Pryd Ydy hi'n Amser Ei alw'n Gadael?

Pryd Ydy hi

Rwy'n cael y cwestiwn hwn trwy'r amser - rwyf wedi maddau iddo drosodd a throsodd, ac am yr un pethau, ac ni allaf ei gymryd mwyach. Pryd mae'n bryd galw ei fod yn rhoi'r gorau iddi a ffeilio am ysgariad neu pryd i alw ei fod yn rhoi'r gorau iddi yn eich priodas?Wel, nid yw'r ateb byr byth . Nid yw byth yn iawn galw ei fod yn rhoi'r gorau iddi ar eich priod neu rywun arwyddocaol arall yn fwy nag y mae'n iawn ei alw'n rhoi'r gorau iddi ar blentyn neu ar fabi.Felly os ydych chi'n ymgodymu â'r syniad o pryd i adael perthynas? pryd mae'n bryd gadael perthynas? neu beth yw'r amser iawn i'w alw'n rhoi'r gorau iddi mewn perthynas? Gadewch inni eich helpu i brosesu meddyliau o'r fath a sut i ddelio ag arwyddion o amarch mewn priodas.

Nid yw hi byth yn iawn i roi'r gorau i'ch priod

Pan fydd ein plant yn llanast, a ydym ond yn rhoi un cyfle iddynt ymddwyn a pheidio byth â gwneud unrhyw beth o'i le eto neu a fyddwn yn eu rhoi i fyny i'w mabwysiadu? Na, wrth gwrs ddim! Ydyn ni'n rhoi un ergyd i'n babanod ffwr yn unig rhag peidio â chloddio tyllau yn yr iard gefn cyn cael gwared arnyn nhw?Na, wrth gwrs ddim! Yna pam ydyn ni, fel cymdeithas, yn meddwl ei bod hi'n iawn i roi'r gorau i'r person rydyn ni wedi'i ddewis, ac i rai, bod Duw wedi dewis ein partneru â ni, a pheidio â rhoi llygadlys hyd yn oed?

Ai'r oes foddhad uniongyrchol hon yw ein bod yn byw wrth barhau'r teimlad, os nad wyf yn hoffi rhywbeth yn fy mywyd, y cyfan sy'n rhaid i mi ei wneud yw cael gwared arno a chael rhywbeth newydd?


anrhegion ymgysylltu guys

Neu ai oherwydd rhai rhaglenni yn ein hunain sy'n dweud wrthym fod y person hwn wedi'i ddifrodi ac os arhosaf gyda nhw, yna rwy'n cael fy niweidio hefyd? Neu efallai ei bod yn gred na fyddant byth yn newid ac felly bod yn rhaid inni adael i achub ein hunain neu ein plant?Gwir y mater yw ein bod ni'n tueddu i weld mewn eraill, yn enwedig y rhai sydd agosaf atom ni, y nodweddion a'r rhinweddau hynny nad ydyn ni'n eu hoffi yn ein hunain.

Nid wyf yn dweud o bell ffordd bod priod neu bartner twyllwr hefyd yn twyllwr, ond yr achos nodweddiadol yw bod y sawl sy'n cael ei dwyllo eisiau gadael y berthynas oherwydd ei fod yn gweld y partner wedi'i ddifrodi ac yn meddwl na allant byth fod y math o berson maen nhw wir eisiau bod gyda fe, felly mae'n rhaid iddyn nhw adael.

Maent yn gweld yn eu partner yr hyn y maent yn wirioneddol ei weld ynddynt eu hunain, maent yn dewis ei orchuddio neu ei anwybyddu neu ei wadu a beio eu partner agos.Felly os ydych chi'n teimlo fel y mae amser i'w alw'n rhoi'r gorau iddi mewn priodas yna edrychwch yn galed arnoch chi'ch hun a gweld beth sy'n gwneud i chi gwestiynu cryfder eich bond priodasol.

yr amser iawn iDeall y mater go iawn

“Cefais berthynas, a nawr mae ef / hi eisiau ysgariad.” Maen nhw'n meddwl mai'r berthynas yw'r arwyddo am pryd i alw ei fod yn rhoi'r gorau iddi yn eich priodas pan nad yw yn wir.

Rwyf wedi gweithio gyda llawer o gyplau sy'n wynebu anffyddlondeb a'r holl gelwydd a thwyll sy'n dod gyda hynny, a gallaf ddweud yn ddigamsyniol, pan eir i'r afael â'r mater sylfaenol, bod yr anffyddlondeb yn stopio, mae'r gorwedd yn stopio; mae'r angerdd yn dychwelyd ac ar ôl peth gwaith, mae'r ymddiriedolaeth yn ôl hefyd.

Ydych chi erioed wedi torri asgwrn? Mae gwyddoniaeth feddygol yn dangos i ni fod y broses o wella toriad yn yr asgwrn hwnnw mewn gwirionedd yn achosi i le'r egwyl fod hyd yn oed yn gryfach! Mae'r un peth yn wir am berthynas agos. A yw'n hawdd? Na. Ond a yw'n werth chweil? YN ABSENOLDEB!

Un o'r pethau cyntaf yr ydym yn gweithio arno pan ddaw cwpl ataf gyda materion ymddiriedaeth yw sylweddoli o ble y daeth gwraidd y mater-pa benderfyniad a wnaethant ar ryw adeg yn eu gorffennol, a sut allwn ni newid y penderfyniad yn well eu gwasanaethu?

Pan fyddwn yn gorffen yr ymarferion a ddefnyddir i oresgyn y mater hwn, gall y cwpl ddechrau dychwelyd i'w gwir rolau yn y berthynas a chanolbwyntio ar ddiwallu anghenion ei gilydd mewn ffyrdd cadarnhaol a llawen yn lle mewn ffyrdd niweidiol a dinistriol.

Cyn rhuthro i mewn i ddarganfod sut i wybod pryd i adael perthynas neu pryd i'w alw'n rhoi'r gorau iddi mewn priodas, rhaid i chi ddod o hyd i'r mater sylfaenol, ac yna darganfod sut allwch chi ddelio â'r mater hwnnw.

Newid ymddygiad dieisiau gyda'i gilydd

Yn yr un modd ag y mae rhieni'n gweithio gyda phlant i newid ymddygiadau digroeso, dylem ni fel partneriaid weithio gyda'n gilydd i newid ymddygiadau digroeso trwy adeiladu mwy ohonynt eisiau ymddygiadau. Os yw priod yn twyllo, mae hynny bron bob amser oherwydd nad yw ef / hi yn teimlo'n arwyddocaol i'r partner arall.

Gall hyn fod am nifer o resymau fel cyfreithiau a rhyngweithio teuluol, plant ifanc, gyrfa, ffrindiau, diddordeb arall neu hobi arall, neu lawer o resymau eraill.

Pan fyddwch chi wir yn dod yn real gyda chi'ch hun ac yn sylweddoli bod gwraidd y mater yn gorwedd ynoch chi, rydych chi bellach yn arfog gyda'r wybodaeth a'r pŵer i droi pethau o gwmpas ac i fynd yn ôl i le hyd yn oed yn well nag o'r blaen (cofiwch yr asgwrn wedi torri).


arwyddion bod eich gwraig eisiau eich gadael chi

Mae beio rhywun arall am eich sefyllfa, hyd yn oed pan mai'ch partner agos atoch chi, yw fel yfed gwenwyn a disgwyl i'r person arall farw.

Mae'n gwbl rymus a gall arwain at fwy o rwystredigaeth, disgwrs a datgysylltiad yn unig oherwydd eich bod yn rhoi'r pŵer i rywun arall bennu eich hapusrwydd, ac ni fydd hynny byth yn gweithio.

Mae'n rhaid i chi fod yn berchen ar eich rhan yn y berthynas, yn y materion, ac yn y gwaith atgyweirio, a phan fydd pob partner yn gwneud hyn, yna mae'r gwir iachâd yn dechrau!

Os bydd un neu'r ddau o'r partneriaid yn gwrthod cymryd cyfrifoldeb am eu rhannau yn y berthynas, yna gallant ysgaru , ond ni fyddant byth mewn perthynas wirioneddol hapus, ymroddedig oherwydd nad ydynt wedi delio â'r mater go iawn & hellip; THEMSELVES!

Byddant yn ailadrodd yr un ymddygiadau, yn denu'r un materion, ac yn yr un sefyllfa, dim ond gyda gwahanol bartneriaid. Cofiwch fod gwybod sut i drwsio perthynas yn bwysicach na gwybod pryd i adael neu pryd i'w alw mae'n rhoi'r gorau iddi ar briodas.

Beth yw Eich Mater Perthynas Fwyaf?