Meddwl Am Gael Affair? Dyma Rai Pethau Rhaid i Chi Eu Ystyried

Meddwl Am Gael Affair?

Yn ôl rhai astudiaethau, bydd tua 40% o ddynion a 30% o ferched mewn perthnasoedd yn twyllo ar eu partneriaid ar ryw adeg.Mae canran y menywod sy'n cael materion wedi cynyddu'n gyson dros y blynyddoedd diwethaf.Y prif achos yw dicter. Mae hynny'n iawn, materion sydd heb eu datrys yn erbyn ein partner yw prif achos yr holl faterion mewn perthnasoedd. Ac wrth gwrs, pan rydyn ni'n cychwyn y berthynas rydyn ni'n teimlo'n hynod gyfiawn.

“Nid yw byth yn treulio amser gyda mi a’r plant. Nid yw'n rhoi unrhyw hoffter i mi bellach. Nid yw byth yn fy nghanmol. Mae bob amser yn y gwaith, neu allan gyda'r bechgyn, ac rydw i angen rhywun i roi sylw i'm hanghenion. 'Neu o safbwynt gwryw,

“Dyn ydw i, rydw i angen rhyw o leiaf unwaith yr wythnos. Mae fy nghariad / gwraig wedi gwrthod bod yn agos atoch gyda mi dros y chwe mis diwethaf. Mae hi bob amser yn cwyno pa mor flinedig yw hi. Mae gormod i'w wneud o amgylch y tŷ. Mae hi'n mynd i'r gwely am 9 o'r gloch, ymhell cyn bod gen i hyd yn oed y gallu i fynd i'r gwely & hellip; Ac erbyn i mi fynd i'r gwely mae ganddi naill ai gur pen neu mae hi'n rhy flinedig i rolio drosodd a gwneud cariad. Rydw i wedi gwneud gyda hyn. Dwi angen rhywun sy'n mynd i ofalu am fy anghenion corfforol bob wythnos. '

Ydy hyn yn swnio'n gyfarwydd?A beth sy'n mynd i lawr yma mewn gwirionedd? Wel fel y gallwch weld mae gan bawb ddrwgdeimlad. Y peth arall y gallwch chi ei weld yw nad oes yr un ohonom wedi cael ein dysgu mewn gwirionedd sut i siarad dro ar ôl tro am ein drwgdeimlad, nid dim ond swnian, nid dim ond gweiddi neu sgrechian, nid dim ond rhoi cynnig ar un tro a gadael iddo fynd a hellip; Ond yn ailadroddus siarad am anghenion, eisiau a dymuniadau gyda'n gilydd.

A byddaf yn 100% tryloyw yma. Er fy mod i wedi bod yn gynghorydd ac yn hyfforddwr bywyd a hyd yn oed yn weinidog ac yn gyn-weinidog eglwys am yr 28 mlynedd diwethaf, flynyddoedd yn ôl pan oeddwn i mewn perthynas ac nad oeddwn i'n diwallu fy anghenion rhywiol, byddwn i'n rhoi cynnig ar un neu ddwywaith i gyfathrebu â'm partner, ac yna byddwn i'n cael perthynas.

Ie, byddai hyd yn oed fy hun fel gweithiwr proffesiynol yn chwalu pob math o ymddiriedaeth er mwyn diwallu fy anghenion.

Yn 1997 newidiodd hynny i gyd ar ôl imi ymrwymo i weithio gyda chynghorydd gwahanol, ffrind i mi, am 12 mis syth.

Gwelais mai fy niffyg sgiliau cyfathrebu, fy niffyg tosturi, fy niffyg uniondeb, ie fy niffyg uniondeb, a barodd imi estyn allan i gael fy anghenion i gael eu diwallu gan fenyw arall pan nad oedd fy mhartner yn dod i'r plât a gwneud yr hyn yr oeddwn i'n meddwl y dylai ei wneud.

Temtasiwn o ymroi i berthynas emosiynol neu gorfforol

Os cewch eich temtio naill ai gyda materion emosiynol neu berthynas gorfforol, gwnewch y canlynol:

1. Gofynnwch i'ch partner am ei anghenion personol

Y tu allan i'r ystafell wely, ceisiwch ddechrau deialog gyda'ch partner ynglŷn â beth yw eu hanghenion yn gyntaf o ran agosatrwydd cyn i chi godi'ch rhwystredigaeth nad yw'ch anghenion yn cael eu diwallu. Pan ddechreuwn y sgwrs gyda “Mae angen mwy o ryw arnaf, mae angen mwy o gofleidio arnaf! Yna rydych chi'n rhoi & hellip i mi; “Wel dyfalu beth? Mae'ch partner yn mynd ar yr amddiffynnol.

Felly gofynnwch iddyn nhw yn gyntaf a oes unrhyw beth sydd ei angen arnyn nhw o safbwynt agos-atoch ar y berthynas nad ydyn nhw'n ei chael gennych chi.

2. Mynegwch eich anghenion yn gariadus

Ar ôl i chi eu clywed, bydd gan rai o'n partneriaid esboniadau gwych o beth yw eu hanghenion, ac eraill, oherwydd nad ydyn nhw erioed wedi meddwl am eu hanghenion eu hunain, efallai y bydd “popeth yn iawn.”

Y naill ffordd neu'r llall, ar ôl i chi glywed beth yw eu teimladau, mynegwch eich un chi yn gariadus.


sut i ddelio â phriod negyddol

“Mêl ydych chi'n ei gofio pan ddechreuon ni ddyddio am y tro cyntaf, ac fe wnaethon ni ddal dwylo ym mhobman, a wnaeth i mi deimlo mor annwyl gennych chi a oes unrhyw ffordd y gallwn ni ddechrau gwneud hynny eto?” Neu, “Mêl dwi'n cofio pan ddaethon ni at ein gilydd gyntaf rydyn ni gwneud cariad dair gwaith yr wythnos. Mae'n ymddangos dros y 6 i 8 mis diwethaf nad yw hynny wedi gostwng bron ddim. A oes unrhyw beth rydw i wedi'i wneud, sy'n eich cynhyrfu, yr hoffech ei rannu gyda mi? Rydw i wrth fy modd yn symud yn ôl tuag at wneud cariad o leiaf unwaith yr wythnos os ydych chi'n agored, yn barod ac â diddordeb mewn gwneud hynny. '

Ydych chi'n gweld y ddeialog mae'r ddwy enghraifft hon yn ei rhoi? Y cyfle i fynegi?

3. Ceisiwch help

Os nad yw'r ddau gam uchod yn gweithio, ac mae'n gyffredin iawn na allant wneud hynny, dyma pryd y mae'n rhaid i ni wneud argymhelliad i gysylltu â chynghorydd proffesiynol, therapydd, hyfforddwr a neu weinidog, offeiriad, cwningen.

Hynny yw, pan nad yw'ch ergyd orau o geisio cyrraedd craidd pam mae agosatrwydd wedi mynd, nid yw'n gweithio, mae angen i ni fynd at weithiwr proffesiynol.

Nid ydym yn ei gwneud yn daith un amser yn unig. Edrychwch a allwch chi gael eich partner ar ôl y profiad cyntaf, i ymrwymo i o leiaf dri mis o gyfarfodydd wythnosol er mwyn cyrraedd craidd y drwgdeimlad, eu dileu, a dechrau dod yn agos atoch unwaith eto. Rwy'n eich annog heddiw i wneud hyn cyn i'r berthynas ddechrau, fodd bynnag, os ydych chi'n darllen hwn a'ch bod chi eisoes mewn carwriaeth, dilynwch yr un camau.

Bydd yn rhoi hwb i'ch cyfanrwydd, eich sgiliau cyfathrebu, a dim ond efallai, arbed y berthynas gyfredol rydych chi er mwyn rhoi ergyd iddi ffynnu, a blodeuo unwaith eto.