Y 5 Rheswm Mwyaf Cyffredin Pam Mae Cyplau yn Stopio Bod yn Agos

Rhesymau pam mae cyplau yn stopio bod yn agos atoch

Yn yr Erthygl honRwy'n gweld llawer o gyplau yn mynd i'r afael â materion gwahaniaethau mewn awydd a rhywioldeb. Mae cymaint o resymau pam mae partneriaid yn rhoi'r gorau i gysylltu ac yn cilio rhag agosatrwydd rhywiol a chyfathrach rywiol. Gan dybio eich bod yn diystyru unrhyw resymau biolegol neu feddygol a fyddai’n rhwystro gallu unigolyn i gael rhyw, y canlynol yw’r 5 pryder cwpl mwyaf cyffredin ynghylch agosatrwydd a welaf yn fy swyddfa:
sut i ddelio â phartner paranoiaidd

1. Materion perthynas a drwgdeimlad heb ei ddatrys

Mae hyn wrth wraidd llawer o faterion yn ymwneud â rhywioldeb gan fod angen i chi allu teimlo ymdeimlad o ddiogelwch, cysur ac ymddiriedaeth gyda'ch partner. Mae rhai cyplau yn ei chael hi'n anodd gwella ar ôl ymladd, neu'n canfod eu bod ar ddau ben arall o ran rhai materion o bwys sy'n wynebu'r berthynas. Hefyd gallai'r cwpl fod yn gwella ar ôl anafiadau emosiynol fel materion, neu dorri ymddiriedaeth sy'n arwain at gadw sgôr, drwgdeimlad a brifo heb ei ddatrys. Mae'r cyplau hyn yn debygol o osgoi rhyw, ei ddefnyddio fel ffynhonnell pŵer a chosb. Efallai y byddwch yn cilio rhag rhyw os nad ydych chi'n teimlo'n ddiogel gyda'ch partner.

2. Osgoi rhywiol

Efallai nad yw cyplau yn cael y rhyw maen nhw ei eisiau neu ei hoffi, wedi diflasu ar y drefn, neu mae yna faterion rhywiol mwy yn ymwneud ag awydd a chamweithrediad nad ydyn nhw'n gwybod sut i siarad amdanyn nhw na ble i ddechrau. Maen nhw'n aml yn dweud, “Dwi ddim eisiau brifo teimladau fy mhartner” ac mae'r cyplau hyn yn tueddu i osgoi gwrthdaro, felly maen nhw'n dychwelyd i ffwrdd o gyfathrach rywiol ac yn canolbwyntio ar yr agweddau eraill ar y berthynas nad ydyn nhw'n achosi cymaint o straen. Nid yw'r cyplau hyn yn gwybod sut i siarad am ryw neu faterion rhywiol mewn ffordd agored, nac yn ofni derbyn adborth neu feirniadaeth. Maent yn osgoi, osgoi, osgoi.3. Straen a blinder

Dim ond ychydig o achosion straen a blinder yw bod yn rhiant, salwch cronig, pwysau yn y gwaith, cyllid, gofalu am aelod o'r teulu neu faterion bywyd eraill. Mae bod yn y cyflwr meddwl hwn yn chwalu hafoc ar eich cwsg, gall achosi anniddigrwydd, iselder ysbryd, a lleihau awydd rhywiol yn sylweddol. Mae llawer o feddyginiaethau gwrth-bryder ac iselder sydd i fod i helpu cyplau i fynd i'r afael â bywyd o ddydd i ddydd hefyd yn effeithio'n andwyol ar ysfa rywiol a chyffroi.


mathau o anian a phriodas

4. Materion delwedd y corff / Perffeithrwydd rhywiol

Mae llawer o bobl yn dioddef o faterion delwedd y corff a chywilydd ynghylch peidio â chael “y corff perffaith’, ac maent yn cymryd rhan mewn ceisio cuddio eu hunain, neu osgoi’r hyn y maent yn ei ystyried yn troi eu partner i ffwrdd. Oherwydd nad ydyn nhw wedi coleddu ac yn caru eu corff yn llawn, mae'n anodd i bobl yn y wladwriaeth hon deimlo bod rhywun yn eu dymuno, neu'n anodd aros yn bresennol yn y foment yn ystod gwneud cariad. Mae llawer o ferched a dynion a welais hefyd yn credu nad ydyn nhw'n deilwng nac yn haeddiannol nac yn bleser rhywiol nes eu bod nhw'n edrych fel y corff delfrydol sydd ganddyn nhw yn eu meddwl. Mae hyn yn atal cyplau rhag bod yn agos atoch gan y bydd yr unigolyn â phroblemau corff yn aml yn gwrthod datblygiadau rhywiol eu partner.

5. Pryder perfformiad / Poen neu anghysur yn ystod rhyw

Mae hwn yn faes mawr sy'n heriol i gyplau lywio ac yn achosi cryn dipyn o straen. I ddynion, gall pryder perfformiad, p'un a yw'n ymwneud â chael neu gynnal codiad, neu allu para cyhyd ag yr hoffai ef neu ei bartner, achosi pryder, siom a chywilydd. I fenywod, gallai hyn amlygu i fethu â neu orgasm, neu gyfathrach rywiol boenus neu anghyfforddus. I'r ddau, mae teimladau o annigonolrwydd, neu deimlo fel na allant fodloni eu partner yn aml yn codi ac mae llawer o gyplau yn dewis osgoi rhyw yn gyfan gwbl, oherwydd eu bod yn canfod na fydd y broblem hon byth yn newid, neu'n ei chael hi'n anodd lleisio eu pryderon, a siarad am eu teimladau ( ac weithiau dicter) yn amgylchynu eu bywyd rhywiol gyda'i gilyddYdych chi neu'ch priod yn dod o fewn unrhyw un o'r 5 categori hyn? Os gwnewch chi, mae'n bryd pwyso a mesur y sefyllfa yn eich perthynas, torchi'ch llewys a dechrau cael sgyrsiau anodd (ond ystyrlon). Fel y dywedaf wrth fy nghleientiaid, mae'n rhaid i chi allu pweru trwy'r anghysur ar gyfer twf, felly gobeithio trwy dynnu sylw at y materion sy'n eich cadw chi a'ch partner rhag cysylltu'n agos, bydd yn eich arwain i lawr y llwybr at onestrwydd, tryloywder a chysylltiad.


problemau llysblant