Sut Helpodd Ein Priodas Ni Trwy Salwch Terfynol Fy Ngŵr

Sut Helpodd Ein Priodas Ni Trwy Salwch Terfynol Fy Ngŵr Fe wnaethon ni gwrdd pan briododd brawd Bruce fy chwaer. Roeddwn i'n 16. Roedd yn 21. Fe briodon ni bedair blynedd yn ddiweddarach.

Yn yr Erthygl hon

Am dros 45 mlynedd fe wnaethon ni bopeth gyda'n gilydd. Fe wnaethon ni chwerthin, crio, dawnsio, ac eistedd yn dawel. Nofiasom, hwyliasom, a theithiasom.

Mwynheuon ni fwyd a gwin da a rhannu llyfrau. Cawsom blant, adeiladu dau dŷ, a chroesawu ein hwyrion. Dathlasom fywyd.

Yna, ar ddechrau penwythnos pefriog ar y Diwrnod Llafur, daeth meddygon o hyd i diwmor ar gyffordd oesoffagws Bruce.

Hyd yn oed ar ôl chwe mis o gemotherapi ac ymbelydredd, daeth yn amlwg nad oedd technoleg feddygol fodern yn cyd-fynd â salwch terfynol fy ngŵr a oedd wedi goresgyn ei gorff, gwrthododd Bruce driniaeth bellach.

Yn lle gwelyau ysbyty a theithiau meddyg, fe wnaethom lenwi ein dyddiau ag ymweliadau â'r lleoedd yr oedd yn eu caru orau, gyda'r bobl yr oedd yn eu caru fwyaf.

O ystyried y gwahaniaethau mawr yn ein cefndiroedd, rhyfeddais fod Bruce a minnau wedi gallu ymdoddi i'r hyn yr oeddwn yn meddwl oedd y cwpl perffaith.

Heb ddweud mai ni oedd y cwpl dychmygol anghyraeddadwy hwnnw sydd byth yn cael diwrnod gwael, meddwl cenfigennus na gweithred hunanol.

Ond roedd y cwpl yr oedd eu cariad, eu tosturi, eu gofal a'u goddefgarwch yn meithrin cariad parhaol, un a wasanaethodd yn dda i ni pan oeddem yn wynebu salwch angheuol fy ngŵr.

Mae wynebu canser gyda'ch priod neu bartner yn agor eich perthynas i lwybrau nad oeddech yn meddwl eu bod erioed wedi bodoli.

Roeddem wedi bod trwy hyn o'r blaen.

Ym mis Gorffennaf 2000, cefais ddiagnosis o ganser. Y Nadolig hwnnw, cefais lawdriniaeth calon agored frys i dynnu tiwmor anfalaen.

Nid yn unig y gwnaeth rydym yn dysgu am ganser a wynebu marwolaeth , ond sut i ymdopi â phriod sydd â chanser angheuol.

Roedd cael dau beth allai fod wedi fy lladd o fewn cyfnod o chwe mis yn gwneud i ni sylweddoli hynny bron does dim byd yn werth poeni amdano cyn belled â'ch bod chi'n fyw.

Roedden ni wedi treulio oes yn gwylio pobl yn byw ac yn marw

Hyd yn oed cyn fy mrwsh gyda marwolaeth, roedd ein dymuniadau diwedd oes wedi esblygu wrth i ni wylio fy mam yn marw'n heddychlon a thystio i gyflafan emosiynol aelodau eraill o'r teulu nad aeth yn hamddenol i'r noson dda honno.

Dros ddirywiad araf hir, dinistriodd emffysema ansawdd bywyd fy nhad ymhell cyn iddo ei ladd.

Fe wnaethom benderfynu y byddem yn marw gartref yn rhydd o ymyriadau gofal iechyd diangen a phoenus.

Yn anffodus roedd marwolaethau sydyn mam a thad Bruce wedi torri i ffwrdd y cyfle i gau materion teuluol sydd heb eu datrys.

Nid oedd marwolaeth ei frawd yn sydyn, ond roedd yn gyfrinachol.

Yn emaciated ac yn fregus, nid oedd unrhyw gydnabyddiaeth ei fod yn ddifrifol wael, felly dim cyfle i fynegi edifeirwch, clymu pennau rhydd, na rhannu'r hyn yr oeddent wedi'i olygu i'w gilydd.

Dewisodd Bruce r pob un allan i ffrindiau a chydweithwyr , gan roi cyfle iddynt ffarwelio.

Goddefgarwch, tosturi a llawenydd yn ystod ein hamser gyda'n gilydd.

Goddefgarwch, tosturi a llawenydd yn ystod ein hamser gyda Roedd yn arfer fy ngwylltio bod Bruce yn hwyr fel arfer pan oedd angen i ni fod yn rhywle. Unwaith i mi fewnoli na allaf newid pobl eraill, dim ond fy ymatebion, dechreuais aros i baratoi nes bod gwaith paratoi Bruce wedi hen ddechrau.

Cyplais yr ymddygiad hwnnw â newid yn fy nghred afresymol mai fi yn unig a fyddai’n cael ei farnu’n anghyfrifol pe baem ni, fel cwpl, yn hwyr, a’n problemau’n diflannu.

Roedd bod yn ddig yn gwneud i mi deimlo'n ofnadwy ac ni chafodd unrhyw effaith ar darged fy dicter. Roedd y datguddiad hwn hefyd yn ddefnyddiol wrth fynd i’r afael â thuedd bywyd i beidio â chwarae’n deg, fel cael eich taro â salwch terfynol.

Cefais hefyd dysgu pwysigrwydd peidio â gadael pethau heb eu dweud. Rydym yn aml yn meddwl amdano yng nghyd-destun bod yn onest ag anwyliaid am anghenion a theimladau, ond fe'i hymestynnais i fynegiant o ddiolchgarwch.

Doeddwn i ddim eisiau ffeindio fy hun yn difaru nad oeddwn i wedi dweud wrth rywun faint o'n i'n malio amdanyn nhw.

Fe ddywedon ni fy mod i'n dy garu di bob dydd, bob amser ag ystyr a bob amser yn wir, nid dim ond yr ymadrodd perfungol.

Mae tosturi rhyfeddol Bruce yn gosod yr esiampl i bob un ohonom.

O'r cychwyn cyntaf gosododd Bruce y naws. Yn y dechrau, addawodd beidio â chrio wrth ddatgelu ei ddiagnosis oherwydd ei fod wedi sylwi, pe bai'n crio, byddai eraill yn gwneud hynny.

Trwy e-byst a sgyrsiau personol gwahoddodd ni i rannu ei deithiau mwyaf agos atoch.

Ychydig ddyddiau cyn i salwch terfynol fy ngŵr ei fwyta, dywedodd wrthyf ei fod am i mi ddod o hyd i rywun a fyddai'n fy ngharu cymaint ag y gwnaeth.

Fe wnaethon ni ddal ein gilydd, dathlu ein bywyd hir a hapus gyda'n gilydd yn dawel wrth i ni alaru ar yr anochel.

Rydyn ni'n marw mewn cymeriad, fel unigolion a chyplau. Cyflawnodd Bruce yr hyn y mae'r rhan fwyaf o bobl ei eisiau ar ddiwedd eu hoes, ymdeimlad o gwblhau ac fe wnes i hefyd.

Mae’r straeon sy’n chwarae ac yn ailchwarae yn fy meddwl yn eiliadau gwerthfawr o lawenydd, chwerthin a chariad. Byddaf yn gweld eisiau ei bresenoldeb yn fawr pan ddaw fy nhro i gymryd y daith olaf honno.

Ranna ’: