'n perthnasoedd y gallu i sefyll prawf amser.

Ranna ’: