Sut Mae'r Berthynas Gyda'ch Priod yn effeithio ar eich plant?

Sut Mae Eich Perthynas â Mae wedi cael ei ddweud yn aml ein bod yn byw yr hyn yr ydym yn ei ddysgu. Mae hynny’n wir i raddau. Ond rwyf hefyd yn credu pan fyddwn yn gwybod ac eisiau gwell, y gallwn gael canlyniadau gwell. Mae llawer wedi tyfu i fyny gan ddefnyddio eu plentyndod fel esgus i gyfiawnhau ymddygiad gwael. Y peth trist yw eu bod wedi'u hamgylchynu gan unigolion sy'n ei oddef yn hytrach na'i gywiro. Pa mor aml yr ydym wedi gweld rhieni yn dadlau â swyddogion ysgol yn hytrach na gwrando arnynt yn siarad am feysydd y mae angen gwella eu plentyn ynddynt? Bellach mae yna rieni a fydd yn yfed/smygu/partïo gyda’u plentyn fel mae’n arferol. Mae'r math hwn o ymddygiad yn dileu'r ffin rhwng bod yn rhiant yn erbyn ffrind. Dylid cynnal lefel o barch bob amser pan fo’r plentyn yn gwybod beth i beidio â’i wneud/ddweud ym mhresenoldeb ei riant yn ogystal ag ym mhresenoldeb oedolion eraill. Rydym yn methu â gosod yr esiampl i'n pobl ifanc.

Yn yr Erthygl hon

Y glitch wrth annog gwerthoedd mewn plant

Beirniadir pobl ifanc y dyddiau hyn am eu gweithredoedd, ond fy nghwestiwn yw pwy a'u cododd? Onid ein cyfrifoldeb ni oedden nhw? Wnaethon ni ollwng y bêl? Neu a oeddem ni wedi blino gormod ar fyw ein bywydau ein hunain fel ein bod wedi esgeuluso rhoi eu hanghenion o flaen ein dymuniadau? Beth bynnag yw'r rheswm y tu ôl i'r gwallgofrwydd, mae angen ei gywiro, yn gyflym. Mae cenhedlaeth ein dyfodol yn llawn cymaint o ddicter/brifo/dicter a gelyniaeth. Maent yn cerdded i mewn i ysgolion gyda meddylfryd negyddol yn bennaf oherwydd materion sy'n deillio o'r cartref.Plant sy'n agored i'r gwaed drwg rhwng eu rhieni

Yn aml, mae'r berthynas rhwng mam/tad, boed yn briod ai peidio, yn gosod y naws ar gyfer pob cyfarfyddiad arall y bydd y plentyn yn ei gael. Mae cymaint o gartrefi yn ganlyniad i undebau sydd wedi methu. Yn rhy aml, edrychir ar briodas trwy lensys dros dro ac nid yw'n cynnwys sefydlogrwydd. Trwy genedlaethau lawer, rydym yn gweld tranc, diffyg parch, cam-drin emosiynol ac weithiau corfforol. Nid yw unrhyw un byth yn stopio i feddwl am y trawma y mae hyn yn ei roi ar y plentyn/plant. Mae'r hyn a fu unwaith yn sefydlogrwydd a chysur iddynt bellach yn cael ei danio gan ddicter, tensiwn ac aflonyddwch. Cânt eu gadael i deimlo bod yn rhaid iddynt ddewis rhwng caru eu mam neu eu tad fel pe bai'n gystadleuaeth. Yn syml oherwydd na all y rhieni ymddangos fel pe baent yn cydfodoli. Dychmygwch fyw mewn amgylchedd mor elyniaethus na bod disgwyl i chi fynd i'r ysgol a chynnal ymarweddiad tawel tra'n smalio bod popeth yn iawn.

Pam mae plant yn tyfu i fod yn oedolion sydd wedi'u difrodi

Mae llawer yn tyfu i fyny dan yr esgus bod beth bynnag sy'n digwydd yn y cartref hwn yn aros yma. Y prif reswm pam mae cymaint o blant yn tyfu i fod yn oedolion sydd wedi'u difrodi. Os mai prif gyfrifoldeb rhiant yw darparu’r anogaeth sydd ei angen i siapio’r ieuenctid yn ddinasyddion cynhyrchiol, pam mae hynny’n cymryd sedd gefn? Rydym bellach yn byw mewn cymdeithas sy'n gyflym i gymryd ei lle ond sy'n araf i'w hatgyweirio. Os yw priodasau’n wynebu problemau, yn hytrach na cheisio gweithio drwy’r problemau a dod i ddatrysiad, mae bob amser yn haws tynnu’ch hun o’r sefyllfa dan sylw.

Yr angen i adennill yr ymdeimlad hen-ffasiwn o deulu

Mewn teulu, mae pawb yn cydweithio i gael y canlyniad gorau sydd o fudd i bawb. Nid oes un uwch na'r llall. Gyda chostau byw mor ddrud, mae angen dau riant yn gweithio i ddiwallu pob angen. Mae hyn, yn anffodus, yn arwain at broblemau eraill fel prinder amser gydag aelodau eraill o'r teulu a phlant yn gofalu amdanynt eu hunain.

Yr angen i adennill yr ymdeimlad hen-ffasiwn o deulu

Pam ei bod yn bwysig gwneud plant yn brif flaenoriaeth i chi

Mae diffyg amser bob amser yn gadael lle i'r ansicrwydd. Anaml y mae'n bosibl i'r tad weithio a darparu a'r fam ofalu am y cartref. Sy'n ei gwneud hi'n waeth byth i'r cartrefi rhiant sengl hynny. Mewn llawer o'r achosion hyn, mae'r plant yn dioddef ar y strydoedd: gangiau, cyffuriau, ac ati… Yn y pen draw, mae angen i ni gymryd safiad ac adennill rheolaeth ar ein cartrefi, ein cymunedau a'n cymdogaethau. Mae'n rhaid i'r plant fod yn brif flaenoriaeth neu bydd ein dyfodol yn cael ei dynghedu i fethiant oherwydd diffyg ymdrech ar ein rhan.

Ranna ’: