Llinell Amser Ysgariad: Beth i'w Ddisgwyl a Pa mor hir y mae'r broses yn ei gymryd?

Llinell Amser Ysgariad: Beth i


rhyw gŵr a gwraig

Mae ysgariad yn cymryd mwy o amser nag y mae'r rhan fwyaf o bobl yn ei sylweddoli. Gall y broses gymryd mwy na blwyddyn, yn enwedig os oes asedau neu blant sylweddol yn gysylltiedig. Dyma grynodeb o linell amser ysgariad nodweddiadol.Mae angen cyfnod gwahanu fel arfer

Nid yw'r gyfraith mewn sawl gwladwriaeth yn caniatáu i gyplau redeg i'r llys a chael ysgariad yn syth ar ôl ymladd mawr. Fel rheol mae'n rhaid i'r cwpl gael eu gwahanu am flwyddyn neu ddwy cyn y gallant ysgaru. Weithiau gelwir y gofyniad gwahanu hwn yn “gyfnod aros” cyn ysgariad. Yn nodweddiadol rhaid i gwpl fyw “ar wahân ac ar wahân” yn ystod y cyfnod aros hwn, sydd fel arfer yn golygu bod yn rhaid i un priod symud allan. Os yw cwpl yn cymodi ac yn cysgu gyda'i gilydd ar ôl wyth mis, efallai y bydd yn rhaid iddynt ddechrau eto gyda chyfnod aros blwyddyn arall.Mae rhai taleithiau yn lleihau neu'n dileu'r cyfnod aros. Er enghraifft, yn Virginia , rhaid i gwpl gael eu gwahanu am flwyddyn cyn y gallant ysgaru oni bai bod un priod wedi cyflawni ffeloniaeth, godineb, neu ryw weithred ddrwg arall. Mae yna eithriad, fodd bynnag, a gall cwpl ysgaru ar ôl cael eu gwahanu am ddim ond chwe mis os oes ganddyn nhw gytundeb gwahanu wedi'i lofnodi ac nad oes unrhyw blant yn gysylltiedig. Maryland wedi ei gwneud yn haws fyth, ac wedi dileu'r cyfnod aros am gyplau heb blant yn llwyr.

Rhaid i un neu'r ddau briod ddeisebu am ysgariad

Dyma lle gall ysgariad fynd mewn sawl ffordd wahanol. Mewn ysgariad diwrthwynebiad, gall y ddau briod ddeisebu ar y cyd am ysgariad a chyflwyno trefniant rhaniad a dalfa arfaethedig i'r barnwr y gall y barnwr ei gymeradwyo'n gyflym.
sut mae cael eich twyllo ar eich newid chi

Os ymleddir yr ysgariad, bydd un priod (neu gyfreithiwr ar gyfer y priod hwnnw) yn ffeilio’r ddeiseb ac yna’n ei “gwasanaethu” ar y priod arall, ynghyd â “gwŷs.” Mae'r dogfennau hyn yn ei gwneud yn ofynnol i'r priod arall ymateb. Yna gellir rhoi cyfnod o “ddarganfod” i bob priod lle caniateir iddynt ofyn am wybodaeth a dogfennau gan y priod arall. Defnyddir hwn yn nodweddiadol i ddarganfod faint o arian ac asedau eraill sydd gan bob ochr.

Materion eiddo a dalfa wedi'u datrys trwy setliad gwirfoddol

Bydd y mwyafrif o gyplau yn dod i gytundeb setlo. Mae hyn yn golygu y byddant yn cytuno ar ba briod ddylai gadw pa asedau, a sut y dylai'r ddalfa a'r ymweliad weithio i'w plant. Oftentimes bydd cyfryngwr neu drydydd parti niwtral arall yn helpu i frocera'r setliad. Rhaid cyflwyno cytundeb y partïon i farnwr, a fydd yn ei adolygu ac yn sicrhau ei fod yn deg. Mae barnwyr yn aml yn arbennig o ofalus i sicrhau bod y cwpl sy'n ysgaru yn gofalu am unrhyw blant yn ddigonol. Os na all y partïon setlo, yna rhaid i farnwr neu gymrodeddwr benderfynu ar rannu eiddo, dalfa a materion eraill.

Mewn treial neu gyflafareddiad, bydd cyfreithiwr ar gyfer pob priod yn cyflwyno ei achos pam y dylai eu cleient gael asedau penodol neu fod â rhai hawliau dalfa. Gallant ffonio tystion a gallant ddarparu tystiolaeth ddogfennol i'r llys. Tystiolaeth gyffredin fydd cofnodion banc sy'n dangos bod un priod yn ceisio cuddio asedau neu e-byst oddi wrth blentyn sy'n dangos y byddai'n well gan y plentyn fyw gydag un rhiant penodol. Ar ôl clywed yr holl dystiolaeth, bydd barnwr yn cyhoeddi archddyfarniad ysgariad sy'n setlo dalfa plant, ymweliad, cynhaliaeth plant, cynhaliaeth priod, ac is-adran eiddo.